- May12
UsernamePuntiTempo impiegatoGiocopmtentativiData
lupurk10000:02:41xvn2012-05-31 00:28:13
sisi599900:02:43xvn2012-05-31 09:19:14
Akuma219800:03:50xvn2012-05-31 13:37:23
fenicia9700:04:08xvn2012-05-31 16:18:18
rakesh_rai9600:04:19xvn2012-05-31 06:13:17
azerty9500:04:43xvn2012-05-31 10:11:18
corne de boe9400:05:38xvn2012-05-31 15:36:33
francoclaudio9300:06:30xvn2012-05-31 18:57:49
Mara9200:06:52xvn2012-05-31 19:29:37
fsc599100:07:01xvn2012-05-31 17:09:40
stefidigrona9000:09:46xvn2012-05-31 08:41:43
gheo628900:10:46xvn2012-05-31 12:00:27
jonnie558800:11:29xvn2012-05-31 22:59:16
gclaudio8700:11:55xvn2012-05-31 00:15:26
yuma678600:16:20xvn2012-05-31 23:29:39
vencanas8500:19:09xvn2012-05-31 05:24:31
lenzo8402:50:17xvn2012-05-31 06:52:35
sf2l8308:50:29xvn2012-05-31 01:23:45
PMarlin8200:04:21xvy2012-05-31 04:10:00
migza20068100:04:38xvy2012-05-31 01:29:36
sdf8000:07:06xvy2012-05-31 09:43:23
Bely7900:30:17xvy2012-05-31 07:57:02
tardar7800:33:49xvy2012-05-31 22:03:57
khuski000:00:00xv2012-05-31 09:09:33
pepette000:00:00xv2012-05-31 08:38:19
Angelica 30sec000:00:00xv2012-05-31 17:13:58
hzrngb000:00:00xv2012-05-31 15:05:33
genovese volante10000:16:30xframen2012-05-31 19:09:57
azerty9900:21:55xframen2012-05-31 12:20:36
Tizio9800:24:51xframen2012-05-31 19:31:18
rakesh_rai9700:10:01xframey2012-05-31 08:40:39
khuski000:00:00xframe2012-05-31 09:18:03
migza2006000:00:00xframe2012-05-31 23:26:42
hzrngb000:00:00xframe2012-05-31 15:39:12
bartez10000:10:56untouchn2012-05-31 20:40:06
rakesh_rai9900:11:56untouchn2012-05-31 08:28:17
faber629800:13:49untouchn2012-05-31 14:32:15
siculoslim9700:16:16untouchn2012-05-31 03:30:13
lenzo9600:22:20untouchn2012-05-31 08:29:55
stefidigrona9500:53:50untouchn2012-05-31 18:50:49
marsal439400:55:21untouchn2012-05-31 17:47:17
arancia9302:47:04untouchn2012-05-31 15:00:25
carlo469200:13:23untouchy2012-05-31 01:18:52
PMarlin9100:19:32untouchy2012-05-31 18:45:57
tardar9000:47:05untouchy2012-05-31 10:57:45
hzrngb000:00:00untouch2012-05-31 15:05:09
corne de boe000:00:00untouch2012-05-31 17:17:00
angy71000:00:00untouch2012-05-31 16:01:34
sdf000:00:00untouch2012-05-31 10:08:45
sisi5910000:01:56Trisn2012-05-31 09:22:19
yuma679900:02:24Trisn2012-05-31 08:25:32
misko9800:02:33Trisn2012-05-31 21:54:10
matmiki9700:02:56Trisn2012-05-31 10:15:56
corne de boe9600:02:57Trisn2012-05-31 15:20:17
epifanio9500:03:13Trisn2012-05-31 20:06:05
matteo889400:03:46Trisn2012-05-31 13:57:33
boscardinale9300:03:52Trisn2012-05-31 05:04:29
lilla639200:04:03Trisn2012-05-31 11:48:11
paunda9100:04:11Trisn2012-05-31 15:12:52
toota9000:04:16Trisn2012-05-31 07:37:13
tardar8900:04:24Trisn2012-05-31 14:58:09
salvo9618800:04:26Trisn2012-05-31 12:52:01
faber628700:04:34Trisn2012-05-31 09:37:37
mik18600:04:37Trisn2012-05-31 16:38:30
bartez8500:04:39Trisn2012-05-31 05:15:15
flin688400:04:43Trisn2012-05-31 19:55:57
gabry628300:04:56Trisn2012-05-31 10:13:13
carlo468200:05:03Trisn2012-05-31 00:24:56
rakesh_rai8100:05:25Trisn2012-05-31 06:41:50
gheo628000:05:39Trisn2012-05-31 11:54:09
lupurk7900:05:42Trisn2012-05-31 00:17:59
peppech7800:05:50Trisn2012-05-31 12:37:16
baron de roc7700:06:07Trisn2012-05-31 07:54:57
fsc597600:06:38Trisn2012-05-31 11:12:11
oner7500:06:51Trisn2012-05-31 22:29:52
stefidigrona7400:06:54Trisn2012-05-31 14:15:14
gclaudio7400:06:54Trisn2012-05-31 00:08:17
moso7200:07:13Trisn2012-05-31 18:58:28
Pinuccio7100:09:40Trisn2012-05-31 16:28:21
marsal437000:11:51Trisn2012-05-31 16:10:11
mapima6900:14:46Trisn2012-05-31 07:35:25
peanol6800:16:30Trisn2012-05-31 13:00:30
migza20066700:01:17Trisy2012-05-31 01:40:51
ugo226600:01:39Trisy2012-05-31 00:07:27
khuski6500:01:57Trisy2012-05-31 09:07:26
Akuma21000:00:00Tris2012-05-31 12:53:07
pacotti000:00:00Tris2012-05-31 01:29:36
paola59000:00:00Tris2012-05-31 11:20:51
Massimo52000:00:00Tris2012-05-31 01:52:10
hzrngb000:00:00Tris2012-05-31 15:38:50
pepette000:00:00Tris2012-05-31 08:54:01
Pinguino000:00:00Tris2012-05-31 15:14:46
stefania10000:06:03Touchyn2012-05-31 21:16:46
rakesh_rai9900:09:19Touchyn2012-05-31 17:52:03
matteo889800:11:20Touchyn2012-05-31 14:02:09
bartez9700:13:08Touchyn2012-05-31 20:53:29
shassy9600:13:38Touchyn2012-05-31 20:29:48
Pinguino9500:41:49Touchyn2012-05-31 13:12:42
hzrngb000:00:00Touchy2012-05-31 15:04:51
lenzo10000:08:09sumn2012-05-31 08:04:45
rakesh_rai9900:11:45sumn2012-05-31 07:57:49
hzrngb000:00:00sum2012-05-31 15:38:27
Tizio10000:09:04Sudoku Nn2012-05-31 18:04:21
migza20069900:07:20Sudoku Ny2012-05-31 15:06:59
rakesh_rai9800:07:31Sudoku Ny2012-05-31 18:01:53
hzrngb000:00:00Sudoku N2012-05-31 15:04:28
azerty10000:01:17subset5x1n2012-05-31 14:47:39
HeartattacK9900:01:56subset5x1n2012-05-31 12:32:43
lenzo9800:02:51subset5x1n2012-05-31 11:40:47
monicalamb9700:02:57subset5x1n2012-05-31 18:36:56
carlo469600:03:18subset5x1n2012-05-31 18:46:06
giorgio19579500:03:21subset5x1n2012-05-31 14:30:52
rakesh_rai9400:03:26subset5x1n2012-05-31 06:17:57
iaiacricri9300:03:30subset5x1n2012-05-31 18:42:50
savo9200:03:43subset5x1n2012-05-31 13:08:19
bigado9100:03:47subset5x1n2012-05-31 00:42:12
matmiki9000:03:50subset5x1n2012-05-31 10:07:08
bartez8900:03:59subset5x1n2012-05-31 14:04:21
ugo228800:04:19subset5x1n2012-05-31 23:22:17
corne de boe8700:04:46subset5x1n2012-05-31 16:47:41
sf2l8700:04:46subset5x1n2012-05-31 10:14:22
migza20068500:04:47subset5x1n2012-05-31 05:31:58
jonnie558400:04:56subset5x1n2012-05-31 14:26:49
stefidigrona8300:05:57subset5x1n2012-05-31 08:53:01
guspilla8200:06:05subset5x1n2012-05-31 19:11:32
tida8100:06:14subset5x1n2012-05-31 13:22:51
miroilfox8000:06:48subset5x1n2012-05-31 14:44:18
Pinuccio7900:08:04subset5x1n2012-05-31 17:09:23
skorpio7800:09:43subset5x1n2012-05-31 22:28:54
pacotti7700:10:23subset5x1n2012-05-31 09:46:36
principessa000:00:00subset5x12012-05-31 18:34:11
hzrngb000:00:00subset5x12012-05-31 15:38:05
matmiki10000:06:31subset4x2n2012-05-31 10:36:05
bartez9900:09:10subset4x2n2012-05-31 15:22:38
tida9800:22:31subset4x2n2012-05-31 13:00:14
guspilla9700:35:10subset4x2n2012-05-31 19:25:26
carlo469600:42:19subset4x2n2012-05-31 20:16:50
migza20069500:50:48subset4x2n2012-05-31 04:54:31
hzrngb000:00:00subset4x22012-05-31 15:04:00
bartez10000:02:41subset3x3n2012-05-31 14:01:29
angiolo9900:03:45subset3x3n2012-05-31 16:47:42
diana9800:03:46subset3x3n2012-05-31 13:32:05
tida9700:04:16subset3x3n2012-05-31 09:39:00
migza20069600:05:38subset3x3n2012-05-31 04:48:45
matmiki9500:07:18subset3x3n2012-05-31 09:59:40
carlo469400:13:47subset3x3n2012-05-31 18:49:29
skorpio9300:21:57subset3x3n2012-05-31 11:16:51
guspilla000:00:00subset3x32012-05-31 20:00:59
hzrngb000:00:00subset3x32012-05-31 15:37:39
diana10000:04:35subset3x2n2012-05-31 13:24:51
giorgio19579900:04:41subset3x2n2012-05-31 14:34:21
carlo469800:06:22subset3x2n2012-05-31 20:36:36
azerty9800:06:22subset3x2n2012-05-31 01:19:13
bartez9600:06:59subset3x2n2012-05-31 14:08:33
migza20069500:07:43subset3x2n2012-05-31 04:40:53
matmiki9400:10:34subset3x2n2012-05-31 10:25:14
tida9300:15:42subset3x2n2012-05-31 09:23:10
hzrngb000:00:00subset3x22012-05-31 15:03:37
azerty10000:02:20subset2x2n2012-05-31 01:16:05
giorgio19579900:02:56subset2x2n2012-05-31 00:40:29
bartez9800:02:57subset2x2n2012-05-31 13:58:23
random9700:03:00subset2x2n2012-05-31 01:34:31
yuma679600:03:29subset2x2n2012-05-31 12:58:23
misko9500:03:33subset2x2n2012-05-31 22:56:09
angiolo9400:03:45subset2x2n2012-05-31 15:50:25
tida9300:04:18subset2x2n2012-05-31 09:18:44
mik19200:04:19subset2x2n2012-05-31 16:44:19
migza20069100:04:44subset2x2n2012-05-31 02:34:37
ugo229000:04:49subset2x2n2012-05-31 23:38:07
matmiki8900:05:14subset2x2n2012-05-31 09:54:17
brtcrl8800:07:40subset2x2n2012-05-31 19:08:22
pacotti8700:09:30subset2x2n2012-05-31 01:34:37
lenzo8600:11:52subset2x2n2012-05-31 12:14:51
carlo468501:13:26subset2x2n2012-05-31 19:03:20
guspilla000:00:00subset2x22012-05-31 19:17:51
hzrngb000:00:00subset2x22012-05-31 15:37:21
diana000:00:00subset2x22012-05-31 13:22:00
corne de boe000:00:00subset2x22012-05-31 16:43:36
lenzo10000:04:24Stripesn2012-05-31 08:25:01
rakesh_rai9900:04:46Stripesn2012-05-31 08:23:08
vesnasta9800:04:59Stripesn2012-05-31 11:04:20
corne de boe9700:06:21Stripesn2012-05-31 16:36:55
bartez9600:07:35Stripesn2012-05-31 21:07:10
Tizio9500:08:02Stripesn2012-05-31 18:47:28
faber629400:08:24Stripesn2012-05-31 15:20:51
grafiro9300:08:25Stripesn2012-05-31 02:58:47
epifanio9200:08:29Stripesn2012-05-31 20:50:55
pecos9100:09:41Stripesn2012-05-31 14:42:58
HeartattacK000:00:00Stripes2012-05-31 01:52:57
hzrngb000:00:00Stripes2012-05-31 15:03:14
azerty000:00:00Stripes2012-05-31 13:30:06
misko10000:01:55Straightn2012-05-31 21:50:10
lenzo9900:03:13Straightn2012-05-31 11:44:01
bartez9800:04:15Straightn2012-05-31 05:22:48
corne de boe9700:05:33Straightn2012-05-31 16:06:49
azerty9600:05:41Straightn2012-05-31 00:30:34
rakesh_rai9500:05:45Straightn2012-05-31 04:51:46
guspilla9400:06:59Straightn2012-05-31 10:40:13
angiolo9300:10:19Straightn2012-05-31 15:39:56
emilio9200:12:34Straightn2012-05-31 18:06:44
magnificoo000:00:00Straight2012-05-31 09:59:57
Giscard000:00:00Straight2012-05-31 08:08:41
random000:00:00Straight2012-05-31 02:19:14
baron de roc10000:02:57Slot Machinen2012-05-31 17:56:19
rakesh_rai9900:04:50Slot Machinen2012-05-31 08:18:05
lenzo9800:07:16Slot Machinen2012-05-31 09:05:31
stefania9700:08:17Slot Machinen2012-05-31 22:01:36
angiolo9600:18:41Slot Machinen2012-05-31 17:44:45
koala9500:02:18Slot Machiney2012-05-31 00:32:20
xanx9400:03:27Slot Machiney2012-05-31 15:05:30
random9300:05:05Slot Machiney2012-05-31 01:40:31
hzrngb000:00:00Slot Machine2012-05-31 15:37:00
azerty000:00:00Slot Machine2012-05-31 09:44:56
corne de boe000:00:00Slot Machine2012-05-31 17:01:17
rakesh_rai10000:07:14Skyscrapern2012-05-31 08:10:23
lenzo9900:11:06Skyscrapern2012-05-31 08:13:23
jonnie559800:17:36Skyscrapern2012-05-31 22:19:43
PMarlin9700:05:04Skyscrapery2012-05-31 04:03:35
ugo229600:09:21Skyscrapery2012-05-31 22:08:53
random9500:10:21Skyscrapery2012-05-31 13:31:44
fenicia000:00:00Skyscraper2012-05-31 09:53:04
Limbo000:00:00Skyscraper2012-05-31 14:08:16
hzrngb000:00:00Skyscraper2012-05-31 15:02:51
savo10000:12:02Rossini Outsiden2012-05-31 13:43:45
koala9900:12:48Rossini Outsiden2012-05-31 13:01:25
fenicia9800:14:42Rossini Outsiden2012-05-31 16:34:21
Tizio9700:16:15Rossini Outsiden2012-05-31 18:56:01
arancia9600:19:22Rossini Outsiden2012-05-31 13:11:02
simonetta9500:22:52Rossini Outsiden2012-05-31 00:00:14
stefania9400:24:31Rossini Outsiden2012-05-31 22:16:27
PMarlin9300:26:09Rossini Outsiden2012-05-31 03:21:36
maryg9200:29:08Rossini Outsiden2012-05-31 08:24:07
fsc599100:30:55Rossini Outsiden2012-05-31 17:25:02
emilio9001:50:34Rossini Outsiden2012-05-31 11:01:49
magnificoo000:00:00Rossini Outside2012-05-31 20:10:48
hzrngb000:00:00Rossini Outside2012-05-31 15:36:38
guspilla000:00:00Rossini Outside2012-05-31 18:09:19
savo10000:07:05Rossinin2012-05-31 13:36:49
lenzo9900:07:31Rossinin2012-05-31 12:27:15
azerty9800:09:32Rossinin2012-05-31 13:09:20
pecos9700:11:17Rossinin2012-05-31 14:31:01
oner9600:11:19Rossinin2012-05-31 22:55:41
GPARPI9500:17:04Rossinin2012-05-31 17:25:50
vencanas9400:21:00Rossinin2012-05-31 14:05:17
PMarlin9300:07:33Rossiniy2012-05-31 03:47:52
rakesh_rai9200:21:49Rossiniy2012-05-31 18:10:28
guspilla9107:20:47Rossiniy2012-05-31 10:48:27
corne de boe000:00:00Rossini2012-05-31 17:40:41
magnificoo000:00:00Rossini2012-05-31 19:53:50
fsc59000:00:00Rossini2012-05-31 16:17:24
hzrngb000:00:00Rossini2012-05-31 15:02:34
xanx000:00:00Rossini2012-05-31 18:53:40
Tamia000:00:00Rossini2012-05-31 17:06:08
dario5210000:11:40repeated neighboursn2012-05-31 23:02:28
prof_matarazzo9901:06:42repeated neighboursn2012-05-31 15:20:02
emilio000:00:00repeated neighbours2012-05-31 19:55:33
hzrngb000:00:00repeated neighbours2012-05-31 15:36:13
rakesh_rai10000:08:11queenn2012-05-31 18:45:27
epifanio9900:10:53queenn2012-05-31 22:31:46
dario529800:17:26queenn2012-05-31 17:50:52
carlo469700:31:27queenn2012-05-31 17:38:26
shassy9600:51:19queenn2012-05-31 22:32:16
tardar9500:17:59queeny2012-05-31 12:18:40
sdf9500:17:59queeny2012-05-31 09:50:33
ugo229300:22:19queeny2012-05-31 22:33:16
corne de boe000:00:00queen2012-05-31 16:26:07
faber62000:00:00queen2012-05-31 16:24:07
salvo961000:00:00queen2012-05-31 15:45:42
gabry62000:00:00queen2012-05-31 12:16:49
hzrngb000:00:00queen2012-05-31 15:02:15
Anconeo10000:05:01quadruplen2012-05-31 14:25:28
oner9900:09:22quadruplen2012-05-31 22:37:35
fsc599800:15:38quadruplen2012-05-31 10:15:40
siculoslim9700:18:13quadruplen2012-05-31 00:28:44
koala9600:02:57quadrupley2012-05-31 00:44:25
PMarlin9500:04:56quadrupley2012-05-31 04:44:44
smarti000:00:00quadruple2012-05-31 12:34:53
lupurk000:00:00quadruple2012-05-31 10:47:55
hzrngb000:00:00quadruple2012-05-31 15:35:50
fenicia10000:09:40Quadron2012-05-31 08:53:02
rakesh_rai9900:10:10Quadron2012-05-31 19:28:36
dario529800:11:03Quadron2012-05-31 18:44:05
lenzo9700:13:42Quadron2012-05-31 09:43:19
emilio9600:15:14Quadron2012-05-31 18:20:14
angiolo000:00:00Quadro2012-05-31 18:14:07
hzrngb000:00:00Quadro2012-05-31 15:01:55
dario5210000:09:51QuadMax 4Even4Oddn2012-05-31 18:09:49
PMarlin9900:04:56QuadMax 4Even4Oddy2012-05-31 18:24:02
hzrngb000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-31 15:35:28
PMarlin10000:09:00Quad Maxy2012-05-31 18:29:37
hzrngb000:00:00Quad Max2012-05-31 15:01:35
lucavip10000:04:41QGLn2012-05-31 09:34:23
vesnasta9900:04:52QGLn2012-05-31 08:10:06
random9800:06:34QGLn2012-05-31 02:07:06
Pinuccio9700:08:36QGLn2012-05-31 15:59:27
angiolo9600:10:23QGLn2012-05-31 17:33:49
brtcrl000:00:00QGL2012-05-31 21:57:41
azerty10000:01:51Pooln2012-05-31 09:49:14
lenzo9900:02:01Pooln2012-05-31 09:13:22
dalecooper9800:02:17Pooln2012-05-31 20:38:14
bartez9700:02:29Pooln2012-05-31 05:20:05
diana9600:03:05Pooln2012-05-31 06:30:29
vesnasta9500:03:40Pooln2012-05-31 10:54:50
monicalamb9400:03:51Pooln2012-05-31 18:32:44
oner9300:04:11Pooln2012-05-31 06:57:23
baffo19519200:05:13Pooln2012-05-31 20:19:15
nor9100:05:14Pooln2012-05-31 08:51:20
misko9000:05:30Pooln2012-05-31 22:15:17
brtcrl8900:05:58Pooln2012-05-31 15:52:34
Spock8800:07:10Pooln2012-05-31 17:43:07
flin688700:07:46Pooln2012-05-31 22:23:57
josehans8600:07:47Pooln2012-05-31 11:56:09
emilio8500:10:25Pooln2012-05-31 18:38:49
arancia8400:12:04Pooln2012-05-31 14:42:05
tardar8300:22:48Pooln2012-05-31 14:20:37
iaiacricri8200:01:50Pooly2012-05-31 18:40:51
Al8erto8100:02:36Pooly2012-05-31 14:16:27
ugo228000:02:50Pooly2012-05-31 20:28:12
angiolo000:00:00Pool2012-05-31 16:42:48
hzrngb000:00:00Pool2012-05-31 15:35:06
baron de roc000:00:00Pool2012-05-31 17:12:44
corne de boe000:00:00Pool2012-05-31 16:03:27
purifire000:00:00Pool2012-05-31 11:27:20
dar_ko10000:15:42PlusOrMinusn2012-05-31 23:25:21
xanx9900:08:39PlusOrMinusy2012-05-31 08:36:48
hzrngb000:00:00PlusOrMinus2012-05-31 15:01:18
Mara10000:03:07pencilmarksn2012-05-31 00:13:07
misko9900:03:25pencilmarksn2012-05-31 22:20:55
carlo469800:03:44pencilmarksn2012-05-31 00:30:17
dario529800:03:44pencilmarksn2012-05-31 02:06:27
lupurk9600:04:10pencilmarksn2012-05-31 00:13:28
rakesh_rai9500:04:13pencilmarksn2012-05-31 04:40:00
epifanio9400:04:33pencilmarksn2012-05-31 20:21:02
baffo19519300:04:37pencilmarksn2012-05-31 20:40:54
siculoslim9200:04:59pencilmarksn2012-05-31 00:23:31
vesnasta9100:05:00pencilmarksn2012-05-31 10:59:09
toota9000:05:21pencilmarksn2012-05-31 07:41:37
Anconeo8900:05:38pencilmarksn2012-05-31 13:39:20
vencanas8800:05:42pencilmarksn2012-05-31 05:12:16
fsc598700:05:43pencilmarksn2012-05-31 09:16:39
bartez8700:05:43pencilmarksn2012-05-31 10:25:17
smarti8500:05:50pencilmarksn2012-05-31 09:44:46
lilla638500:05:50pencilmarksn2012-05-31 11:22:31
angy718300:05:52pencilmarksn2012-05-31 15:47:31
corne de boe8200:06:01pencilmarksn2012-05-31 15:24:30
emilio8100:06:26pencilmarksn2012-05-31 07:00:48
yuma678000:06:52pencilmarksn2012-05-31 08:36:55
HeartattacK7900:06:56pencilmarksn2012-05-31 13:08:50
savo7800:06:59pencilmarksn2012-05-31 13:12:16
PMarlin7700:07:01pencilmarksn2012-05-31 03:14:25
sergio497600:07:12pencilmarksn2012-05-31 21:50:09
iaiacricri7500:07:13pencilmarksn2012-05-31 18:51:50
khuski7400:07:14pencilmarksn2012-05-31 07:44:11
alexdon7300:07:36pencilmarksn2012-05-31 09:55:54
pepette7200:07:38pencilmarksn2012-05-31 08:30:22
oner7100:07:44pencilmarksn2012-05-31 07:22:41
Eti 1147000:08:10pencilmarksn2012-05-31 19:32:12
bjelico6900:08:34pencilmarksn2012-05-31 21:26:41
kabar6800:08:37pencilmarksn2012-05-31 10:28:17
Al8erto6700:08:49pencilmarksn2012-05-31 18:44:11
flin686600:08:54pencilmarksn2012-05-31 22:34:54
boscardinale6500:09:01pencilmarksn2012-05-31 04:09:57
skorpio6400:09:23pencilmarksn2012-05-31 22:39:19
bigado6300:09:26pencilmarksn2012-05-31 00:21:14
ale19596200:09:45pencilmarksn2012-05-31 08:47:49
sf2l6100:11:41pencilmarksn2012-05-31 00:05:17
faber626000:11:56pencilmarksn2012-05-31 22:28:48
nonnapona5900:12:06pencilmarksn2012-05-31 13:48:11
brtcrl5800:12:47pencilmarksn2012-05-31 16:00:42
matmiki5700:12:57pencilmarksn2012-05-31 15:27:52
maryg5600:13:13pencilmarksn2012-05-31 08:10:34
pacotti5500:13:30pencilmarksn2012-05-31 00:06:22
shassy5400:17:44pencilmarksn2012-05-31 22:11:54
ugo225300:22:39pencilmarksn2012-05-31 16:00:09
tardar5200:26:14pencilmarksn2012-05-31 15:15:53
cebruma5100:28:34pencilmarksn2012-05-31 22:46:45
Antonio silipigni5000:34:45pencilmarksn2012-05-31 23:01:19
orko4901:15:55pencilmarksn2012-05-31 04:27:34
monique000:00:00pencilmarks2012-05-31 19:56:51
hzrngb000:00:00pencilmarks2012-05-31 15:15:43
devarajand000:00:00pencilmarks2012-05-31 10:44:38
stefanol000:00:00pencilmarks2012-05-31 23:23:03
xsela000:00:00pencilmarks2012-05-31 15:02:52
paunda000:00:00pencilmarks2012-05-31 15:25:42
principessa000:00:00pencilmarks2012-05-31 18:47:45
angiolo000:00:00pencilmarks2012-05-31 16:51:39
misultin000:00:00pencilmarks2012-05-31 18:01:28
migza200610000:02:54patchworkF_081101_012012-05-31 23:58:17
misko10000:03:17Patchworkn2012-05-31 21:46:48
vesnasta9900:03:28Patchworkn2012-05-31 08:06:31
yuma679800:03:56Patchworkn2012-05-31 08:28:20
gianburrasca9700:05:37Patchworkn2012-05-31 19:11:58
stefania9600:06:34Patchworkn2012-05-31 21:39:16
matmiki9500:07:59Patchworkn2012-05-31 09:46:06
dalecooper9400:09:52Patchworkn2012-05-31 20:40:49
rakesh_rai9300:12:13Patchworkn2012-05-31 05:01:03
genovese volante9200:13:31Patchworkn2012-05-31 12:32:06
random9100:17:31Patchworkn2012-05-31 01:02:07
lilla639000:18:21Patchworkn2012-05-31 11:29:23
nor000:00:00Patchwork2012-05-31 09:25:32
simonetta000:00:00Patchwork2012-05-31 10:40:26
lenzo10000:11:48Palindromon2012-05-31 11:47:49
alexdon9900:22:40Palindromon2012-05-31 14:39:59
azerty9800:24:56Palindromon2012-05-31 11:39:06
rakesh_rai9700:25:09Palindromon2012-05-31 19:39:28
vesnasta9600:26:44Palindromon2012-05-31 11:18:13
Limbo9500:33:40Palindromon2012-05-31 18:34:40
savo9400:34:56Palindromon2012-05-31 13:55:32
Carloplus9300:38:18Palindromon2012-05-31 17:16:13
PMarlin9200:25:28Palindromoy2012-05-31 21:50:05
hzrngb000:00:00Palindromo2012-05-31 15:00:58
Sam Ohtnna10000:07:56outsiden2012-05-31 21:06:24
francoclaudio9900:08:07outsiden2012-05-31 19:30:03
fenicia9800:09:36outsiden2012-05-31 09:02:54
giorgio19579700:11:03outsiden2012-05-31 00:28:35
diana9600:11:53outsiden2012-05-31 06:35:57
stefania9500:12:20outsiden2012-05-31 20:32:09
azerty9400:16:25outsiden2012-05-31 09:26:55
vesnasta9300:17:23outsiden2012-05-31 14:42:57
savo9200:18:13outsiden2012-05-31 13:19:15
skorpio9100:18:45outsiden2012-05-31 10:57:32
Pinguino9000:20:35outsiden2012-05-31 14:31:51
genovese volante8900:24:23outsiden2012-05-31 11:06:44
Limbo8800:27:44outsiden2012-05-31 18:06:33
Eti 1148700:30:22outsiden2012-05-31 14:40:14
arancia8600:31:51outsiden2012-05-31 12:31:58
salvo9618500:32:09outsiden2012-05-31 12:18:43
Tizio8400:33:23outsiden2012-05-31 18:13:33
rakesh_rai8300:39:00outsiden2012-05-31 07:17:20
fsc598201:28:20outsiden2012-05-31 13:36:38
falco28105:37:23outsiden2012-05-31 08:07:44
PMarlin8000:07:41outsidey2012-05-31 03:55:35
koala7900:09:14outsidey2012-05-31 00:34:46
ale19597800:14:59outsidey2012-05-31 17:37:03
supermaxnan000:00:00outside2012-05-31 16:46:43
ettina000:00:00outside2012-05-31 16:56:23
faber62000:00:00outside2012-05-31 13:39:28
Piyu000:00:00outside2012-05-31 19:47:50
guspilla000:00:00outside2012-05-31 18:33:26
Tamia000:00:00outside2012-05-31 18:47:25
maryg000:00:00outside2012-05-31 08:53:30
hzrngb000:00:00outside2012-05-31 15:15:08
purifire000:00:00outside2012-05-31 08:54:03
bjelico000:00:00outside2012-05-31 21:08:36
angiolo000:00:00outside2012-05-31 16:12:21
fsc5910000:08:46offsetn2012-05-31 15:05:41
carlo469900:10:24offsetn2012-05-31 18:14:21
tardar9800:11:50offsetn2012-05-31 12:06:27
falco29700:16:43offsetn2012-05-31 13:45:13
hzrngb000:00:00offset2012-05-31 15:00:36
matmiki000:00:00nurikabe100701_242012-05-31 11:36:10
matmiki9900:00:44nurikabe100701_232012-05-31 11:35:20
matmiki10000:00:31nurikabe100701_122012-05-31 11:34:41
matmiki10000:00:34nurikabe100701_102012-05-31 11:34:03
matmiki10000:00:36nurikabe100701_092012-05-31 11:33:23
matmiki9900:01:39nurikabe100601_172012-05-31 11:53:25
matmiki9900:00:51nurikabe100601_162012-05-31 11:52:26
matmiki10000:00:50nurikabe100601_152012-05-31 11:51:33
matmiki10000:00:27nurikabe100601_142012-05-31 11:50:59
matmiki9900:01:27nurikabe100601_122012-05-31 11:49:22
matmiki10000:00:29nurikabe100601_072012-05-31 11:48:26
matmiki10000:00:36nurikabe100601_062012-05-31 11:47:46
matmiki10000:00:29nurikabe100601_052012-05-31 11:47:09
matmiki10000:00:29nurikabe100601_022012-05-31 11:46:36
matmiki10000:00:28nurikabe100601_012012-05-31 11:46:04
giorgio195710000:00:51Nurikaben2012-05-31 00:19:03
migza200610000:00:51Nurikaben2012-05-31 00:27:00
Fresh Meat9800:01:07Nurikaben2012-05-31 20:25:30
misko9700:01:12Nurikaben2012-05-31 21:44:31
arancia9600:01:17Nurikaben2012-05-31 12:30:34
Pinguino9500:01:19Nurikaben2012-05-31 14:30:19
Akuma219400:01:24Nurikaben2012-05-31 12:54:12
rakesh_rai9300:01:26Nurikaben2012-05-31 04:38:08
vesnasta9200:01:28Nurikaben2012-05-31 08:04:54
bartez9100:01:48Nurikaben2012-05-31 05:08:52
stefidigrona9000:01:50Nurikaben2012-05-31 08:29:53
Sam Ohtnna8900:02:28Nurikaben2012-05-31 00:01:00
matmiki8800:02:33Nurikaben2012-05-31 09:39:53
lenzo8700:03:19Nurikaben2012-05-31 12:00:01
Puzzleland8600:03:48Nurikaben2012-05-31 22:28:44
nor8500:04:10Nurikaben2012-05-31 09:21:09
random8400:07:06Nurikaben2012-05-31 01:53:40
angiolo8300:10:44Nurikaben2012-05-31 12:09:12
Spock8200:12:20Nurikaben2012-05-31 18:19:02
brtcrl000:00:00Nurikabe2012-05-31 18:32:51
Akuma2110000:03:55non consecutivon2012-05-31 13:33:18
fenicia9900:05:32non consecutivon2012-05-31 16:22:52
bartez9800:05:57non consecutivon2012-05-31 13:49:20
stefania9700:08:24non consecutivon2012-05-31 21:52:16
paunda9600:12:09non consecutivon2012-05-31 15:32:28
lenzo9500:12:33non consecutivon2012-05-31 12:35:48
stefidigrona9400:13:28non consecutivon2012-05-31 13:56:00
genovese volante9300:19:46non consecutivon2012-05-31 11:59:57
gheo629200:20:07non consecutivon2012-05-31 17:55:54
siculoslim9100:37:59non consecutivon2012-05-31 02:52:02
Eti 1149003:41:27non consecutivon2012-05-31 16:09:00
PMarlin8900:05:33non consecutivoy2012-05-31 19:05:40
gommaflex288800:08:51non consecutivoy2012-05-31 05:11:00
carlo468700:10:32non consecutivoy2012-05-31 01:32:27
pacotti8600:25:16non consecutivoy2012-05-31 10:04:21
faber62000:00:00non consecutivo2012-05-31 22:58:40
slaveVARESE000:00:00non consecutivo2012-05-31 19:56:28
smarti000:00:00non consecutivo2012-05-31 16:52:26
bjelico000:00:00non consecutivo2012-05-31 20:12:09
peppech000:00:00non consecutivo2012-05-31 16:54:36
hzrngb000:00:00non consecutivo2012-05-31 15:14:49
prof_matarazzo10000:04:20NoMirrorn2012-05-31 17:38:25
dario529900:06:23NoMirrorn2012-05-31 23:19:43
hzrngb000:00:00NoMirror2012-05-31 15:00:10
mik110000:09:51neighboursn2012-05-31 16:48:49
hzrngb000:00:00neighbours2012-05-31 15:14:28
Eti 11410000:00:35multiplen2012-05-31 21:13:31
lenzo9900:00:36multiplen2012-05-31 12:03:45
brtcrl9800:01:40multiplen2012-05-31 18:09:08
bartez9700:02:11multiplen2012-05-31 05:12:56
stefidigrona9600:02:14multiplen2012-05-31 14:11:12
vesnasta9500:02:16multiplen2012-05-31 10:52:13
hzrngb000:00:00multiple2012-05-31 14:59:43
dar_ko10000:04:46modulon2012-05-31 23:19:40
hzrngb000:00:00modulo2012-05-31 15:14:07
prof_matarazzo10000:08:14mirror twinn2012-05-31 17:29:45
baron de roc9900:08:49mirror twinn2012-05-31 17:44:38
koala9800:07:42mirror twiny2012-05-31 18:26:43
dario529700:16:04mirror twiny2012-05-31 23:26:54
hzrngb000:00:00mirror twin2012-05-31 14:59:24
prof_matarazzo10000:03:52mirror 10n2012-05-31 15:13:04
dario529900:06:10mirror 10n2012-05-31 18:35:37
bartez9800:06:45mirror 10n2012-05-31 11:44:39
epifanio9700:10:27mirror 10n2012-05-31 20:26:01
matmiki9600:12:18mirror 10n2012-05-31 15:15:24
hzrngb000:00:00mirror 102012-05-31 15:13:45
sisi5910000:02:22mirrorn2012-05-31 09:37:22
flin689900:02:30mirrorn2012-05-31 20:01:13
stefania9800:02:57mirrorn2012-05-31 20:51:48
faber629700:03:31mirrorn2012-05-31 09:42:21
mik19600:03:36mirrorn2012-05-31 17:04:57
yuma679500:03:43mirrorn2012-05-31 13:03:22
shassy9400:03:44mirrorn2012-05-31 20:12:20
corne de boe9300:03:51mirrorn2012-05-31 16:21:03
azerty9200:03:54mirrorn2012-05-31 14:09:40
tardar9100:04:14mirrorn2012-05-31 10:53:05
bartez9000:04:36mirrorn2012-05-31 11:04:19
epifanio8900:04:46mirrorn2012-05-31 20:15:59
iaiacricri8800:05:16mirrorn2012-05-31 18:46:28
matmiki8700:05:29mirrorn2012-05-31 15:09:46
Pinguino8600:06:39mirrorn2012-05-31 14:53:11
Pinuccio8500:07:18mirrorn2012-05-31 16:53:58
effeti508400:10:40mirrorn2012-05-31 22:26:37
alexdon8300:12:29mirrorn2012-05-31 08:43:51
hzrngb000:00:00mirror2012-05-31 14:59:01
Massimo52000:00:00mirror2012-05-31 13:16:20
bartez10000:04:10minmaxn2012-05-31 05:27:46
dario529900:04:26minmaxn2012-05-31 23:44:29
jonnie559800:06:00minmaxn2012-05-31 15:21:30
brtcrl9700:13:44minmaxn2012-05-31 22:49:33
corne de boe000:00:00minmax2012-05-31 17:05:09
hzrngb000:00:00minmax2012-05-31 15:13:28
misko10000:00:41minin2012-05-31 22:14:27
Fresh Meat9900:00:58minin2012-05-31 19:54:42
Akuma219800:00:59minin2012-05-31 12:52:00
azerty9700:01:03minin2012-05-31 00:57:45
Bely9600:01:12minin2012-05-31 08:29:34
HeartattacK9500:01:23minin2012-05-31 13:07:20
fenicia9400:01:38minin2012-05-31 08:42:32
sisi599300:01:41minin2012-05-31 09:25:17
bartez9200:01:50minin2012-05-31 05:10:54
oner9100:01:53minin2012-05-31 07:19:52
diana9000:01:58minin2012-05-31 13:29:36
mik18900:01:59minin2012-05-31 16:59:04
sergio498800:02:18minin2012-05-31 21:47:33
faber628700:02:30minin2012-05-31 09:34:50
vesnasta8600:02:32minin2012-05-31 13:35:49
smarti8500:02:34minin2012-05-31 17:56:45
yuma678400:02:48minin2012-05-31 08:32:31
boscardinale8300:03:00minin2012-05-31 04:27:17
gheo628200:03:02minin2012-05-31 11:50:31
baron de roc8200:03:02minin2012-05-31 08:04:11
stefania8000:03:04minin2012-05-31 21:13:35
migza20067900:03:05minin2012-05-31 02:25:12
Eti 1147800:03:17minin2012-05-31 15:45:35
lonewolf547700:03:27minin2012-05-31 12:32:12
pepette7600:03:34minin2012-05-31 08:49:59
gclaudio7500:03:45minin2012-05-31 00:04:05
sf2l7500:03:45minin2012-05-31 00:17:12
flin687300:03:49minin2012-05-31 19:47:24
brtcrl7200:03:57minin2012-05-31 23:04:33
scledum7100:04:07minin2012-05-31 13:28:33
fsc597100:04:07minin2012-05-31 09:22:47
matmiki6900:04:20minin2012-05-31 10:11:28
matteo886800:04:23minin2012-05-31 21:16:39
gabriella616800:04:23minin2012-05-31 22:30:50
GPARPI6600:04:32minin2012-05-31 14:34:59
carlo466500:04:55minin2012-05-31 00:19:52
molinomalla6400:05:03minin2012-05-31 07:34:09
arancia6300:05:14minin2012-05-31 14:55:05
Anconeo6200:05:28minin2012-05-31 13:59:06
epifanio6100:05:30minin2012-05-31 19:14:33
lamaestra6000:05:35minin2012-05-31 18:01:13
ym46oc5900:05:47minin2012-05-31 14:34:49
bjelico5800:06:00minin2012-05-31 05:57:00
vencanas5700:06:05minin2012-05-31 05:18:10
bob495600:06:10minin2012-05-31 13:28:55
tardar5500:07:20minin2012-05-31 07:51:47
kabar5400:07:23minin2012-05-31 10:13:41
lilla635300:07:58minin2012-05-31 11:53:56
ugo225200:08:12minin2012-05-31 14:49:00
gabry625100:08:21minin2012-05-31 10:04:37
paola595000:08:32minin2012-05-31 11:12:11
stefidigrona4900:09:27minin2012-05-31 14:30:58
marsal434800:10:49minin2012-05-31 16:23:28
ettina4700:11:05minin2012-05-31 16:45:02
emilio4600:17:21minin2012-05-31 06:39:54
shadow000:00:00mini2012-05-31 15:27:52
corne de boe000:00:00mini2012-05-31 16:12:41
bibs000:00:00mini2012-05-31 10:36:49
mauro0512000:00:00mini2012-05-31 14:44:08
aspidetr000:00:00mini2012-05-31 16:51:35
paunda000:00:00mini2012-05-31 15:08:22
hzrngb000:00:00mini2012-05-31 14:58:45
Massimo52000:00:00mini2012-05-31 13:13:30
bobobo000:00:00mini2012-05-31 14:46:00
baron de roc10000:05:48Memoryn2012-05-31 17:37:28
stefania9900:06:16Memoryn2012-05-31 22:10:01
azerty9800:06:54Memoryn2012-05-31 12:07:58
lenzo9700:07:31Memoryn2012-05-31 12:04:46
Mara9600:08:03Memoryn2012-05-31 23:34:26
xanx9500:07:06Memoryy2012-05-31 14:58:16
carlo469400:16:51Memoryy2012-05-31 01:43:07
Carloplus000:00:00Memory2012-05-31 13:50:52
hzrngb000:00:00Memory2012-05-31 15:13:04
Tamia000:00:00Memory2012-05-31 18:47:31
fenicia000:00:00Memory2012-05-31 10:00:13
yuma6710000:00:49Master Mind02012-05-31 13:09:55
oner9900:01:11Master Mind02012-05-31 22:04:33
flin689900:01:11Master Mind02012-05-31 19:53:28
niki539700:01:13Master Mind02012-05-31 16:57:54
ym46oc9600:01:58Master Mind02012-05-31 14:45:46
stefidigrona9500:03:03Master Mind02012-05-31 08:33:24
guspilla9400:04:44Master Mind02012-05-31 10:35:24
epifanio9300:01:28Master Mind02012-05-31 21:08:19
ugo229200:01:57Master Mind02012-05-31 00:04:27
mimmagiada9100:09:41Master Mind02012-05-31 00:12:47
migza20069000:01:57Master Mind02012-05-31 00:24:56
ubimmc8900:09:45Master Mind02012-05-31 02:15:09
stefania000:00:00Master Mind02012-05-31 20:28:55
oner10000:00:40Logic Mind02012-05-31 22:09:54
HeartattacK9900:00:54Logic Mind02012-05-31 13:06:07
shadow9800:01:00Logic Mind02012-05-31 07:26:23
yuma679700:01:19Logic Mind02012-05-31 23:27:20
mik19600:01:24Logic Mind02012-05-31 16:36:39
niki539500:01:26Logic Mind02012-05-31 16:59:21
epifanio9400:01:38Logic Mind02012-05-31 21:05:58
ugo229300:01:45Logic Mind02012-05-31 00:02:13
mimmagiada9200:01:52Logic Mind02012-05-31 00:10:40
giorgio19579100:01:56Logic Mind02012-05-31 00:15:29
chiedidime9000:02:01Logic Mind02012-05-31 08:59:41
jonnie558900:02:03Logic Mind02012-05-31 22:48:01
migza20068800:02:04Logic Mind02012-05-31 00:01:12
ubimmc8700:02:12Logic Mind02012-05-31 01:31:09
flin688600:02:25Logic Mind02012-05-31 19:44:07
bartez8500:02:31Logic Mind02012-05-31 12:00:59
ym46oc8400:03:26Logic Mind02012-05-31 14:31:05
stefidigrona8300:03:51Logic Mind02012-05-31 08:37:18
Puzzleland10000:02:41lampionsn2012-05-31 22:25:54
bartez9900:03:05lampionsn2012-05-31 10:20:44
vesnasta9800:03:41lampionsn2012-05-31 07:56:36
vesnasta10000:03:53kurven2012-05-31 11:49:54
bartez9900:05:09kurven2012-05-31 15:32:31
epifanio9800:06:10kurven2012-05-31 20:59:34
corne de boe9700:07:01kurven2012-05-31 17:09:41
faber629600:07:04kurven2012-05-31 15:54:53
rakesh_rai9500:07:16kurven2012-05-31 20:29:06
lucavip9400:11:03kurven2012-05-31 16:05:24
Pinguino9300:14:38kurven2012-05-31 15:00:00
PMarlin9200:01:17kurvey2012-05-31 19:48:23
orko9100:02:00kurvey2012-05-31 04:11:35
ugo229000:02:35kurvey2012-05-31 14:46:00
hzrngb000:00:00kurve2012-05-31 14:58:28
bjelico10000:06:43kropkin2012-05-31 05:49:27
bartez9900:09:56kropkin2012-05-31 11:09:19
Tizio9800:09:58kropkin2012-05-31 19:13:31
pecos9700:11:34kropkin2012-05-31 20:48:36
jonnie559600:12:00kropkin2012-05-31 15:09:17
bce9500:48:43kropkin2012-05-31 22:26:28
xanx9400:09:11kropkiy2012-05-31 14:02:26
PMarlin000:00:00kropki2012-05-31 04:14:32
hzrngb000:00:00kropki2012-05-31 15:12:39
Akuma2110000:03:41knightn2012-05-31 14:03:23
fenicia9900:05:32knightn2012-05-31 16:28:40
corne de boe9800:10:28knightn2012-05-31 17:29:38
vesnasta9700:15:51knightn2012-05-31 10:20:58
faber629600:17:29knightn2012-05-31 22:40:53
pecos9500:17:43knightn2012-05-31 13:52:53
lonewolf549400:30:12knightn2012-05-31 20:13:20
peanol000:00:00knight2012-05-31 21:47:30
carlo46000:00:00knight2012-05-31 18:29:27
hzrngb000:00:00knight2012-05-31 14:52:56
Tamia000:00:00knight2012-05-31 19:09:42
vesnasta10000:16:09Killer Variantn2012-05-31 13:14:47
Anconeo9900:19:14Killer Variantn2012-05-31 14:04:42
savo9800:21:00Killer Variantn2012-05-31 12:30:26
dcarobolo9700:21:59Killer Variantn2012-05-31 10:43:43
genovese volante9600:24:14Killer Variantn2012-05-31 11:32:00
fsc599500:24:42Killer Variantn2012-05-31 14:02:01
grafiro9400:30:43Killer Variantn2012-05-31 02:27:49
jonnie559300:30:51Killer Variantn2012-05-31 23:11:47
bjelico9200:32:15Killer Variantn2012-05-31 18:59:30
pecos9100:34:11Killer Variantn2012-05-31 21:00:58
emilio9001:51:44Killer Variantn2012-05-31 08:43:51
gclaudio8903:06:16Killer Variantn2012-05-31 12:04:09
koala8800:26:51Killer Varianty2012-05-31 13:14:20
PMarlin000:00:00Killer Variant2012-05-31 20:18:09
ioete000:00:00Killer Variant2012-05-31 05:20:02
Angelica 30sec000:00:00Killer Variant2012-05-31 17:00:36
hzrngb000:00:00Killer Variant2012-05-31 14:58:05
misko10000:02:48killern2012-05-31 22:24:47
francoclaudio9900:04:16killern2012-05-31 19:04:27
Sam Ohtnna9800:04:40killern2012-05-31 21:16:24
genovese volante9700:05:21killern2012-05-31 10:40:48
Anconeo9600:06:25killern2012-05-31 13:52:29
dcarobolo9500:06:35killern2012-05-31 10:36:57
Tizio9400:07:01killern2012-05-31 19:23:42
Angelica 30sec9300:07:06killern2012-05-31 16:53:25
matteo889200:07:40killern2012-05-31 21:21:51
alexdon9100:08:00killern2012-05-31 09:40:38
nik99000:08:05killern2012-05-31 11:58:04
fsc598900:08:24killern2012-05-31 13:52:16
vesnasta8800:09:11killern2012-05-31 11:54:31
Mara8700:09:19killern2012-05-31 11:13:34
niki538600:09:34killern2012-05-31 18:13:57
jonnie558500:09:36killern2012-05-31 22:07:50
Massimo528400:10:14killern2012-05-31 01:20:19
grafiro8300:10:51killern2012-05-31 02:16:51
magnificoo8200:11:00killern2012-05-31 09:38:57
josehans8200:11:00killern2012-05-31 13:05:55
Limbo8000:12:40killern2012-05-31 13:45:10
gpace8437900:12:45killern2012-05-31 08:47:46
Bruno617800:12:47killern2012-05-31 08:58:54
gclaudio7700:12:50killern2012-05-31 00:27:34
GPARPI7600:13:06killern2012-05-31 13:11:37
ripafi7500:13:17killern2012-05-31 07:10:04
serigaia7400:13:48killern2012-05-31 16:40:56
azerty7300:13:52killern2012-05-31 10:49:21
savo7200:14:54killern2012-05-31 12:15:26
vencanas7100:16:02killern2012-05-31 05:46:03
pecos7000:17:23killern2012-05-31 13:03:10
falco26900:17:56killern2012-05-31 19:21:30
angy716800:19:02killern2012-05-31 13:45:13
sergio496700:19:22killern2012-05-31 22:16:10
saro506600:27:08killern2012-05-31 20:03:04
gheo626500:34:07killern2012-05-31 18:30:41
ioete6400:36:34killern2012-05-31 04:35:39
PMarlin6300:02:52killery2012-05-31 18:38:57
orko6200:03:35killery2012-05-31 04:07:33
ale19596100:03:36killery2012-05-31 08:43:54
effeti506000:06:13killery2012-05-31 22:20:10
random5900:06:38killery2012-05-31 00:50:51
ugo225800:07:16killery2012-05-31 21:47:31
guspilla5700:09:30killery2012-05-31 18:53:02
lamaestra5600:10:39killery2012-05-31 18:53:13
tida5500:11:06killery2012-05-31 09:04:11
ubimmc5400:12:01killery2012-05-31 02:00:18
sdf5300:22:26killery2012-05-31 09:00:08
hiyomi5201:26:33killery2012-05-31 13:17:44
smarti000:00:00killer2012-05-31 09:57:15
hzrngb000:00:00killer2012-05-31 15:12:18
miroilfox000:00:00killer2012-05-31 15:28:07
mpaola000:00:00killer2012-05-31 20:56:36
mapima000:00:00killer2012-05-31 07:07:46
pepette000:00:00killer2012-05-31 12:40:50
simonetta000:00:00killer2012-05-31 10:40:14
angiolo000:00:00killer2012-05-31 16:12:11
xanx000:00:00killer2012-05-31 14:25:48
Carloplus000:00:00killer2012-05-31 12:45:59
francoclaudio10000:04:05KakuroDokun2012-05-31 19:09:00
azerty9900:04:11KakuroDokun2012-05-31 11:30:54
Mara9800:04:27KakuroDokun2012-05-31 09:50:42
genovese volante9700:05:50KakuroDokun2012-05-31 10:57:02
bartez9600:06:19KakuroDokun2012-05-31 18:46:07
magnificoo9500:07:57KakuroDokun2012-05-31 09:50:18
sf2l9400:08:13KakuroDokun2012-05-31 01:12:42
Angelica 30sec9300:08:23KakuroDokun2012-05-31 17:05:25
jonnie559200:08:51KakuroDokun2012-05-31 22:38:19
koala9100:04:52KakuroDokuy2012-05-31 18:21:44
PMarlin9000:05:34KakuroDokuy2012-05-31 04:38:59
ale19598900:06:01KakuroDokuy2012-05-31 08:37:39
guspilla000:00:00KakuroDoku2012-05-31 19:02:38
hzrngb000:00:00KakuroDoku2012-05-31 14:57:47
bjelico10000:13:27Jigsaw Hybridn2012-05-31 19:56:32
azerty9900:14:18Jigsaw Hybridn2012-05-31 14:26:12
simonetta9800:19:14Jigsaw Hybridn2012-05-31 09:11:43
vesnasta9700:21:12Jigsaw Hybridn2012-05-31 12:52:57
hzrngb000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-31 15:11:55
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-31 12:45:50
grafiro000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-31 17:44:42
andrize000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-31 00:19:36
diana000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-31 06:13:57
vesnasta10000:10:33jigsawn2012-05-31 12:42:17
bartez9900:10:55jigsawn2012-05-31 18:53:41
azerty9800:11:35jigsawn2012-05-31 10:35:10
faber629700:15:09jigsawn2012-05-31 16:08:12
sergio499600:17:31jigsawn2012-05-31 21:58:02
Carloplus9500:18:20jigsawn2012-05-31 09:13:42
vencanas9400:21:20jigsawn2012-05-31 06:02:36
lucavip9300:21:48jigsawn2012-05-31 09:00:52
paunda9200:27:56jigsawn2012-05-31 14:39:09
boscardinale9100:32:20jigsawn2012-05-31 04:30:44
molinomalla9000:41:32jigsawn2012-05-31 07:39:23
lamaestra8900:11:13jigsawy2012-05-31 18:06:57
carlo468800:16:48jigsawy2012-05-31 00:34:50
ugo228700:20:47jigsawy2012-05-31 20:51:11
tardar8602:04:31jigsawy2012-05-31 18:51:21
hzrngb000:00:00jigsaw2012-05-31 14:57:27
mauro0512000:00:00jigsaw2012-05-31 14:21:41
Eti 114000:00:00jigsaw2012-05-31 19:51:31
pecos000:00:00jigsaw2012-05-31 20:04:42
MidNightStroke000:00:00jigsaw2012-05-31 00:25:49
cebruma000:00:00jigsaw2012-05-31 23:15:31
corne de boe000:00:00jigsaw2012-05-31 16:52:42
Massimo52000:00:00jigsaw2012-05-31 01:35:07
peppech000:00:00jigsaw2012-05-31 11:58:34
genovese volante10000:05:54isokillern2012-05-31 12:58:31
bartez9900:08:00isokillern2012-05-31 19:12:15
lilla639800:12:21isokillern2012-05-31 12:14:55
pecos9700:12:27isokillern2012-05-31 14:16:49
Massimo529600:12:44isokillern2012-05-31 01:38:28
peppech9500:28:43isokillern2012-05-31 10:51:10
bigado9422:33:49isokillern2012-05-31 00:48:45
random9300:03:09isokillery2012-05-31 01:50:08
PMarlin9200:04:53isokillery2012-05-31 19:28:46
hzrngb000:00:00isokiller2012-05-31 14:57:00
bartez10000:27:33ison2012-05-31 19:20:31
baffo19519900:06:32isoy2012-05-31 20:46:44
ugo229800:12:05isoy2012-05-31 21:22:45
peppech000:00:00iso2012-05-31 15:46:10
simonetta000:00:00iso2012-05-31 09:42:36
hzrngb000:00:00iso2012-05-31 15:11:28
Spock10000:04:09integern2012-05-31 21:38:05
Mara9900:05:54integern2012-05-31 11:06:39
stefania9800:06:08integern2012-05-31 21:45:58
oner9700:07:25integern2012-05-31 22:47:33
baffo19519600:21:43integern2012-05-31 07:10:22
PMarlin9500:09:20integery2012-05-31 19:49:59
hzrngb000:00:00integer2012-05-31 15:11:06
azerty10000:05:22Hybridn2012-05-31 15:02:06
vesnasta9900:05:44Hybridn2012-05-31 15:00:40
bartez9800:08:37Hybridn2012-05-31 19:48:22
diana9700:08:50Hybridn2012-05-31 06:04:58
bjelico9600:10:56Hybridn2012-05-31 18:40:33
rakesh_rai9500:14:01Hybridn2012-05-31 19:12:46
PMarlin9400:06:26Hybridy2012-05-31 04:32:17
andrize000:00:00Hybrid2012-05-31 00:20:04
hzrngb000:00:00Hybrid2012-05-31 14:56:38
HeartattacK10000:04:06greatern2012-05-31 18:44:43
koala9900:04:58greatern2012-05-31 13:48:37
dario529800:10:28greatern2012-05-31 18:22:16
Mara9700:11:12greatern2012-05-31 13:16:06
hzrngb000:00:00greater2012-05-31 15:10:47
bartez9900:03:44futoshikiF_100701_032012-05-31 12:08:31
bartez9900:02:18futoshikiF_100701_022012-05-31 12:05:46
bartez10000:01:08futoshikiF_100701_012012-05-31 12:04:25
migza200610000:01:14futoshikiF_081101_082012-05-31 23:56:39
migza200610000:02:18futoshikiF_081101_072012-05-31 23:54:16
migza200610000:02:57futoshikiF_081101_062012-05-31 23:51:14
misko10000:00:20Futoshikin2012-05-31 21:46:24
genovese volante9900:00:41Futoshikin2012-05-31 13:35:59
vesnasta9800:00:47Futoshikin2012-05-31 08:04:01
giorgio19579700:00:51Futoshikin2012-05-31 00:17:45
rakesh_rai9600:00:57Futoshikin2012-05-31 04:46:08
guspilla9500:01:01Futoshikin2012-05-31 10:34:16
faber629400:01:06Futoshikin2012-05-31 09:53:22
boscardinale9300:01:13Futoshikin2012-05-31 05:03:08
lenzo9200:01:14Futoshikin2012-05-31 09:29:16
azerty9100:01:20Futoshikin2012-05-31 01:09:43
magnificoo9000:01:24Futoshikin2012-05-31 09:58:27
lilla638900:01:26Futoshikin2012-05-31 11:52:21
ale19598800:01:32Futoshikin2012-05-31 08:35:39
bartez8700:01:37Futoshikin2012-05-31 05:07:04
matmiki8600:01:42Futoshikin2012-05-31 09:42:33
gianburrasca8500:01:43Futoshikin2012-05-31 19:18:11
random8400:01:47Futoshikin2012-05-31 02:05:01
xsela8300:01:52Futoshikin2012-05-31 14:53:56
Angelica 30sec8300:01:52Futoshikin2012-05-31 16:45:35
baron de roc8100:01:55Futoshikin2012-05-31 17:06:22
emilio8000:02:06Futoshikin2012-05-31 08:28:06
tida7900:02:10Futoshikin2012-05-31 09:15:26
ubimmc7800:02:17Futoshikin2012-05-31 02:12:35
bigado7700:02:23Futoshikin2012-05-31 00:46:10
migza20067600:02:27Futoshikin2012-05-31 01:26:55
mik17600:02:27Futoshikin2012-05-31 17:02:19
oner7400:02:48Futoshikin2012-05-31 06:52:25
stefidigrona7300:03:15Futoshikin2012-05-31 14:26:46
devarajand7200:04:35Futoshikin2012-05-31 16:57:18
francoclaudio10000:09:19framen2012-05-31 19:20:13
Mara9900:10:55framen2012-05-31 22:13:01
Carloplus9800:24:26framen2012-05-31 17:57:18
migza20069700:13:42framey2012-05-31 23:12:52
hzrngb000:00:00frame2012-05-31 14:56:07
bigado10000:11:17exclusion2n2012-05-31 00:30:47
koala9900:11:50exclusion2n2012-05-31 00:15:36
bartez9800:14:23exclusion2n2012-05-31 19:57:52
shassy9700:21:53exclusion2n2012-05-31 20:57:04
brtcrl9600:24:43exclusion2n2012-05-31 23:08:54
peppech9500:28:47exclusion2n2012-05-31 16:25:37
molinomalla9400:30:10exclusion2n2012-05-31 15:20:07
hzrngb000:00:00exclusion22012-05-31 15:10:24
fsc59000:00:00exclusion22012-05-31 23:32:47
paola59000:00:00exclusion22012-05-31 11:41:49
bartez10000:07:12exclusion1n2012-05-31 20:12:32
paola599900:09:02exclusion1n2012-05-31 11:32:35
fsc599800:11:49exclusion1n2012-05-31 10:49:06
shassy9700:12:47exclusion1n2012-05-31 21:58:45
Eti 1149600:14:08exclusion1n2012-05-31 20:54:26
salvo9619500:19:34exclusion1n2012-05-31 08:07:30
peppech9400:33:56exclusion1n2012-05-31 11:21:48
hzrngb000:00:00exclusion12012-05-31 14:55:45
epifanio10000:05:29EvenOddn2012-05-31 20:10:06
matmiki9900:05:50EvenOddn2012-05-31 10:19:05
oner9800:06:19EvenOddn2012-05-31 22:22:47
faber629700:06:27EvenOddn2012-05-31 09:46:20
effeti509600:07:40EvenOddn2012-05-31 22:12:21
boscardinale9500:07:47EvenOddn2012-05-31 13:04:28
giagiax9400:07:53EvenOddn2012-05-31 08:10:49
paunda9300:07:59EvenOddn2012-05-31 15:17:27
Eti 1149200:08:11EvenOddn2012-05-31 20:42:07
carlo469100:09:06EvenOddn2012-05-31 00:51:44
paola599000:09:43EvenOddn2012-05-31 11:22:44
lonewolf548900:09:44EvenOddn2012-05-31 20:03:25
Pinuccio8800:11:09EvenOddn2012-05-31 16:42:36
bartez8700:11:33EvenOddn2012-05-31 15:38:20
shassy8600:13:08EvenOddn2012-05-31 20:16:25
falco28500:15:01EvenOddn2012-05-31 14:52:22
molinomalla8400:20:48EvenOddn2012-05-31 14:59:11
Antonio silipigni8300:41:37EvenOddn2012-05-31 22:19:10
peanol8202:09:10EvenOddn2012-05-31 21:48:02
khuski8100:02:46EvenOddy2012-05-31 09:04:29
ugo228000:03:51EvenOddy2012-05-31 15:18:43
tardar7900:13:56EvenOddy2012-05-31 14:43:45
bibs000:00:00EvenOdd2012-05-31 11:06:09
hzrngb000:00:00EvenOdd2012-05-31 14:55:29
gheo62000:00:00EvenOdd2012-05-31 17:01:01
rakesh_rai10000:06:43Even Odd Viewy2012-05-31 20:37:50
PMarlin9901:50:21Even Odd Viewy2012-05-31 19:59:29
hzrngb000:00:00Even Odd View2012-05-31 15:09:57
peanol000:00:00Even Odd View2012-05-31 23:16:29
francoclaudio10000:05:59diagonaln2012-05-31 18:51:28
Tizio9900:09:11diagonaln2012-05-31 17:54:57
genovese volante9800:09:52diagonaln2012-05-31 13:11:04
Carloplus9700:13:05diagonaln2012-05-31 09:33:07
dcarobolo9600:14:50diagonaln2012-05-31 10:21:42
kuki9500:15:18diagonaln2012-05-31 18:48:41
Pinuccio9400:15:20diagonaln2012-05-31 17:34:03
serigaia9300:15:50diagonaln2012-05-31 16:24:02
bartez9200:18:36diagonaln2012-05-31 20:21:03
slaveVARESE9100:18:56diagonaln2012-05-31 19:37:24
vencanas9000:20:33diagonaln2012-05-31 06:36:15
calafuria8900:20:45diagonaln2012-05-31 03:54:24
GPARPI8800:25:09diagonaln2012-05-31 12:46:21
jonnie558700:30:01diagonaln2012-05-31 15:28:19
cebruma8600:32:59diagonaln2012-05-31 22:13:39
boscardinale8500:36:24diagonaln2012-05-31 07:10:34
Tamia8400:40:39diagonaln2012-05-31 15:55:15
Antonio silipigni8300:43:18diagonaln2012-05-31 00:01:01
savo8201:19:03diagonaln2012-05-31 10:56:03
lonewolf548105:27:05diagonaln2012-05-31 12:53:23
migza20068000:02:24diagonaly2012-05-31 02:28:32
khuski7900:04:42diagonaly2012-05-31 07:52:55
random7800:04:59diagonaly2012-05-31 02:13:58
lamaestra7700:05:03diagonaly2012-05-31 18:48:06
kabar7600:05:20diagonaly2012-05-31 10:22:51
carlo467500:05:22diagonaly2012-05-31 00:14:22
tida7400:05:42diagonaly2012-05-31 08:21:00
ugo227300:07:47diagonaly2012-05-31 15:10:26
ale19597200:08:25diagonaly2012-05-31 17:28:16
effeti507100:10:52diagonaly2012-05-31 22:01:20
ubimmc7000:24:44diagonaly2012-05-31 01:35:25
tardar6900:38:54diagonaly2012-05-31 15:52:33
carlita26801:58:46diagonaly2012-05-31 14:08:17
mauro0512000:00:00diagonal2012-05-31 18:01:33
bibs000:00:00diagonal2012-05-31 10:46:53
paunda000:00:00diagonal2012-05-31 15:51:34
CLEOTTA000:00:00diagonal2012-05-31 21:32:56
corne de boe000:00:00diagonal2012-05-31 15:54:53
ffischer000:00:00diagonal2012-05-31 19:16:47
principessa000:00:00diagonal2012-05-31 18:52:38
stefaniaobi000:00:00diagonal2012-05-31 11:05:21
fenicia000:00:00diagonal2012-05-31 15:18:20
hzrngb000:00:00diagonal2012-05-31 15:09:19
fantomastico II000:00:00diagonal2012-05-31 14:47:04
pepette000:00:00diagonal2012-05-31 17:26:52
rosalpina000:00:00diagonal2012-05-31 14:21:03
Fred7610000:04:01Descriptive Pairsn2012-05-31 13:11:29
lupurk9900:04:13Descriptive Pairsn2012-05-31 00:08:13
Timothy9800:04:24Descriptive Pairsn2012-05-31 11:50:55
roma197469700:05:55Descriptive Pairsn2012-05-31 14:25:42
supermaxnan9600:06:00Descriptive Pairsn2012-05-31 12:32:49
lenzo9500:06:27Descriptive Pairsn2012-05-31 08:57:47
fenicia9400:06:28Descriptive Pairsn2012-05-31 08:44:30
stefania9300:06:46Descriptive Pairsn2012-05-31 20:44:44
HeartattacK9200:06:53Descriptive Pairsn2012-05-31 12:55:42
Spock9100:07:20Descriptive Pairsn2012-05-31 21:42:25
baron de roc9000:07:47Descriptive Pairsn2012-05-31 07:32:28
corne de boe8900:08:03Descriptive Pairsn2012-05-31 15:07:10
Tizio8800:08:08Descriptive Pairsn2012-05-31 11:34:57
niki538700:08:22Descriptive Pairsn2012-05-31 16:05:59
Limbo8600:08:23Descriptive Pairsn2012-05-31 13:01:19
bjelico8500:08:24Descriptive Pairsn2012-05-31 05:40:03
moso8400:08:27Descriptive Pairsn2012-05-31 15:36:42
khazimir8400:08:27Descriptive Pairsn2012-05-31 13:23:45
dario528200:09:05Descriptive Pairsn2012-05-31 01:55:53
distrirette8100:09:12Descriptive Pairsn2012-05-31 07:33:09
genovese volante8000:09:34Descriptive Pairsn2012-05-31 12:47:06
matteo887900:10:00Descriptive Pairsn2012-05-31 10:42:42
azerty7800:10:14Descriptive Pairsn2012-05-31 00:38:44
mikaelkael7700:11:11Descriptive Pairsn2012-05-31 16:18:14
Mara7600:12:41Descriptive Pairsn2012-05-31 00:16:42
flin687500:13:56Descriptive Pairsn2012-05-31 20:07:47
oner7400:15:00Descriptive Pairsn2012-05-31 07:31:35
Lilian7300:15:39Descriptive Pairsn2012-05-31 00:07:29
mik17200:17:53Descriptive Pairsn2012-05-31 23:05:43
francoclaudio7100:17:57Descriptive Pairsn2012-05-31 18:10:42
brtcrl7000:19:32Descriptive Pairsn2012-05-31 15:31:52
rakesh_rai6900:19:50Descriptive Pairsn2012-05-31 06:21:47
sergio496800:22:00Descriptive Pairsn2012-05-31 21:04:54
emilio6700:25:43Descriptive Pairsn2012-05-31 07:07:43
bartez6600:40:27Descriptive Pairsn2012-05-31 14:34:33
monicalamb6501:11:40Descriptive Pairsn2012-05-31 18:57:30
koala6400:04:41Descriptive Pairsy2012-05-31 00:27:32
sdf6300:10:56Descriptive Pairsy2012-05-31 08:36:45
topogiggio6201:53:07Descriptive Pairsy2012-05-31 18:41:54
sisi59000:00:00Descriptive Pairs2012-05-31 08:44:52
xanx000:00:00Descriptive Pairs2012-05-31 15:14:32
hzrngb000:00:00Descriptive Pairs2012-05-31 14:55:05
peanol000:00:00Descriptive Pairs2012-05-31 21:47:59
lenzo10000:03:24cubicn2012-05-31 09:16:34
vesnasta9900:04:30cubicn2012-05-31 11:45:15
corne de boe9800:04:56cubicn2012-05-31 16:15:57
rakesh_rai9700:05:47cubicn2012-05-31 06:48:04
azerty9600:05:48cubicn2012-05-31 09:52:01
xsela9500:05:56cubicn2012-05-31 14:56:42
mik19400:07:14cubicn2012-05-31 23:25:54
faber629300:07:38cubicn2012-05-31 15:47:08
baron de roc9200:07:53cubicn2012-05-31 08:07:43
falco29100:08:34cubicn2012-05-31 14:02:04
epifanio9000:09:36cubicn2012-05-31 22:46:29
bartez8900:09:58cubicn2012-05-31 10:31:22
lonewolf548800:11:17cubicn2012-05-31 12:35:55
sergio498700:11:33cubicn2012-05-31 21:35:51
tardar8602:16:50cubicn2012-05-31 16:31:50
khuski8500:02:09cubicy2012-05-31 08:59:34
PMarlin8400:02:27cubicy2012-05-31 19:45:48
random8300:04:05cubicy2012-05-31 01:45:46
ugo228200:04:18cubicy2012-05-31 15:36:37
lamaestra8100:55:52cubicy2012-05-31 14:33:49
giagiax000:00:00cubic2012-05-31 08:26:25
hzrngb000:00:00cubic2012-05-31 15:08:44
lucavip000:00:00cubic2012-05-31 16:16:49
Tamia000:00:00cubic2012-05-31 19:09:27
Mara000:00:00cubic2012-05-31 08:52:14
vencanas10000:14:34CrossSumn2012-05-31 06:57:59
koala9900:04:57CrossSumy2012-05-31 00:10:29
khuski9800:07:26CrossSumy2012-05-31 08:52:02
hzrngb000:00:00CrossSum2012-05-31 14:54:44
sisi5910000:00:13Countingn2012-05-31 09:24:25
brtcrl9900:00:34Countingn2012-05-31 18:15:48
rakesh_rai9900:00:34Countingn2012-05-31 04:36:50
stefania9700:00:36Countingn2012-05-31 20:31:23
totohoa9600:00:44Countingn2012-05-31 01:14:29
baron de roc9500:00:54Countingn2012-05-31 08:15:47
bartez9400:01:05Countingn2012-05-31 10:24:01
corne de boe9300:01:12Countingn2012-05-31 11:14:01
guspilla000:00:00Counting2012-05-31 10:47:21
rakesh_rai10000:08:39consecutive -Ny2012-05-31 20:18:56
dar_ko9900:13:57consecutive -Ny2012-05-31 23:42:06
hzrngb000:00:00consecutive -N2012-05-31 15:08:07
genovese volante10000:05:05consecutiven2012-05-31 13:05:12
azerty9900:06:14consecutiven2012-05-31 14:15:00
gheo629800:14:52consecutiven2012-05-31 17:34:10
stefidigrona9700:15:01consecutiven2012-05-31 08:14:20
Tizio9600:18:16consecutiven2012-05-31 17:35:56
PMarlin9500:03:57consecutivey2012-05-31 20:13:41
migza20069400:13:42consecutivey2012-05-31 01:42:24
Akuma21000:00:00consecutive2012-05-31 13:41:25
hzrngb000:00:00consecutive2012-05-31 14:54:24
Tamia000:00:00consecutive2012-05-31 17:16:48
rakesh_rai10000:06:39ColorsGroupsy2012-05-31 20:11:59
baron de roc9903:30:11ColorsGroupsy2012-05-31 08:21:38
hzrngb000:00:00ColorsGroups2012-05-31 15:07:40
PMarlin000:00:00ColorsGroups2012-05-31 19:11:29
nonnapona000:00:00ColorsGroups2012-05-31 17:21:47
simonetta10000:32:25Clock Facesn2012-05-31 07:51:48
koala9900:07:06Clock Facesy2012-05-31 13:41:24
rakesh_rai9800:12:53Clock Facesy2012-05-31 20:45:35
peanol000:00:00Clock Faces2012-05-31 21:47:20
hzrngb000:00:00Clock Faces2012-05-31 14:54:06
c_cugno10000:02:21classicn2012-05-31 15:23:14
lenzo9900:02:38classicn2012-05-31 06:40:55
carlo469800:03:03classicn2012-05-31 18:26:14
francoclaudio9700:03:12classicn2012-05-31 18:48:08
fenicia9600:03:27classicn2012-05-31 08:38:57
corne de boe9500:03:30classicn2012-05-31 11:15:38
xsela9400:03:38classicn2012-05-31 15:59:53
vesnasta9300:03:42classicn2012-05-31 14:38:15
ffischer9200:03:55classicn2012-05-31 19:12:28
fracal9100:04:16classicn2012-05-31 11:05:44
Bely9000:04:19classicn2012-05-31 08:44:46
dcarobolo8900:04:22classicn2012-05-31 10:17:08
matteo888800:04:26classicn2012-05-31 21:11:07
kuki8700:04:30classicn2012-05-31 18:44:00
bartez8600:04:56classicn2012-05-31 11:55:03
alexdon8500:04:59classicn2012-05-31 15:17:52
faber628400:05:02classicn2012-05-31 16:02:37
stefania8300:05:16classicn2012-05-31 21:08:10
slaveVARESE8200:05:18classicn2012-05-31 19:31:23
rakesh_rai8100:05:26classicn2012-05-31 06:54:28
supermaxnan8000:05:29classicn2012-05-31 12:27:07
feb3097900:05:33classicn2012-05-31 09:03:11
lonewolf547800:05:41classicn2012-05-31 12:47:26
serigaia7700:05:42classicn2012-05-31 16:18:09
angy717600:05:51classicn2012-05-31 15:55:36
savo7500:05:55classicn2012-05-31 10:50:15
sergio497400:06:28classicn2012-05-31 21:29:17
paunda7400:06:28classicn2012-05-31 15:44:52
Giscard7200:06:39classicn2012-05-31 08:20:50
falco27100:06:42classicn2012-05-31 08:00:52
soyfeliz7000:06:45classicn2012-05-31 07:17:46
boscardinale6900:06:49classicn2012-05-31 04:19:48
gheo626800:07:06classicn2012-05-31 12:53:07
calafuria6700:07:11classicn2012-05-31 03:46:08
giagiax6600:07:22classicn2012-05-31 08:18:50
scledum6500:07:28classicn2012-05-31 13:33:16
vindim6400:07:31classicn2012-05-31 12:40:35
bibs6300:07:36classicn2012-05-31 10:39:08
vencanas6200:07:57classicn2012-05-31 05:03:28
rosalpina6100:08:01classicn2012-05-31 14:12:53
epifanio6000:08:12classicn2012-05-31 20:36:38
GPARPI5900:08:14classicn2012-05-31 12:36:54
tardar5800:08:21classicn2012-05-31 15:43:44
annetta5700:09:06classicn2012-05-31 08:26:34
angiolo5600:10:17classicn2012-05-31 18:03:35
carlita25500:11:14classicn2012-05-31 16:07:14
sal5400:13:08classicn2012-05-31 16:28:29
uvaspina5300:13:55classicn2012-05-31 20:32:26
Tamia5200:14:43classicn2012-05-31 15:40:00
oner5100:14:51classicn2012-05-31 23:07:41
Antonio silipigni5000:18:58classicn2012-05-31 00:59:53
saro504900:19:30classicn2012-05-31 20:30:33
luciomat4800:19:38classicn2012-05-31 15:01:59
magnificoo4700:19:39classicn2012-05-31 09:19:08
Elena74600:23:09classicn2012-05-31 10:37:19
bce4500:25:13classicn2012-05-31 22:01:01
marsal434400:41:10classicn2012-05-31 16:34:44
peanol4300:53:44classicn2012-05-31 18:38:10
pepe824201:05:17classicn2012-05-31 22:17:09
mm874101:24:16classicn2012-05-31 08:44:07
effeti504003:16:18classicn2012-05-31 18:44:45
Blumare3903:43:38classicn2012-05-31 14:42:40
khuski3800:01:10classicy2012-05-31 07:51:35
tida3700:01:24classicy2012-05-31 08:19:20
kabar3600:01:36classicy2012-05-31 10:21:11
ubimmc3500:01:42classicy2012-05-31 01:33:34
ugo223400:01:49classicy2012-05-31 15:22:59
sdf3300:02:31classicy2012-05-31 08:48:06
lamaestra3200:29:40classicy2012-05-31 18:18:18
peluri000:00:00classic2012-05-31 05:18:38
fantomastico II000:00:00classic2012-05-31 14:46:26
pepette000:00:00classic2012-05-31 12:34:30
paola59000:00:00classic2012-05-31 21:30:03
GIANNI000:00:00classic2012-05-31 18:23:36
Pinuccio000:00:00classic2012-05-31 17:24:36
mauvent000:00:00classic2012-05-31 09:14:38
nonnapona000:00:00classic2012-05-31 14:03:02
hzrngb000:00:00classic2012-05-31 15:07:18
aspidetr000:00:00classic2012-05-31 20:48:51
Fresh Meat10000:00:54cityn2012-05-31 19:55:51
rakesh_rai9900:01:38cityn2012-05-31 04:49:20
vesnasta9800:01:41cityn2012-05-31 08:02:08
misko9700:01:52cityn2012-05-31 21:52:12
guspilla9600:02:17cityn2012-05-31 10:28:52
sf2l9500:02:23cityn2012-05-31 01:10:02
bartez9400:04:19cityn2012-05-31 05:02:36
oner9300:04:27cityn2012-05-31 07:07:04
Angelica 30sec9200:05:37cityn2012-05-31 16:47:39
lenzo9100:10:26cityn2012-05-31 12:54:59
skorpio9000:10:43cityn2012-05-31 10:46:42
baffo19518900:11:30cityn2012-05-31 06:58:43
ym46oc000:00:00city2012-05-31 14:40:46
epifanio10000:09:34CentersSumn2012-05-31 21:11:37
prof_matarazzo9900:47:09CentersSumn2012-05-31 23:03:40
rakesh_rai9800:03:03CentersSumy2012-05-31 20:08:42
khuski9700:03:47CentersSumy2012-05-31 08:47:19
baffo19519600:05:45CentersSumy2012-05-31 20:55:51
Pinuccio000:00:00CentersSum2012-05-31 22:37:17
peanol000:00:00CentersSum2012-05-31 21:47:42
hzrngb000:00:00CentersSum2012-05-31 14:53:45
misko10000:04:02Between1e9n2012-05-31 22:50:20
lenzo9900:05:09Between1e9n2012-05-31 09:31:56
rakesh_rai9800:05:33Between1e9n2012-05-31 06:06:57
Spock9700:08:58Between1e9n2012-05-31 18:00:46
mik19600:10:42Between1e9n2012-05-31 23:34:27
lilla639500:12:38Between1e9n2012-05-31 12:02:02
PMarlin9400:02:59Between1e9y2012-05-31 19:25:40
koala9300:05:48Between1e9y2012-05-31 18:15:34
random9200:09:47Between1e9y2012-05-31 13:06:02
hzrngb000:00:00Between1e92012-05-31 15:06:58
Elena7000:00:00Between1e92012-05-31 10:37:16
khuski000:00:00Between1e92012-05-31 08:40:47
stefania10000:04:19Averagen2012-05-31 20:54:55
Spock9900:09:04Averagen2012-05-31 17:51:05
Mara9800:09:23Averagen2012-05-31 22:02:37
brtcrl9700:14:09Averagen2012-05-31 18:18:23
baffo19519600:14:31Averagen2012-05-31 20:25:03
matteo889500:15:33Averagen2012-05-31 21:30:50
emilio9400:27:38Averagen2012-05-31 07:51:48
Tizio9301:44:33Averagen2012-05-31 15:51:14
khuski9200:04:11Averagey2012-05-31 08:36:11
Al8erto9100:10:36Averagey2012-05-31 14:19:40
hzrngb000:00:00Average2012-05-31 14:53:28
genovese volante10000:07:50Anti XV n2012-05-31 12:20:49
stefania9900:08:12Anti XV n2012-05-31 20:59:42
azerty9800:08:41Anti XV n2012-05-31 14:52:18
vesnasta9700:11:22Anti XV n2012-05-31 10:36:57
simonetta9600:23:34Anti XV n2012-05-31 00:23:15
stefidigrona9500:32:52Anti XV n2012-05-31 18:16:40
grafiro9400:39:14Anti XV n2012-05-31 01:37:30
PMarlin9300:07:18Anti XV y2012-05-31 18:16:11
migza20069200:09:25Anti XV y2012-05-31 00:15:18
khuski9100:09:38Anti XV y2012-05-31 08:21:07
Elena7000:00:00Anti XV 2012-05-31 10:37:15
hzrngb000:00:00Anti XV 2012-05-31 15:06:37
Tizio10000:15:34Anti Diagonaln2012-05-31 15:16:54
vesnasta9900:24:14Anti Diagonaln2012-05-31 09:56:38
koala9800:05:24Anti Diagonaly2012-05-31 00:47:41
azerty9700:08:19Anti Diagonaly2012-05-31 01:00:19
migza20069600:08:21Anti Diagonaly2012-05-31 00:06:48
khuski9500:09:19Anti Diagonaly2012-05-31 08:10:47
Tamia000:00:00Anti Diagonal2012-05-31 17:16:38
hzrngb000:00:00Anti Diagonal2012-05-31 15:06:17
PMarlin000:00:00Anti Diagonal2012-05-31 04:50:05
misko10000:00:31abcn2012-05-31 21:45:49
Fresh Meat9900:00:38abcn2012-05-31 19:56:53
sisi599800:00:49abcn2012-05-31 09:36:22
sf2l9700:01:13abcn2012-05-31 00:03:49
rakesh_rai9700:01:13abcn2012-05-31 04:47:21
Akuma219500:01:16abcn2012-05-31 14:08:07
ugo229400:01:25abcn2012-05-31 15:44:53
stefania9300:01:29abcn2012-05-31 20:27:14
nor9200:01:30abcn2012-05-31 08:56:48
flin689100:01:31abcn2012-05-31 20:04:25
skorpio9000:01:33abcn2012-05-31 10:44:48
matmiki8900:01:34abcn2012-05-31 09:44:24
vesnasta8800:01:36abcn2012-05-31 08:00:25
genovese volante8700:01:38abcn2012-05-31 11:04:09
diana8600:01:58abcn2012-05-31 06:33:48
emilio8500:02:03abcn2012-05-31 06:57:49
bartez8400:02:05abcn2012-05-31 05:00:17
moso8300:02:08abcn2012-05-31 15:34:18
HeartattacK8200:02:21abcn2012-05-31 13:02:49
oner8100:02:23abcn2012-05-31 07:16:25
francoclaudio8000:02:34abcn2012-05-31 18:29:08
lupurk7900:02:35abcn2012-05-31 00:05:13
random7800:02:38abcn2012-05-31 01:37:41
guspilla7700:02:56abcn2012-05-31 10:31:15
supermaxnan7600:03:03abcn2012-05-31 12:39:03
roma197467500:03:53abcn2012-05-31 14:20:51
sergio497400:03:57abcn2012-05-31 21:00:19
matteo887300:04:12abcn2012-05-31 10:57:54
Lilian7200:04:46abcn2012-05-31 00:02:29
Tizio7100:04:50abcn2012-05-31 11:29:48
Pinuccio7000:04:52abcn2012-05-31 17:03:05
monicalamb6900:05:04abcn2012-05-31 18:51:47
xsela6800:05:22abcn2012-05-31 14:47:32
lenzo6700:05:58abcn2012-05-31 06:45:03
Carloplus6600:06:33abcn2012-05-31 10:22:47
baffo19516500:06:43abcn2012-05-31 07:34:53
tardar6400:07:23abcn2012-05-31 21:56:24
Spock6300:07:36abcn2012-05-31 17:35:19
sdf6200:07:38abcn2012-05-31 08:29:02
brtcrl6100:08:47abcn2012-05-31 15:21:47
niki536000:11:48abcn2012-05-31 15:52:28
mik15900:16:50abcn2012-05-31 22:48:14
sorpasso000:00:00abc2012-05-31 20:27:14
ANANKE000:00:00abc2012-05-31 13:39:21
topogiggio000:00:00abc2012-05-31 18:40:47
xanx000:00:00abc2012-05-31 18:53:15
vesnasta10000:08:444 Boxn2012-05-31 09:47:46
rakesh_rai9900:13:164 Boxn2012-05-31 18:54:24
dario529800:14:194 Boxn2012-05-31 02:31:06
Tizio9700:17:344 Boxn2012-05-31 15:33:04
GPARPI9600:20:084 Boxn2012-05-31 14:14:36
pecos9500:31:154 Boxn2012-05-31 13:21:01
lucavip9400:36:064 Boxn2012-05-31 09:40:37
gheo629300:46:384 Boxn2012-05-31 19:28:27
grafiro9201:24:424 Boxn2012-05-31 00:12:39
ugo229100:03:104 Boxy2012-05-31 20:45:37
khuski9000:04:334 Boxy2012-05-31 08:06:04
PMarlin8900:05:144 Boxy2012-05-31 20:08:12
pacotti8800:06:564 Boxy2012-05-31 09:57:11
jonnie558700:07:134 Boxy2012-05-31 22:51:08
random8600:07:174 Boxy2012-05-31 13:20:18
carlo468500:08:094 Boxy2012-05-31 01:00:56
peanol8400:20:184 Boxy2012-05-31 20:09:25
boscardinale8300:47:314 Boxy2012-05-31 07:49:04
Tamia000:00:004 Box2012-05-31 17:16:55
calafuria000:00:004 Box2012-05-31 04:15:55
faber62000:00:004 Box2012-05-31 23:41:02
paunda000:00:004 Box2012-05-31 19:49:16
hzrngb000:00:004 Box2012-05-31 14:52:34
corne de boe000:00:004 Box2012-05-31 15:44:00
misultin000:00:004 Box2012-05-31 17:57:12
alexdon000:00:004 Box2012-05-31 18:37:43
stefaniaobi000:00:004 Box2012-05-31 09:26:00
corne de boe10000:05:212even2oddn2012-05-31 15:30:54
bartez9900:06:142even2oddn2012-05-31 16:15:34
vesnasta9800:07:072even2oddn2012-05-31 09:40:32
faber629700:12:152even2oddn2012-05-31 23:28:39
paunda9600:12:402even2oddn2012-05-31 19:36:24
lucavip9500:16:202even2oddn2012-05-31 10:16:49
tardar9400:20:412even2oddn2012-05-31 11:45:20
azerty9300:03:062even2oddy2012-05-31 01:12:00
migza20069200:03:082even2oddy2012-05-31 00:03:33
ugo229100:03:512even2oddy2012-05-31 00:13:12
khuski9000:04:142even2oddy2012-05-31 08:01:41
sdf8900:05:552even2oddy2012-05-31 08:54:06
carlo468800:09:302even2oddy2012-05-31 01:09:12
gheo62000:00:002even2odd2012-05-31 13:08:22
hzrngb000:00:002even2odd2012-05-31 15:05:54
nor10000:03:191and2n2012-05-31 08:47:50
Puzzleland9900:03:391and2n2012-05-31 22:32:48
rakesh_rai9800:03:521and2n2012-05-31 06:02:26
bartez9700:05:061and2n2012-05-31 10:15:24
miroilfox9600:05:091and2n2012-05-31 14:39:01
toota9500:05:201and2n2012-05-31 07:31:42
ANANKE9400:05:271and2n2012-05-31 13:33:24
smarti9300:06:181and2n2012-05-31 09:50:46
hiyomi9200:07:231and2n2012-05-31 13:09:41
mik19100:11:501and2n2012-05-31 23:47:22
emilio9000:12:421and2n2012-05-31 07:38:15
vesnasta8900:16:001and2n2012-05-31 08:15:07
vindim8800:21:381and2n2012-05-31 12:18:33
tardar8700:32:091and2n2012-05-31 12:36:57
arancia8600:36:591and2n2012-05-31 11:53:26
peanol000:00:001and22012-05-31 20:09:19
Massimo52000:00:001and22012-05-31 01:31:07
azerty000:00:001and22012-05-31 10:00:48
Angelica 30sec000:00:001and22012-05-31 16:39:30
hzrngb000:00:001and22012-05-31 14:51:34
random000:00:001and22012-05-31 00:44:51
aspidetr000:00:001and22012-05-31 16:41:29
stefania000:00:001and22012-05-31 21:23:34
sf2l000:00:001and22012-05-31 00:21:08
topogiggio000:00:001and22012-05-31 22:50:25
bobobo000:00:001and22012-05-31 14:35:08
angiolo000:00:001and22012-05-31 15:54:21
corne de boe000:00:001and22012-05-31 11:19:21
bce000:00:001and22012-05-31 23:16:04
nonnapona000:00:001and22012-05-31 12:35:02
Tamia000:00:001and22012-05-31 16:36:25
bjelico000:00:001and22012-05-31 05:57:01
Timothy10000:01:30xvn2012-05-30 21:41:49
lupurk9900:01:58xvn2012-05-30 11:42:21
Bely9800:02:30xvn2012-05-30 21:21:28
fenicia9700:02:34xvn2012-05-30 13:35:50
francoclaudio9600:02:42xvn2012-05-30 18:16:30
Akuma219500:02:44xvn2012-05-30 12:30:54
sisi599400:02:52xvn2012-05-30 14:52:20
rakesh_rai9300:02:57xvn2012-05-30 07:39:02
diana9200:03:00xvn2012-05-30 16:33:59
lenzo9100:03:31xvn2012-05-30 13:19:26
faber629000:04:35xvn2012-05-30 14:48:56
SUDOMICH8900:04:48xvn2012-05-30 22:28:11
Anconeo8800:05:01xvn2012-05-30 13:52:23
baron de roc8700:05:52xvn2012-05-30 09:18:48
gheo628600:06:01xvn2012-05-30 19:12:55
vencanas8500:07:02xvn2012-05-30 04:12:30
stefidigrona8400:07:14xvn2012-05-30 09:38:48
yuma678300:07:38xvn2012-05-30 22:46:57
corne de boe8200:08:29xvn2012-05-30 08:45:11
gclaudio8100:12:28xvn2012-05-30 10:57:07
smarti8000:18:39xvn2012-05-30 09:25:07
peppech7900:22:03xvn2012-05-30 22:52:54
PMarlin7800:02:09xvy2012-05-30 04:01:33
emy87700:02:17xvy2012-05-30 10:31:06
migza20067600:03:55xvy2012-05-30 00:44:49
ugo227500:06:08xvy2012-05-30 15:27:25
fsc59000:00:00xv2012-05-30 23:17:46
miroilfox000:00:00xv2012-05-30 20:12:27
pepette000:00:00xv2012-05-30 08:41:39
diana10000:15:13xframen2012-05-30 16:59:30
baffo19519900:23:47xframen2012-05-30 06:42:09
siculoslim9800:24:18xframen2012-05-30 22:45:38
PMarlin9700:06:03xframey2012-05-30 04:46:07
rakesh_rai9600:06:20xframey2012-05-30 17:15:06
migza20069500:09:47xframey2012-05-30 01:38:10
gpace843000:00:00xframe2012-05-30 10:37:13
miroilfox000:00:00xframe2012-05-30 20:18:14
diana10000:03:48untouchn2012-05-30 16:29:56
bartez9900:04:55untouchn2012-05-30 19:27:36
faber629800:07:01untouchn2012-05-30 14:09:58
arancia9700:07:47untouchn2012-05-30 12:23:34
enricoe9600:08:11untouchn2012-05-30 07:53:35
simonetta9500:09:04untouchn2012-05-30 23:09:42
epifanio9400:09:23untouchn2012-05-30 22:27:40
angy719300:10:27untouchn2012-05-30 15:22:02
stefidigrona9200:17:25untouchn2012-05-30 12:17:35
tardar9100:18:21untouchn2012-05-30 14:11:01
marsal439000:29:53untouchn2012-05-30 17:18:03
emy88900:03:22untouchy2012-05-30 10:27:34
ugo228800:03:28untouchy2012-05-30 15:48:49
carlo468700:08:48untouchy2012-05-30 01:42:33
paolarina000:00:00untouch2012-05-30 22:28:17
gabry62000:00:00untouch2012-05-30 18:50:47
Timothy10000:01:06Trisn2012-05-30 21:43:25
misko9900:01:27Trisn2012-05-30 23:10:39
flin689800:01:47Trisn2012-05-30 22:33:59
lupurk9700:01:48Trisn2012-05-30 11:39:58
Akuma219600:01:52Trisn2012-05-30 12:25:34
sisi599500:01:58Trisn2012-05-30 14:55:19
mik19400:02:23Trisn2012-05-30 15:30:01
faber629300:02:26Trisn2012-05-30 00:19:44
yuma679200:02:30Trisn2012-05-30 00:29:08
matmiki9100:02:33Trisn2012-05-30 17:41:24
moso9000:02:47Trisn2012-05-30 14:41:39
epifanio8900:02:48Trisn2012-05-30 18:21:29
corne de boe8800:02:52Trisn2012-05-30 08:42:01
bartez8700:02:54Trisn2012-05-30 13:28:28
rakesh_rai8600:03:07Trisn2012-05-30 06:02:24
gheo628500:03:10Trisn2012-05-30 13:07:56
paola598400:03:18Trisn2012-05-30 10:34:40
oner8300:03:38Trisn2012-05-30 23:47:59
pepette8200:03:49Trisn2012-05-30 08:58:20
boscardinale8100:04:13Trisn2012-05-30 04:56:30
lilla638000:04:15Trisn2012-05-30 08:21:13
ugo227900:04:31Trisn2012-05-30 00:18:46
arancia7800:04:33Trisn2012-05-30 13:16:50
toota7700:04:36Trisn2012-05-30 08:34:36
Massimo527600:04:37Trisn2012-05-30 01:43:34
salvo9617500:04:39Trisn2012-05-30 21:04:52
baron de roc7400:04:50Trisn2012-05-30 08:14:58
Pinuccio7300:05:10Trisn2012-05-30 20:06:57
gclaudio7200:05:18Trisn2012-05-30 10:51:36
peppech7100:05:36Trisn2012-05-30 09:22:33
paunda7000:05:40Trisn2012-05-30 14:54:10
lenzo6900:05:45Trisn2012-05-30 13:23:20
stefidigrona6800:06:05Trisn2012-05-30 13:07:11
marsal436700:06:10Trisn2012-05-30 09:02:37
pacotti6600:06:36Trisn2012-05-30 00:32:03
paolarina6500:06:37Trisn2012-05-30 19:34:07
ANANKE6400:06:39Trisn2012-05-30 20:01:01
tardar6300:07:01Trisn2012-05-30 15:40:12
carlo466200:07:51Trisn2012-05-30 00:30:10
gabry626100:15:15Trisn2012-05-30 17:12:00
mapima6000:17:16Trisn2012-05-30 13:56:18
peanol5904:48:53Trisn2012-05-30 16:47:08
migza20065800:01:36Trisy2012-05-30 01:36:25
fsc59000:00:00Tris2012-05-30 14:15:17
stefania10000:04:59Touchyn2012-05-30 16:43:48
shassy9900:13:34Touchyn2012-05-30 20:05:06
bartez9800:17:06Touchyn2012-05-30 19:32:45
Pinguino9700:19:46Touchyn2012-05-30 09:23:49
ugo229600:02:52Touchyy2012-05-30 15:34:33
emy89500:04:42Touchyy2012-05-30 10:33:32
peanol000:00:00Touchy2012-05-30 22:49:58
lenzo10000:10:08sumn2012-05-30 13:29:19
rakesh_rai9900:15:36sumn2012-05-30 15:46:13
siculoslim9800:20:06sumn2012-05-30 00:12:36
mapima000:00:00sum2012-05-30 13:56:09
guspilla000:00:00sum2012-05-30 21:24:01
peanol000:00:00Sudoku N2012-05-30 22:50:58
flin6810000:02:07subset5x1n2012-05-30 23:34:06
diana9900:02:08subset5x1n2012-05-30 16:25:48
lenzo9800:02:30subset5x1n2012-05-30 14:23:23
rakesh_rai9700:02:33subset5x1n2012-05-30 07:27:38
savo9600:02:42subset5x1n2012-05-30 11:28:26
bartez9500:02:45subset5x1n2012-05-30 16:09:24
HeartattacK9400:02:46subset5x1n2012-05-30 00:24:03
giorgio19579300:02:58subset5x1n2012-05-30 14:08:47
corne de boe9200:03:02subset5x1n2012-05-30 09:24:56
guspilla9100:03:18subset5x1n2012-05-30 21:46:22
jonnie559000:03:20subset5x1n2012-05-30 23:17:45
sf2l8900:03:38subset5x1n2012-05-30 01:00:44
bigado8800:04:14subset5x1n2012-05-30 01:18:09
migza20068700:04:25subset5x1n2012-05-30 16:51:53
ugo228600:04:38subset5x1n2012-05-30 22:44:51
stefania8500:04:45subset5x1n2012-05-30 20:07:19
iaiacricri8400:04:48subset5x1n2012-05-30 22:41:25
carlo468300:05:13subset5x1n2012-05-30 13:10:39
matmiki8200:05:14subset5x1n2012-05-30 17:32:36
tida8100:05:15subset5x1n2012-05-30 19:10:36
stefidigrona8000:06:36subset5x1n2012-05-30 10:26:10
Pinuccio7900:10:06subset5x1n2012-05-30 20:17:52
pacotti7800:12:46subset5x1n2012-05-30 11:58:52
miroilfox7700:14:22subset5x1n2012-05-30 12:05:06
principessa000:00:00subset5x12012-05-30 20:25:18
diana10000:05:21subset4x2n2012-05-30 16:18:58
bartez9900:06:56subset4x2n2012-05-30 19:56:23
giorgio19579800:07:13subset4x2n2012-05-30 14:12:16
tida9700:08:55subset4x2n2012-05-30 19:01:32
ugo229600:10:33subset4x2n2012-05-30 23:31:46
carlo469500:19:10subset4x2n2012-05-30 13:55:23
migza20069400:23:56subset4x2n2012-05-30 21:37:03
guspilla000:00:00subset4x22012-05-30 22:19:07
diana10000:02:42subset3x3n2012-05-30 16:16:05
matmiki9900:02:48subset3x3n2012-05-30 17:29:36
giorgio19579800:03:02subset3x3n2012-05-30 14:05:20
ugo229700:04:03subset3x3n2012-05-30 23:15:34
migza20069600:05:48subset3x3n2012-05-30 16:45:56
carlo469500:06:45subset3x3n2012-05-30 13:15:59
bartez9400:20:42subset3x3n2012-05-30 15:48:31
tida9304:30:05subset3x3n2012-05-30 14:31:05
paolarina000:00:00subset3x32012-05-30 00:25:47
peanol000:00:00subset3x32012-05-30 22:51:23
guspilla000:00:00subset3x32012-05-30 22:12:04
bartez10000:04:47subset3x2n2012-05-30 19:51:24
tida9900:05:09subset3x2n2012-05-30 14:25:48
giorgio19579800:05:12subset3x2n2012-05-30 13:40:28
diana9700:05:21subset3x2n2012-05-30 16:10:33
migza20069600:24:57subset3x2n2012-05-30 16:56:29
carlo469501:04:08subset3x2n2012-05-30 14:14:41
guspilla000:00:00subset3x22012-05-30 21:58:24
diana10000:02:08subset2x2n2012-05-30 16:08:15
bartez9900:02:47subset2x2n2012-05-30 15:44:05
tida9800:03:50subset2x2n2012-05-30 14:21:49
flin689700:04:25subset2x2n2012-05-30 23:36:58
giorgio19579600:06:02subset2x2n2012-05-30 01:50:56
ugo229500:06:33subset2x2n2012-05-30 23:06:17
matmiki9400:06:44subset2x2n2012-05-30 17:22:41
mik19300:06:53subset2x2n2012-05-30 15:58:15
guspilla9200:08:25subset2x2n2012-05-30 21:49:52
migza20069100:10:02subset2x2n2012-05-30 16:35:48
pacotti9000:15:06subset2x2n2012-05-30 00:38:47
carlo468900:32:26subset2x2n2012-05-30 13:22:52
corne de boe000:00:00subset2x22012-05-30 09:19:29
random000:00:00subset2x22012-05-30 12:06:37
lenzo10000:06:40Stripesn2012-05-30 21:27:49
HeartattacK9900:12:19Stripesn2012-05-30 20:25:44
boscardinale9800:20:56Stripesy2012-05-30 19:57:28
epifanio9702:36:46Stripesy2012-05-30 21:03:43
grafiro000:00:00Stripes2012-05-30 03:06:06
faber62000:00:00Stripes2012-05-30 14:17:26
Tamia000:00:00Stripes2012-05-30 18:39:01
misko10000:02:34Straightn2012-05-30 23:06:40
bartez9900:05:01Straightn2012-05-30 13:51:28
azerty9800:05:40Straightn2012-05-30 00:09:11
lenzo9700:06:38Straightn2012-05-30 06:20:42
guspilla9600:13:06Straightn2012-05-30 13:51:50
random9500:14:17Straightn2012-05-30 02:10:50
Giscard9400:17:22Straightn2012-05-30 07:32:25
rakesh_rai9300:20:40Straightn2012-05-30 06:16:42
emilio9200:22:29Straightn2012-05-30 08:04:52
corne de boe000:00:00Straight2012-05-30 09:04:35
fenicia10000:02:33Slot Machinen2012-05-30 21:28:13
lenzo9900:02:58Slot Machinen2012-05-30 21:24:34
stefania9800:03:31Slot Machinen2012-05-30 19:48:28
fsc599700:18:54Slot Machinen2012-05-30 21:58:03
PMarlin9600:02:41Slot Machiney2012-05-30 04:33:12
lenzo10000:07:29Skyscrapern2012-05-30 21:34:49
rakesh_rai9900:03:55Skyscrapery2012-05-30 17:22:04
PMarlin9800:05:07Skyscrapery2012-05-30 03:55:42
koala9700:05:22Skyscrapery2012-05-30 15:51:15
ugo229600:10:00Skyscrapery2012-05-30 16:40:36
baron de roc000:00:00Skyscraper2012-05-30 14:47:19
fenicia000:00:00Skyscraper2012-05-30 14:08:05
Akuma21000:00:00Skyscraper2012-05-30 15:39:47
guspilla10000:09:21Rossini Outsiden2012-05-30 14:12:34
koala9900:11:30Rossini Outsiden2012-05-30 10:02:32
savo9800:14:33Rossini Outsiden2012-05-30 12:01:04
emilio9700:15:51Rossini Outsiden2012-05-30 09:18:49
stefania9600:16:03Rossini Outsiden2012-05-30 19:32:18
arancia9500:18:05Rossini Outsiden2012-05-30 09:56:36
fenicia9400:18:32Rossini Outsiden2012-05-30 20:17:34
simonetta9300:26:58Rossini Outsiden2012-05-30 07:56:32
PMarlin9200:30:24Rossini Outsiden2012-05-30 02:57:22
azerty000:00:00Rossini Outside2012-05-30 17:07:59
maryg000:00:00Rossini Outside2012-05-30 08:34:40
magnificoo000:00:00Rossini Outside2012-05-30 19:58:55
azerty10000:14:22Rossinin2012-05-30 17:26:10
magnificoo9900:19:02Rossinin2012-05-30 19:39:46
maryg9800:27:05Rossinin2012-05-30 16:27:15
vencanas9701:03:09Rossinin2012-05-30 15:29:54
arancia9602:18:24Rossinin2012-05-30 13:21:30
PMarlin9500:04:44Rossiniy2012-05-30 03:31:22
guspilla9400:06:40Rossiniy2012-05-30 14:05:48
pecos000:00:00Rossini2012-05-30 21:35:19
fenicia000:00:00Rossini2012-05-30 21:54:15
peanol000:00:00Rossini2012-05-30 22:49:26
Tamia000:00:00Rossini2012-05-30 16:21:49
savo000:00:00Rossini2012-05-30 11:50:17
gpace843000:00:00Rossini2012-05-30 17:50:19
dario5210000:07:29repeated neighboursn2012-05-30 20:04:22
rakesh_rai9900:02:06repeated neighboursy2012-05-30 17:26:21
dario5210000:04:51queenn2012-05-30 02:06:45
epifanio9900:09:02queenn2012-05-30 20:54:16
paolarina9800:10:58queenn2012-05-30 18:55:53
gabry629700:19:29queenn2012-05-30 17:36:45
ugo229600:03:30queeny2012-05-30 15:22:29
carlo469500:07:04queeny2012-05-30 12:15:33
tardar9400:13:22queeny2012-05-30 14:47:57
gpace843000:00:00queen2012-05-30 17:53:34
shassy000:00:00queen2012-05-30 22:39:11
corne de boe000:00:00queen2012-05-30 09:08:53
lenzo10000:06:41quadruplen2012-05-30 13:52:54
lupurk9900:07:19quadruplen2012-05-30 11:44:29
rakesh_rai9800:07:39quadruplen2012-05-30 07:30:57
smarti9700:08:45quadruplen2012-05-30 09:16:13
Anconeo9600:11:37quadruplen2012-05-30 20:52:16
fsc599500:18:45quadruplen2012-05-30 13:40:03
siculoslim9400:20:56quadruplen2012-05-30 00:40:38
SUDOMICH9300:24:47quadruplen2012-05-30 21:14:06
PMarlin9200:06:02quadrupley2012-05-30 03:49:27
koala9100:10:19quadrupley2012-05-30 10:14:10
peanol000:00:00quadruple2012-05-30 22:49:05
Pinuccio000:00:00quadruple2012-05-30 23:18:04
bjelico000:00:00quadruple2012-05-30 20:39:37
guspilla000:00:00quadruple2012-05-30 14:22:00
shassy000:00:00quadruple2012-05-30 22:51:21
Akuma21000:00:00quadruple2012-05-30 12:45:50
gpace843000:00:00quadruple2012-05-30 13:40:30
fenicia10000:04:09Quadron2012-05-30 13:16:22
lenzo9900:05:35Quadron2012-05-30 21:42:48
rakesh_rai9800:06:38Quadron2012-05-30 17:28:55
Tamia000:00:00Quadro2012-05-30 18:38:34
dario5210000:23:11QuadMax 4Even4Oddn2012-05-30 20:12:45
peanol000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-30 22:53:51
sf2l000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-30 01:14:16
peanol000:00:00Quad Max2012-05-30 22:49:44
prof_matarazzo10000:03:40QGL0_100501_052012-05-30 21:48:51
prof_matarazzo10000:02:25QGL0_100501_032012-05-30 21:42:33
prof_matarazzo10000:07:05QGL0_100501_022012-05-30 21:30:59
vesnasta10000:08:40QGLn2012-05-30 08:43:03
Pinuccio9900:13:51QGLn2012-05-30 00:21:11
random9800:16:26QGLn2012-05-30 11:49:57
lucavip9700:17:22QGLn2012-05-30 09:18:23
guspilla000:00:00QGL2012-05-30 21:38:19
brtcrl000:00:00QGL2012-05-30 23:24:43
misko10000:00:49Pooln2012-05-30 23:31:33
dalecooper9900:01:38Pooln2012-05-30 13:52:32
bartez9800:01:40Pooln2012-05-30 13:47:12
corne de boe9700:01:48Pooln2012-05-30 09:17:30
diana9600:02:02Pooln2012-05-30 06:41:33
azerty9500:02:17Pooln2012-05-30 18:04:53
flin689400:02:20Pooln2012-05-30 23:13:52
arancia9300:02:25Pooln2012-05-30 12:31:32
vesnasta9200:02:47Pooln2012-05-30 09:07:52
nor9100:03:17Pooln2012-05-30 07:31:32
oner9000:03:20Pooln2012-05-30 07:05:18
josehans8900:03:30Pooln2012-05-30 10:04:24
monicalamb8800:03:37Pooln2012-05-30 21:00:22
baffo19518700:04:16Pooln2012-05-30 20:26:42
tardar8600:04:26Pooln2012-05-30 15:30:07
Al8erto8500:04:36Pooln2012-05-30 13:47:12
Spock8400:05:05Pooln2012-05-30 17:51:59
matteo888300:05:07Pooln2012-05-30 11:18:17
bjelico8200:06:18Pooln2012-05-30 20:31:53
baron de roc8100:06:56Pooln2012-05-30 14:19:50
brtcrl8008:35:41Pooln2012-05-30 14:41:58
ugo227900:01:22Pooly2012-05-30 22:39:23
iaiacricri7800:03:16Pooly2012-05-30 22:37:44
peanol000:00:00Pool2012-05-30 22:52:35
dar_ko10000:14:21PlusOrMinusn2012-05-30 23:05:21
xanx9900:06:31PlusOrMinusy2012-05-30 19:43:53
koala9800:13:39PlusOrMinusy2012-05-30 18:37:12
paolarina000:00:00PlusOrMinus2012-05-30 22:15:36
siculoslim10000:01:39pencilmarksn2012-05-30 00:06:43
dario529900:02:21pencilmarksn2012-05-30 02:02:46
maxxghi9800:02:23pencilmarksn2012-05-30 21:35:20
genovese volante9700:02:25pencilmarksn2012-05-30 13:53:21
carlo469600:03:23pencilmarksn2012-05-30 00:38:08
misko9600:03:23pencilmarksn2012-05-30 23:32:50
smarti9400:03:26pencilmarksn2012-05-30 09:08:51
Anconeo9300:03:40pencilmarksn2012-05-30 13:46:54
paunda9200:03:50pencilmarksn2012-05-30 15:04:39
koala9100:03:56pencilmarksn2012-05-30 15:35:35
bartez9000:03:59pencilmarksn2012-05-30 19:09:41
principessa8900:04:07pencilmarksn2012-05-30 20:36:11
rakesh_rai8800:04:36pencilmarksn2012-05-30 05:55:17
yuma678700:04:54pencilmarksn2012-05-30 00:40:01
arancia8600:05:10pencilmarksn2012-05-30 12:59:13
fsc598500:05:33pencilmarksn2012-05-30 11:22:22
emilio8400:05:42pencilmarksn2012-05-30 06:46:42
peluri8300:05:48pencilmarksn2012-05-30 11:59:52
toota8200:05:51pencilmarksn2012-05-30 08:39:19
sergio498100:06:09pencilmarksn2012-05-30 21:48:48
lupurk8000:06:17pencilmarksn2012-05-30 11:52:43
Eti 1147900:06:36pencilmarksn2012-05-30 21:20:15
lilla637800:06:46pencilmarksn2012-05-30 07:48:06
boscardinale7700:07:01pencilmarksn2012-05-30 04:07:42
oner7700:07:01pencilmarksn2012-05-30 23:39:57
epifanio7500:07:08pencilmarksn2012-05-30 18:32:17
paolarina7400:07:12pencilmarksn2012-05-30 22:04:01
migza20067300:07:13pencilmarksn2012-05-30 22:38:20
savo7200:07:47pencilmarksn2012-05-30 17:52:37
angy717100:08:26pencilmarksn2012-05-30 15:03:53
faber627000:08:39pencilmarksn2012-05-30 00:30:10
emy86900:08:44pencilmarksn2012-05-30 11:53:55
Mara6800:08:53pencilmarksn2012-05-30 09:00:16
PMarlin6700:09:16pencilmarksn2012-05-30 02:48:00
flin686600:09:17pencilmarksn2012-05-30 23:19:31
matmiki6500:09:18pencilmarksn2012-05-30 17:48:48
CLEOTTA6400:09:24pencilmarksn2012-05-30 00:43:35
vesnasta6300:09:29pencilmarksn2012-05-30 08:58:10
bigado6200:10:09pencilmarksn2012-05-30 00:50:25
HeartattacK6100:10:21pencilmarksn2012-05-30 00:53:54
paola596000:10:26pencilmarksn2012-05-30 18:05:06
khuski5900:11:18pencilmarksn2012-05-30 08:32:07
devarajand5800:11:21pencilmarksn2012-05-30 14:16:09
pepette5700:11:58pencilmarksn2012-05-30 08:29:24
pacotti5600:12:24pencilmarksn2012-05-30 00:19:19
lamaestra5500:14:43pencilmarksn2012-05-30 20:33:57
sf2l5400:14:46pencilmarksn2012-05-30 00:42:05
maryg5300:15:07pencilmarksn2012-05-30 08:19:26
nonnapona5200:15:59pencilmarksn2012-05-30 15:52:56
vencanas5100:17:45pencilmarksn2012-05-30 03:45:51
shassy5000:19:32pencilmarksn2012-05-30 22:19:04
giangi4900:20:28pencilmarksn2012-05-30 15:39:59
ugo224800:21:12pencilmarksn2012-05-30 21:07:44
kabar4700:25:38pencilmarksn2012-05-30 11:27:32
Bruno614600:36:21pencilmarksn2012-05-30 10:24:53
ale1959000:00:00pencilmarks2012-05-30 12:10:21
xanx000:00:00pencilmarks2012-05-30 21:19:19
iaiacricri000:00:00pencilmarks2012-05-30 22:53:08
corne de boe000:00:00pencilmarks2012-05-30 08:35:42
gpace843000:00:00pencilmarks2012-05-30 17:52:59
gclaudio000:00:00pencilmarks2012-05-30 23:16:42
brtcrl000:00:00pencilmarks2012-05-30 14:22:36
orko000:00:00pencilmarks2012-05-30 11:25:15
cebruma000:00:00pencilmarks2012-05-30 00:21:19
prof_matarazzo9900:18:26patchworkF_091201_062012-05-30 21:11:08
misko10000:02:49Patchworkn2012-05-30 23:03:46
genovese volante9900:03:11Patchworkn2012-05-30 18:04:11
vesnasta9800:03:23Patchworkn2012-05-30 08:39:33
gianburrasca9700:04:17Patchworkn2012-05-30 16:48:50
yuma679600:06:26Patchworkn2012-05-30 00:45:20
matmiki9500:07:34Patchworkn2012-05-30 17:15:00
stefania9400:08:01Patchworkn2012-05-30 01:23:27
rakesh_rai9300:09:17Patchworkn2012-05-30 17:36:01
simonetta9200:09:47Patchworkn2012-05-30 23:18:57
migza20069100:23:34Patchworkn2012-05-30 16:12:06
lilla639000:25:35Patchworkn2012-05-30 07:55:15
peanol000:00:00Patchwork2012-05-30 22:50:22
nor000:00:00Patchwork2012-05-30 08:08:24
lenzo10000:10:05Palindromon2012-05-30 14:49:29
rakesh_rai9900:13:14Palindromon2012-05-30 16:14:26
fenicia9800:13:37Palindromon2012-05-30 21:14:10
azerty9700:17:57Palindromon2012-05-30 16:47:41
simonetta9600:21:24Palindromon2012-05-30 22:18:00
savo9500:22:53Palindromon2012-05-30 17:30:31
koala9400:14:14Palindromoy2012-05-30 14:50:31
gpace843000:00:00Palindromo2012-05-30 13:34:59
francoclaudio10000:12:39outsiden2012-05-30 19:27:17
fenicia9900:14:59outsiden2012-05-30 13:20:36
giorgio19579800:16:36outsiden2012-05-30 14:20:12
azerty9700:16:50outsiden2012-05-30 13:54:51
rakesh_rai9600:17:05outsiden2012-05-30 06:38:12
savo9500:19:27outsiden2012-05-30 11:31:17
HeartattacK9400:19:43outsiden2012-05-30 00:04:01
siculoslim9300:20:39outsiden2012-05-30 21:31:04
stefania9200:21:10outsiden2012-05-30 00:57:23
genovese volante9100:25:25outsiden2012-05-30 12:51:22
Eti 1149000:27:43outsiden2012-05-30 15:17:01
christian8900:51:03outsiden2012-05-30 07:07:08
salvo9618801:12:12outsiden2012-05-30 12:13:47
arancia8701:59:19outsiden2012-05-30 07:52:38
PMarlin8600:09:08outsidey2012-05-30 03:40:09
koala8500:12:07outsidey2012-05-30 09:50:19
guspilla8405:36:10outsidey2012-05-30 14:22:04
simonetta000:00:00outside2012-05-30 23:36:22
pepette000:00:00outside2012-05-30 12:00:22
falco2000:00:00outside2012-05-30 09:38:09
Pinguino000:00:00outside2012-05-30 16:28:03
Limbo000:00:00outside2012-05-30 18:15:41
faber62000:00:00outside2012-05-30 00:56:59
miroilfox000:00:00outside2012-05-30 13:54:21
maryg000:00:00outside2012-05-30 16:54:30
andrize000:00:00outside2012-05-30 09:52:19
purifire000:00:00outside2012-05-30 00:44:30
falco210000:06:07offsetn2012-05-30 09:31:56
tardar9900:06:28offsetn2012-05-30 14:29:50
fsc599800:06:45offsetn2012-05-30 18:03:53
carlo469700:06:52offsetn2012-05-30 12:26:02
PMarlin9600:03:29offsety2012-05-30 03:36:22
Tamia000:00:00offset2012-05-30 18:39:29
peanol000:00:00offset2012-05-30 22:52:24
migza200610000:00:28nurikabe100701_242012-05-30 23:59:18
migza200610000:00:28nurikabe100701_232012-05-30 23:58:46
migza20069900:00:36nurikabe100701_122012-05-30 23:58:06
migza20069900:00:35nurikabe100701_102012-05-30 23:57:27
migza20069900:00:51nurikabe100701_092012-05-30 23:56:32
arancia10000:01:00Nurikaben2012-05-30 07:51:32
migza20069900:01:29Nurikaben2012-05-30 00:43:10
misko9800:01:34Nurikaben2012-05-30 23:00:05
rakesh_rai9700:01:51Nurikaben2012-05-30 05:52:49
Akuma219600:02:06Nurikaben2012-05-30 12:28:36
oner9500:02:25Nurikaben2012-05-30 07:11:51
giorgio19579400:02:42Nurikaben2012-05-30 01:44:17
bartez9300:03:13Nurikaben2012-05-30 13:21:16
vesnasta9200:03:17Nurikaben2012-05-30 08:36:00
matmiki9100:03:52Nurikaben2012-05-30 17:00:58
Fresh Meat9000:03:58Nurikaben2012-05-30 21:33:02
stefidigrona8900:05:39Nurikaben2012-05-30 08:27:48
christian8800:08:26Nurikaben2012-05-30 06:46:51
Pinguino8706:44:14Nurikaben2012-05-30 09:43:43
Sam Ohtnna000:00:00Nurikabe2012-05-30 00:07:36
Puzzleland000:00:00Nurikabe2012-05-30 23:57:39
noidea000:00:00Nurikabe2012-05-30 01:10:50
frst000:00:00Nurikabe2012-05-30 05:23:29
sf2l000:00:00Nurikabe2012-05-30 23:58:30
peanol000:00:00Nurikabe2012-05-30 22:53:40
brtcrl000:00:00Nurikabe2012-05-30 23:18:15
stefania10000:11:36non consecutivon2012-05-30 01:42:37
Akuma219900:11:46non consecutivon2012-05-30 12:33:51
genovese volante9800:12:51non consecutivon2012-05-30 14:00:34
bartez9700:13:24non consecutivon2012-05-30 14:03:59
rakesh_rai9600:14:21non consecutivon2012-05-30 07:42:34
faber629500:24:08non consecutivon2012-05-30 10:56:07
stefidigrona9400:34:03non consecutivon2012-05-30 09:50:12
arancia9300:38:30non consecutivon2012-05-30 15:40:17
lenzo9201:22:48non consecutivon2012-05-30 14:00:09
migza20069100:11:04non consecutivoy2012-05-30 21:25:20
gommaflex289003:39:31non consecutivoy2012-05-30 07:08:42
paunda000:00:00non consecutivo2012-05-30 15:08:40
peppech000:00:00non consecutivo2012-05-30 09:59:59
szita000:00:00non consecutivo2012-05-30 20:25:19
azerty000:00:00non consecutivo2012-05-30 00:17:08
slaveVARESE000:00:00non consecutivo2012-05-30 22:15:22
simonetta000:00:00non consecutivo2012-05-30 23:36:13
bigado000:00:00non consecutivo2012-05-30 01:22:41
Eti 114000:00:00non consecutivo2012-05-30 17:04:54
carlo46000:00:00non consecutivo2012-05-30 01:51:31
gabry62000:00:00non consecutivo2012-05-30 18:37:43
falco2000:00:00non consecutivo2012-05-30 10:55:39
smarti000:00:00non consecutivo2012-05-30 10:25:20
pacotti000:00:00non consecutivo2012-05-30 19:05:46
CLEOTTA000:00:00non consecutivo2012-05-30 00:33:48
fenicia000:00:00non consecutivo2012-05-30 14:14:36
emy8000:00:00non consecutivo2012-05-30 12:03:09
paolarina000:00:00non consecutivo2012-05-30 00:13:04
dario5210000:07:24NoMirrorn2012-05-30 19:36:50
prof_matarazzo9901:33:09NoMirrorn2012-05-30 17:45:50
mik110000:07:17neighboursn2012-05-30 15:38:40
faber629900:07:25neighboursn2012-05-30 17:46:35
rakesh_rai9800:04:40neighboursy2012-05-30 17:46:27
misko10000:00:38multiplen2012-05-30 23:36:23
rakesh_rai9900:00:50multiplen2012-05-30 16:03:03
bartez9800:01:44multiplen2012-05-30 13:26:13
flin689700:01:52multiplen2012-05-30 23:30:30
lenzo9600:02:05multiplen2012-05-30 14:10:27
vesnasta9500:02:43multiplen2012-05-30 12:02:24
Eti 1149400:07:31multiplen2012-05-30 21:27:12
stefidigrona9300:12:33multiplen2012-05-30 12:01:56
dar_ko10000:06:29modulon2012-05-30 22:49:52
prof_matarazzo10000:10:51mirror twinn2012-05-30 13:07:03
dario529900:11:31mirror twinn2012-05-30 23:17:27
bartez10000:04:12mirror 10n2012-05-30 15:20:28
epifanio9900:04:13mirror 10n2012-05-30 18:57:09
prof_matarazzo9800:05:15mirror 10n2012-05-30 13:00:49
dario529700:05:21mirror 10n2012-05-30 20:36:54
matmiki9600:06:46mirror 10n2012-05-30 18:02:17
baffo19519500:09:04mirror 10n2012-05-30 07:29:51
peanol000:00:00mirror 102012-05-30 22:55:16
Timothy10000:01:04mirrorn2012-05-30 21:44:36
flin689900:01:58mirrorn2012-05-30 22:36:46
epifanio9800:02:16mirrorn2012-05-30 18:27:37
sisi599700:02:19mirrorn2012-05-30 14:58:11
stefania9600:02:25mirrorn2012-05-30 01:38:43
faber629500:02:32mirrorn2012-05-30 00:22:41
shassy9400:03:43mirrorn2012-05-30 19:56:48
matmiki9300:03:52mirrorn2012-05-30 17:58:14
mik19200:03:58mirrorn2012-05-30 22:00:30
yuma679100:04:00mirrorn2012-05-30 00:35:38
mauro439000:04:59mirrorn2012-05-30 09:27:09
bartez8900:05:07mirrorn2012-05-30 14:20:56
iaiacricri8800:05:11mirrorn2012-05-30 22:46:27
salvo9618700:05:53mirrorn2012-05-30 21:09:47
tardar8600:06:03mirrorn2012-05-30 08:24:24
Pinuccio8500:07:28mirrorn2012-05-30 23:08:03
oner8400:09:30mirrorn2012-05-30 08:16:17
Pinguino8300:11:12mirrorn2012-05-30 17:22:53
mm878200:24:37mirrorn2012-05-30 21:21:25
Tamia000:00:00mirror2012-05-30 18:39:13
Massimo52000:00:00mirror2012-05-30 13:34:30
fenicia000:00:00mirror2012-05-30 19:39:00
stefaniaobi000:00:00mirror2012-05-30 13:52:22
lupurk000:00:00mirror2012-05-30 15:23:33
peanol000:00:00mirror2012-05-30 22:55:27
dario5210000:06:30minmaxn2012-05-30 23:09:13
baffo19519900:10:15minmaxn2012-05-30 07:39:48
oner9800:10:31minmaxn2012-05-30 07:16:42
jonnie559700:10:33minmaxn2012-05-30 23:32:04
bartez9600:10:52minmaxn2012-05-30 15:32:54
peanol000:00:00minmax2012-05-30 22:55:06
Timothy10000:00:34minin2012-05-30 21:45:44
misko9900:00:44minin2012-05-30 23:30:44
Fresh Meat9800:00:50minin2012-05-30 19:41:07
Bely9700:00:52minin2012-05-30 07:43:36
Anconeo9600:01:03minin2012-05-30 13:51:12
lenzo9600:01:03minin2012-05-30 14:12:49
flin689400:01:06minin2012-05-30 22:27:39
lupurk9300:01:16minin2012-05-30 11:59:06
faber629200:01:19minin2012-05-30 00:18:05
bartez9100:01:21minin2012-05-30 13:24:42
Akuma219100:01:21minin2012-05-30 12:24:03
fenicia8900:01:23minin2012-05-30 13:11:23
rakesh_rai8800:01:27minin2012-05-30 06:00:38
peluri8700:01:33minin2012-05-30 11:58:12
diana8600:01:35minin2012-05-30 16:28:10
emilio8500:01:38minin2012-05-30 06:39:27
corne de boe8400:01:40minin2012-05-30 08:54:10
vesnasta8300:01:41minin2012-05-30 12:05:17
christian8200:01:50minin2012-05-30 06:55:27
lonewolf548100:02:01minin2012-05-30 09:45:47
sf2l8000:02:02minin2012-05-30 01:12:04
stefania7900:02:03minin2012-05-30 01:31:39
arancia7800:02:07minin2012-05-30 12:34:04
cioppi7700:02:15minin2012-05-30 15:29:30
paunda7600:02:17minin2012-05-30 14:51:40
oner7500:02:21minin2012-05-30 23:35:38
boscardinale7400:02:23minin2012-05-30 04:25:20
migza20067300:02:28minin2012-05-30 01:52:08
lilla637200:02:30minin2012-05-30 08:31:24
carlo467100:02:35minin2012-05-30 00:27:27
mik17000:02:39minin2012-05-30 15:32:48
scledum6900:02:51minin2012-05-30 13:34:34
gheo626800:02:56minin2012-05-30 13:04:52
yuma676800:02:56minin2012-05-30 00:31:58
paola596600:03:02minin2012-05-30 10:31:32
pepette6500:03:08minin2012-05-30 08:54:57
fsc596400:03:11minin2012-05-30 11:28:01
Eti 1146300:03:12minin2012-05-30 15:47:00
epifanio6200:03:16minin2012-05-30 18:18:00
matmiki6100:03:17minin2012-05-30 17:38:01
tardar6000:03:20minin2012-05-30 08:02:07
peppech5900:03:28minin2012-05-30 09:56:15
georgedg5900:03:28minin2012-05-30 11:08:56
baron de roc5700:03:41minin2012-05-30 08:20:05
sergio495600:03:43minin2012-05-30 21:44:54
falco25500:03:56minin2012-05-30 14:38:25
ym46oc5400:03:57minin2012-05-30 14:18:52
bob495300:04:06minin2012-05-30 17:09:53
kabar5200:04:08minin2012-05-30 11:11:14
molinomalla5100:04:28minin2012-05-30 07:45:02
stefidigrona5000:04:41minin2012-05-30 13:15:35
bibs4900:04:50minin2012-05-30 11:34:30
Massimo524800:04:58minin2012-05-30 13:29:18
mauro05124700:05:09minin2012-05-30 14:00:10
MidNightStroke4600:05:14minin2012-05-30 07:27:40
marsal434500:05:23minin2012-05-30 09:09:47
nonnapona4400:05:28minin2012-05-30 16:19:21
ugo224300:05:52minin2012-05-30 14:14:11
szita4200:07:30minin2012-05-30 20:17:37
vencanas4100:08:25minin2012-05-30 04:03:47
gabry624000:08:38minin2012-05-30 17:02:37
lamaestra3901:20:40minin2012-05-30 18:05:50
gclaudio000:00:00mini2012-05-30 10:47:45
peanol000:00:00mini2012-05-30 22:55:31
paolarina000:00:00mini2012-05-30 18:31:33
Tamia000:00:00mini2012-05-30 18:37:06
shadow000:00:00mini2012-05-30 22:36:07
azerty10000:09:48Memoryn2012-05-30 17:42:02
baron de roc9900:11:23Memoryn2012-05-30 17:28:47
stefania9800:13:49Memoryn2012-05-30 19:52:09
PMarlin9700:06:43Memoryy2012-05-30 04:36:01
fenicia000:00:00Memory2012-05-30 19:25:29
peanol000:00:00Memory2012-05-30 22:54:58
carlo46000:00:00Memory2012-05-30 01:53:38
migza200610000:00:10Master Mind02012-05-30 00:42:31
ubimmc9900:00:52Master Mind02012-05-30 02:22:31
flin689800:00:27Master Mind02012-05-30 22:29:16
yuma679700:00:34Master Mind02012-05-30 12:46:46
stefania9600:01:03Master Mind02012-05-30 00:46:59
mimmagiada9500:03:18Master Mind02012-05-30 10:54:59
guspilla9400:01:03Master Mind02012-05-30 13:50:36
oner9300:03:29Master Mind02012-05-30 22:18:38
maxxghi9200:00:59Master Mind02012-05-30 21:37:53
stefidigrona9100:02:11Master Mind02012-05-30 09:47:04
ym46oc9000:01:22Master Mind02012-05-30 14:22:58
ugo228900:01:51Master Mind02012-05-30 00:09:47
epifanio8800:02:15Master Mind02012-05-30 22:18:45
niki538700:02:24Master Mind02012-05-30 09:58:05
peanol000:00:00Master Mind02012-05-30 22:51:41
yuma6710000:00:41Logic Mind02012-05-30 22:15:24
mik19900:00:45Logic Mind02012-05-30 15:28:32
flin689800:00:51Logic Mind02012-05-30 22:25:43
stefidigrona9700:00:59Logic Mind02012-05-30 08:34:50
ym46oc9600:01:01Logic Mind02012-05-30 14:17:35
epifanio9500:01:02Logic Mind02012-05-30 22:17:28
niki539400:01:05Logic Mind02012-05-30 10:00:39
HeartattacK9300:01:08Logic Mind02012-05-30 00:41:06
migza20069200:01:14Logic Mind02012-05-30 00:11:32
oner9100:01:16Logic Mind02012-05-30 22:24:47
ugo229100:01:16Logic Mind02012-05-30 00:08:04
giorgio19578900:01:39Logic Mind02012-05-30 01:49:06
ubimmc8800:01:54Logic Mind02012-05-30 00:01:18
bartez8700:02:25Logic Mind02012-05-30 12:39:19
chiedidime8600:03:24Logic Mind02012-05-30 20:32:04
mimmagiada8500:06:44Logic Mind02012-05-30 10:45:03
bartez10000:01:28lampionsn2012-05-30 13:17:40
Puzzleland9900:02:20lampionsn2012-05-30 23:55:09
vesnasta9900:02:20lampionsn2012-05-30 08:25:56
lenzo10000:02:50kurven2012-05-30 14:19:30
bartez9900:03:36kurven2012-05-30 20:05:01
rakesh_rai9800:04:02kurven2012-05-30 16:04:47
vesnasta9700:04:52kurven2012-05-30 09:11:01
HeartattacK9600:05:05kurven2012-05-30 20:19:55
epifanio9500:05:54kurven2012-05-30 19:01:39
baron de roc9400:06:25kurven2012-05-30 14:10:38
SUDOMICH9300:06:36kurven2012-05-30 22:02:08
faber629200:07:05kurven2012-05-30 15:11:32
Pinguino9100:09:18kurven2012-05-30 17:34:16
gabry629000:13:03kurven2012-05-30 17:56:48
boscardinale8900:18:59kurven2012-05-30 14:37:53
ugo228800:02:57kurvey2012-05-30 14:52:34
orko8700:03:02kurvey2012-05-30 11:07:32
peanol000:00:00kurve2012-05-30 22:55:33
bjelico10000:06:08kropkin2012-05-30 05:54:28
monicalamb9900:06:41kropkin2012-05-30 20:52:14
jonnie559800:10:31kropkin2012-05-30 23:21:16
PMarlin9700:17:03kropkiy2012-05-30 04:04:29
SUDOMICH000:00:00kropki2012-05-30 22:33:16
peanol000:00:00kropki2012-05-30 22:54:54
pecos10000:25:58knightn2012-05-30 18:35:14
vesnasta9900:26:06knightn2012-05-30 12:27:15
arancia9800:31:16knightn2012-05-30 18:41:11
emilio9700:36:45knightn2012-05-30 19:53:36
carlo469600:37:17knighty2012-05-30 12:33:15
slaveVARESE000:00:00knight2012-05-30 20:06:39
Pinguino000:00:00knight2012-05-30 21:59:11
Akuma21000:00:00knight2012-05-30 23:31:31
peanol000:00:00knight2012-05-30 22:56:18
Tizio000:00:00knight2012-05-30 12:23:52
fenicia000:00:00knight2012-05-30 13:54:10
diana10000:05:47Killer Variantn2012-05-30 16:42:03
genovese volante9900:11:30Killer Variantn2012-05-30 13:17:27
dcarobolo9800:11:33Killer Variantn2012-05-30 10:22:49
Anconeo9700:14:57Killer Variantn2012-05-30 21:31:52
savo9600:17:13Killer Variantn2012-05-30 11:11:06
baffo19519500:19:30Killer Variantn2012-05-30 20:44:34
grafiro9400:36:30Killer Variantn2012-05-30 00:40:15
gclaudio9300:43:30Killer Variantn2012-05-30 11:10:45
koala9200:11:34Killer Varianty2012-05-30 10:54:54
Al8erto9100:37:30Killer Varianty2012-05-30 14:08:05
fsc59000:00:00Killer Variant2012-05-30 21:31:24
gpace843000:00:00Killer Variant2012-05-30 09:15:49
ioete000:00:00Killer Variant2012-05-30 06:06:14
peanol000:00:00Killer Variant2012-05-30 22:55:35
misko10000:08:17killern2012-05-30 23:40:39
azerty9900:16:40killern2012-05-30 20:08:34
Anconeo9800:21:47killern2012-05-30 14:19:15
Mara9700:22:13killern2012-05-30 11:25:11
Bruno619600:22:47killern2012-05-30 09:29:30
dcarobolo9500:23:05killern2012-05-30 09:59:31
vesnasta9400:25:47killern2012-05-30 14:30:00
genovese volante9300:26:24killern2012-05-30 12:09:45
francoclaudio9200:26:53killern2012-05-30 18:19:45
sergio499100:28:43killern2012-05-30 22:17:15
enricoe9000:32:05killern2012-05-30 08:01:57
grafiro8900:37:14killern2012-05-30 00:02:49
siculoslim8800:41:30killern2012-05-30 23:11:36
emilio8709:50:28killern2012-05-30 09:55:19
effeti508600:21:18killery2012-05-30 18:20:12
ale19598500:39:33killery2012-05-30 10:42:37
tida8401:41:27killery2012-05-30 08:18:38
ubimmc8302:05:22killery2012-05-30 00:13:45
koala8203:58:34killery2012-05-30 15:04:50
orko8104:43:44killery2012-05-30 06:22:50
hiyomi000:00:00killer2012-05-30 13:25:55
sdf000:00:00killer2012-05-30 18:16:12
guspilla000:00:00killer2012-05-30 19:58:52
peanol000:00:00killer2012-05-30 22:54:50
Tamia000:00:00killer2012-05-30 16:20:34
Carloplus000:00:00killer2012-05-30 16:38:29
giannipas000:00:00killer2012-05-30 19:30:41
josehans000:00:00killer2012-05-30 10:08:08
serigaia000:00:00killer2012-05-30 17:33:21
smarti000:00:00killer2012-05-30 09:46:16
lamaestra000:00:00killer2012-05-30 20:27:37
pepette000:00:00killer2012-05-30 11:54:26
gheo62000:00:00killer2012-05-30 17:03:39
luciomat000:00:00killer2012-05-30 13:55:42
fsc59000:00:00killer2012-05-30 14:19:19
nik9000:00:00killer2012-05-30 17:30:02
mpaola000:00:00killer2012-05-30 22:47:48
Limbo000:00:00killer2012-05-30 14:02:42
vencanas000:00:00killer2012-05-30 04:28:32
miroilfox000:00:00killer2012-05-30 12:32:07
GPARPI000:00:00killer2012-05-30 14:39:07
Massimo52000:00:00killer2012-05-30 01:18:19
angy71000:00:00killer2012-05-30 13:36:32
ioete000:00:00killer2012-05-30 06:02:47
gpace843000:00:00killer2012-05-30 09:07:51
random000:00:00killer2012-05-30 01:34:20
magnificoo000:00:00killer2012-05-30 12:53:09
savo000:00:00killer2012-05-30 10:53:13
mapima000:00:00killer2012-05-30 13:49:14
gclaudio000:00:00killer2012-05-30 12:17:26
cioppi000:00:00killer2012-05-30 22:11:08
PMarlin000:00:00killer2012-05-30 04:52:48
ripafi000:00:00killer2012-05-30 06:36:38
pecos000:00:00killer2012-05-30 13:11:56
falco2000:00:00killer2012-05-30 15:25:41
francoclaudio10000:09:30KakuroDokun2012-05-30 18:46:46
Mara9900:16:32KakuroDokun2012-05-30 10:13:52
genovese volante9800:17:06KakuroDokun2012-05-30 13:32:44
PMarlin9700:09:44KakuroDokuy2012-05-30 04:23:10
ale19599601:48:31KakuroDokuy2012-05-30 08:53:56
guspilla000:00:00KakuroDoku2012-05-30 21:03:01
baron de roc000:00:00KakuroDoku2012-05-30 14:27:00
peanol000:00:00KakuroDoku2012-05-30 22:55:38
koala10000:24:34Jigsaw Hybridy2012-05-30 10:30:13
peanol000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-30 17:15:46
simonetta000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-30 19:34:34
mapima000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-30 20:46:41
andrize000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-30 01:14:03
diana000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-30 06:57:16
lenzo10000:07:53jigsawn2012-05-30 14:36:00
diana9900:09:01jigsawn2012-05-30 16:48:14
vesnasta9800:10:43jigsawn2012-05-30 13:37:55
Akuma219700:11:20jigsawn2012-05-30 16:45:45
rakesh_rai9600:13:17jigsawn2012-05-30 07:12:08
Carloplus9500:13:21jigsawn2012-05-30 09:23:39
azerty9400:16:27jigsawn2012-05-30 18:09:01
lucavip9300:18:44jigsawn2012-05-30 08:59:35
sergio499200:20:13jigsawn2012-05-30 21:55:26
boscardinale9100:25:01jigsawn2012-05-30 04:28:35
vencanas9000:25:15jigsawn2012-05-30 06:52:57
mapima8900:59:02jigsawn2012-05-30 14:13:42
migza20068800:08:48jigsawy2012-05-30 04:47:08
ugo228700:10:12jigsawy2012-05-30 22:10:57
lamaestra8600:12:23jigsawy2012-05-30 17:53:21
carlo468500:18:07jigsawy2012-05-30 00:42:05
peppech000:00:00jigsaw2012-05-30 16:21:38
cioppi000:00:00jigsaw2012-05-30 22:11:48
mauro0512000:00:00jigsaw2012-05-30 09:39:02
feb309000:00:00jigsaw2012-05-30 19:41:51
molinomalla000:00:00jigsaw2012-05-30 07:56:32
andrize000:00:00jigsaw2012-05-30 09:53:52
peanol000:00:00jigsaw2012-05-30 17:16:11
Massimo52000:00:00jigsaw2012-05-30 01:20:13
tardar000:00:00jigsaw2012-05-30 21:31:00
fsc59000:00:00jigsaw2012-05-30 21:30:28
paunda000:00:00jigsaw2012-05-30 14:36:34
distrirette000:00:00jigsaw2012-05-30 14:40:44
falco2000:00:00jigsaw2012-05-30 14:42:39
faber62000:00:00jigsaw2012-05-30 14:54:43
tralivio000:00:00jigsaw2012-05-30 10:41:04
slaveVARESE000:00:00jigsaw2012-05-30 22:42:00
bartez10000:08:29isokillern2012-05-30 20:28:31
lilla639900:09:55isokillern2012-05-30 11:53:25
pecos9800:10:32isokillern2012-05-30 20:00:29
peppech9700:14:33isokillern2012-05-30 08:57:57
Massimo529600:15:11isokillern2012-05-30 01:28:13
peanol000:00:00isokiller2012-05-30 22:55:43
sf2l000:00:00isokiller2012-05-30 01:14:54
bartez10000:17:59ison2012-05-30 20:09:27
peppech9900:23:59ison2012-05-30 15:56:54
francoclaudio9800:31:32ison2012-05-30 19:40:11
Al8erto9700:10:20isoy2012-05-30 13:57:24
pecos000:00:00iso2012-05-30 20:12:16
simonetta000:00:00iso2012-05-30 20:57:54
peanol000:00:00iso2012-05-30 22:54:45
Spock10000:05:24integern2012-05-30 18:32:40
stefania9900:05:51integern2012-05-30 16:48:59
Mara9800:06:49integern2012-05-30 12:40:51
baffo19519700:10:01integern2012-05-30 07:08:30
peanol000:00:00integer2012-05-30 22:54:41
Tamia000:00:00integer2012-05-30 17:00:13
vesnasta10000:20:44Hybridn2012-05-30 13:17:03
emy8000:00:00Hybrid2012-05-30 11:53:40
bjelico000:00:00Hybrid2012-05-30 20:38:38
PMarlin000:00:00Hybrid2012-05-30 04:45:40
diana000:00:00Hybrid2012-05-30 06:48:52
peanol000:00:00Hybrid2012-05-30 22:55:45
andrize000:00:00Hybrid2012-05-30 01:14:29
HeartattacK10000:05:20greatern2012-05-30 00:48:28
koala9900:07:30greatern2012-05-30 15:39:35
Mara9800:08:35greatern2012-05-30 10:32:19
dario529700:24:15greatern2012-05-30 20:43:48
peanol000:00:00greater2012-05-30 22:54:37
ingmanc000:00:00greater2012-05-30 15:43:34
migza200610000:02:02futoshikiF_081201_052012-05-30 23:54:14
migza200610000:01:58futoshikiF_081201_042012-05-30 23:52:07
migza200610000:01:43futoshikiF_081201_032012-05-30 23:50:19
migza200610000:02:09futoshikiF_081201_022012-05-30 23:48:06
migza200610000:01:09futoshikiF_081201_012012-05-30 23:46:52
migza200610000:02:54futoshikiF_081101_052012-05-30 23:43:36
migza200610000:02:09futoshikiF_081101_042012-05-30 23:41:21
migza200610000:01:28futoshikiF_081101_032012-05-30 23:39:49
migza200610000:01:40futoshikiF_081101_022012-05-30 23:38:04
migza200610000:00:45futoshikiF_081101_012012-05-30 23:37:15
migza200610000:04:02futoshikiF_080924_082012-05-30 22:50:33
migza200610000:01:33futoshikiF_080924_072012-05-30 22:48:53
migza200610000:01:05futoshikiF_080924_062012-05-30 05:00:46
migza200610000:03:51futoshikiF_080924_052012-05-30 04:56:47
misko10000:00:36Futoshikin2012-05-30 23:03:06
Timothy9900:00:41Futoshikin2012-05-30 21:47:02
Akuma219800:00:47Futoshikin2012-05-30 17:57:32
gianburrasca9700:00:56Futoshikin2012-05-30 16:53:15
lenzo9600:01:01Futoshikin2012-05-30 13:49:54
rakesh_rai9600:01:01Futoshikin2012-05-30 06:11:59
vesnasta9400:01:10Futoshikin2012-05-30 08:34:41
genovese volante9300:01:17Futoshikin2012-05-30 13:51:25
giorgio19579200:01:39Futoshikin2012-05-30 01:47:06
bartez9100:01:42Futoshikin2012-05-30 13:19:21
christian9000:02:00Futoshikin2012-05-30 06:42:47
oner8900:02:05Futoshikin2012-05-30 07:00:29
tida8800:02:06Futoshikin2012-05-30 10:03:22
boscardinale8700:02:08Futoshikin2012-05-30 04:54:15
mik18600:02:09Futoshikin2012-05-30 15:36:23
Angelica 30sec8500:02:11Futoshikin2012-05-30 19:15:40
simonetta8400:02:20Futoshikin2012-05-30 23:28:55
ale19598300:02:37Futoshikin2012-05-30 08:40:58
migza20068300:02:37Futoshikin2012-05-30 00:48:50
ubimmc8100:02:48Futoshikin2012-05-30 02:19:22
matmiki8000:02:56Futoshikin2012-05-30 17:11:56
faber627900:03:02Futoshikin2012-05-30 09:39:44
AlexAlex7800:03:19Futoshikin2012-05-30 16:44:28
guspilla7700:03:21Futoshikin2012-05-30 13:47:07
devarajand7600:04:01Futoshikin2012-05-30 14:27:40
baron de roc7500:04:09Futoshikin2012-05-30 09:13:18
lilla637400:05:36Futoshikin2012-05-30 08:25:41
stefidigrona7300:07:24Futoshikin2012-05-30 12:37:14
peppech7200:09:46Futoshikin2012-05-30 09:12:39
emilio7100:12:46Futoshikin2012-05-30 18:06:27
azerty000:00:00Futoshiki2012-05-30 18:01:28
francoclaudio10000:26:11framen2012-05-30 19:00:50
Mara9900:51:00framen2012-05-30 21:06:23
siculoslim9800:51:40framen2012-05-30 21:53:46
migza20069700:36:16framey2012-05-30 22:01:57
Al8erto000:00:00frame2012-05-30 18:38:19
Tamia000:00:00frame2012-05-30 18:38:03
gpace843000:00:00frame2012-05-30 17:26:19
peanol000:00:00frame2012-05-30 22:55:49
xanx000:00:00frame2012-05-30 13:56:03
koala10000:11:23exclusion2n2012-05-30 09:38:50
shassy9900:14:04exclusion2n2012-05-30 20:19:07
fsc599800:14:15exclusion2n2012-05-30 22:18:30
bigado9700:17:18exclusion2n2012-05-30 01:00:41
paola599600:22:08exclusion2n2012-05-30 12:43:09
peppech9500:22:26exclusion2n2012-05-30 15:33:49
molinomalla9400:32:52exclusion2n2012-05-30 16:23:15
salvo961000:00:00exclusion22012-05-30 14:36:06
peanol000:00:00exclusion22012-05-30 22:54:34
ANANKE000:00:00exclusion22012-05-30 20:41:45
orko000:00:00exclusion22012-05-30 06:27:35
cioppi10000:05:12exclusion1n2012-05-30 15:39:52
ANANKE9900:05:31exclusion1n2012-05-30 20:13:58
fsc599800:06:00exclusion1n2012-05-30 15:12:16
salvo9619700:06:28exclusion1n2012-05-30 14:26:38
shassy9600:07:04exclusion1n2012-05-30 20:41:43
peppech9500:08:29exclusion1n2012-05-30 15:25:08
paola599400:08:32exclusion1n2012-05-30 10:42:01
peanol000:00:00exclusion12012-05-30 22:55:52
Tamia000:00:00exclusion12012-05-30 18:37:15
carlo46000:00:00exclusion12012-05-30 12:15:35
topogiggio000:00:00exclusion12012-05-30 23:29:37
Bely10000:02:40EvenOddn2012-05-30 21:18:10
epifanio9900:02:49EvenOddn2012-05-30 18:24:29
bartez9800:03:27EvenOddn2012-05-30 13:58:29
salvo9619700:03:37EvenOddn2012-05-30 14:21:07
paola599700:03:37EvenOddn2012-05-30 10:38:05
shassy9500:03:41EvenOddn2012-05-30 20:01:11
Pinuccio9400:03:43EvenOddn2012-05-30 20:12:16
faber629300:04:04EvenOddn2012-05-30 00:25:37
Eti 1149200:04:16EvenOddn2012-05-30 16:58:41
effeti509100:04:17EvenOddn2012-05-30 18:15:37
paunda9000:04:18EvenOddn2012-05-30 15:00:03
gheo628900:04:24EvenOddn2012-05-30 13:12:13
mauro05128800:04:34EvenOddn2012-05-30 13:55:03
matmiki8700:04:35EvenOddn2012-05-30 17:44:04
ugo228600:04:46EvenOddn2012-05-30 15:01:41
tardar8500:04:58EvenOddn2012-05-30 08:30:54
ANANKE8400:05:03EvenOddn2012-05-30 20:08:24
bibs8300:05:09EvenOddn2012-05-30 12:09:14
falco28200:05:14EvenOddn2012-05-30 14:33:02
giagiax8100:05:45EvenOddn2012-05-30 07:39:03
boscardinale8000:05:59EvenOddn2012-05-30 12:38:26
carlo467900:06:07EvenOddn2012-05-30 01:00:18
peppech7800:06:13EvenOddn2012-05-30 09:28:17
molinomalla7700:06:35EvenOddn2012-05-30 07:49:43
gclaudio7600:06:37EvenOddn2012-05-30 21:14:56
gabry627500:06:47EvenOddn2012-05-30 17:29:51
topogiggio7400:11:10EvenOddn2012-05-30 23:16:09
MidNightStroke7300:21:48EvenOddn2012-05-30 07:33:43
migza20067200:01:12EvenOddy2012-05-30 04:45:41
Antonio silipigni000:00:00EvenOdd2012-05-30 23:45:34
peanol000:00:00EvenOdd2012-05-30 22:55:55
fenicia10000:08:57Even Odd Viewn2012-05-30 21:30:59
Tamia000:00:00Even Odd View2012-05-30 18:36:29
peanol000:00:00Even Odd View2012-05-30 22:54:31
ffischer10000:04:20diagonaln2012-05-30 12:08:13
francoclaudio9900:04:51diagonaln2012-05-30 18:11:07
Tizio9800:10:37diagonaln2012-05-30 12:35:42
Carloplus9700:13:08diagonaln2012-05-30 09:38:04
sergio499600:14:39diagonaln2012-05-30 21:29:57
bibs9500:16:10diagonaln2012-05-30 11:52:50
vencanas9400:16:22diagonaln2012-05-30 07:20:25
salpina9300:17:02diagonaln2012-05-30 20:15:30
mauro439200:17:20diagonaln2012-05-30 10:04:40
szita9100:19:43diagonaln2012-05-30 20:43:33
Bruno619000:19:53diagonaln2012-05-30 13:10:37
mauro05128900:21:34diagonaln2012-05-30 15:35:53
savo8800:23:10diagonaln2012-05-30 10:30:18
boscardinale8700:25:16diagonaln2012-05-30 06:31:53
dcarobolo8600:25:52diagonaln2012-05-30 09:32:04
calafuria8500:29:17diagonaln2012-05-30 03:27:48
falco28400:29:21diagonaln2012-05-30 08:17:38
serigaia8300:30:11diagonaln2012-05-30 17:03:00
Pinuccio8200:41:20diagonaln2012-05-30 22:26:26
mm878100:42:52diagonaln2012-05-30 09:58:50
Antonio silipigni8000:55:13diagonaln2012-05-30 00:02:41
carlo467900:02:57diagonaly2012-05-30 00:24:22
migza20067800:03:07diagonaly2012-05-30 01:48:44
khuski7700:04:04diagonaly2012-05-30 08:47:48
ugo227600:04:11diagonaly2012-05-30 14:57:01
tida7500:07:18diagonaly2012-05-30 07:52:40
ubimmc7400:07:36diagonaly2012-05-30 00:06:02
kabar7300:07:51diagonaly2012-05-30 11:19:23
paolarina7200:08:14diagonaly2012-05-30 18:23:09
effeti507100:08:38diagonaly2012-05-30 18:06:47
pasquino7000:20:59diagonaly2012-05-30 23:35:29
carlita26900:21:41diagonaly2012-05-30 13:01:45
lamaestra6800:42:33diagonaly2012-05-30 19:44:59
paunda000:00:00diagonal2012-05-30 15:42:45
jonnie55000:00:00diagonal2012-05-30 23:42:54
peanol000:00:00diagonal2012-05-30 22:54:23
luciomat000:00:00diagonal2012-05-30 13:48:17
Tamia000:00:00diagonal2012-05-30 15:55:02
principessa000:00:00diagonal2012-05-30 20:40:37
stefaniaobi000:00:00diagonal2012-05-30 12:16:32
scledum000:00:00diagonal2012-05-30 20:26:10
peppech000:00:00diagonal2012-05-30 23:15:15
cioppi000:00:00diagonal2012-05-30 22:00:36
fenicia000:00:00diagonal2012-05-30 14:01:06
cebruma000:00:00diagonal2012-05-30 00:01:30
faber62000:00:00diagonal2012-05-30 14:28:14
tardar000:00:00diagonal2012-05-30 15:47:48
slaveVARESE000:00:00diagonal2012-05-30 19:52:16
mapima000:00:00diagonal2012-05-30 15:13:03
pepette000:00:00diagonal2012-05-30 09:08:28
GPARPI000:00:00diagonal2012-05-30 16:51:50
fantomastico II000:00:00diagonal2012-05-30 19:33:33
lonewolf54000:00:00diagonal2012-05-30 18:15:07
gclaudio000:00:00diagonal2012-05-30 23:44:36
SUDOMICH000:00:00diagonal2012-05-30 22:12:16
rosalpina000:00:00diagonal2012-05-30 15:00:59
Timothy10000:04:42Descriptive Pairsn2012-05-30 17:35:56
baron de roc9900:05:26Descriptive Pairsn2012-05-30 07:55:26
roma197469800:06:24Descriptive Pairsn2012-05-30 15:10:25
fenicia9700:06:25Descriptive Pairsn2012-05-30 06:24:44
rakesh_rai9600:06:43Descriptive Pairsn2012-05-30 05:43:21
Fred769500:07:24Descriptive Pairsn2012-05-30 13:38:49
moso9400:08:09Descriptive Pairsn2012-05-30 14:49:44
supermaxnan9300:08:12Descriptive Pairsn2012-05-30 13:12:52
genovese volante9200:09:20Descriptive Pairsn2012-05-30 14:50:34
lenzo9100:09:27Descriptive Pairsn2012-05-30 06:28:25
lupurk9000:09:31Descriptive Pairsn2012-05-30 11:28:05
sisi598900:09:42Descriptive Pairsn2012-05-30 14:39:02
HeartattacK8800:10:12Descriptive Pairsn2012-05-30 00:30:12
francoclaudio8700:10:31Descriptive Pairsn2012-05-30 17:31:38
sdf8600:10:42Descriptive Pairsn2012-05-30 17:17:05
bjelico8500:10:50Descriptive Pairsn2012-05-30 05:42:37
dario528400:11:10Descriptive Pairsn2012-05-30 00:04:48
monicalamb8300:11:31Descriptive Pairsn2012-05-30 19:10:38
Tizio8200:11:41Descriptive Pairsn2012-05-30 10:01:08
flin688100:12:37Descriptive Pairsn2012-05-30 22:51:40
corne de boe8000:13:37Descriptive Pairsn2012-05-30 08:07:22
rokway7900:13:44Descriptive Pairsn2012-05-30 18:28:50
sergio497800:14:00Descriptive Pairsn2012-05-30 16:29:55
Mara7700:15:09Descriptive Pairsn2012-05-30 09:34:35
oner7600:15:17Descriptive Pairsn2012-05-30 07:46:23
mik17500:16:17Descriptive Pairsn2012-05-30 22:16:29
emilio7400:17:24Descriptive Pairsn2012-05-30 06:52:51
Spock7300:18:00Descriptive Pairsn2012-05-30 19:56:09
bartez7200:18:20Descriptive Pairsn2012-05-30 14:26:23
arancia7100:19:57Descriptive Pairsn2012-05-30 12:38:09
Limbo7000:21:35Descriptive Pairsn2012-05-30 12:58:49
niki536900:21:47Descriptive Pairsn2012-05-30 17:19:08
brtcrl6800:24:10Descriptive Pairsn2012-05-30 13:56:31
Lilian6700:24:24Descriptive Pairsn2012-05-30 00:34:29
matteo886600:35:22Descriptive Pairsn2012-05-30 10:35:23
mm876521:15:30Descriptive Pairsn2012-05-30 00:05:31
koala6400:07:41Descriptive Pairsy2012-05-30 19:03:32
distrirette000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 07:27:08
topogiggio000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 23:14:17
peanol000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 22:55:58
stefania000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 16:55:30
khazimir000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 14:33:11
toota000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 08:46:25
azerty000:00:00Descriptive Pairs2012-05-30 16:05:35
azerty10000:04:35cubicn2012-05-30 18:26:52
lenzo9900:04:40cubicn2012-05-30 06:14:38
Akuma219800:04:49cubicn2012-05-30 17:52:34
bartez9700:05:02cubicn2012-05-30 15:27:36
rakesh_rai9600:05:24cubicn2012-05-30 06:56:45
vesnasta9500:05:38cubicn2012-05-30 13:11:18
sergio499400:06:42cubicn2012-05-30 16:22:47
siculoslim9300:07:29cubicn2012-05-30 00:32:53
genovese volante9200:07:53cubicn2012-05-30 14:15:21
mik19100:07:54cubicn2012-05-30 22:34:12
baron de roc9000:08:04cubicn2012-05-30 08:24:06
faber628900:08:56cubicn2012-05-30 00:46:45
Mara8800:10:26cubicn2012-05-30 09:16:03
SUDOMICH8700:10:27cubicn2012-05-30 21:44:18
mm878600:12:20cubicn2012-05-30 10:42:00
gabry628500:12:27cubicn2012-05-30 18:09:58
peluri8400:15:06cubicn2012-05-30 17:13:43
lonewolf548300:24:28cubicn2012-05-30 09:47:57
falco28200:25:43cubicn2012-05-30 14:07:12
khuski8100:02:24cubicy2012-05-30 10:15:37
ugo228000:03:48cubicy2012-05-30 15:58:10
lamaestra7905:38:22cubicy2012-05-30 12:14:55
gheo62000:00:00cubic2012-05-30 19:19:18
peanol000:00:00cubic2012-05-30 22:54:20
cioppi000:00:00cubic2012-05-30 22:15:03
andrize000:00:00cubic2012-05-30 09:51:23
hiyomi000:00:00cubic2012-05-30 13:26:07
lenzo10000:03:48CrossSumn2012-05-30 14:14:43
rakesh_rai9900:04:11CrossSumn2012-05-30 16:09:25
georgedg9800:08:47CrossSumn2012-05-30 10:59:57
vencanas9700:09:40CrossSumn2012-05-30 07:39:15
koala9600:04:14CrossSumy2012-05-30 11:06:38
khuski9500:11:19CrossSumy2012-05-30 10:04:03
peanol000:00:00CrossSum2012-05-30 22:56:01
topogiggio000:00:00CrossSum2012-05-30 23:03:03
baron de roc10000:00:14Countingn2012-05-30 08:33:05
sisi599900:00:15Countingn2012-05-30 14:57:27
corne de boe9800:00:17Countingn2012-05-30 07:04:14
rakesh_rai9700:00:32Countingn2012-05-30 06:13:28
guspilla9600:00:38Countingn2012-05-30 14:05:01
bartez9500:01:36Countingn2012-05-30 13:49:43
stefania9400:09:06Countingn2012-05-30 00:48:09
dar_ko10000:17:41consecutive -Nn2012-05-30 23:25:10
stefidigrona9900:34:08consecutive -Nn2012-05-30 13:22:29
peanol000:00:00consecutive -N2012-05-30 22:54:17
Akuma2110000:03:03consecutiven2012-05-30 15:36:31
diana9900:04:40consecutiven2012-05-30 16:37:13
Tizio9800:05:26consecutiven2012-05-30 12:30:06
enricoe9700:07:00consecutiven2012-05-30 07:46:27
stefidigrona9600:10:21consecutiven2012-05-30 08:14:47
falco29500:12:51consecutiven2012-05-30 10:42:38
migza20069400:05:59consecutivey2012-05-30 04:39:30
topogiggio000:00:00consecutive2012-05-30 23:02:09
peanol000:00:00consecutive2012-05-30 22:56:05
Tamia000:00:00consecutive2012-05-30 16:20:44
andrize000:00:00consecutive2012-05-30 09:53:12
georgedg10000:21:05ColorsGroupsn2012-05-30 10:38:24
baron de roc9900:35:28ColorsGroupsn2012-05-30 08:34:21
peanol000:00:00ColorsGroups2012-05-30 22:50:10
fenicia10000:13:35Clock Facesn2012-05-30 21:40:14
koala9900:04:57Clock Facesy2012-05-30 10:24:37
topogiggio000:00:00Clock Faces2012-05-30 23:00:47
peanol000:00:00Clock Faces2012-05-30 22:56:08
simonetta000:00:00Clock Faces2012-05-30 13:53:50
flin6810000:02:52classicn2012-05-30 23:08:08
francoclaudio9900:03:03classicn2012-05-30 18:07:32
carlo469800:03:05classicn2012-05-30 15:29:01
lupurk9700:03:07classicn2012-05-30 15:20:05
fenicia9600:03:20classicn2012-05-30 13:12:52
c_cugno9500:03:22classicn2012-05-30 13:49:54
rakesh_rai9400:03:56classicn2012-05-30 06:07:26
Bely9300:04:03classicn2012-05-30 21:41:56
ffischer9200:04:09classicn2012-05-30 12:03:29
lenzo9200:04:09classicn2012-05-30 06:10:04
dcarobolo9000:04:25classicn2012-05-30 09:27:25
savo9000:04:25classicn2012-05-30 10:25:58
stefania8800:04:34classicn2012-05-30 01:33:54
Pinuccio8700:05:37classicn2012-05-30 22:18:42
cioppi8600:05:45classicn2012-05-30 21:54:44
supermaxnan8500:06:29classicn2012-05-30 13:26:31
paolarina8400:06:38classicn2012-05-30 00:06:00
faber628300:06:40classicn2012-05-30 00:39:42
vencanas8200:06:49classicn2012-05-30 03:38:04
sergio498100:07:05classicn2012-05-30 16:05:15
ironpony8000:07:11classicn2012-05-30 08:40:30
soyfeliz7900:07:20classicn2012-05-30 07:40:42
calafuria7800:07:44classicn2012-05-30 03:19:33
mauro437700:08:12classicn2012-05-30 09:18:49
peluri7600:08:22classicn2012-05-30 06:56:40
gheo627500:08:33classicn2012-05-30 17:53:24
paunda7400:08:39classicn2012-05-30 15:33:58
migza20067300:08:55classicn2012-05-30 04:30:24
feb3097200:09:12classicn2012-05-30 19:35:36
boscardinale7100:09:16classicn2012-05-30 04:15:28
angy717000:09:21classicn2012-05-30 15:12:33
serigaia6900:09:33classicn2012-05-30 08:59:54
scledum6800:09:42classicn2012-05-30 13:38:18
epifanio6700:09:45classicn2012-05-30 18:39:39
xsela6600:09:49classicn2012-05-30 19:14:32
salpina6500:09:59classicn2012-05-30 20:05:10
slaveVARESE6400:11:12classicn2012-05-30 19:40:56
annetta6300:11:19classicn2012-05-30 07:22:04
stefaniaobi6200:11:52classicn2012-05-30 12:41:32
falco26100:12:01classicn2012-05-30 08:05:26
effeti506000:12:05classicn2012-05-30 17:54:21
rosalpina5900:12:25classicn2012-05-30 14:48:22
uvaspina5900:12:25classicn2012-05-30 15:12:57
bibs5700:13:00classicn2012-05-30 11:39:43
mauvent5600:13:07classicn2012-05-30 16:25:34
gclaudio5500:13:29classicn2012-05-30 21:41:02
fracal5400:13:40classicn2012-05-30 09:25:00
giangi5300:14:24classicn2012-05-30 15:25:29
valvolino5200:14:50classicn2012-05-30 00:31:56
peanol5100:15:09classicn2012-05-30 17:40:04
sal5000:16:30classicn2012-05-30 14:00:59
oscar4900:16:46classicn2012-05-30 21:45:53
Bruno614800:17:58classicn2012-05-30 12:05:53
stefidigrona4700:19:16classicn2012-05-30 11:23:18
peppech4600:21:27classicn2012-05-30 09:34:42
luciomat4500:30:32classicn2012-05-30 08:18:49
oner4400:33:43classicn2012-05-30 22:31:18
mm874300:35:06classicn2012-05-30 08:59:50
Antonio silipigni4200:49:26classicn2012-05-30 22:55:53
marsal434100:57:14classicn2012-05-30 16:15:06
Elena74001:04:15classicn2012-05-30 00:47:19
tralivio3901:41:44classicn2012-05-30 00:46:32
Blumare3803:23:47classicn2012-05-30 17:12:32
pasquino3700:02:02classicy2012-05-30 23:32:36
ubimmc3600:02:24classicy2012-05-30 00:03:30
sirearsi3500:03:09classicy2012-05-30 14:29:34
sdf3400:03:14classicy2012-05-30 18:12:44
kabar3300:03:52classicy2012-05-30 11:15:27
tida3200:03:53classicy2012-05-30 07:48:39
ugo223100:03:58classicy2012-05-30 00:13:26
khuski3000:04:00classicy2012-05-30 08:43:38
pepette2900:05:34classicy2012-05-30 09:02:38
tardar2800:10:31classicy2012-05-30 15:19:23
lamaestra2700:18:19classicy2012-05-30 19:26:35
corne de boe000:00:00classic2012-05-30 07:07:39
ym46oc000:00:00classic2012-05-30 14:28:46
Namrata000:00:00classic2012-05-30 00:06:53
magnificoo000:00:00classic2012-05-30 12:46:50
lonewolf54000:00:00classic2012-05-30 10:12:35
DMCP+GD000:00:00classic2012-05-30 16:37:27
miroilfox000:00:00classic2012-05-30 12:20:33
ingmanc000:00:00classic2012-05-30 15:41:52
Tamia000:00:00classic2012-05-30 15:26:59
paola59000:00:00classic2012-05-30 17:50:56
bob49000:00:00classic2012-05-30 17:28:39
Fresh Meat10000:00:53cityn2012-05-30 21:30:18
misko9900:01:15cityn2012-05-30 23:09:20
rakesh_rai9800:01:27cityn2012-05-30 06:14:31
bartez9700:02:12cityn2012-05-30 13:44:20
ugo229600:02:17cityn2012-05-30 21:42:36
baffo19519600:02:17cityn2012-05-30 20:22:52
vesnasta9400:02:51cityn2012-05-30 08:31:45
guspilla9300:03:05cityn2012-05-30 13:40:17
oner9200:03:41cityn2012-05-30 07:29:27
lenzo9100:03:45cityn2012-05-30 14:44:29
Al8erto9000:05:17cityn2012-05-30 13:41:43
maxxghi8900:06:33cityn2012-05-30 21:39:03
emilio8800:06:48cityn2012-05-30 07:44:05
sf2l8700:07:14cityn2012-05-30 01:04:35
xsela000:00:00city2012-05-30 20:49:47
ym46oc000:00:00city2012-05-30 14:25:29
Angelica 30sec000:00:00city2012-05-30 19:18:01
epifanio10000:05:13CentersSumn2012-05-30 22:21:16
prof_matarazzo9900:26:05CentersSumn2012-05-30 17:00:26
khuski9800:05:43CentersSumy2012-05-30 09:58:06
Tamia000:00:00CentersSum2012-05-30 18:35:44
peanol000:00:00CentersSum2012-05-30 22:56:11
georgedg000:00:00CentersSum2012-05-30 10:38:16
misko10000:03:01Between1e9n2012-05-30 23:37:15
lilla639900:08:04Between1e9n2012-05-30 08:36:51
khuski9800:23:54Between1e9y2012-05-30 09:08:43
peanol000:00:00Between1e92012-05-30 22:53:07
salpina000:00:00Between1e92012-05-30 20:05:12
Tamia000:00:00Between1e92012-05-30 18:34:18
fenicia10000:04:55Averagen2012-05-30 19:32:21
stefania9900:05:07Averagen2012-05-30 16:21:43
Tizio9800:06:00Averagen2012-05-30 12:23:55
emilio9700:06:07Averagen2012-05-30 09:39:28
matteo889600:06:20Averagen2012-05-30 11:23:52
Mara9500:09:20Averagen2012-05-30 12:48:50
baffo19519400:11:15Averagen2012-05-30 20:31:51
Al8erto9300:04:53Averagey2012-05-30 13:52:07
Massimo52000:00:00Average2012-05-30 01:24:40
simonetta000:00:00Average2012-05-30 23:36:00
Tamia000:00:00Average2012-05-30 16:20:55
peanol000:00:00Average2012-05-30 22:56:15
Spock000:00:00Average2012-05-30 17:57:42
stefania10000:16:29Anti XV n2012-05-30 16:27:01
vesnasta9900:17:43Anti XV n2012-05-30 12:53:29
monicalamb9800:19:42Anti XV n2012-05-30 22:08:10
grafiro9700:21:23Anti XV n2012-05-30 02:44:33
genovese volante9600:25:00Anti XV n2012-05-30 14:25:01
stefidigrona9500:43:50Anti XV n2012-05-30 10:34:12
migza20069400:21:11Anti XV y2012-05-30 00:21:09
gheo62000:00:00Anti XV 2012-05-30 19:54:58
fenicia000:00:00Anti XV 2012-05-30 13:38:38
peanol000:00:00Anti XV 2012-05-30 22:54:05
emy8000:00:00Anti XV 2012-05-30 11:42:27
simonetta000:00:00Anti XV 2012-05-30 08:57:20
fenicia10000:03:35Anti Diagonaln2012-05-30 20:37:18
vesnasta9900:03:51Anti Diagonaln2012-05-30 12:23:17
HeartattacK9800:04:32Anti Diagonaln2012-05-30 01:04:40
Tizio9700:05:46Anti Diagonaln2012-05-30 12:12:00
PMarlin9600:02:08Anti Diagonaly2012-05-30 04:43:07
migza20069500:03:45Anti Diagonaly2012-05-30 00:17:16
emy89400:03:54Anti Diagonaly2012-05-30 10:16:49
khuski9300:04:01Anti Diagonaly2012-05-30 09:49:49
peanol000:00:00Anti Diagonal2012-05-30 22:54:02
Tamia000:00:00Anti Diagonal2012-05-30 16:21:08
misko10000:01:17abcn2012-05-30 23:01:45
Fresh Meat9900:01:37abcn2012-05-30 21:31:17
genovese volante9800:02:51abcn2012-05-30 13:56:21
HeartattacK9700:02:52abcn2012-05-30 00:27:02
oner9600:03:07abcn2012-05-30 07:35:31
vesnasta9500:03:08abcn2012-05-30 08:28:25
Akuma219400:03:13abcn2012-05-30 16:57:57
stefania9300:03:14abcn2012-05-30 00:43:34
nor9200:03:26abcn2012-05-30 07:34:59
sf2l9100:03:33abcn2012-05-30 00:57:04
guspilla9000:03:34abcn2012-05-30 13:43:29
sisi598900:03:53abcn2012-05-30 15:30:04
matmiki8800:04:01abcn2012-05-30 17:07:37
emilio8700:04:04abcn2012-05-30 06:41:30
francoclaudio8600:04:06abcn2012-05-30 17:45:44
lupurk8500:04:08abcn2012-05-30 11:23:31
rakesh_rai8400:04:25abcn2012-05-30 05:38:21
supermaxnan8300:04:43abcn2012-05-30 13:21:22
moso8200:04:54abcn2012-05-30 14:44:39
diana8100:04:58abcn2012-05-30 06:43:46
ugo228000:05:26abcn2012-05-30 21:46:20
matteo887900:06:01abcn2012-05-30 11:11:21
niki537800:06:54abcn2012-05-30 09:46:57
Lilian7700:07:45abcn2012-05-30 00:26:29
lenzo7600:08:33abcn2012-05-30 13:39:45
Tizio7500:08:38abcn2012-05-30 09:52:17
baffo19517400:09:24abcn2012-05-30 07:18:58
flin687300:09:25abcn2012-05-30 22:39:32
Spock7200:09:58abcn2012-05-30 17:41:09
mik17100:10:40abcn2012-05-30 22:04:44
monicalamb7000:10:56abcn2012-05-30 18:58:30
brtcrl6900:12:26abcn2012-05-30 13:34:49
mm876800:12:42abcn2012-05-30 20:08:40
roma197466700:13:44abcn2012-05-30 14:55:57
sergio496600:16:25abcn2012-05-30 15:41:31
Carloplus6500:19:09abcn2012-05-30 16:17:03
sdf6400:28:12abcn2012-05-30 16:48:46
xsela6300:58:44abcn2012-05-30 18:13:34
Pinuccio6201:22:22abcn2012-05-30 20:29:21
peanol000:00:00abc2012-05-30 22:50:34
Tizio10000:05:354 Boxn2012-05-30 12:17:56
vesnasta9900:06:094 Boxn2012-05-30 12:15:38
corne de boe9800:06:304 Boxn2012-05-30 08:56:10
bartez9700:07:254 Boxn2012-05-30 20:46:25
dario529600:08:444 Boxn2012-05-30 02:12:43
pecos9500:21:284 Boxn2012-05-30 16:49:42
gheo629400:35:044 Boxn2012-05-30 18:26:10
stefaniaobi9300:53:264 Boxn2012-05-30 11:22:57
grafiro9217:21:134 Boxn2012-05-30 01:16:54
khuski9100:02:074 Boxy2012-05-30 09:37:13
carlo469000:03:244 Boxy2012-05-30 01:06:33
boscardinale8900:03:284 Boxy2012-05-30 06:59:57
ugo228800:03:364 Boxy2012-05-30 16:14:38
pacotti8700:04:204 Boxy2012-05-30 12:11:48
peanol8600:16:464 Boxy2012-05-30 22:56:22
calafuria000:00:004 Box2012-05-30 03:57:15
lucavip000:00:004 Box2012-05-30 11:45:09
mauro43000:00:004 Box2012-05-30 21:07:39
paunda000:00:004 Box2012-05-30 16:38:18
Tamia000:00:004 Box2012-05-30 17:41:13
paolarina000:00:004 Box2012-05-30 22:15:47
faber62000:00:004 Box2012-05-30 17:03:11
mm87000:00:004 Box2012-05-30 16:10:48
fenicia000:00:004 Box2012-05-30 21:05:28
lucavip10000:06:262even2oddn2012-05-30 13:49:50
bartez9900:07:182even2oddn2012-05-30 20:38:39
vesnasta9800:07:212even2oddn2012-05-30 12:08:12
Bely9700:08:472even2oddn2012-05-30 21:24:22
gheo629600:10:242even2oddn2012-05-30 18:02:32
tardar9500:11:012even2oddn2012-05-30 14:36:39
lilla639400:14:172even2oddn2012-05-30 11:38:40
shassy9300:14:492even2oddn2012-05-30 22:04:07
gclaudio9200:15:312even2oddn2012-05-30 21:23:46
paunda9100:18:442even2oddn2012-05-30 16:17:49
migza20069000:04:042even2oddy2012-05-30 00:13:03
khuski8900:04:122even2oddy2012-05-30 09:32:52
ugo228800:05:572even2oddy2012-05-30 16:18:44
emy88700:06:102even2oddy2012-05-30 10:21:10
carlo468600:32:212even2oddy2012-05-30 01:10:05
sdf8500:43:072even2oddy2012-05-30 17:29:31
corne de boe000:00:002even2odd2012-05-30 08:28:07
Tamia000:00:002even2odd2012-05-30 17:00:22
paolarina000:00:002even2odd2012-05-30 00:37:41
peanol000:00:002even2odd2012-05-30 22:53:58
rakesh_rai10000:02:171and2n2012-05-30 05:35:25
hiyomi9900:02:451and2n2012-05-30 13:23:03
arancia9800:02:531and2n2012-05-30 07:48:22
cybermonk9700:02:571and2n2012-05-30 17:15:10
bartez9600:03:001and2n2012-05-30 13:40:27
ANANKE9500:03:091and2n2012-05-30 19:57:43
corne de boe9400:03:211and2n2012-05-30 08:24:19
toota9300:03:241and2n2012-05-30 08:31:03
smarti9200:03:261and2n2012-05-30 09:12:26
random9100:03:361and2n2012-05-30 01:30:12
stefania9000:03:521and2n2012-05-30 01:19:28
koala8900:03:531and2n2012-05-30 15:47:14
Angelica 30sec8800:03:581and2n2012-05-30 13:53:07
paolarina8700:05:161and2n2012-05-30 00:32:12
nor8600:05:521and2n2012-05-30 07:25:31
sf2l8500:05:531and2n2012-05-30 00:36:05
vesnasta8400:05:551and2n2012-05-30 08:51:50
tardar8300:07:021and2n2012-05-30 08:36:18
nonnapona8200:07:171and2n2012-05-30 16:11:38
emilio8100:12:001and2n2012-05-30 07:52:00
giannipas8000:33:401and2n2012-05-30 18:56:50
Massimo52000:00:001and22012-05-30 01:24:52
miroilfox000:00:001and22012-05-30 11:57:12
Tamia000:00:001and22012-05-30 15:44:57
clelia75000:00:001and22012-05-30 09:12:29
Timothy10000:01:32xvn2012-05-29 18:29:22
sisi599900:01:49xvn2012-05-29 20:52:13
Akuma219800:01:56xvn2012-05-29 13:34:22
corne de boe9700:02:27xvn2012-05-29 12:57:39
diana9600:02:28xvn2012-05-29 16:30:35
rakesh_rai9500:02:54xvn2012-05-29 06:07:32
lenzo9400:02:59xvn2012-05-29 06:43:37
francoclaudio9300:03:02xvn2012-05-29 20:35:56
faber629200:03:13xvn2012-05-29 14:52:09
Anconeo9100:03:22xvn2012-05-29 21:15:21
mik19000:04:20xvn2012-05-29 23:19:47
genovese volante8900:04:31xvn2012-05-29 15:31:33
baron de roc8800:04:51xvn2012-05-29 13:27:46
alexdon8700:05:05xvn2012-05-29 11:39:36
vencanas8600:05:40xvn2012-05-29 04:36:46
ktimini8500:06:14xvn2012-05-29 13:11:17
stefidigrona8400:07:02xvn2012-05-29 17:05:35
angy718300:08:35xvn2012-05-29 22:33:09
totohoa8200:12:14xvn2012-05-29 11:30:23
smarti8100:16:18xvn2012-05-29 09:55:30
PMarlin8000:02:14xvy2012-05-29 03:18:52
migza20067900:03:30xvy2012-05-29 02:22:00
ugo227800:03:44xvy2012-05-29 22:22:19
emy87700:05:08xvy2012-05-29 12:06:53
sdf7600:07:40xvy2012-05-29 11:14:37
dany3000:00:00xv2012-05-29 23:03:39
hzrngb000:00:00xv2012-05-29 18:47:14
peanol000:00:00xv2012-05-29 23:46:33
gclaudio000:00:00xv2012-05-29 00:53:10
pepette000:00:00xv2012-05-29 06:57:46
koala10000:11:11xframen2012-05-29 01:36:24
genovese volante9900:14:30xframen2012-05-29 11:34:23
alexdon9800:15:03xframen2012-05-29 18:22:51
giorgio19579700:16:34xframen2012-05-29 10:38:11
baffo19519600:20:29xframen2012-05-29 07:10:29
kuki9500:22:52xframen2012-05-29 23:00:04
migza20069400:24:47xframey2012-05-29 22:01:09
hzrngb000:00:00xframe2012-05-29 19:01:29
gpace843000:00:00xframe2012-05-29 11:37:56
diana10000:12:00untouchn2012-05-29 16:33:23
bartez9900:13:31untouchn2012-05-29 19:51:17
giorgio19579800:25:02untouchn2012-05-29 10:55:15
stefidigrona9700:44:11untouchn2012-05-29 19:07:09
PMarlin9600:09:23untouchy2012-05-29 02:28:51
emy89500:10:13untouchy2012-05-29 11:56:22
ugo229400:16:26untouchy2012-05-29 22:26:58
carlo469303:27:25untouchy2012-05-29 14:45:20
Akuma21000:00:00untouch2012-05-29 18:03:26
angy71000:00:00untouch2012-05-29 15:35:04
tardar000:00:00untouch2012-05-29 10:37:24
simonetta000:00:00untouch2012-05-29 12:22:43
corne de boe000:00:00untouch2012-05-29 15:11:26
marsal43000:00:00untouch2012-05-29 18:14:16
hzrngb000:00:00untouch2012-05-29 18:46:52
arancia000:00:00untouch2012-05-29 19:09:58
faber62000:00:00untouch2012-05-29 11:15:17
Timothy10000:00:56Trisn2012-05-29 18:31:01
Akuma219900:00:57Trisn2012-05-29 12:50:02
sisi599800:01:00Trisn2012-05-29 20:54:28
misko9700:01:18Trisn2012-05-29 23:33:33
flin689600:01:31Trisn2012-05-29 21:21:18
lenzo9600:01:31Trisn2012-05-29 07:03:40
yuma679400:01:33Trisn2012-05-29 23:46:06
faber629300:01:34Trisn2012-05-29 09:50:01
toota9200:01:35Trisn2012-05-29 07:00:42
bartez9100:01:42Trisn2012-05-29 10:56:06
gheo629000:01:45Trisn2012-05-29 11:30:36
mik18900:01:46Trisn2012-05-29 16:24:02
corne de boe8800:01:51Trisn2012-05-29 12:55:30
rakesh_rai8700:01:53Trisn2012-05-29 05:26:45
epifanio8600:01:55Trisn2012-05-29 20:25:16
paola598500:02:00Trisn2012-05-29 11:07:28
ktimini8400:02:09Trisn2012-05-29 13:17:55
lilla638300:02:16Trisn2012-05-29 08:32:57
dany38200:02:20Trisn2012-05-29 18:45:57
georgedg8100:02:36Trisn2012-05-29 19:55:37
boscardinale8000:02:38Trisn2012-05-29 05:34:49
Massimo527900:02:41Trisn2012-05-29 01:22:38
ANANKE7800:02:43Trisn2012-05-29 13:47:35
baron de roc7800:02:43Trisn2012-05-29 07:37:50
ugo227600:02:53Trisn2012-05-29 00:07:28
paunda7500:02:54Trisn2012-05-29 14:54:21
gclaudio7400:03:03Trisn2012-05-29 00:49:52
salvo9617300:03:07Trisn2012-05-29 14:43:09
carlo467200:03:19Trisn2012-05-29 00:20:23
gabry627100:03:29Trisn2012-05-29 21:05:59
tardar7000:03:33Trisn2012-05-29 14:57:02
pepette6900:03:37Trisn2012-05-29 07:21:45
peppech6800:03:38Trisn2012-05-29 10:30:02
Pinguino6700:04:00Trisn2012-05-29 20:57:33
pacotti6600:04:33Trisn2012-05-29 02:00:06
Pinuccio6500:04:46Trisn2012-05-29 17:45:51
mapima6400:05:23Trisn2012-05-29 07:54:22
peanol6300:05:29Trisn2012-05-29 00:08:56
marsal436200:06:25Trisn2012-05-29 09:45:38
khuski6100:01:00Trisy2012-05-29 10:33:02
migza20066100:01:00Trisy2012-05-29 06:10:32
hzrngb000:00:00Tris2012-05-29 19:01:09
bartez10000:04:15Touchyn2012-05-29 20:05:35
stefania9900:04:25Touchyn2012-05-29 13:06:57
shassy9800:05:36Touchyn2012-05-29 20:55:14
Pinguino9700:29:47Touchyn2012-05-29 08:56:14
PMarlin9600:02:07Touchyy2012-05-29 03:04:29
ugo229500:03:57Touchyy2012-05-29 15:55:29
hzrngb000:00:00Touchy2012-05-29 18:46:30
lenzo10000:08:29sumn2012-05-29 08:14:45
rakesh_rai9900:15:20sumn2012-05-29 07:18:56
guspilla9800:17:11sumy2012-05-29 18:03:59
corne de boe000:00:00sum2012-05-29 15:01:48
hzrngb000:00:00sum2012-05-29 19:00:52
xanx10000:23:40Sudoku Nn2012-05-29 17:49:47
migza20069900:07:30Sudoku Ny2012-05-29 06:11:46
hzrngb000:00:00Sudoku N2012-05-29 18:46:11
HeartattacK10000:01:54subset5x1n2012-05-29 20:08:29
flin689900:02:01subset5x1n2012-05-29 22:34:38
diana9800:02:33subset5x1n2012-05-29 16:24:43
savo9700:02:44subset5x1n2012-05-29 11:29:38
bartez9600:03:15subset5x1n2012-05-29 15:38:05
matmiki9500:03:21subset5x1n2012-05-29 17:13:25
giorgio19579400:03:34subset5x1n2012-05-29 10:28:31
jonnie559300:03:50subset5x1n2012-05-29 23:35:30
bigado9200:04:12subset5x1n2012-05-29 01:17:31
corne de boe9100:04:36subset5x1n2012-05-29 13:12:42
rakesh_rai9000:04:43subset5x1n2012-05-29 15:49:53
mpaola8900:04:48subset5x1n2012-05-29 22:32:35
guspilla8800:05:09subset5x1n2012-05-29 18:21:17
migza20068700:05:55subset5x1n2012-05-29 06:03:43
tida8600:06:04subset5x1n2012-05-29 14:42:47
miroilfox8500:06:17subset5x1n2012-05-29 18:02:11
ugo228400:06:48subset5x1n2012-05-29 22:59:38
stefidigrona8300:07:54subset5x1n2012-05-29 17:51:11
mik18200:08:11subset5x1n2012-05-29 17:14:35
carlo468100:08:40subset5x1n2012-05-29 16:05:54
pacotti8000:12:29subset5x1n2012-05-29 12:29:10
hzrngb000:00:00subset5x12012-05-29 19:00:33
Pinuccio000:00:00subset5x12012-05-29 23:36:58
principessa000:00:00subset5x12012-05-29 19:50:07
giorgio195710000:06:52subset4x2n2012-05-29 10:21:31
diana9900:07:15subset4x2n2012-05-29 16:17:21
matmiki9800:07:36subset4x2n2012-05-29 17:26:06
tida9700:07:45subset4x2n2012-05-29 14:26:28
carlo469600:12:30subset4x2n2012-05-29 16:35:37
migza20069500:19:52subset4x2n2012-05-29 05:43:41
guspilla000:00:00subset4x22012-05-29 18:45:53
hzrngb000:00:00subset4x22012-05-29 18:45:46
diana10000:02:36subset3x3n2012-05-29 16:04:29
matmiki9900:02:54subset3x3n2012-05-29 17:10:15
giorgio19579800:03:34subset3x3n2012-05-29 10:14:13
migza20069700:04:17subset3x3n2012-05-29 05:23:47
paolarina9600:04:51subset3x3n2012-05-29 19:40:56
tida9500:06:59subset3x3n2012-05-29 14:13:26
ironpony9400:08:02subset3x3n2012-05-29 16:10:18
bartez9300:09:18subset3x3n2012-05-29 15:28:35
carlo469200:10:34subset3x3n2012-05-29 16:14:46
ugo229100:17:50subset3x3n2012-05-29 23:35:51
guspilla000:00:00subset3x32012-05-29 19:09:52
hzrngb000:00:00subset3x32012-05-29 19:00:12
giorgio195710000:08:50subset3x2n2012-05-29 01:43:56
matmiki9900:09:03subset3x2n2012-05-29 17:16:54
diana9800:09:53subset3x2n2012-05-29 16:07:16
migza20069700:15:16subset3x2n2012-05-29 05:28:15
carlo469600:58:06subset3x2n2012-05-29 16:48:14
tida9504:20:54subset3x2n2012-05-29 09:52:21
hzrngb000:00:00subset3x22012-05-29 18:45:21
guspilla000:00:00subset3x22012-05-29 18:30:23
misko10000:01:17subset2x2n2012-05-29 23:34:59
flin689900:02:26subset2x2n2012-05-29 22:37:04
giorgio19579800:03:06subset2x2n2012-05-29 01:39:57
guspilla9700:03:46subset2x2n2012-05-29 18:26:32
diana9600:03:47subset2x2n2012-05-29 16:00:31
tida9500:04:13subset2x2n2012-05-29 09:47:51
angiolo9400:04:36subset2x2n2012-05-29 17:12:05
matmiki9300:04:53subset2x2n2012-05-29 17:05:15
mik19200:06:03subset2x2n2012-05-29 17:06:17
ugo229100:06:11subset2x2n2012-05-29 23:27:54
bartez9000:06:17subset2x2n2012-05-29 15:21:48
pacotti8900:07:25subset2x2n2012-05-29 12:21:34
migza20068800:08:52subset2x2n2012-05-29 05:14:45
carlo468700:10:06subset2x2n2012-05-29 16:25:26
dany3000:00:00subset2x22012-05-29 18:49:45
random000:00:00subset2x22012-05-29 05:19:43
peanol000:00:00subset2x22012-05-29 23:54:20
corne de boe000:00:00subset2x22012-05-29 13:09:13
ironpony000:00:00subset2x22012-05-29 16:00:37
hzrngb000:00:00subset2x22012-05-29 18:59:48
bartez10000:06:07Stripesn2012-05-29 20:10:37
faber629900:06:26Stripesn2012-05-29 10:41:22
epifanio9800:09:16Stripesn2012-05-29 21:46:54
rakesh_rai9700:12:23Stripesn2012-05-29 19:55:07
grafiro9600:12:40Stripesn2012-05-29 01:28:13
boscardinale9500:14:30Stripesn2012-05-29 20:59:10
pecos9400:18:15Stripesn2012-05-29 15:27:47
lenzo9302:09:07Stripesn2012-05-29 11:10:25
hzrngb000:00:00Stripes2012-05-29 18:45:00
corne de boe000:00:00Stripes2012-05-29 14:22:29
misko10000:03:13Straightn2012-05-29 12:47:44
bartez9900:03:18Straightn2012-05-29 11:21:21
corne de boe9800:04:20Straightn2012-05-29 14:44:54
lenzo9700:04:47Straightn2012-05-29 06:46:59
rakesh_rai9600:05:56Straightn2012-05-29 05:52:58
matteo889500:07:21Straightn2012-05-29 15:19:20
magnificoo9400:08:19Straightn2012-05-29 13:09:35
random9300:09:44Straightn2012-05-29 00:43:10
guspilla9200:10:15Straightn2012-05-29 15:27:51
sdf9101:17:30Straightn2012-05-29 19:04:12
angiolo000:00:00Straight2012-05-29 11:59:13
azerty000:00:00Straight2012-05-29 21:27:44
Giscard000:00:00Straight2012-05-29 08:09:30
baron de roc10000:07:05Slot Machinen2012-05-29 09:07:54
lenzo9900:08:54Slot Machinen2012-05-29 10:00:10
azerty9800:15:38Slot Machinen2012-05-29 21:50:15
rakesh_rai9700:26:49Slot Machiney2012-05-29 13:48:25
gpace843000:00:00Slot Machine2012-05-29 12:11:40
fsc59000:00:00Slot Machine2012-05-29 15:13:16
hzrngb000:00:00Slot Machine2012-05-29 18:59:29
random000:00:00Slot Machine2012-05-29 16:23:04
corne de boe000:00:00Slot Machine2012-05-29 15:40:08
niki53000:00:00Slot Machine2012-05-29 15:59:01
PMarlin000:00:00Slot Machine2012-05-29 03:50:07
Akuma2110000:04:13Skyscrapern2012-05-29 15:27:49
rakesh_rai9900:06:31Skyscrapern2012-05-29 13:40:13
lenzo9800:06:59Skyscrapern2012-05-29 13:27:20
PMarlin9700:03:44Skyscrapery2012-05-29 02:18:19
ugo229600:05:31Skyscrapery2012-05-29 16:02:13
koala9500:06:14Skyscrapery2012-05-29 10:27:48
random9400:08:41Skyscrapery2012-05-29 16:50:29
hzrngb000:00:00Skyscraper2012-05-29 18:44:24
guspilla10000:16:32Rossini Outsiden2012-05-29 15:48:19
arancia9900:26:07Rossini Outsiden2012-05-29 12:03:07
PMarlin9800:35:04Rossini Outsiden2012-05-29 01:01:46
simonetta9700:35:34Rossini Outsiden2012-05-29 07:00:10
maryg000:00:00Rossini Outside2012-05-29 21:59:03
hzrngb000:00:00Rossini Outside2012-05-29 18:59:08
magnificoo000:00:00Rossini Outside2012-05-29 19:01:40
lenzo10000:05:43Rossinin2012-05-29 17:07:24
rakesh_rai9900:05:48Rossinin2012-05-29 19:40:43
azerty9800:08:30Rossinin2012-05-29 22:25:08
giorgio19579700:10:19Rossinin2012-05-29 12:40:15
vencanas9600:15:53Rossinin2012-05-29 05:58:56
maryg9500:16:09Rossinin2012-05-29 22:40:19
pecos9400:19:04Rossinin2012-05-29 15:08:18
PMarlin9300:04:13Rossiniy2012-05-29 01:42:05
peanol000:00:00Rossini2012-05-29 23:55:00
guspilla000:00:00Rossini2012-05-29 15:44:06
Tamia000:00:00Rossini2012-05-29 15:14:11
corne de boe000:00:00Rossini2012-05-29 19:38:35
magnificoo000:00:00Rossini2012-05-29 18:57:06
GPARPI000:00:00Rossini2012-05-29 14:31:44
hzrngb000:00:00Rossini2012-05-29 18:44:04
dario5210000:17:53repeated neighboursy2012-05-29 23:36:39
hzrngb000:00:00repeated neighbours2012-05-29 18:58:47
corne de boe10000:07:52queenn2012-05-29 14:33:42
giorgio19579900:10:40queenn2012-05-29 12:50:57
faber629800:13:35queenn2012-05-29 14:07:36
Carloplus9700:15:03queenn2012-05-29 20:55:17
epifanio9600:15:59queenn2012-05-29 22:42:31
salvo9619500:40:54queenn2012-05-29 16:17:35
ugo229400:07:24queeny2012-05-29 22:01:15
sdf9300:19:02queeny2012-05-29 10:55:28
carlo469200:20:24queeny2012-05-29 15:02:48
tardar9100:20:27queeny2012-05-29 14:32:40
lucavip000:00:00queen2012-05-29 13:52:45
hzrngb000:00:00queen2012-05-29 18:43:42
paolarina000:00:00queen2012-05-29 20:03:44
Akuma2110000:05:05quadruplen2012-05-29 15:22:33
lenzo9900:06:39quadruplen2012-05-29 17:13:56
rakesh_rai9800:06:59quadruplen2012-05-29 19:47:16
corne de boe9700:07:06quadruplen2012-05-29 15:27:32
fsc599600:07:56quadruplen2012-05-29 13:58:49
bjelico9500:10:40quadruplen2012-05-29 15:57:52
smarti9400:12:28quadruplen2012-05-29 09:42:47
mik19300:13:37quadruplen2012-05-29 18:07:54
PMarlin9200:05:50quadrupley2012-05-29 02:04:29
guspilla9100:09:02quadrupley2012-05-29 16:43:49
koala9000:09:55quadrupley2012-05-29 00:47:54
hzrngb000:00:00quadruple2012-05-29 18:58:24
Anconeo000:00:00quadruple2012-05-29 21:19:38
corne de boe10000:07:58Quadron2012-05-29 15:03:04
vencanas9900:14:01Quadron2012-05-29 06:19:19
hzrngb000:00:00Quadro2012-05-29 18:43:20
hzrngb000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-29 18:58:02
koala10000:04:19Quad Maxy2012-05-29 10:34:31
rakesh_rai9900:09:48Quad Maxy2012-05-29 16:26:25
peanol000:00:00Quad Max2012-05-29 23:54:41
ainardis000:00:00Quad Max2012-05-29 23:22:45
hzrngb000:00:00Quad Max2012-05-29 18:43:02
corne de boe000:00:00Quad Max2012-05-29 15:02:56
Pinuccio10000:10:16QGLn2012-05-29 17:16:11
lucavip9900:12:32QGLn2012-05-29 08:12:28
vesnasta9800:15:42QGLn2012-05-29 10:01:17
random9700:17:16QGLn2012-05-29 16:00:49
brtcrl000:00:00QGL2012-05-29 16:09:00
angiolo000:00:00QGL2012-05-29 17:19:50
guspilla000:00:00QGL2012-05-29 16:53:06
misko10000:00:40Pooln2012-05-29 12:51:51
vesnasta9900:00:55Pooln2012-05-29 10:26:22
azerty9800:01:28Pooln2012-05-29 21:05:43
diana9700:01:33Pooln2012-05-29 07:15:53
bartez9600:01:58Pooln2012-05-29 11:19:15
nor9500:02:03Pooln2012-05-29 07:45:18
flin689400:02:40Pooln2012-05-29 22:30:45
angiolo9300:02:52Pooln2012-05-29 17:16:49
niki539200:03:16Pooln2012-05-29 18:39:33
matteo889100:03:38Pooln2012-05-29 15:13:48
corne de boe9000:03:53Pooln2012-05-29 14:57:39
baffo19518900:03:58Pooln2012-05-29 19:18:31
Spock8800:04:12Pooln2012-05-29 18:30:01
baron de roc8700:04:30Pooln2012-05-29 12:41:58
oner8600:07:34Pooln2012-05-29 08:09:00
brtcrl8500:18:40Pooln2012-05-29 15:49:27
tardar8400:26:24Pooln2012-05-29 11:26:00
Al8erto8300:02:13Pooly2012-05-29 14:07:13
ugo228200:02:52Pooly2012-05-29 21:56:41
khuski8100:03:13Pooly2012-05-29 06:40:07
purifire8000:03:28Pooly2012-05-29 10:39:11
xsela000:00:00Pool2012-05-29 14:52:54
peanol000:00:00Pool2012-05-29 23:52:18
hzrngb000:00:00Pool2012-05-29 18:57:43
PMarlin10000:04:59PlusOrMinusy2012-05-29 02:38:30
corne de boe000:00:00PlusOrMinus2012-05-29 21:48:39
hzrngb000:00:00PlusOrMinus2012-05-29 18:42:44
misko10000:02:48pencilmarksn2012-05-29 12:58:33
Anconeo9900:03:29pencilmarksn2012-05-29 14:04:46
bartez9800:03:48pencilmarksn2012-05-29 12:06:00
rakesh_rai9700:03:49pencilmarksn2012-05-29 05:22:29
yuma679600:04:41pencilmarksn2012-05-29 23:50:56
alexdon9500:04:49pencilmarksn2012-05-29 08:14:17
Mara9400:04:53pencilmarksn2012-05-29 08:31:45
mik19300:05:19pencilmarksn2012-05-29 17:58:19
skorpio9200:05:26pencilmarksn2012-05-29 15:06:34
vesnasta9100:05:33pencilmarksn2012-05-29 10:20:42
lenzo9000:05:38pencilmarksn2012-05-29 06:52:05
angy718900:06:05pencilmarksn2012-05-29 15:28:28
faber628800:06:11pencilmarksn2012-05-29 10:29:24
sergio498700:06:43pencilmarksn2012-05-29 22:16:57
ale19598600:06:44pencilmarksn2012-05-29 08:36:30
dario528500:06:52pencilmarksn2012-05-29 23:28:55
emilio8400:06:54pencilmarksn2012-05-29 06:57:21
corne de boe8300:07:12pencilmarksn2012-05-29 12:32:33
Bruno618200:07:24pencilmarksn2012-05-29 12:41:32
siculoslim8100:07:36pencilmarksn2012-05-29 23:37:52
flin688000:07:53pencilmarksn2012-05-29 22:22:37
bigado7900:08:14pencilmarksn2012-05-29 00:57:18
shassy7800:08:51pencilmarksn2012-05-29 22:58:14
lilla637700:08:53pencilmarksn2012-05-29 08:07:22
giangi7600:09:08pencilmarksn2012-05-29 22:50:18
clelia757500:09:13pencilmarksn2012-05-29 10:56:58
monique7400:09:38pencilmarksn2012-05-29 12:26:43
migza20067300:09:46pencilmarksn2012-05-29 05:04:47
tardar7200:10:03pencilmarksn2012-05-29 19:15:29
Eti 1147100:10:41pencilmarksn2012-05-29 10:27:42
pepette7000:11:22pencilmarksn2012-05-29 06:46:10
genovese volante6900:11:32pencilmarksn2012-05-29 10:14:51
baron de roc6800:12:00pencilmarksn2012-05-29 08:46:43
smarti6700:12:06pencilmarksn2012-05-29 09:21:34
carlo466600:13:50pencilmarksn2012-05-29 00:25:25
khuski6500:13:51pencilmarksn2012-05-29 06:22:17
vencanas6400:13:57pencilmarksn2012-05-29 04:17:20
boscardinale6300:14:01pencilmarksn2012-05-29 04:39:18
cebruma6200:14:21pencilmarksn2012-05-29 18:41:01
pacotti6100:18:12pencilmarksn2012-05-29 01:41:35
epifanio6000:27:06pencilmarksn2012-05-29 20:37:13
ugo225900:34:34pencilmarksn2012-05-29 17:09:41
Antonio silipigni5800:37:10pencilmarksn2012-05-29 22:42:37
kabar5701:10:56pencilmarksn2012-05-29 11:21:33
nonnapona5602:37:04pencilmarksn2012-05-29 10:41:01
fsc59000:00:00pencilmarks2012-05-29 08:57:02
PMarlin000:00:00pencilmarks2012-05-29 00:55:24
hzrngb000:00:00pencilmarks2012-05-29 18:57:27
paola59000:00:00pencilmarks2012-05-29 11:30:39
peanol000:00:00pencilmarks2012-05-29 23:53:48
maryg000:00:00pencilmarks2012-05-29 21:51:05
orko000:00:00pencilmarks2012-05-29 07:24:02
paunda000:00:00pencilmarks2012-05-29 15:04:39
manuele000:00:00pencilmarks2012-05-29 20:07:21
principessa000:00:00pencilmarks2012-05-29 19:56:50
toota000:00:00pencilmarks2012-05-29 07:02:48
xsela000:00:00pencilmarks2012-05-29 15:01:27
Albus Percival000:00:00pencilmarks2012-05-29 11:53:24
gpace843000:00:00pencilmarks2012-05-29 12:03:58
emy8000:00:00pencilmarks2012-05-29 22:33:44
migza200610000:03:26patchworkM_080820_012012-05-29 06:19:56
migza200610000:03:22patchworkF_080923_042012-05-29 06:38:41
migza200610000:03:51patchworkF_080923_032012-05-29 06:30:08
migza200610000:02:54patchworkF_080923_022012-05-29 06:27:04
migza200610000:03:01patchworkF_080923_012012-05-29 06:23:39
misko10000:03:30Patchworkn2012-05-29 12:44:03
genovese volante9900:05:27Patchworkn2012-05-29 09:24:31
vesnasta9800:05:57Patchworkn2012-05-29 09:55:14
matmiki9700:07:59Patchworkn2012-05-29 16:56:50
manuele9600:08:07Patchworkn2012-05-29 20:16:15
lilla639500:15:25Patchworkn2012-05-29 08:16:45
migza20069400:17:07Patchworkn2012-05-29 22:26:06
stefania9300:17:48Patchworkn2012-05-29 08:15:28
nor9200:18:40Patchworkn2012-05-29 08:14:15
gianburrasca9100:20:58Patchworkn2012-05-29 22:33:21
random000:00:00Patchwork2012-05-29 00:56:02
lenzo10000:15:30Palindromon2012-05-29 10:22:57
rakesh_rai9900:17:54Palindromon2012-05-29 14:20:48
azerty9800:19:09Palindromon2012-05-29 20:45:28
hzrngb000:00:00Palindromo2012-05-29 18:42:25
Carloplus000:00:00Palindromo2012-05-29 14:47:50
simonetta000:00:00Palindromo2012-05-29 10:55:54
azerty10000:10:53outsiden2012-05-29 19:19:03
purifire9900:11:38outsiden2012-05-29 10:20:29
Albus Percival9800:12:35outsiden2012-05-29 11:57:35
stefania9700:13:20outsiden2012-05-29 07:53:25
giorgio19579600:18:00outsiden2012-05-29 09:55:37
alexdon9500:18:40outsiden2012-05-29 11:48:23
rakesh_rai9400:18:52outsiden2012-05-29 15:29:04
salvo9619300:22:57outsiden2012-05-29 14:19:37
fsc599200:26:21outsiden2012-05-29 14:45:09
Tizio9100:29:08outsiden2012-05-29 19:34:33
arancia9000:35:45outsiden2012-05-29 09:34:46
genovese volante8900:41:30outsiden2012-05-29 08:21:04
gierre8800:56:53outsiden2012-05-29 21:31:42
Eti 1148701:15:17outsiden2012-05-29 00:06:13
falco28604:21:14outsiden2012-05-29 09:47:37
Pinguino8508:08:18outsiden2012-05-29 09:29:34
koala8400:10:24outsidey2012-05-29 00:37:16
guspilla8300:21:27outsidey2012-05-29 16:05:00
maryg000:00:00outside2012-05-29 22:37:14
hzrngb000:00:00outside2012-05-29 18:56:55
peanol000:00:00outside2012-05-29 23:52:12
miroilfox000:00:00outside2012-05-29 19:33:48
faber62000:00:00outside2012-05-29 10:48:45
andrize000:00:00outside2012-05-29 07:06:00
fenicia000:00:00outside2012-05-29 07:12:20
PMarlin000:00:00outside2012-05-29 01:46:43
nik9000:00:00outside2012-05-29 10:18:09
bjelico000:00:00outside2012-05-29 22:05:46
Sam Ohtnna000:00:00outside2012-05-29 23:29:16
simonetta000:00:00outside2012-05-29 19:03:07
bartez10000:06:41offsetn2012-05-29 19:43:08
carlo469900:23:54offsety2012-05-29 15:23:16
tardar9800:31:15offsety2012-05-29 11:54:40
hzrngb000:00:00offset2012-05-29 18:42:04
falco2000:00:00offset2012-05-29 08:49:28
Akuma2110000:02:35Nurikaben2012-05-29 12:52:12
vesnasta9900:02:56Nurikaben2012-05-29 09:44:23
Pinguino9800:03:06Nurikaben2012-05-29 09:26:15
rakesh_rai9700:03:30Nurikaben2012-05-29 05:18:40
arancia9600:04:30Nurikaben2012-05-29 09:30:08
misko9500:04:41Nurikaben2012-05-29 12:37:34
giorgio19579400:05:28Nurikaben2012-05-29 01:32:57
bartez9300:05:35Nurikaben2012-05-29 10:44:33
Puzzleland9200:07:02Nurikaben2012-05-29 19:44:25
oner9100:07:39Nurikaben2012-05-29 08:51:39
matmiki9000:08:58Nurikaben2012-05-29 16:43:44
migza20068900:09:24Nurikaben2012-05-29 02:10:31
angiolo8800:09:33Nurikaben2012-05-29 11:49:19
stefidigrona8709:13:52Nurikaben2012-05-29 08:36:49
random000:00:00Nurikabe2012-05-29 01:04:46
noidea000:00:00Nurikabe2012-05-29 12:01:23
Sam Ohtnna000:00:00Nurikabe2012-05-29 00:55:24
matteo88000:00:00Nurikabe2012-05-29 15:17:48
frst000:00:00Nurikabe2012-05-29 05:47:19
brtcrl000:00:00Nurikabe2012-05-29 15:02:47
Fresh Meat000:00:00Nurikabe2012-05-29 21:20:33
Akuma2110000:03:56non consecutivon2012-05-29 13:30:15
lenzo9900:05:05non consecutivon2012-05-29 10:09:48
rakesh_rai9800:05:26non consecutivon2012-05-29 13:27:53
bartez9700:05:45non consecutivon2012-05-29 19:32:54
stefania9600:06:01non consecutivon2012-05-29 13:11:58
genovese volante9500:08:03non consecutivon2012-05-29 09:52:46
bigado9400:08:35non consecutivon2012-05-29 01:33:33
slaveVARESE9300:10:18non consecutivon2012-05-29 21:57:37
paunda9200:11:22non consecutivon2012-05-29 15:15:53
paolarina9100:11:23non consecutivon2012-05-29 19:45:56
mpaola9000:14:08non consecutivon2012-05-29 22:45:59
stefidigrona8900:16:27non consecutivon2012-05-29 18:35:25
peppech8800:18:37non consecutivon2012-05-29 10:11:16
falco28700:19:08non consecutivon2012-05-29 18:39:27
Eti 1148600:35:53non consecutivon2012-05-29 09:48:58
migza20068500:04:38non consecutivoy2012-05-29 04:59:58
gommaflex288400:04:48non consecutivoy2012-05-29 05:14:02
emy88300:05:20non consecutivoy2012-05-29 22:27:58
CLEOTTA8200:07:22non consecutivoy2012-05-29 23:40:02
ugo228100:08:54non consecutivoy2012-05-29 16:47:14
pacotti8000:14:36non consecutivoy2012-05-29 13:12:57
szita000:00:00non consecutivo2012-05-29 20:32:57
carlo46000:00:00non consecutivo2012-05-29 14:49:04
misko000:00:00non consecutivo2012-05-29 23:59:39
smarti000:00:00non consecutivo2012-05-29 15:46:29
hzrngb000:00:00non consecutivo2012-05-29 18:56:33
dario5210000:04:57NoMirrorn2012-05-29 23:22:19
hzrngb000:00:00NoMirror2012-05-29 18:41:42
lenzo10000:05:39neighboursn2012-05-29 14:13:59
genovese volante9900:06:27neighboursn2012-05-29 10:51:01
rakesh_rai9800:07:06neighboursn2012-05-29 06:15:13
mik19700:07:38neighboursn2012-05-29 16:35:50
Tamia000:00:00neighbours2012-05-29 14:55:42
hzrngb000:00:00neighbours2012-05-29 18:56:17
bartez10000:01:03multiplen2012-05-29 10:54:55
rakesh_rai9900:01:29multiplen2012-05-29 15:09:55
misko9800:01:45multiplen2012-05-29 12:56:30
lenzo9700:01:50multiplen2012-05-29 14:01:07
Eti 1149600:03:12multiplen2012-05-29 10:44:37
stefidigrona9500:16:10multiplen2012-05-29 17:15:08
hzrngb000:00:00multiple2012-05-29 18:41:20
dar_ko10000:06:53modulon2012-05-29 23:38:00
peanol000:00:00modulo2012-05-29 23:46:17
hzrngb000:00:00modulo2012-05-29 18:55:53
prof_matarazzo10000:13:40mirror twinn2012-05-29 13:47:18
baron de roc9900:18:10mirror twinn2012-05-29 12:47:03
koala9800:17:54mirror twiny2012-05-29 10:39:00
hzrngb000:00:00mirror twin2012-05-29 18:41:01
prof_matarazzo10000:02:42mirror 10n2012-05-29 13:43:46
bartez9900:03:35mirror 10n2012-05-29 15:04:42
dario529800:03:50mirror 10n2012-05-29 23:17:43
giorgio19579700:03:52mirror 10n2012-05-29 13:26:24
epifanio9600:20:20mirror 10n2012-05-29 22:58:52
hzrngb000:00:00mirror 102012-05-29 18:55:33
Timothy10000:01:00mirrorn2012-05-29 18:32:04
faber629900:02:12mirrorn2012-05-29 09:52:00
flin689800:02:14mirrorn2012-05-29 21:23:39
alexdon9700:03:13mirrorn2012-05-29 08:19:18
stefania9600:03:20mirrorn2012-05-29 08:07:03
mik19500:03:57mirrorn2012-05-29 16:44:01
epifanio9400:04:03mirrorn2012-05-29 20:32:59
corne de boe9300:04:04mirrorn2012-05-29 14:29:27
salvo9619200:04:26mirrorn2012-05-29 14:46:27
tardar9100:05:11mirrorn2012-05-29 08:10:48
bartez9000:05:54mirrorn2012-05-29 11:26:24
Pinguino8900:06:04mirrorn2012-05-29 17:38:04
shassy8800:07:21mirrorn2012-05-29 20:06:50
mm878700:24:30mirrorn2012-05-29 23:15:17
sdf8600:13:33mirrory2012-05-29 20:21:57
stefaniaobi000:00:00mirror2012-05-29 11:04:17
Massimo52000:00:00mirror2012-05-29 13:28:55
hzrngb000:00:00mirror2012-05-29 18:40:39
corne de boe10000:03:46minmaxn2012-05-29 14:49:35
bartez9900:04:16minmaxn2012-05-29 15:08:59
faber629800:04:30minmaxn2012-05-29 11:57:39
oner9700:07:57minmaxn2012-05-29 09:20:11
baffo19519600:16:25minmaxn2012-05-29 20:02:06
hzrngb000:00:00minmax2012-05-29 18:55:17
alexdon10000:02:06minin2012-05-29 08:22:39
sisi599900:02:15minin2012-05-29 21:04:39
azerty9800:02:19minin2012-05-29 22:21:25
bartez9700:02:28minin2012-05-29 10:52:15
diana9600:02:48minin2012-05-29 16:27:27
corne de boe9600:02:48minin2012-05-29 12:39:53
lenzo9400:02:52minin2012-05-29 14:03:19
cioppi9300:02:57minin2012-05-29 22:08:43
stefania9200:03:08minin2012-05-29 08:42:23
bjelico9100:03:12minin2012-05-29 16:09:49
epifanio9000:03:14minin2012-05-29 20:21:44
mik18900:03:20minin2012-05-29 16:48:15
rakesh_rai8800:03:22minin2012-05-29 07:11:04
gheo628700:03:29minin2012-05-29 11:27:00
faber628600:03:34minin2012-05-29 09:46:06
misko8500:03:47minin2012-05-29 12:52:36
vencanas8400:03:48minin2012-05-29 04:32:09
fenicia8300:03:49minin2012-05-29 06:11:35
tardar8200:03:55minin2012-05-29 08:06:31
flin688100:04:00minin2012-05-29 21:14:21
emilio8100:04:00minin2012-05-29 06:26:57
bob497900:04:07minin2012-05-29 09:57:15
migza20067800:04:08minin2012-05-29 04:55:38
kabar7700:04:42minin2012-05-29 10:50:27
paola597600:04:44minin2012-05-29 11:02:35
Fresh Meat7600:04:44minin2012-05-29 21:13:02
fsc597400:04:53minin2012-05-29 13:52:49
christian7300:05:09minin2012-05-29 06:37:20
Eti 1147200:05:17minin2012-05-29 09:31:44
paunda7100:05:23minin2012-05-29 14:48:44
baron de roc7000:05:30minin2012-05-29 07:43:47
stefidigrona6900:05:35minin2012-05-29 19:59:26
boscardinale6800:06:24minin2012-05-29 05:16:08
GPARPI6700:06:32minin2012-05-29 13:34:30
lonewolf546600:06:57minin2012-05-29 09:48:45
lilla636500:07:00minin2012-05-29 10:41:18
mpaola6400:07:08minin2012-05-29 22:38:36
szita6300:07:45minin2012-05-29 20:24:55
sergio496200:07:50minin2012-05-29 22:08:59
genovese volante6200:07:50minin2012-05-29 14:17:26
carlo466000:08:21minin2012-05-29 00:11:52
totohoa5900:08:33minin2012-05-29 11:44:29
pepette5800:09:52minin2012-05-29 07:04:41
bibs5700:10:31minin2012-05-29 13:49:21
scledum5600:11:10minin2012-05-29 13:16:19
ugo225500:11:25minin2012-05-29 21:28:33
falco25400:11:48minin2012-05-29 15:25:04
molinomalla5300:11:55minin2012-05-29 06:41:03
marsal435200:14:49minin2012-05-29 16:09:28
shadow5100:46:01minin2012-05-29 06:53:18
gabry625021:04:08minin2012-05-29 00:01:44
bobobo000:00:00mini2012-05-29 15:57:28
georgedg000:00:00mini2012-05-29 19:48:01
Akuma21000:00:00mini2012-05-29 12:46:07
nonnapona000:00:00mini2012-05-29 10:35:10
Timothy000:00:00mini2012-05-29 18:33:10
gclaudio000:00:00mini2012-05-29 00:44:42
gpace843000:00:00mini2012-05-29 12:05:57
yuma67000:00:00mini2012-05-29 23:55:55
ym46oc000:00:00mini2012-05-29 13:51:23
Massimo52000:00:00mini2012-05-29 13:27:29
stf55000:00:00mini2012-05-29 23:43:44
hzrngb000:00:00mini2012-05-29 18:40:21
peanol000:00:00mini2012-05-29 23:47:30
lenzo10000:07:39Memoryn2012-05-29 17:22:09
azerty9900:09:43Memoryn2012-05-29 22:08:09
Carloplus9800:15:24Memoryn2012-05-29 18:53:09
baron de roc9702:33:05Memoryn2012-05-29 09:15:23
PMarlin9600:07:59Memoryy2012-05-29 04:07:11
rakesh_rai000:00:00Memory2012-05-29 20:09:51
hzrngb000:00:00Memory2012-05-29 18:54:49
carlo46000:00:00Memory2012-05-29 14:54:37
corne de boe000:00:00Memory2012-05-29 21:41:56
yuma6710000:00:43Master Mind02012-05-29 23:49:43
guspilla9900:01:47Master Mind02012-05-29 15:25:55
oner9800:01:53Master Mind02012-05-29 23:15:49
niki539700:01:03Master Mind02012-05-29 18:13:08
flin689600:01:27Master Mind02012-05-29 21:19:13
stefania9500:02:38Master Mind02012-05-29 07:48:57
stefidigrona9400:08:11Master Mind02012-05-29 16:53:36
ugo229300:01:53Master Mind02012-05-29 00:03:55
epifanio9200:01:58Master Mind02012-05-29 22:12:09
mimmagiada9100:06:19Master Mind02012-05-29 21:44:41
ym46oc9000:03:15Master Mind02012-05-29 13:55:13
ubimmc8900:07:00Master Mind02012-05-29 00:44:20
migza20068800:03:12Master Mind02012-05-29 02:07:05
sdf000:00:00Master Mind02012-05-29 18:50:30
flin6810000:00:31Logic Mind02012-05-29 21:10:03
yuma679900:00:35Logic Mind02012-05-29 23:48:19
bartez9800:00:42Logic Mind02012-05-29 10:20:39
epifanio9700:01:02Logic Mind02012-05-29 22:10:43
stefidigrona9600:01:11Logic Mind02012-05-29 17:03:21
mimmagiada9500:01:13Logic Mind02012-05-29 21:43:13
oner9400:01:14Logic Mind02012-05-29 23:20:32
giorgio19579400:01:14Logic Mind02012-05-29 01:31:22
ugo229200:01:17Logic Mind02012-05-29 00:02:00
niki539100:01:32Logic Mind02012-05-29 18:14:24
migza20069000:01:42Logic Mind02012-05-29 01:01:02
HeartattacK8900:01:56Logic Mind02012-05-29 20:10:41
chiedidime8800:02:06Logic Mind02012-05-29 16:09:15
mik18800:02:06Logic Mind02012-05-29 16:21:36
ubimmc8600:02:10Logic Mind02012-05-29 00:01:44
shadow8500:03:34Logic Mind02012-05-29 06:49:01
ym46oc8400:08:08Logic Mind02012-05-29 13:42:55
bartez10000:01:23lampionsn2012-05-29 10:21:41
Puzzleland9900:02:51lampionsn2012-05-29 19:41:18
rakesh_rai9800:03:35lampionsn2012-05-29 16:03:29
vesnasta9700:07:50lampionsn2012-05-29 09:32:05
corne de boe10000:04:15kurven2012-05-29 21:37:01
Akuma219900:04:44kurven2012-05-29 21:43:39
lenzo9800:05:11kurven2012-05-29 06:29:04
rakesh_rai9700:05:27kurven2012-05-29 07:05:15
epifanio9600:05:31kurven2012-05-29 21:04:33
bartez9500:05:57kurven2012-05-29 12:46:45
lucavip9400:06:20kurven2012-05-29 13:46:15
faber629300:24:08kurven2012-05-29 13:43:21
gabry629200:25:36kurven2012-05-29 21:22:33
orko9100:01:38kurvey2012-05-29 07:13:34
ugo229000:01:46kurvey2012-05-29 14:08:28
boscardinale8900:19:47kurvey2012-05-29 20:39:14
grafiro000:00:00kurve2012-05-29 19:25:31
Pinguino000:00:00kurve2012-05-29 21:01:45
peanol000:00:00kurve2012-05-29 23:46:03
hzrngb000:00:00kurve2012-05-29 18:39:58
Akuma2110000:06:53kropkin2012-05-29 18:14:11
bjelico9900:08:55kropkin2012-05-29 15:48:13
Tizio9800:10:16kropkin2012-05-29 19:23:48
pecos9700:11:59kropkin2012-05-29 15:47:05
bartez9600:15:05kropkin2012-05-29 12:55:39
jonnie559500:16:45kropkin2012-05-29 23:39:57
PMarlin9400:15:53kropkiy2012-05-29 03:21:30
hzrngb000:00:00kropki2012-05-29 18:54:28
lenzo000:00:00kropki2012-05-29 21:14:11
bce000:00:00kropki2012-05-29 18:15:40
peanol000:00:00kropki2012-05-29 23:46:07
lenzo10000:04:30knightn2012-05-29 17:30:18
lonewolf549900:09:01knightn2012-05-29 19:38:43
vesnasta9800:09:22knightn2012-05-29 12:01:47
slaveVARESE9700:09:36knightn2012-05-29 19:54:33
pecos9600:12:17knightn2012-05-29 14:35:47
falco29500:15:45knightn2012-05-29 19:11:40
corne de boe9400:19:12knightn2012-05-29 19:03:00
pacotti9300:47:36knightn2012-05-29 14:05:26
khuski9200:14:22knighty2012-05-29 08:35:17
carlo469100:17:41knighty2012-05-29 15:47:23
Akuma21000:00:00knight2012-05-29 15:36:27
hzrngb000:00:00knight2012-05-29 18:34:08
topogiggio000:00:00knight2012-05-29 19:15:29
Zrile13000:00:00knight2012-05-29 21:17:54
genovese volante10000:09:31Killer Variantn2012-05-29 09:13:34
diana9900:10:11Killer Variantn2012-05-29 16:46:03
baffo19519800:14:07Killer Variantn2012-05-29 19:37:59
savo9700:15:37Killer Variantn2012-05-29 11:13:34
dcarobolo9600:16:07Killer Variantn2012-05-29 10:48:52
gpace8439500:21:03Killer Variantn2012-05-29 11:16:44
pecos9400:22:14Killer Variantn2012-05-29 19:49:26
grafiro9300:24:03Killer Variantn2012-05-29 00:31:57
gclaudio9200:44:46Killer Variantn2012-05-29 15:07:59
koala9100:09:37Killer Varianty2012-05-29 01:26:32
Al8erto9000:16:45Killer Varianty2012-05-29 14:09:54
ioete000:00:00Killer Variant2012-05-29 06:21:59
hzrngb000:00:00Killer Variant2012-05-29 18:39:34
grafiro10000:02:54killern2012-05-29 00:28:37
misko9900:06:38killern2012-05-29 14:23:50
alexdon9800:09:03killern2012-05-29 09:17:33
francoclaudio9700:09:26killern2012-05-29 20:39:06
rakesh_rai9600:10:08killern2012-05-29 05:41:20
savo9500:11:55killern2012-05-29 11:01:52
niki539400:14:10killern2012-05-29 18:49:46
Limbo9300:14:50killern2012-05-29 14:04:16
dcarobolo9200:15:06killern2012-05-29 10:33:28
Mara9100:18:04killern2012-05-29 21:39:54
Anconeo9000:18:42killern2012-05-29 14:13:59
genovese volante8900:19:39killern2012-05-29 07:54:15
Carloplus8800:19:47killern2012-05-29 14:25:33
fsc598700:27:44killern2012-05-29 14:13:59
sergio498600:28:54killern2012-05-29 22:29:27
vencanas8500:30:23killern2012-05-29 04:43:10
Bruno618400:35:58killern2012-05-29 09:10:10
pecos8300:36:33killern2012-05-29 13:34:33
ripafi8200:37:23killern2012-05-29 15:58:08
angy718100:37:48killern2012-05-29 14:50:26
nik98000:39:22killern2012-05-29 00:21:24
emilio7900:41:26killern2012-05-29 08:16:41
serigaia7802:14:12killern2012-05-29 15:04:38
ioete7713:32:37killern2012-05-29 05:59:56
PMarlin7600:05:44killery2012-05-29 02:58:31
ale19597500:09:52killery2012-05-29 08:25:41
random7400:12:59killery2012-05-29 00:30:03
guspilla7300:17:06killery2012-05-29 16:26:34
hiyomi7200:25:03killery2012-05-29 19:56:09
ubimmc7100:28:53killery2012-05-29 00:11:06
orko7000:57:20killery2012-05-29 05:59:24
tida6901:23:52killery2012-05-29 08:21:00
sdf6805:44:12killery2012-05-29 13:05:57
gheo62000:00:00killer2012-05-29 19:50:04
Massimo52000:00:00killer2012-05-29 00:56:35
mpaola000:00:00killer2012-05-29 16:43:56
falco2000:00:00killer2012-05-29 14:43:46
GPARPI000:00:00killer2012-05-29 11:08:13
miroilfox000:00:00killer2012-05-29 18:19:40
luciomat000:00:00killer2012-05-29 17:36:06
magnificoo000:00:00killer2012-05-29 12:52:46
bigado000:00:00killer2012-05-29 01:42:19
gpace843000:00:00killer2012-05-29 08:56:26
gclaudio000:00:00killer2012-05-29 11:15:01
saro50000:00:00killer2012-05-29 23:16:25
Sam Ohtnna000:00:00killer2012-05-29 23:42:37
mapima000:00:00killer2012-05-29 07:40:00
hzrngb000:00:00killer2012-05-29 18:54:10
angiolo000:00:00killer2012-05-29 17:28:58
lamaestra000:00:00killer2012-05-29 21:44:43
smarti000:00:00killer2012-05-29 10:12:21
misko10000:03:57KakuroDokun2012-05-29 18:11:31
genovese volante9900:08:07KakuroDokun2012-05-29 09:04:42
francoclaudio9800:11:20KakuroDokun2012-05-29 20:48:40
azerty9700:14:38KakuroDokun2012-05-29 21:12:06
Mara9600:15:26KakuroDokun2012-05-29 09:09:46
random9500:09:43KakuroDokuy2012-05-29 15:50:57
ale19599400:12:08KakuroDokuy2012-05-29 08:13:21
hzrngb000:00:00KakuroDoku2012-05-29 18:39:13
grafiro000:00:00KakuroDoku2012-05-29 01:41:24
baron de roc000:00:00KakuroDoku2012-05-29 13:51:11
guspilla000:00:00KakuroDoku2012-05-29 17:48:08
falco2000:00:00KakuroDoku2012-05-29 19:27:41
Zrile13000:00:00KakuroDoku2012-05-29 21:24:15
diana10000:09:16Jigsaw Hybridn2012-05-29 17:20:27
genovese volante9900:13:41Jigsaw Hybridn2012-05-29 14:41:42
simonetta9800:16:47Jigsaw Hybridn2012-05-29 17:18:21
vesnasta9700:23:02Jigsaw Hybridn2012-05-29 13:55:59
grafiro9612:15:06Jigsaw Hybridn2012-05-29 01:52:31
koala9500:06:41Jigsaw Hybridy2012-05-29 01:04:49
hzrngb000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-29 18:53:46
andrize000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-29 01:49:01
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-29 13:55:34
misko10000:01:44jigsawn2012-05-29 18:15:42
lenzo9900:02:32jigsawn2012-05-29 17:36:07
Akuma219800:02:39jigsawn2012-05-29 15:32:21
diana9700:02:58jigsawn2012-05-29 17:17:05
kuki9600:03:23jigsawn2012-05-29 22:56:27
rakesh_rai9500:03:26jigsawn2012-05-29 19:36:33
bartez9400:03:34jigsawn2012-05-29 19:38:50
alexdon9300:03:37jigsawn2012-05-29 10:02:34
Carloplus9200:03:46jigsawn2012-05-29 12:10:46
faber629100:03:57jigsawn2012-05-29 14:45:40
vesnasta9000:04:18jigsawn2012-05-29 13:51:33
vencanas8900:04:32jigsawn2012-05-29 05:17:42
baron de roc8800:04:49jigsawn2012-05-29 08:41:29
sergio498700:05:31jigsawn2012-05-29 22:23:49
Massimo528600:05:34jigsawn2012-05-29 01:07:31
slaveVARESE8500:07:04jigsawn2012-05-29 22:08:01
lucavip8400:07:14jigsawn2012-05-29 08:05:08
falco28300:07:32jigsawn2012-05-29 15:17:24
boscardinale8200:07:53jigsawn2012-05-29 05:22:57
Eti 1148100:08:11jigsawn2012-05-29 22:15:20
lonewolf548000:08:40jigsawn2012-05-29 19:48:03
paola597900:09:09jigsawn2012-05-29 17:28:51
carlo467800:10:00jigsawn2012-05-29 00:39:35
molinomalla7700:12:39jigsawn2012-05-29 07:03:20
cebruma7600:12:40jigsawn2012-05-29 18:55:30
ironpony7500:14:51jigsawn2012-05-29 15:45:31
ugo227400:16:42jigsawn2012-05-29 14:54:34
peppech7300:19:01jigsawn2012-05-29 17:11:56
mapima7200:22:21jigsawn2012-05-29 07:59:56
migza20067100:01:14jigsawy2012-05-29 04:54:13
tardar7000:01:45jigsawy2012-05-29 22:21:14
corne de boe000:00:00jigsaw2012-05-29 19:32:55
hzrngb000:00:00jigsaw2012-05-29 18:38:49
paunda000:00:00jigsaw2012-05-29 14:36:12
peanol000:00:00jigsaw2012-05-29 23:55:12
bartez10000:06:03isokillern2012-05-29 16:26:34
genovese volante9900:06:18isokillern2012-05-29 10:01:39
pecos9800:07:10isokillern2012-05-29 14:52:26
lilla639700:08:57isokillern2012-05-29 11:09:04
bigado9600:09:57isokillern2012-05-29 01:23:14
alexdon9500:10:07isokillern2012-05-29 18:40:11
peppech9400:30:57isokillern2012-05-29 08:47:40
PMarlin9300:01:24isokillery2012-05-29 03:48:16
random9200:01:53isokillery2012-05-29 16:47:58
hzrngb000:00:00isokiller2012-05-29 18:38:21
Massimo52000:00:00isokiller2012-05-29 01:19:36
Akuma2110000:07:23ison2012-05-29 18:21:26
bartez9900:11:49ison2012-05-29 16:13:58
genovese volante9800:13:44ison2012-05-29 15:36:47
pecos9700:16:37ison2012-05-29 20:12:08
peppech9600:30:39ison2012-05-29 16:36:39
baffo19519500:04:39isoy2012-05-29 08:41:35
PMarlin9400:04:42isoy2012-05-29 02:53:40
ugo229300:13:04isoy2012-05-29 15:27:09
hzrngb000:00:00iso2012-05-29 18:53:23
simonetta000:00:00iso2012-05-29 22:45:36
Mara000:00:00integer2012-05-29 11:35:30
hzrngb000:00:00integer2012-05-29 18:52:57
peanol000:00:00integer2012-05-29 23:52:48
diana10000:11:51Hybridn2012-05-29 17:02:24
baron de roc9900:27:22Hybridn2012-05-29 17:49:50
vesnasta9800:37:43Hybridn2012-05-29 13:13:31
koala9700:10:48Hybridy2012-05-29 10:16:41
emy89610:14:05Hybridy2012-05-29 12:13:27
peanol000:00:00Hybrid2012-05-29 23:45:48
hzrngb000:00:00Hybrid2012-05-29 18:37:56
peppech000:00:00Hybrid2012-05-29 17:24:19
andrize000:00:00Hybrid2012-05-29 01:49:37
bjelico000:00:00Hybrid2012-05-29 16:27:41
falco2000:00:00Hybrid2012-05-29 19:11:23
Tamia000:00:00griglielSCOPRIAMO CHI2012-05-29 16:07:22
Mara10000:07:21greatern2012-05-29 11:10:38
dario529900:18:00greatern2012-05-29 22:58:43
hzrngb000:00:00greater2012-05-29 18:52:34
misko10000:00:32Futoshikin2012-05-29 12:43:28
Akuma2110000:00:32Futoshikin2012-05-29 18:01:10
bartez9800:00:38Futoshikin2012-05-29 10:23:22
Fresh Meat9700:00:40Futoshikin2012-05-29 21:19:48
vesnasta9700:00:40Futoshikin2012-05-29 09:43:38
rakesh_rai9500:00:47Futoshikin2012-05-29 13:34:08
gianburrasca9400:00:55Futoshikin2012-05-29 22:54:29
faber629300:00:56Futoshikin2012-05-29 10:35:59
genovese volante9200:00:57Futoshikin2012-05-29 10:58:05
lenzo9100:01:04Futoshikin2012-05-29 10:16:10
bigado9000:01:05Futoshikin2012-05-29 01:21:52
azerty8900:01:08Futoshikin2012-05-29 21:40:24
ale19598800:01:10Futoshikin2012-05-29 08:12:04
giorgio19578700:01:14Futoshikin2012-05-29 01:38:32
magnificoo8600:01:33Futoshikin2012-05-29 13:07:56
migza20068500:01:40Futoshikin2012-05-29 02:20:06
mik18400:01:42Futoshikin2012-05-29 16:52:02
oner8300:01:43Futoshikin2012-05-29 07:54:02
guspilla8200:01:49Futoshikin2012-05-29 15:23:54
random8100:01:55Futoshikin2012-05-29 16:45:30
emilio8000:02:03Futoshikin2012-05-29 09:00:38
boscardinale7900:02:12Futoshikin2012-05-29 05:32:31
tida7800:02:17Futoshikin2012-05-29 09:45:27
baron de roc7700:02:23Futoshikin2012-05-29 12:39:26
ubimmc7600:03:30Futoshikin2012-05-29 00:40:14
stefidigrona7500:03:58Futoshikin2012-05-29 18:59:09
lilla637400:04:37Futoshikin2012-05-29 08:35:20
peppech7300:04:46Futoshikin2012-05-29 10:33:48
matmiki7200:04:50Futoshikin2012-05-29 16:38:29
francoclaudio10000:05:59framen2012-05-29 21:01:51
genovese volante9900:15:12framen2012-05-29 14:25:34
rakesh_rai9800:30:33framen2012-05-29 17:36:48
baffo19519700:36:02framen2012-05-29 07:47:37
PMarlin9600:08:33framey2012-05-29 03:06:45
migza20069500:12:21framey2012-05-29 04:41:41
xanx9400:23:01framey2012-05-29 14:55:07
siculoslim000:00:00frame2012-05-29 23:45:35
gpace843000:00:00frame2012-05-29 12:03:32
hzrngb000:00:00frame2012-05-29 18:37:28
bigado10000:11:36exclusion2n2012-05-29 01:05:47
koala9900:12:13exclusion2n2012-05-29 00:24:57
shassy9800:13:23exclusion2n2012-05-29 22:11:24
paola599700:14:26exclusion2n2012-05-29 15:29:36
peppech9600:29:29exclusion2n2012-05-29 09:41:34
molinomalla9500:29:53exclusion2n2012-05-29 07:16:30
hzrngb000:00:00exclusion22012-05-29 18:52:18
corne de boe10000:09:31exclusion1n2012-05-29 21:26:36
shassy9900:13:41exclusion1n2012-05-29 22:25:22
paola599800:14:29exclusion1n2012-05-29 11:16:01
peppech9700:18:21exclusion1n2012-05-29 09:23:05
cioppi000:00:00exclusion12012-05-29 22:15:37
peanol000:00:00exclusion12012-05-29 23:43:47
hzrngb000:00:00exclusion12012-05-29 18:37:08
corne de boe10000:02:41EvenOddn2012-05-29 21:57:39
bartez9900:03:51EvenOddn2012-05-29 15:44:30
faber629800:04:50EvenOddn2012-05-29 09:54:39
epifanio9700:05:15EvenOddn2012-05-29 20:27:27
falco29600:05:55EvenOddn2012-05-29 09:41:36
slaveVARESE9500:05:59EvenOddn2012-05-29 20:04:17
paola599400:06:07EvenOddn2012-05-29 11:09:40
giagiax9300:06:20EvenOddn2012-05-29 07:57:28
paunda9200:06:42EvenOddn2012-05-29 14:57:38
peppech9100:06:48EvenOddn2012-05-29 10:38:48
Eti 1149000:08:20EvenOddn2012-05-29 09:39:57
Pinuccio8900:08:33EvenOddn2012-05-29 17:51:59
lonewolf548800:08:49EvenOddn2012-05-29 10:42:28
molinomalla8700:09:58EvenOddn2012-05-29 06:53:09
gabry628600:10:55EvenOddn2012-05-29 21:10:58
carlo468500:10:58EvenOddn2012-05-29 00:49:43
gheo628400:11:09EvenOddn2012-05-29 13:19:36
shassy8300:12:27EvenOddn2012-05-29 20:39:15
tardar8200:15:34EvenOddn2012-05-29 15:00:52
boscardinale8100:16:51EvenOddn2012-05-29 12:38:31
Antonio silipigni8000:24:30EvenOddn2012-05-29 22:17:49
migza20067900:02:14EvenOddy2012-05-29 04:39:17
khuski7800:02:33EvenOddy2012-05-29 10:30:18
ugo227700:03:02EvenOddy2012-05-29 14:49:52
paolarina000:00:00EvenOdd2012-05-29 19:32:07
ANANKE000:00:00EvenOdd2012-05-29 21:04:20
Akuma21000:00:00EvenOdd2012-05-29 21:40:02
hzrngb000:00:00EvenOdd2012-05-29 18:36:48
PMarlin10000:10:02Even Odd Viewy2012-05-29 03:37:55
hzrngb000:00:00Even Odd View2012-05-29 18:51:50
misko10000:02:36diagonaln2012-05-29 23:56:54
rakesh_rai9900:03:36diagonaln2012-05-29 06:11:07
xsela9800:03:42diagonaln2012-05-29 15:11:16
genovese volante9700:03:47diagonaln2012-05-29 09:31:31
lenzo9600:04:01diagonaln2012-05-29 14:06:45
dcarobolo9500:04:12diagonaln2012-05-29 10:28:54
ffischer9400:04:13diagonaln2012-05-29 21:01:56
bartez9300:04:15diagonaln2012-05-29 15:49:06
faber629200:04:17diagonaln2012-05-29 14:55:49
savo9100:04:36diagonaln2012-05-29 10:52:52
corne de boe9000:04:58diagonaln2012-05-29 14:08:05
kuki8900:05:18diagonaln2012-05-29 22:50:58
falco28800:05:31diagonaln2012-05-29 08:43:50
vencanas8700:05:43diagonaln2012-05-29 05:23:15
sergio498600:05:45diagonaln2012-05-29 22:03:06
slaveVARESE8500:05:51diagonaln2012-05-29 21:51:37
serigaia8400:05:56diagonaln2012-05-29 14:58:31
Carloplus8300:06:07diagonaln2012-05-29 12:15:41
scledum8200:06:17diagonaln2012-05-29 21:36:07
mm878100:06:28diagonaln2012-05-29 15:20:12
lucavip8000:06:44diagonaln2012-05-29 13:39:15
calafuria7900:06:48diagonaln2012-05-29 03:50:21
epifanio7800:07:01diagonaln2012-05-29 23:20:51
lonewolf547700:07:30diagonaln2012-05-29 10:34:40
francoclaudio7600:07:43diagonaln2012-05-29 20:28:07
paola597500:08:25diagonaln2012-05-29 17:20:09
carlo467400:09:17diagonaln2012-05-29 00:02:13
ironpony7300:09:25diagonaln2012-05-29 12:27:28
alexdon7200:09:35diagonaln2012-05-29 18:10:50
mpaola7100:10:13diagonaln2012-05-29 23:05:00
cebruma7000:10:43diagonaln2012-05-29 18:30:13
paunda6900:11:01diagonaln2012-05-29 15:34:30
stefaniaobi6800:11:37diagonaln2012-05-29 10:27:57
tardar6700:12:36diagonaln2012-05-29 15:50:26
boscardinale6600:14:59diagonaln2012-05-29 07:27:40
Tamia6500:16:19diagonaln2012-05-29 14:57:04
szita6400:22:02diagonaln2012-05-29 20:49:42
principessa6300:23:24diagonaln2012-05-29 19:59:41
Antonio silipigni6200:27:42diagonaln2012-05-29 00:28:09
tida6100:00:56diagonaly2012-05-29 08:19:55
khuski6100:00:56diagonaly2012-05-29 06:38:55
kabar5900:00:58diagonaly2012-05-29 11:20:30
Bruno615800:01:02diagonaly2012-05-29 15:54:28
random5700:01:05diagonaly2012-05-29 16:21:48
migza20065600:01:10diagonaly2012-05-29 02:05:43
ugo225500:01:20diagonaly2012-05-29 14:21:17
ubimmc5400:01:25diagonaly2012-05-29 00:09:25
carlita25300:01:30diagonaly2012-05-29 22:17:43
lamaestra5200:01:37diagonaly2012-05-29 21:43:00
hzrngb000:00:00diagonal2012-05-29 18:51:27
fantomastico II000:00:00diagonal2012-05-29 15:53:37
bibs000:00:00diagonal2012-05-29 14:10:20
rosalpina000:00:00diagonal2012-05-29 12:25:43
luciomat000:00:00diagonal2012-05-29 09:07:38
GPARPI000:00:00diagonal2012-05-29 11:01:05
sisi5910000:04:59Descriptive Pairsn2012-05-29 18:39:27
rakesh_rai9900:05:10Descriptive Pairsn2012-05-29 13:22:05
Timothy9800:05:19Descriptive Pairsn2012-05-29 17:24:30
Fred769700:05:34Descriptive Pairsn2012-05-29 10:55:14
roma197469600:06:57Descriptive Pairsn2012-05-29 15:16:30
francoclaudio9500:07:03Descriptive Pairsn2012-05-29 19:16:20
supermaxnan9400:07:10Descriptive Pairsn2012-05-29 13:46:21
HeartattacK9300:07:18Descriptive Pairsn2012-05-29 20:15:31
dario529200:08:04Descriptive Pairsn2012-05-29 00:03:52
baron de roc9100:09:32Descriptive Pairsn2012-05-29 07:27:24
lenzo9000:09:36Descriptive Pairsn2012-05-29 07:47:02
genovese volante8900:10:18Descriptive Pairsn2012-05-29 09:40:42
Spock8800:11:31Descriptive Pairsn2012-05-29 22:26:19
Limbo8700:11:49Descriptive Pairsn2012-05-29 13:01:54
stefania8600:12:00Descriptive Pairsn2012-05-29 08:46:05
fenicia8500:12:06Descriptive Pairsn2012-05-29 06:21:00
niki538400:12:13Descriptive Pairsn2012-05-29 16:09:34
monicalamb8300:12:16Descriptive Pairsn2012-05-29 22:05:00
brtcrl8200:12:18Descriptive Pairsn2012-05-29 14:48:17
oner8100:12:52Descriptive Pairsn2012-05-29 08:34:51
Lilian8000:14:01Descriptive Pairsn2012-05-29 00:08:29
mik17900:14:14Descriptive Pairsn2012-05-29 22:38:55
bjelico7800:19:00Descriptive Pairsn2012-05-29 05:40:35
sergio497700:19:04Descriptive Pairsn2012-05-29 18:18:46
bartez7600:20:25Descriptive Pairsn2012-05-29 14:31:04
emilio7500:21:25Descriptive Pairsn2012-05-29 06:34:15
lupurk7400:21:35Descriptive Pairsn2012-05-29 10:42:57
moso7300:23:09Descriptive Pairsn2012-05-29 00:05:02
Tizio7200:23:31Descriptive Pairsn2012-05-29 09:31:06
Mara7100:25:46Descriptive Pairsn2012-05-29 08:37:04
distrirette7000:29:07Descriptive Pairsn2012-05-29 07:30:01
paola866900:33:26Descriptive Pairsn2012-05-29 08:14:28
matteo886800:36:08Descriptive Pairsn2012-05-29 11:02:44
flin686700:38:55Descriptive Pairsn2012-05-29 21:37:42
corne de boe6602:50:49Descriptive Pairsn2012-05-29 10:57:11
PMarlin6500:03:57Descriptive Pairsy2012-05-29 02:49:32
koala6400:06:02Descriptive Pairsy2012-05-29 01:11:50
sorpasso6300:10:03Descriptive Pairsy2012-05-29 20:27:12
sdf6200:57:43Descriptive Pairsy2012-05-29 09:48:59
yogo000:00:00Descriptive Pairs2012-05-29 17:16:41
simonetta000:00:00Descriptive Pairs2012-05-29 22:42:38
csraveen000:00:00Descriptive Pairs2012-05-29 19:52:27
khazimir000:00:00Descriptive Pairs2012-05-29 15:42:15
hzrngb000:00:00Descriptive Pairs2012-05-29 18:36:25
Akuma2110000:04:39cubicn2012-05-29 17:55:18
Mara9900:05:37cubicn2012-05-29 11:04:16
rakesh_rai9800:06:16cubicn2012-05-29 05:59:22
genovese volante9700:07:09cubicn2012-05-29 11:12:23
gheo629600:07:29cubicn2012-05-29 12:47:03
bartez9500:07:59cubicn2012-05-29 12:38:35
vesnasta9400:08:04cubicn2012-05-29 13:05:17
grafiro9300:10:18cubicn2012-05-29 01:41:55
baron de roc9200:10:43cubicn2012-05-29 07:49:34
lonewolf549100:11:09cubicn2012-05-29 09:55:49
sergio499000:12:37cubicn2012-05-29 21:50:14
lenzo8900:13:30cubicn2012-05-29 06:13:48
gabry628800:13:40cubicn2012-05-29 21:48:20
lucavip8700:15:31cubicn2012-05-29 13:23:33
tardar8600:16:11cubicn2012-05-29 19:32:33
mik18500:18:15cubicn2012-05-29 22:59:49
mm878404:53:43cubicn2012-05-29 17:28:21
random8300:09:19cubicy2012-05-29 05:10:16
peanol000:00:00cubic2012-05-29 21:24:12
hzrngb000:00:00cubic2012-05-29 18:50:22
falco2000:00:00cubic2012-05-29 14:09:02
corne de boe000:00:00cubic2012-05-29 13:01:35
khuski000:00:00cubic2012-05-29 10:17:42
faber62000:00:00cubic2012-05-29 11:46:09
andrize000:00:00cubic2012-05-29 07:05:36
lenzo10000:03:40CrossSumn2012-05-29 10:18:14
rakesh_rai9900:04:01CrossSumn2012-05-29 14:15:55
vencanas9800:04:50CrossSumn2012-05-29 05:51:43
koala9700:01:42CrossSumy2012-05-29 11:00:55
hzrngb000:00:00CrossSum2012-05-29 18:36:02
georgedg000:00:00CrossSum2012-05-29 19:36:30
sisi5910000:00:59Countingn2012-05-29 20:56:17
stefania9900:01:33Countingn2012-05-29 07:51:46
totohoa9800:01:51Countingn2012-05-29 08:52:21
rakesh_rai9700:02:14Countingn2012-05-29 07:16:22
baron de roc9600:03:40Countingn2012-05-29 08:00:48
matteo88000:00:00Counting2012-05-29 15:18:17
guspilla000:00:00Counting2012-05-29 15:38:16
corne de boe000:00:00Counting2012-05-29 10:43:50
Limbo000:00:00Counting2012-05-29 13:50:12
dar_ko10000:13:31consecutive -Nn2012-05-29 23:24:01
rakesh_rai9900:11:23consecutive -Ny2012-05-29 15:13:19
gommaflex289800:23:23consecutive -Ny2012-05-29 05:33:06
hzrngb000:00:00consecutive -N2012-05-29 18:49:53
grafiro000:00:00consecutive -N2012-05-29 02:24:41
Akuma2110000:04:18consecutiven2012-05-29 14:05:29
sisi599900:04:55consecutiven2012-05-29 20:57:57
diana9800:05:38consecutiven2012-05-29 16:56:26
rakesh_rai9700:06:20consecutiven2012-05-29 16:07:14
genovese volante9600:08:25consecutiven2012-05-29 14:01:17
stefidigrona9500:15:20consecutiven2012-05-29 16:37:35
falco29400:15:47consecutiven2012-05-29 18:23:22
migza20069300:07:28consecutivey2012-05-29 01:58:03
corne de boe000:00:00consecutive2012-05-29 19:22:51
hzrngb000:00:00consecutive2012-05-29 18:35:42
grafiro10000:22:56ColorsGroupsn2012-05-29 19:01:03
PMarlin9900:05:19ColorsGroupsy2012-05-29 04:15:42
rakesh_rai9800:10:09ColorsGroupsy2012-05-29 16:14:05
baron de roc9700:25:38ColorsGroupsy2012-05-29 08:06:10
hzrngb000:00:00ColorsGroups2012-05-29 18:49:23
peanol000:00:00ColorsGroups2012-05-29 23:43:20
Tamia000:00:00ColorsGroups2012-05-29 15:56:40
nonnapona000:00:00ColorsGroups2012-05-29 13:18:11
simonetta10000:21:03Clock Facesn2012-05-29 07:42:51
koala9900:06:45Clock Facesy2012-05-29 00:57:57
hzrngb000:00:00Clock Faces2012-05-29 18:35:21
topogiggio000:00:00Clock Faces2012-05-29 23:32:41
grafiro000:00:00Clock Faces2012-05-29 19:24:25
c_cugno10000:02:36classicn2012-05-29 08:40:59
carlo469900:03:17classicn2012-05-29 17:48:00
ffischer9800:03:48classicn2012-05-29 20:13:55
fenicia9700:04:59classicn2012-05-29 06:15:44
misko9600:05:41classicn2012-05-29 23:36:27
kuki9500:07:54classicn2012-05-29 18:49:15
serigaia9400:08:23classicn2012-05-29 14:49:57
corne de boe9300:08:39classicn2012-05-29 10:47:34
stefania9200:08:42classicn2012-05-29 08:33:32
bartez9100:09:37classicn2012-05-29 14:54:52
lenzo9000:09:41classicn2012-05-29 06:03:28
vencanas8900:10:09classicn2012-05-29 04:06:06
rakesh_rai8800:10:32classicn2012-05-29 05:29:04
sergio498700:10:38classicn2012-05-29 21:39:30
miroilfox8600:10:50classicn2012-05-29 18:08:39
Tamia8500:10:53classicn2012-05-29 14:02:25
alexdon8400:11:15classicn2012-05-29 15:15:26
supermaxnan8300:11:45classicn2012-05-29 15:00:18
dcarobolo8200:11:47classicn2012-05-29 10:16:50
francoclaudio8100:11:55classicn2012-05-29 20:13:30
feb3098000:13:10classicn2012-05-29 08:21:37
epifanio7900:13:52classicn2012-05-29 21:56:24
savo7800:14:39classicn2012-05-29 10:38:20
rosalpina7700:14:41classicn2012-05-29 12:10:52
peluri7600:14:53classicn2012-05-29 07:16:28
sirearsi7500:15:12classicn2012-05-29 13:36:43
annetta7400:15:15classicn2012-05-29 07:31:37
GPARPI7300:15:17classicn2012-05-29 10:45:24
falco27200:15:45classicn2012-05-29 08:27:58
oner7100:16:46classicn2012-05-29 23:25:25
uvaspina7000:18:13classicn2012-05-29 23:23:21
scledum6900:18:18classicn2012-05-29 13:27:47
ironpony6800:18:28classicn2012-05-29 12:04:45
Bruno616700:18:39classicn2012-05-29 14:56:40
peppech6600:18:50classicn2012-05-29 10:45:47
lonewolf546500:20:01classicn2012-05-29 10:07:09
bob496400:20:32classicn2012-05-29 10:44:57
fracal6300:20:41classicn2012-05-29 05:47:48
cebruma6200:20:49classicn2012-05-29 19:24:10
boscardinale6100:21:26classicn2012-05-29 04:54:05
calafuria6000:24:54classicn2012-05-29 03:24:46
luciomat5900:27:05classicn2012-05-29 08:40:27
carlita25800:30:22classicn2012-05-29 22:19:28
vesnasta5700:33:55classicn2012-05-29 12:31:13
Carloplus5600:35:45classicn2012-05-29 18:13:54
Elena75500:37:16classicn2012-05-29 16:11:32
giangi5400:49:12classicn2012-05-29 22:26:33
finfabio5300:57:46classicn2012-05-29 06:37:10
marsal435201:39:11classicn2012-05-29 16:28:07
Blumare5103:34:04classicn2012-05-29 14:50:42
valvolino5010:30:08classicn2012-05-29 07:12:36
Antonio silipigni4921:21:08classicn2012-05-29 00:55:57
peanol4822:35:09classicn2012-05-29 00:46:33
khuski4700:02:34classicy2012-05-29 06:36:16
migza20064600:03:10classicy2012-05-29 01:52:59
tida4500:03:14classicy2012-05-29 08:16:29
lamaestra4400:03:52classicy2012-05-29 21:39:02
ugo224300:04:24classicy2012-05-29 14:24:24
ubimmc4200:04:30classicy2012-05-29 00:04:45
random4100:04:42classicy2012-05-29 05:24:24
kabar4000:06:29classicy2012-05-29 11:11:07
tardar3900:09:47classicy2012-05-29 15:16:47
Lory19393800:29:35classicy2012-05-29 08:17:18
shadow3701:03:15classicy2012-05-29 07:01:54
zezza65000:00:00classic2012-05-29 00:58:42
magnificoo000:00:00classic2012-05-29 12:47:42
nonnapona000:00:00classic2012-05-29 17:08:47
bibs000:00:00classic2012-05-29 14:00:58
celeok000:00:00classic2012-05-29 23:26:51
Spock000:00:00classic2012-05-29 18:50:30
fantomastico II000:00:00classic2012-05-29 15:53:59
vindim000:00:00classic2012-05-29 23:20:55
hzrngb000:00:00classic2012-05-29 18:49:02
mm87000:00:00classic2012-05-29 15:04:27
mikand000:00:00classic2012-05-29 12:10:59
sal000:00:00classic2012-05-29 16:59:53
giagiax000:00:00classic2012-05-29 08:03:51
mauvent000:00:00classic2012-05-29 09:39:42
csraveen000:00:00classic2012-05-29 19:34:18
angy71000:00:00classic2012-05-29 15:34:42
pepe82000:00:00classic2012-05-29 22:58:22
cioppi000:00:00classic2012-05-29 22:11:46
tralivio000:00:00classic2012-05-29 10:53:00
slaveVARESE000:00:00classic2012-05-29 19:44:15
bce000:00:00classic2012-05-29 18:41:30
gheo62000:00:00classic2012-05-29 19:27:04
stefaniaobi000:00:00classic2012-05-29 10:39:45
faber62000:00:00classic2012-05-29 14:22:00
soyfeliz000:00:00classic2012-05-29 07:58:14
paola59000:00:00classic2012-05-29 15:44:11
gclaudio000:00:00classic2012-05-29 19:10:04
paolarina000:00:00classic2012-05-29 19:23:51
sdf000:00:00classic2012-05-29 11:22:20
paunda000:00:00classic2012-05-29 15:27:32
Fresh Meat10000:00:34cityn2012-05-29 21:17:52
misko9900:00:42cityn2012-05-29 12:51:03
rakesh_rai9800:00:55cityn2012-05-29 05:51:50
vesnasta9700:00:56cityn2012-05-29 09:42:32
lenzo9600:00:59cityn2012-05-29 14:11:39
manuele9500:01:06cityn2012-05-29 20:15:01
diana9400:01:13cityn2012-05-29 07:19:11
guspilla9300:01:19cityn2012-05-29 15:20:49
oner9200:01:26cityn2012-05-29 08:18:58
skorpio9100:01:29cityn2012-05-29 15:04:58
bartez9000:01:38cityn2012-05-29 10:50:22
Al8erto8900:02:39cityn2012-05-29 13:57:28
baffo19518800:02:42cityn2012-05-29 19:15:07
ym46oc8700:03:13cityn2012-05-29 13:58:38
random8600:03:31cityn2012-05-29 16:59:25
ugo228500:05:28cityn2012-05-29 14:42:32
ainardis000:00:00city2012-05-29 23:23:29
epifanio10000:07:33CentersSumn2012-05-29 22:14:14
khuski9900:02:44CentersSumy2012-05-29 10:14:41
koala9800:03:40CentersSumy2012-05-29 10:57:08
topogiggio9700:25:29CentersSumy2012-05-29 23:02:30
hzrngb000:00:00CentersSum2012-05-29 18:34:56
xsela000:00:00CentersSum2012-05-29 15:15:31
misko10000:02:43Between1e9n2012-05-29 14:30:43
lenzo9900:03:18Between1e9n2012-05-29 17:40:04
rakesh_rai9800:04:24Between1e9n2012-05-29 15:55:52
mik19700:07:05Between1e9n2012-05-29 17:41:21
lilla639600:09:31Between1e9n2012-05-29 10:48:28
khuski9500:03:18Between1e9y2012-05-29 06:46:18
random9400:04:01Between1e9y2012-05-29 16:41:10
hzrngb000:00:00Between1e92012-05-29 18:48:38
stefania10000:06:43Averagen2012-05-29 08:58:33
Mara9900:10:48Averagen2012-05-29 22:03:31
Spock9800:11:17Averagen2012-05-29 18:35:46
matteo889700:12:25Averagen2012-05-29 15:00:58
brtcrl9600:13:28Averagen2012-05-29 19:13:18
baffo19519500:13:34Averagen2012-05-29 19:23:42
Tizio9400:15:00Averagen2012-05-29 19:07:24
khuski9300:04:32Averagey2012-05-29 09:21:04
Al8erto9200:05:15Averagey2012-05-29 14:00:35
hzrngb000:00:00Average2012-05-29 18:34:34
topogiggio000:00:00Average2012-05-29 22:52:01
fenicia10000:05:49Anti XV n2012-05-29 06:33:57
grafiro9900:13:27Anti XV n2012-05-29 01:14:36
stefania9800:18:05Anti XV n2012-05-29 12:48:30
vesnasta9700:19:42Anti XV n2012-05-29 12:11:21
genovese volante9600:22:44Anti XV n2012-05-29 10:27:47
stefidigrona9500:23:38Anti XV n2012-05-29 18:02:14
simonetta9401:38:29Anti XV n2012-05-29 08:04:08
migza20069300:12:03Anti XV y2012-05-29 01:40:15
hzrngb000:00:00Anti XV 2012-05-29 18:48:15
vesnasta10000:08:44Anti Diagonaln2012-05-29 11:52:58
Tizio9900:14:28Anti Diagonaln2012-05-29 12:27:26
Carloplus9800:33:15Anti Diagonaln2012-05-29 21:13:19
khuski9700:08:13Anti Diagonaly2012-05-29 07:54:21
koala9600:08:18Anti Diagonaly2012-05-29 01:18:06
emy89500:15:33Anti Diagonaly2012-05-29 11:40:33
migza20069400:16:45Anti Diagonaly2012-05-29 01:23:20
hzrngb000:00:00Anti Diagonal2012-05-29 18:47:54
PMarlin000:00:00Anti Diagonal2012-05-29 02:22:13
Tamia000:00:00Anti Diagonal2012-05-29 14:31:53
Fresh Meat10000:00:49abcn2012-05-29 21:18:54
sisi599900:01:02abcn2012-05-29 21:03:02
misko9900:01:02abcn2012-05-29 12:42:22
Akuma219700:01:11abcn2012-05-29 15:50:36
skorpio9600:01:18abcn2012-05-29 15:03:08
matmiki9500:01:24abcn2012-05-29 16:36:58
diana9400:01:25abcn2012-05-29 07:17:34
guspilla9300:01:29abcn2012-05-29 15:22:14
bartez9300:01:29abcn2012-05-29 14:51:50
moso9100:01:31abcn2012-05-29 00:02:55
nor9000:01:34abcn2012-05-29 08:08:59
stefania8900:01:36abcn2012-05-29 07:47:11
oner8800:01:52abcn2012-05-29 08:21:05
manuele8700:01:54abcn2012-05-29 20:12:55
emilio8600:02:00abcn2012-05-29 06:31:26
genovese volante8500:02:05abcn2012-05-29 09:36:58
vesnasta8400:02:06abcn2012-05-29 09:40:18
HeartattacK8300:02:08abcn2012-05-29 20:12:58
rakesh_rai8200:02:15abcn2012-05-29 05:15:49
supermaxnan8100:03:23abcn2012-05-29 13:53:45
Spock8000:03:59abcn2012-05-29 18:17:01
mik17900:04:07abcn2012-05-29 17:23:05
lenzo7800:04:16abcn2012-05-29 07:35:46
Lilian7700:04:25abcn2012-05-29 00:03:46
sdf7600:04:47abcn2012-05-29 09:44:01
lupurk7500:04:49abcn2012-05-29 10:34:08
sorpasso7400:05:33abcn2012-05-29 20:37:38
flin687300:06:19abcn2012-05-29 21:26:50
matteo887200:06:37abcn2012-05-29 11:39:29
roma197467100:06:43abcn2012-05-29 15:08:35
baffo19517000:07:40abcn2012-05-29 07:38:37
francoclaudio6900:07:49abcn2012-05-29 19:24:14
Tizio6800:07:52abcn2012-05-29 09:22:56
Carloplus6700:07:58abcn2012-05-29 12:33:57
sergio496600:08:46abcn2012-05-29 18:09:23
monicalamb6500:08:52abcn2012-05-29 22:17:36
xsela6400:09:34abcn2012-05-29 14:36:23
Pinuccio6300:12:27abcn2012-05-29 18:01:36
ugo226200:14:19abcn2012-05-29 20:57:23
niki536100:16:00abcn2012-05-29 15:48:38
brtcrl6000:18:36abcn2012-05-29 14:03:32
mm875900:18:58abcn2012-05-29 23:40:27
csraveen000:00:00abc2012-05-29 19:47:32
tardar000:00:00abc2012-05-29 22:24:06
bartez10000:08:584 Boxn2012-05-29 16:03:08
Tizio9900:11:174 Boxn2012-05-29 18:55:55
alexdon9800:16:464 Boxn2012-05-29 09:32:23
kuki9700:17:584 Boxn2012-05-29 23:23:15
paunda9600:18:044 Boxn2012-05-29 16:05:35
grafiro9500:18:214 Boxn2012-05-29 00:56:06
GPARPI9400:18:444 Boxn2012-05-29 14:12:41
vesnasta9300:20:104 Boxn2012-05-29 11:32:07
lucavip9200:22:004 Boxn2012-05-29 12:02:50
pecos9100:22:574 Boxn2012-05-29 14:11:59
ironpony9000:32:414 Boxn2012-05-29 12:37:08
stefaniaobi8900:36:474 Boxn2012-05-29 09:50:59
PMarlin8800:05:394 Boxy2012-05-29 02:43:41
khuski8700:06:124 Boxy2012-05-29 07:47:59
carlo468600:09:374 Boxy2012-05-29 01:00:49
pacotti8500:12:114 Boxy2012-05-29 13:00:28
boscardinale8400:14:514 Boxy2012-05-29 08:59:41
mm87000:00:004 Box2012-05-29 22:24:05
hzrngb000:00:004 Box2012-05-29 18:33:45
calafuria000:00:004 Box2012-05-29 03:57:36
corne de boe000:00:004 Box2012-05-29 12:43:02
peanol000:00:004 Box2012-05-29 23:23:04
vesnasta10000:07:012even2oddn2012-05-29 10:27:26
bartez9900:08:532even2oddn2012-05-29 15:53:39
corne de boe9800:09:152even2oddn2012-05-29 12:22:18
paunda9700:15:472even2oddn2012-05-29 15:45:44
gheo629600:18:112even2oddn2012-05-29 12:21:34
PMarlin9500:07:192even2oddy2012-05-29 02:10:32
sdf9400:08:232even2oddy2012-05-29 10:46:49
khuski9300:08:542even2oddy2012-05-29 06:50:16
migza20069200:18:342even2oddy2012-05-29 01:04:40
tardar9100:37:252even2oddy2012-05-29 12:26:09
shassy000:00:002even2odd2012-05-29 22:44:47
lilla63000:00:002even2odd2012-05-29 10:58:06
carlo46000:00:002even2odd2012-05-29 01:10:33
lucavip000:00:002even2odd2012-05-29 08:26:28
hzrngb000:00:002even2odd2012-05-29 18:47:31
faber62000:00:002even2odd2012-05-29 15:00:34
Tamia000:00:002even2odd2012-05-29 15:56:46
rakesh_rai10000:02:521and2n2012-05-29 05:12:27
random9900:03:101and2n2012-05-29 00:26:34
nor9800:03:121and2n2012-05-29 07:39:19
vesnasta9700:03:291and2n2012-05-29 10:17:06
bartez9600:03:481and2n2012-05-29 12:10:42
Puzzleland9500:04:121and2n2012-05-29 19:51:37
hiyomi9400:04:211and2n2012-05-29 14:51:20
arancia9300:04:491and2n2012-05-29 09:25:12
stefania9200:04:501and2n2012-05-29 08:10:31
Massimo529100:05:021and2n2012-05-29 01:13:13
toota9000:05:231and2n2012-05-29 06:54:46
emilio8900:06:221and2n2012-05-29 07:58:05
clelia758800:07:411and2n2012-05-29 10:49:10
mik18700:07:531and2n2012-05-29 17:49:11
nonnapona8600:08:071and2n2012-05-29 10:08:31
smarti8500:08:091and2n2012-05-29 09:34:23
tardar8400:10:461and2n2012-05-29 11:14:29
bce8300:11:301and2n2012-05-29 22:53:14
bobobo8203:12:351and2n2012-05-29 12:44:42
corne de boe000:00:001and22012-05-29 12:16:37
ANANKE000:00:001and22012-05-29 13:34:32
diana000:00:001and22012-05-29 07:20:32
angiolo000:00:001and22012-05-29 17:26:37
paolarina000:00:001and22012-05-29 19:57:45
vindim000:00:001and22012-05-29 22:52:13
hzrngb000:00:001and22012-05-29 18:33:16
miroilfox000:00:001and22012-05-29 17:37:20
Timothy10000:01:01xvn2012-05-28 15:51:40
lupurk9900:01:44xvn2012-05-28 15:14:16
sisi599800:01:53xvn2012-05-28 11:32:20
Akuma219700:02:03xvn2012-05-28 13:22:20
Bely9600:02:05xvn2012-05-28 11:10:47
francoclaudio9500:02:24xvn2012-05-28 19:06:47
rakesh_rai9400:02:36xvn2012-05-28 05:36:52
shadiex9300:02:39xvn2012-05-28 16:10:42
lenzo9200:02:52xvn2012-05-28 07:56:10
SUDOMICH9100:03:08xvn2012-05-28 21:54:31
diana9000:03:10xvn2012-05-28 12:38:08
distrirette8900:03:35xvn2012-05-28 13:21:35
mik18800:03:47xvn2012-05-28 16:40:06
faber628700:04:00xvn2012-05-28 12:07:58
miroilfox8600:04:34xvn2012-05-28 14:08:58
gheo628500:04:38xvn2012-05-28 16:17:16
smarti8400:04:45xvn2012-05-28 10:01:49
fsc598300:04:55xvn2012-05-28 11:11:22
yuma678200:05:14xvn2012-05-28 21:49:22
vencanas8100:05:15xvn2012-05-28 05:46:49
sdf8000:05:30xvn2012-05-28 16:36:54
Angelica 30sec7900:05:39xvn2012-05-28 18:59:30
gclaudio7800:06:41xvn2012-05-28 00:13:16
baron de roc7700:06:56xvn2012-05-28 12:08:35
stefidigrona7600:07:18xvn2012-05-28 17:58:19
PMarlin7500:02:18xvy2012-05-28 20:53:52
emy87400:02:22xvy2012-05-28 09:48:37
migza20067300:02:32xvy2012-05-28 00:38:56
ugo227200:02:59xvy2012-05-28 20:56:12
steph000:00:00xv2012-05-28 13:14:34
fenicia000:00:00xv2012-05-28 13:53:19
pepette000:00:00xv2012-05-28 10:18:33
giorgio195710000:07:05xframen2012-05-28 14:08:11
rakesh_rai9900:07:29xframen2012-05-28 18:42:30
genovese volante9800:07:46xframen2012-05-28 14:08:22
Bely9700:08:51xframen2012-05-28 20:03:57
baffo19519600:11:22xframen2012-05-28 20:43:18
miroilfox9500:12:07xframen2012-05-28 18:55:55
siculoslim9400:12:25xframen2012-05-28 13:34:56
GPARPI9300:21:55xframen2012-05-28 15:04:04
migza20069200:08:55xframey2012-05-28 06:19:32
Al8erto9100:12:53xframey2012-05-28 14:03:01
sisi5910000:04:50untouchn2012-05-28 21:34:20
rakesh_rai9900:06:36untouchn2012-05-28 10:28:45
diana9800:06:40untouchn2012-05-28 12:41:29
simonetta9700:07:28untouchn2012-05-28 19:17:48
lenzo9600:08:01untouchn2012-05-28 08:22:13
HeartattacK9500:09:11untouchn2012-05-28 22:52:29
giorgio19579400:09:22untouchn2012-05-28 11:45:02
angy719300:10:23untouchn2012-05-28 15:11:22
faber629200:11:01untouchn2012-05-28 10:34:49
siculoslim9100:13:47untouchn2012-05-28 14:28:53
enricoe9000:18:08untouchn2012-05-28 14:08:42
marsal438900:25:54untouchn2012-05-28 17:16:34
emy88800:03:42untouchy2012-05-28 09:44:40
carlo468700:12:38untouchy2012-05-28 01:20:33
ugo228600:14:21untouchy2012-05-28 21:16:00
PMarlin8500:21:38untouchy2012-05-28 02:33:12
tardar8400:29:59untouchy2012-05-28 11:25:05
arancia000:00:00untouch2012-05-28 18:59:48
shadiex000:00:00untouch2012-05-28 19:44:14
stefidigrona000:00:00untouch2012-05-28 19:08:12
Timothy10000:00:54Trisn2012-05-28 15:52:46
Akuma219900:01:05Trisn2012-05-28 13:20:23
sisi599800:01:12Trisn2012-05-28 11:34:36
lupurk9700:01:21Trisn2012-05-28 15:12:25
faber629600:01:31Trisn2012-05-28 00:07:42
yuma679500:01:36Trisn2012-05-28 15:18:09
lenzo9400:01:40Trisn2012-05-28 13:25:38
shadiex9300:01:44Trisn2012-05-28 16:35:09
Bely9200:01:56Trisn2012-05-28 12:21:11
bartez9200:01:56Trisn2012-05-28 10:53:54
rakesh_rai9000:01:59Trisn2012-05-28 05:20:59
distrirette8900:02:04Trisn2012-05-28 13:19:12
mik18800:02:05Trisn2012-05-28 11:39:15
flin688700:02:08Trisn2012-05-28 00:41:03
lilla638600:02:10Trisn2012-05-28 08:59:43
matmiki8500:02:16Trisn2012-05-28 19:16:03
paola598400:02:24Trisn2012-05-28 17:20:37
gheo628300:02:29Trisn2012-05-28 12:25:22
epifanio8200:02:31Trisn2012-05-28 00:18:31
boscardinale8200:02:31Trisn2012-05-28 06:56:29
toota8000:02:32Trisn2012-05-28 10:42:05
shassy7900:02:35Trisn2012-05-28 21:35:08
baron de roc7800:02:41Trisn2012-05-28 08:11:44
gclaudio7700:02:42Trisn2012-05-28 00:10:21
paunda7600:02:45Trisn2012-05-28 14:20:33
oner7500:02:47Trisn2012-05-28 23:40:06
ugo227400:02:53Trisn2012-05-28 00:08:15
ANANKE7300:02:58Trisn2012-05-28 23:37:12
bibs7200:03:03Trisn2012-05-28 21:33:12
carlo467100:03:09Trisn2012-05-28 00:25:45
Pinuccio7000:03:16Trisn2012-05-28 16:30:07
salvo9616900:03:24Trisn2012-05-28 13:41:33
Massimo526800:03:33Trisn2012-05-28 01:00:08
gabry626700:04:00Trisn2012-05-28 00:05:24
tardar6600:04:21Trisn2012-05-28 21:44:53
mapima6500:04:35Trisn2012-05-28 08:04:34
emilio6400:04:52Trisn2012-05-28 08:28:03
peppech6300:05:05Trisn2012-05-28 13:37:27
pacotti6200:05:19Trisn2012-05-28 00:38:09
marsal436100:05:59Trisn2012-05-28 11:38:06
peanol6000:18:05Trisn2012-05-28 07:48:02
PMarlin5900:00:56Trisy2012-05-28 20:52:37
migza20065900:00:56Trisy2012-05-28 06:14:34
stefania10000:09:24Touchyn2012-05-28 11:12:41
bartez9900:10:05Touchyn2012-05-28 19:29:06
rakesh_rai9800:10:45Touchyn2012-05-28 18:50:34
shassy9700:17:17Touchyn2012-05-28 21:46:50
Pinguino9600:21:08Touchyn2012-05-28 12:09:40
PMarlin9500:08:37Touchyy2012-05-28 04:52:21
ugo229400:09:34Touchyy2012-05-28 21:47:01
emy8000:00:00Touchy2012-05-28 15:24:16
lenzo10000:11:28sumn2012-05-28 08:31:17
rakesh_rai9900:18:00sumn2012-05-28 10:02:03
siculoslim9800:25:18sumn2012-05-28 12:00:53
emilio9705:56:19sumn2012-05-28 12:20:11
bartez9600:50:29sumy2012-05-28 15:39:22
guspilla000:00:00sum2012-05-28 17:16:57
josehans10000:08:33Sudoku Nn2012-05-28 09:37:36
PMarlin9900:04:32Sudoku Ny2012-05-28 20:47:40
migza20069800:13:01Sudoku Ny2012-05-28 18:53:46
diana10000:01:53subset5x1n2012-05-28 12:34:41
sisi599900:02:58subset5x1n2012-05-28 21:30:49
mik19800:03:10subset5x1n2012-05-28 11:45:05
HeartattacK9700:03:24subset5x1n2012-05-28 00:49:57
iaiacricri9700:03:24subset5x1n2012-05-28 21:38:00
bartez9500:03:48subset5x1n2012-05-28 19:15:37
giorgio19579400:03:55subset5x1n2012-05-28 14:15:52
rakesh_rai9300:04:24subset5x1n2012-05-28 19:01:46
matmiki9200:04:57subset5x1n2012-05-28 19:08:00
stefidigrona9100:05:54subset5x1n2012-05-28 18:06:18
savo9000:06:02subset5x1n2012-05-28 13:14:12
ugo228900:06:04subset5x1n2012-05-28 22:53:10
distrirette8800:06:13subset5x1n2012-05-28 14:01:02
tida8700:06:27subset5x1n2012-05-28 10:55:37
migza20068600:06:47subset5x1n2012-05-28 06:07:37
carlo468500:07:39subset5x1n2012-05-28 19:16:59
emilio8400:07:48subset5x1n2012-05-28 07:36:48
guspilla8300:07:49subset5x1n2012-05-28 17:51:59
bigado8200:12:08subset5x1n2012-05-28 00:55:54
pacotti8100:13:01subset5x1n2012-05-28 10:03:23
miroilfox8000:15:57subset5x1n2012-05-28 13:31:58
jonnie557900:16:20subset5x1n2012-05-28 23:16:19
shadiex000:00:00subset5x12012-05-28 16:21:36
principessa000:00:00subset5x12012-05-28 19:43:49
diana10000:08:33subset4x2n2012-05-28 12:25:59
tida9900:11:03subset4x2n2012-05-28 10:44:27
migza20069800:11:40subset4x2n2012-05-28 05:55:49
giorgio19579700:21:18subset4x2n2012-05-28 10:22:19
guspilla000:00:00subset4x22012-05-28 19:30:34
carlo46000:00:00subset4x22012-05-28 19:35:11
diana10000:01:55subset3x3n2012-05-28 12:23:54
matmiki9900:02:55subset3x3n2012-05-28 19:04:58
giorgio19579800:02:59subset3x3n2012-05-28 10:19:11
tida9700:03:11subset3x3n2012-05-28 10:41:09
migza20069600:03:42subset3x3n2012-05-28 05:33:32
angiolo9500:04:18subset3x3n2012-05-28 14:47:36
bartez9400:05:13subset3x3n2012-05-28 19:10:18
carlo469300:05:57subset3x3n2012-05-28 19:24:44
ugo229200:08:33subset3x3n2012-05-28 23:00:22
skorpio9100:11:41subset3x3n2012-05-28 22:54:09
guspilla000:00:00subset3x32012-05-28 18:21:01
giorgio195710000:07:40subset3x2n2012-05-28 00:16:30
tida9900:08:21subset3x2n2012-05-28 10:32:36
migza20069800:18:20subset3x2n2012-05-28 05:37:22
guspilla9701:46:55subset3x2n2012-05-28 19:22:47
carlo46000:00:00subset3x22012-05-28 19:52:23
diana000:00:00subset3x22012-05-28 12:18:17
diana10000:01:47subset2x2n2012-05-28 12:16:21
bartez9900:02:07subset2x2n2012-05-28 19:08:01
matmiki9800:02:17subset2x2n2012-05-28 19:02:33
tida9700:02:40subset2x2n2012-05-28 10:29:49
giorgio19579600:02:44subset2x2n2012-05-28 00:13:39
shadiex9500:03:04subset2x2n2012-05-28 16:17:42
mik19400:03:10subset2x2n2012-05-28 11:41:43
ugo229300:03:42subset2x2n2012-05-28 23:21:09
carlo469200:04:18subset2x2n2012-05-28 19:30:47
angiolo9100:04:38subset2x2n2012-05-28 14:42:48
pacotti9000:06:13subset2x2n2012-05-28 00:43:39
emilio9000:06:13subset2x2n2012-05-28 07:29:44
migza20068800:12:22subset2x2n2012-05-28 05:21:01
brtcrl8700:18:38subset2x2n2012-05-28 20:57:19
guspilla8602:54:39subset2x2n2012-05-28 17:59:55
random000:00:00subset2x22012-05-28 00:38:46
sisi5910000:04:08Stripesn2012-05-28 21:25:56
shadiex9900:05:04Stripesn2012-05-28 18:16:49
faber629800:05:32Stripesn2012-05-28 00:42:09
distrirette9700:06:48Stripesn2012-05-28 13:41:19
Tizio9600:07:54Stripesn2012-05-28 19:43:22
bartez9500:08:16Stripesn2012-05-28 19:20:18
lenzo9400:10:53Stripesn2012-05-28 12:45:43
pecos9300:12:58Stripesn2012-05-28 13:53:12
grafiro9200:15:31Stripesn2012-05-28 01:31:57
PMarlin9100:03:50Stripesy2012-05-28 20:43:33
boscardinale000:00:00Stripes2012-05-28 14:42:27
lenzo10000:05:36Straightn2012-05-28 12:56:55
angiolo9900:06:01Straightn2012-05-28 14:36:34
guspilla9800:06:15Straightn2012-05-28 15:33:22
bartez9700:06:22Straightn2012-05-28 12:16:14
rakesh_rai9600:06:29Straightn2012-05-28 16:24:05
shadiex9500:08:21Straightn2012-05-28 18:00:56
emilio9400:09:40Straightn2012-05-28 09:55:49
random9300:11:14Straightn2012-05-28 00:06:01
Giscard9212:02:23Straightn2012-05-28 01:05:34
magnificoo000:00:00Straight2012-05-28 13:23:45
rakesh_rai10000:03:32Slot Machinen2012-05-28 11:16:35
baron de roc9900:03:48Slot Machinen2012-05-28 17:42:57
shadiex9800:05:44Slot Machinen2012-05-28 16:28:37
HeartattacK9700:06:19Slot Machinen2012-05-28 23:02:11
lenzo9600:07:55Slot Machinen2012-05-28 09:53:01
PMarlin9500:02:33Slot Machiney2012-05-28 20:40:45
koala9400:02:51Slot Machiney2012-05-28 14:17:26
random9300:04:08Slot Machiney2012-05-28 15:33:12
fsc59000:00:00Slot Machine2012-05-28 23:05:26
lenzo10000:06:02Skyscrapern2012-05-28 20:53:14
rakesh_rai9900:05:02Skyscrapery2012-05-28 19:06:46
PMarlin9800:05:03Skyscrapery2012-05-28 02:24:18
ugo229700:07:13Skyscrapery2012-05-28 20:27:13
guspilla10000:19:53Rossini Outsiden2012-05-28 15:59:45
PMarlin9900:27:40Rossini Outsiden2012-05-28 00:28:41
savo9800:32:14Rossini Outsiden2012-05-28 13:48:40
koala9700:41:21Rossini Outsiden2012-05-28 12:46:44
magnificoo9600:55:40Rossini Outsiden2012-05-28 16:09:34
arancia9505:26:59Rossini Outsiden2012-05-28 13:23:12
Tizio000:00:00Rossini Outside2012-05-28 19:51:36
simonetta000:00:00Rossini Outside2012-05-28 07:17:40
maryg000:00:00Rossini Outside2012-05-28 08:59:58
lenzo10000:08:29Rossinin2012-05-28 07:46:29
shadiex9900:09:46Rossinin2012-05-28 19:13:19
Albus Percival9800:14:21Rossinin2012-05-28 21:10:01
simonetta9700:14:48Rossinin2012-05-28 23:26:24
rakesh_rai9600:15:37Rossinin2012-05-28 11:00:27
fsc599500:15:43Rossinin2012-05-28 11:27:20
giorgio19579400:15:47Rossinin2012-05-28 21:59:04
savo9300:16:14Rossinin2012-05-28 13:32:20
vencanas9200:30:55Rossinin2012-05-28 14:07:42
pecos9100:40:28Rossinin2012-05-28 13:10:49
PMarlin9000:06:07Rossiniy2012-05-28 01:57:48
guspilla8900:07:41Rossiniy2012-05-28 15:51:58
koala8800:15:59Rossiniy2012-05-28 18:07:48
magnificoo000:00:00Rossini2012-05-28 15:51:19
GPARPI000:00:00Rossini2012-05-28 14:15:14
ale1959000:00:00Rossini2012-05-28 16:42:55
dario5210000:06:32repeated neighboursn2012-05-28 17:26:14
faber6210000:08:36queenn2012-05-28 11:35:09
shadiex9900:10:37queenn2012-05-28 18:45:13
carlo469800:10:55queenn2012-05-28 01:33:22
salvo9619700:20:19queenn2012-05-28 14:15:50
stf559600:30:32queenn2012-05-28 22:35:12
sdf9500:03:18queeny2012-05-28 20:02:04
PMarlin9400:06:28queeny2012-05-28 20:34:10
dario529300:08:37queeny2012-05-28 16:28:44
ugo229200:09:06queeny2012-05-28 15:27:19
tardar9100:13:16queeny2012-05-28 19:22:46
gabry62000:00:00queen2012-05-28 13:44:27
peanol000:00:00queen2012-05-28 07:47:08
ripafi000:00:00queen2012-05-28 08:48:59
lenzo10000:05:02quadruplen2012-05-28 08:45:46
sisi599900:05:04quadruplen2012-05-28 21:55:45
rakesh_rai9800:06:46quadruplen2012-05-28 10:53:05
siculoslim9700:07:46quadruplen2012-05-28 00:08:06
SUDOMICH9600:07:49quadruplen2012-05-28 20:48:00
bjelico9500:08:29quadruplen2012-05-28 05:43:46
PMarlin9400:10:41quadruplen2012-05-28 02:09:57
shadiex9300:11:01quadruplen2012-05-28 19:58:00
fsc599200:13:50quadruplen2012-05-28 08:25:07
smarti9100:14:24quadruplen2012-05-28 09:47:17
bigado9000:15:32quadruplen2012-05-28 01:08:22
gpace8438900:16:39quadruplen2012-05-28 17:15:44
koala8800:06:26quadrupley2012-05-28 14:41:50
guspilla8700:10:51quadrupley2012-05-28 16:29:59
Timothy10000:05:50Quadron2012-05-28 21:23:39
rakesh_rai9900:09:34Quadron2012-05-28 10:35:43
shadiex9800:14:59Quadron2012-05-28 20:11:35
lenzo9700:18:47Quadron2012-05-28 08:51:00
vencanas9600:33:24Quadron2012-05-28 20:33:18
lenzo10000:08:38QuadMax 4Even4Oddn2012-05-28 13:03:03
PMarlin9900:11:03QuadMax 4Even4Oddy2012-05-28 20:22:46
Timothy10000:04:13Quad Maxn2012-05-28 21:19:19
PMarlin9900:05:22Quad Maxy2012-05-28 20:17:13
shadiex000:00:00Quad Max2012-05-28 19:57:52
prof_matarazzo10000:03:04QGL0_100501_042012-05-28 17:07:41
lucavip10000:09:59QGLn2012-05-28 15:01:16
random9900:12:07QGLn2012-05-28 15:20:31
Pinuccio9800:25:20QGLn2012-05-28 16:38:38
vesnasta9700:30:50QGLn2012-05-28 13:58:53
guspilla000:00:00QGL2012-05-28 15:45:26
angiolo000:00:00QGL2012-05-28 17:23:11
bartez10000:04:11Pooln2012-05-28 10:47:21
nor9900:07:55Pooln2012-05-28 08:22:00
diana9800:08:40Pooln2012-05-28 06:28:01
baffo19519700:09:57Pooln2012-05-28 20:32:45
angiolo9600:10:28Pooln2012-05-28 14:52:05
oner9500:14:57Pooln2012-05-28 19:02:57
brtcrl9400:23:48Pooln2012-05-28 18:01:58
lenzo9300:41:22Pooln2012-05-28 09:11:19
tardar9202:32:11Pooln2012-05-28 17:27:58
purifire9100:04:42Pooly2012-05-28 08:40:04
Al8erto9000:06:00Pooly2012-05-28 18:42:55
baron de roc000:00:00Pool2012-05-28 12:39:04
josehans000:00:00Pool2012-05-28 08:42:41
iaiacricri000:00:00Pool2012-05-28 15:52:03
PMarlin000:00:00Pool2012-05-28 20:17:02
shadiex000:00:00Pool2012-05-28 17:57:18
distrirette000:00:00Pool2012-05-28 13:52:00
siculoslim10000:13:52PlusOrMinusn2012-05-28 21:21:01
PMarlin9900:05:50PlusOrMinusy2012-05-28 04:17:24
brtcrl000:00:00PlusOrMinus2012-05-28 19:15:03
siculoslim10000:01:21pencilmarksn2012-05-28 00:06:00
genovese volante9900:01:45pencilmarksn2012-05-28 13:18:44
skorpio9800:01:55pencilmarksn2012-05-28 22:32:28
Bely9700:01:58pencilmarksn2012-05-28 22:58:13
distrirette9700:01:58pencilmarksn2012-05-28 13:10:33
shadiex9500:02:05pencilmarksn2012-05-28 16:07:47
bartez9400:02:09pencilmarksn2012-05-28 13:28:20
Anconeo9300:02:20pencilmarksn2012-05-28 13:07:13
manuele9200:02:33pencilmarksn2012-05-28 21:48:18
HeartattacK9100:02:41pencilmarksn2012-05-28 00:41:50
epifanio9000:02:50pencilmarksn2012-05-28 13:20:41
paola598900:02:52pencilmarksn2012-05-28 18:50:28
Angelica 30sec8800:02:54pencilmarksn2012-05-28 19:46:17
brtcrl8700:02:56pencilmarksn2012-05-28 18:54:52
savo8600:02:58pencilmarksn2012-05-28 17:02:53
peluri8500:02:59pencilmarksn2012-05-28 06:07:08
PMarlin8400:03:00pencilmarksn2012-05-28 00:25:34
lenzo8300:03:01pencilmarksn2012-05-28 11:00:34
emilio8200:03:06pencilmarksn2012-05-28 06:53:57
khuski8100:03:07pencilmarksn2012-05-28 14:39:39
cebruma8000:03:12pencilmarksn2012-05-28 09:01:32
oner7900:03:21pencilmarksn2012-05-28 20:13:24
bjelico7800:03:24pencilmarksn2012-05-28 21:10:50
ugo227700:03:31pencilmarksn2012-05-28 15:21:47
faber627600:03:32pencilmarksn2012-05-28 00:35:41
sonia19687500:03:37pencilmarksn2012-05-28 16:14:35
iaiacricri7400:03:40pencilmarksn2012-05-28 21:42:03
smarti7300:03:52pencilmarksn2012-05-28 09:36:04
shassy7200:04:03pencilmarksn2012-05-28 22:51:43
ale19597100:04:04pencilmarksn2012-05-28 16:23:18
orko7000:04:07pencilmarksn2012-05-28 16:59:19
Bruno616900:04:11pencilmarksn2012-05-28 11:23:05
maxxghi6800:04:15pencilmarksn2012-05-28 18:59:11
sdf6700:04:21pencilmarksn2012-05-28 19:57:27
baron de roc6600:04:31pencilmarksn2012-05-28 17:01:44
rakesh_rai6500:04:40pencilmarksn2012-05-28 05:15:59
Al8erto6400:04:43pencilmarksn2012-05-28 14:16:16
Piyu6300:04:46pencilmarksn2012-05-28 10:14:19
gpace8436200:04:49pencilmarksn2012-05-28 17:10:47
migza20066100:04:53pencilmarksn2012-05-28 05:15:57
toota6000:05:06pencilmarksn2012-05-28 10:44:45
miroilfox6000:05:06pencilmarksn2012-05-28 14:03:44
sergio495800:05:17pencilmarksn2012-05-28 21:08:29
fsc595700:05:25pencilmarksn2012-05-28 08:13:14
dario525600:05:42pencilmarksn2012-05-28 17:33:43
devarajand5500:05:52pencilmarksn2012-05-28 03:13:22
vesnasta5400:05:57pencilmarksn2012-05-28 14:29:53
Mara5300:06:00pencilmarksn2012-05-28 11:43:26
angy715200:06:01pencilmarksn2012-05-28 14:57:00
yuma675100:06:04pencilmarksn2012-05-28 15:20:10
boscardinale5000:06:11pencilmarksn2012-05-28 05:30:27
bigado4900:06:23pencilmarksn2012-05-28 00:39:00
nonnapona4900:06:23pencilmarksn2012-05-28 09:51:29
gclaudio4700:06:37pencilmarksn2012-05-28 22:57:54
pollon4600:07:12pencilmarksn2012-05-28 10:37:56
vencanas4500:07:15pencilmarksn2012-05-28 05:26:33
paunda4400:07:57pencilmarksn2012-05-28 14:32:17
carlo464300:08:24pencilmarksn2012-05-28 00:29:05
pepette4200:08:37pencilmarksn2012-05-28 08:51:53
Eti 1144100:10:22pencilmarksn2012-05-28 15:38:12
lilla634000:10:52pencilmarksn2012-05-28 08:32:04
tardar3900:12:34pencilmarksn2012-05-28 21:05:11
giangi3800:13:02pencilmarksn2012-05-28 16:05:01
pacotti3700:14:00pencilmarksn2012-05-28 00:23:49
maryg3600:17:15pencilmarksn2012-05-28 08:42:09
clelia753500:19:41pencilmarksn2012-05-28 13:45:26
kabar3400:34:43pencilmarksn2012-05-28 09:56:41
aria3300:37:07pencilmarksn2012-05-28 19:31:24
MidNightStroke3201:00:12pencilmarksn2012-05-28 22:03:03
Antonio silipigni3101:09:00pencilmarksn2012-05-28 19:43:40
vale100000:00:00pencilmarks2012-05-28 22:34:40
principessa000:00:00pencilmarks2012-05-28 19:48:38
Sam Ohtnna000:00:00pencilmarks2012-05-28 00:10:08
matmiki10000:15:03Patchworkn2012-05-28 18:47:19
lilla639900:15:43Patchworkn2012-05-28 08:43:50
genovese volante9800:17:09Patchworkn2012-05-28 11:59:22
vesnasta9700:45:54Patchworkn2012-05-28 13:12:54
simonetta000:00:00Patchwork2012-05-28 22:57:25
manuele000:00:00Patchwork2012-05-28 22:00:10
shadiex000:00:00Patchwork2012-05-28 20:30:04
nor000:00:00Patchwork2012-05-28 08:33:47
random000:00:00Patchwork2012-05-28 14:59:37
yuma67000:00:00Patchwork2012-05-28 21:55:24
Carloplus10000:32:44Palindromon2012-05-28 21:13:48
savo9900:41:09Palindromon2012-05-28 16:23:19
rakesh_rai9800:19:23Palindromoy2012-05-28 16:31:01
lenzo000:00:00Palindromo2012-05-28 10:01:13
purifire000:00:00Palindromo2012-05-28 13:05:36
simonetta000:00:00Palindromo2012-05-28 19:25:40
PMarlin000:00:00Palindromo2012-05-28 19:45:50
azerty10000:05:45outsiden2012-05-28 18:38:15
francoclaudio9900:07:16outsiden2012-05-28 20:51:52
purifire9800:09:28outsiden2012-05-28 08:29:11
stefania9700:10:06outsiden2012-05-28 10:25:14
Piyu9600:10:19outsiden2012-05-28 10:03:52
skorpio9500:10:46outsiden2012-05-28 22:21:33
savo9400:11:48outsiden2012-05-28 13:20:20
Tizio9300:12:09outsiden2012-05-28 19:30:10
genovese volante9200:12:10outsiden2012-05-28 12:45:22
miroilfox9100:12:47outsiden2012-05-28 18:21:30
siculoslim9000:13:31outsiden2012-05-28 21:07:14
enricoe8900:13:42outsiden2012-05-28 14:41:17
rakesh_rai8800:13:50outsiden2012-05-28 05:40:19
lenzo8700:13:59outsiden2012-05-28 10:45:11
arancia8600:15:53outsiden2012-05-28 12:55:10
faber628500:17:49outsiden2012-05-28 00:17:27
salvo9618400:18:23outsiden2012-05-28 12:31:28
Eti 1148300:20:56outsiden2012-05-28 00:11:38
falco28200:21:56outsiden2012-05-28 14:38:11
gierre8100:22:27outsiden2012-05-28 00:43:06
fsc598000:30:40outsiden2012-05-28 10:25:21
angiolo7900:33:30outsiden2012-05-28 21:00:16
pollon7800:37:09outsiden2012-05-28 10:47:00
Pinguino7707:32:42outsiden2012-05-28 12:32:24
HeartattacK7617:58:43outsiden2012-05-28 00:29:07
PMarlin7500:05:43outsidey2012-05-28 02:04:07
guspilla7400:06:51outsidey2012-05-28 16:19:44
koala7300:07:01outsidey2012-05-28 13:28:11
maryg000:00:00outside2012-05-28 20:29:09
Albus Percival000:00:00outside2012-05-28 20:42:59
simonetta000:00:00outside2012-05-28 19:25:28
emilio10000:17:29offsetn2012-05-28 19:47:50
bartez9900:18:08offsetn2012-05-28 14:32:25
dario529800:20:01offsetn2012-05-28 23:17:37
carlo469700:38:43offsety2012-05-28 01:44:25
tardar000:00:00offset2012-05-28 11:55:21
falco2000:00:00offset2012-05-28 14:20:08
Puzzleland10000:00:24Nurikaben2012-05-28 21:17:27
Akuma219900:00:28Nurikaben2012-05-28 13:21:40
migza20069800:00:29Nurikaben2012-05-28 00:06:20
vesnasta9700:00:30Nurikaben2012-05-28 13:12:16
matmiki9600:00:34Nurikaben2012-05-28 18:41:20
Sam Ohtnna9500:00:48Nurikaben2012-05-28 00:09:01
giorgio19579400:00:50Nurikaben2012-05-28 00:08:14
rakesh_rai9300:00:51Nurikaben2012-05-28 05:14:43
stefidigrona9200:01:06Nurikaben2012-05-28 12:19:23
angiolo9100:01:11Nurikaben2012-05-28 14:26:52
frst9000:01:14Nurikaben2012-05-28 06:53:29
Pinguino8900:01:23Nurikaben2012-05-28 12:30:54
arancia8800:01:36Nurikaben2012-05-28 12:50:56
bartez8700:01:51Nurikaben2012-05-28 10:33:11
Fresh Meat8600:01:57Nurikaben2012-05-28 22:36:31
noidea8500:09:38Nurikaben2012-05-28 18:44:49
shadiex000:00:00Nurikabe2012-05-28 20:27:59
brtcrl000:00:00Nurikabe2012-05-28 18:36:30
Timothy10000:01:29non consecutivon2012-05-28 21:30:13
Akuma219900:02:17non consecutivon2012-05-28 13:24:35
rakesh_rai9800:02:51non consecutivon2012-05-28 10:25:11
lenzo9700:03:01non consecutivon2012-05-28 07:36:33
genovese volante9600:03:14non consecutivon2012-05-28 12:59:47
smarti9500:03:30non consecutivon2012-05-28 10:31:49
stefania9400:03:39non consecutivon2012-05-28 20:27:19
SUDOMICH9300:03:56non consecutivon2012-05-28 22:31:19
slaveVARESE9200:03:58non consecutivon2012-05-28 23:23:58
bartez9100:04:26non consecutivon2012-05-28 15:34:24
faber629000:05:58non consecutivon2012-05-28 11:24:59
Eti 1148900:06:15non consecutivon2012-05-28 00:41:29
siculoslim8800:06:52non consecutivon2012-05-28 14:42:55
paunda8700:07:30non consecutivon2012-05-28 14:40:25
stefidigrona8600:08:32non consecutivon2012-05-28 18:12:48
emy88500:02:11non consecutivoy2012-05-28 15:21:47
ugo228400:02:13non consecutivoy2012-05-28 14:56:17
migza20068300:02:23non consecutivoy2012-05-28 05:13:26
PMarlin8200:02:38non consecutivoy2012-05-28 19:42:48
pacotti8100:04:00non consecutivoy2012-05-28 11:37:15
gommaflex288000:04:29non consecutivoy2012-05-28 23:08:20
CLEOTTA7900:04:45non consecutivoy2012-05-28 21:58:05
carlo467800:05:11non consecutivoy2012-05-28 19:11:31
dario5210000:07:37NoMirrorn2012-05-28 22:47:04
mik110000:08:19neighboursn2012-05-28 12:03:32
faber629900:12:46neighboursn2012-05-28 14:02:38
lenzo10000:08:01multiplen2012-05-28 20:59:23
stefidigrona000:00:00multiple2012-05-28 18:21:45
bartez000:00:00multiple2012-05-28 10:38:04
purifire000:00:00multiple2012-05-28 16:55:35
Eti 114000:00:00multiple2012-05-28 15:51:49
brtcrl000:00:00multiple2012-05-28 18:57:58
dario5210000:11:24mirror twinn2012-05-28 22:55:36
baron de roc9900:12:46mirror twinn2012-05-28 17:29:25
bartez10000:05:27mirror 10n2012-05-28 13:02:03
dario529900:08:34mirror 10n2012-05-28 18:27:39
prof_matarazzo9800:09:48mirror 10n2012-05-28 17:17:54
epifanio9702:14:30mirror 10y2012-05-28 19:01:21
Timothy10000:01:30mirrorn2012-05-28 15:53:46
faber629900:04:23mirrorn2012-05-28 00:09:25
flin689800:04:36mirrorn2012-05-28 00:43:21
mik19700:05:12mirrorn2012-05-28 12:12:21
shassy9600:05:15mirrorn2012-05-28 20:52:29
stefania9500:06:12mirrorn2012-05-28 10:35:37
epifanio9400:07:56mirrorn2012-05-28 00:25:27
distrirette9300:07:58mirrorn2012-05-28 13:32:54
tardar9200:08:02mirrorn2012-05-28 10:50:10
matmiki9100:08:09mirrorn2012-05-28 19:18:28
oner9000:08:41mirrorn2012-05-28 23:43:57
salvo9618900:08:52mirrorn2012-05-28 13:45:25
mm878800:11:41mirrorn2012-05-28 15:12:34
emilio8700:12:30mirrorn2012-05-28 07:45:39
alexdon8600:15:04mirrorn2012-05-28 08:09:13
stefaniaobi8500:25:29mirrorn2012-05-28 11:49:04
bartez8400:12:35mirrory2012-05-28 10:56:26
shadiex000:00:00mirror2012-05-28 17:27:15
Massimo52000:00:00mirror2012-05-28 13:00:30
dario5210000:04:38minmaxn2012-05-28 23:11:15
bartez9900:05:31minmaxn2012-05-28 12:50:54
faber629800:08:43minmaxn2012-05-28 17:49:04
brtcrl9700:18:28minmaxn2012-05-28 19:17:45
shadiex000:00:00minmax2012-05-28 18:09:40
Timothy10000:00:54minin2012-05-28 15:55:23
Akuma219900:01:00minin2012-05-28 13:19:07
diana9800:01:14minin2012-05-28 12:36:45
shadiex9700:01:15minin2012-05-28 17:19:10
bartez9600:01:16minin2012-05-28 10:35:15
lupurk9500:01:26minin2012-05-28 15:16:25
Bely9400:01:34minin2012-05-28 11:21:07
fenicia9300:01:38minin2012-05-28 13:40:21
Fresh Meat9200:01:41minin2012-05-28 22:25:31
flin689100:01:42minin2012-05-28 00:34:51
Anconeo9000:01:52minin2012-05-28 13:12:00
epifanio8900:02:11minin2012-05-28 00:16:08
stefania8800:02:13minin2012-05-28 11:09:51
paunda8700:02:15minin2012-05-28 14:17:44
sonia19688600:02:19minin2012-05-28 16:18:19
sergio498500:02:24minin2012-05-28 21:05:54
rakesh_rai8400:02:26minin2012-05-28 04:23:26
mik18300:02:31minin2012-05-28 11:48:48
oner8200:02:33minin2012-05-28 20:09:57
emilio8100:02:35minin2012-05-28 06:29:33
shadow8000:02:44minin2012-05-28 15:33:31
peluri7900:02:46minin2012-05-28 06:04:14
matmiki7900:02:46minin2012-05-28 19:13:10
HeartattacK7700:02:50minin2012-05-28 23:10:43
matteo887700:02:50minin2012-05-28 10:25:25
peppech7500:02:51minin2012-05-28 16:43:04
ugo227400:02:56minin2012-05-28 13:54:16
baron de roc7300:03:00minin2012-05-28 09:18:41
lonewolf547200:03:04minin2012-05-28 09:53:55
paola597100:03:09minin2012-05-28 17:17:16
bjelico7000:03:10minin2012-05-28 05:52:29
lilla636900:03:14minin2012-05-28 09:07:37
gheo626800:03:15minin2012-05-28 12:21:59
gabriella616700:03:27minin2012-05-28 16:08:03
vencanas6600:03:36minin2012-05-28 05:34:04
Eti 1146500:03:42minin2012-05-28 00:34:17
GPARPI6400:03:44minin2012-05-28 14:11:11
scledum6300:03:47minin2012-05-28 08:22:38
yuma676200:03:57minin2012-05-28 10:27:37
migza20066100:04:02minin2012-05-28 05:09:12
carlo466000:04:04minin2012-05-28 00:21:32
silverdog5900:04:05minin2012-05-28 00:52:53
moso5800:04:12minin2012-05-28 22:49:25
ym46oc5700:04:22minin2012-05-28 14:28:09
principessa5700:04:22minin2012-05-28 20:16:22
boscardinale5500:04:36minin2012-05-28 06:35:10
faber625400:04:38minin2012-05-28 00:02:56
stf555300:04:45minin2012-05-28 23:52:07
gabry625200:04:52minin2012-05-28 00:00:17
sdf5100:05:22minin2012-05-28 19:51:55
kabar5000:05:24minin2012-05-28 09:11:44
fsc594900:05:25minin2012-05-28 08:19:35
bob494800:05:34minin2012-05-28 10:18:54
stefidigrona4700:05:40minin2012-05-28 20:09:38
gclaudio4600:06:08minin2012-05-28 00:04:02
lamaestra4500:06:18minin2012-05-28 04:38:17
molinomalla4400:07:01minin2012-05-28 14:38:11
vale1004300:07:26minin2012-05-28 22:41:42
brtcrl4200:07:46minin2012-05-28 19:37:06
marsal434100:09:50minin2012-05-28 11:45:22
MidNightStroke4000:20:19minin2012-05-28 21:24:58
tardar3901:34:40minin2012-05-28 09:15:16
cioppi3818:27:53minin2012-05-28 03:29:59
nonnapona000:00:00mini2012-05-28 10:01:23
gpace843000:00:00mini2012-05-28 11:22:12
pepette000:00:00mini2012-05-28 17:58:13
lenzo000:00:00mini2012-05-28 10:42:16
mapima000:00:00mini2012-05-28 15:41:52
paolarina000:00:00mini2012-05-28 15:04:58
distrirette000:00:00mini2012-05-28 13:13:17
steph000:00:00mini2012-05-28 13:38:48
bibs000:00:00mini2012-05-28 18:56:20
Massimo52000:00:00mini2012-05-28 12:58:18
baron de roc10000:06:22Memoryn2012-05-28 17:22:40
PMarlin9900:07:59Memoryy2012-05-28 19:34:34
Massimo52000:00:00Memory2012-05-28 00:56:14
mimmagiada10000:01:23Master Mind02012-05-28 01:07:08
yuma679900:00:47Master Mind02012-05-28 21:45:46
oner9800:00:57Master Mind02012-05-28 21:08:45
stefidigrona9700:01:17Master Mind02012-05-28 17:51:57
guspilla9600:01:25Master Mind02012-05-28 15:31:52
niki539500:01:15Master Mind02012-05-28 15:42:53
maxxghi9400:01:26Master Mind02012-05-28 19:03:45
ym46oc9300:01:58Master Mind02012-05-28 14:37:21
epifanio9200:01:13Master Mind02012-05-28 21:24:39
ubimmc9100:02:32Master Mind02012-05-28 02:31:50
stefania9000:02:45Master Mind02012-05-28 10:09:09
migza20068900:01:31Master Mind02012-05-28 00:04:40
flin688800:03:38Master Mind02012-05-28 00:36:59
ugo228700:02:50Master Mind02012-05-28 00:04:25
shadiex000:00:00Master Mind02012-05-28 20:31:04
HeartattacK10000:00:57Logic Mind02012-05-28 00:48:44
shadow9900:01:04Logic Mind02012-05-28 15:31:32
flin689800:01:08Logic Mind02012-05-28 00:33:16
giorgio19579700:01:09Logic Mind02012-05-28 00:06:51
yuma679600:01:10Logic Mind02012-05-28 21:47:12
mik19500:01:26Logic Mind02012-05-28 11:37:26
niki539400:01:28Logic Mind02012-05-28 15:44:23
oner9300:01:36Logic Mind02012-05-28 21:13:42
ym46oc9200:01:50Logic Mind02012-05-28 14:25:57
migza20069200:01:50Logic Mind02012-05-28 00:02:31
ubimmc9000:01:54Logic Mind02012-05-28 01:48:05
bartez8900:02:04Logic Mind02012-05-28 10:09:20
ugo228800:02:05Logic Mind02012-05-28 00:01:46
stefidigrona8700:02:24Logic Mind02012-05-28 17:54:15
epifanio8600:02:28Logic Mind02012-05-28 21:21:55
chiedidime8500:02:49Logic Mind02012-05-28 16:01:01
mimmagiada8400:03:34Logic Mind02012-05-28 01:03:12
Puzzleland10000:00:35lampionsn2012-05-28 21:16:42
bartez9900:00:36lampionsn2012-05-28 10:11:38
vesnasta9800:01:47lampionsn2012-05-28 10:54:26
rakesh_rai9700:05:20lampionsn2012-05-28 11:22:26
shadiex000:00:00lampions2012-05-28 20:28:49
lenzo10000:02:44kurven2012-05-28 06:59:12
HeartattacK9900:03:16kurven2012-05-28 23:20:21
epifanio9800:03:22kurven2012-05-28 13:31:30
faber629700:03:25kurven2012-05-28 17:58:43
SUDOMICH9600:03:27kurven2012-05-28 21:17:27
bartez9500:04:02kurven2012-05-28 12:57:52
grafiro9400:04:34kurven2012-05-28 23:33:20
rakesh_rai9300:04:40kurven2012-05-28 10:48:02
boscardinale9200:11:06kurven2012-05-28 14:28:46
orko9100:00:40kurvey2012-05-28 16:58:03
koala9000:00:47kurvey2012-05-28 18:04:48
PMarlin8900:00:48kurvey2012-05-28 19:33:35
ugo228800:01:10kurvey2012-05-28 13:57:32
shadiex000:00:00kurve2012-05-28 17:52:43
Timothy10000:02:23kropkin2012-05-28 21:32:58
bjelico9900:06:23kropkin2012-05-28 05:36:36
SUDOMICH9800:07:12kropkin2012-05-28 21:57:48
pecos9700:07:37kropkin2012-05-28 20:25:26
bartez9600:08:41kropkin2012-05-28 12:41:57
Limbo9500:16:25kropkin2012-05-28 17:49:14
jonnie559400:26:31kropkin2012-05-28 23:33:10
koala9300:05:05kropkiy2012-05-28 17:54:00
PMarlin9200:09:18kropkiy2012-05-28 19:24:02
xanx9100:13:51kropkiy2012-05-28 20:09:38
bce000:00:00kropki2012-05-28 17:12:00
pecos10000:27:09knightn2012-05-28 11:25:28
smarti000:00:00knight2012-05-28 10:35:44
pacotti000:00:00knight2012-05-28 10:19:13
shadiex000:00:00knight2012-05-28 19:32:55
slaveVARESE000:00:00knight2012-05-28 20:23:41
carlo46000:00:00knight2012-05-28 20:00:18
Akuma21000:00:00knight2012-05-28 14:51:30
Carloplus000:00:00knight2012-05-28 21:48:54
faber62000:00:00knight2012-05-28 12:12:45
Anconeo10000:09:20Killer Variantn2012-05-28 14:05:39
genovese volante9900:10:21Killer Variantn2012-05-28 13:21:21
diana9800:10:27Killer Variantn2012-05-28 12:55:39
fsc599700:10:55Killer Variantn2012-05-28 14:05:43
savo9600:12:43Killer Variantn2012-05-28 10:40:51
grafiro9500:13:43Killer Variantn2012-05-28 00:32:45
emilio9400:17:33Killer Variantn2012-05-28 20:07:58
bjelico9300:17:55Killer Variantn2012-05-28 19:27:40
miroilfox9200:19:01Killer Variantn2012-05-28 19:25:12
gclaudio9100:28:13Killer Variantn2012-05-28 00:20:22
guspilla9000:10:00Killer Varianty2012-05-28 17:06:47
koala8900:13:01Killer Varianty2012-05-28 16:52:45
ale19598800:13:53Killer Varianty2012-05-28 16:28:45
PMarlin8700:16:12Killer Varianty2012-05-28 19:07:23
ioete000:00:00Killer Variant2012-05-28 07:54:55
gpace843000:00:00Killer Variant2012-05-28 11:12:43
niki53000:00:00Killer Variant2012-05-28 18:35:57
pecos000:00:00Killer Variant2012-05-28 18:34:05
enricoe000:00:00Killer Variant2012-05-28 14:55:08
Timothy10000:06:56killern2012-05-28 21:37:04
francoclaudio9900:08:01killern2012-05-28 19:09:19
genovese volante9800:11:02killern2012-05-28 11:39:33
Bely9700:13:50killern2012-05-28 21:38:55
siculoslim9600:14:05killern2012-05-28 12:26:22
enricoe9500:14:10killern2012-05-28 14:26:58
miroilfox9400:15:26killern2012-05-28 13:48:07
grafiro9300:16:14killern2012-05-28 00:16:17
Angelica 30sec9200:16:43killern2012-05-28 12:26:04
savo9100:16:58killern2012-05-28 10:23:57
supermaxnan9000:17:38killern2012-05-28 13:25:23
alexdon8900:17:44killern2012-05-28 08:47:49
Anconeo8800:20:08killern2012-05-28 13:42:01
Bruno618700:20:34killern2012-05-28 11:02:18
sergio498600:21:18killern2012-05-28 21:24:25
angiolo8500:22:09killern2012-05-28 15:02:44
fsc598400:23:09killern2012-05-28 13:41:02
gpace8438300:24:28killern2012-05-28 08:54:05
smarti8200:24:40killern2012-05-28 10:06:49
GPARPI8100:26:31killern2012-05-28 12:34:50
angy718000:26:58killern2012-05-28 13:39:08
ripafi7900:28:48killern2012-05-28 06:14:41
serigaia7800:30:07killern2012-05-28 14:44:14
pecos7700:30:24killern2012-05-28 09:07:32
bjelico7600:30:47killern2012-05-28 21:14:35
josehans7500:33:36killern2012-05-28 09:03:35
luciomat7400:53:19killern2012-05-28 09:14:45
vencanas7300:59:20killern2012-05-28 05:52:57
emilio7201:12:29killern2012-05-28 08:41:36
nik97101:22:56killern2012-05-28 14:51:19
gclaudio7010:07:10killern2012-05-28 11:52:26
orko6900:09:29killery2012-05-28 17:18:48
PMarlin6800:10:49killery2012-05-28 04:41:19
tida6700:15:47killery2012-05-28 07:18:34
ale19596600:15:51killery2012-05-28 08:19:35
migza20066500:16:17killery2012-05-28 19:06:55
random6400:17:14killery2012-05-28 00:17:30
ubimmc6300:24:00killery2012-05-28 02:00:38
CLEOTTA6200:36:49killery2012-05-28 22:53:27
guspilla6100:39:59killery2012-05-28 16:26:43
sdf6001:48:44killery2012-05-28 14:48:01
Massimo52000:00:00killer2012-05-28 00:34:24
SUDOMICH000:00:00killer2012-05-28 22:16:09
Carloplus000:00:00killer2012-05-28 15:31:38
magnificoo000:00:00killer2012-05-28 13:03:12
Limbo000:00:00killer2012-05-28 13:45:28
saro50000:00:00killer2012-05-28 16:21:06
mapima000:00:00killer2012-05-28 07:49:52
peppech000:00:00killer2012-05-28 16:22:39
mpaola000:00:00killer2012-05-28 06:34:58
xanx000:00:00killer2012-05-28 10:16:54
gheo62000:00:00killer2012-05-28 22:39:36
ioete000:00:00killer2012-05-28 07:23:47
francoclaudio10000:03:47KakuroDokun2012-05-28 19:17:29
Timothy9900:04:14KakuroDokun2012-05-28 22:04:04
genovese volante9800:06:04KakuroDokun2012-05-28 11:51:04
sisi599700:06:35KakuroDokun2012-05-28 21:18:37
Angelica 30sec9600:07:16KakuroDokun2012-05-28 19:38:55
miroilfox9500:08:18KakuroDokun2012-05-28 19:44:28
simonetta9400:08:42KakuroDokun2012-05-28 22:48:32
grafiro9300:10:09KakuroDokun2012-05-28 02:13:24
baron de roc9200:24:43KakuroDokun2012-05-28 16:23:04
ale19599100:05:12KakuroDokuy2012-05-28 08:13:52
PMarlin9000:05:22KakuroDokuy2012-05-28 18:26:37
koala8900:05:57KakuroDokuy2012-05-28 17:18:18
guspilla8800:06:45KakuroDokuy2012-05-28 16:40:58
magnificoo000:00:00KakuroDoku2012-05-28 13:14:08
diana10000:35:52Jigsaw Hybridn2012-05-28 07:06:41
genovese volante9900:54:08Jigsaw Hybridn2012-05-28 15:58:52
andrize000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 07:17:26
Carloplus000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 18:35:46
koala000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 13:57:28
PMarlin000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 18:05:49
simonetta000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 20:28:16
bjelico000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 21:52:11
grafiro000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-28 23:38:15
Timothy10000:02:56jigsawn2012-05-28 21:44:10
lenzo9900:03:28jigsawn2012-05-28 21:21:19
rakesh_rai9800:05:10jigsawn2012-05-28 19:13:32
faber629700:05:32jigsawn2012-05-28 00:48:15
Akuma219600:05:53jigsawn2012-05-28 18:09:51
fsc599500:07:33jigsawn2012-05-28 11:03:36
lucavip9400:09:05jigsawn2012-05-28 14:52:01
Carloplus9300:09:19jigsawn2012-05-28 10:20:22
sergio499200:09:38jigsawn2012-05-28 21:13:55
boscardinale9100:10:31jigsawn2012-05-28 06:40:19
baron de roc9000:10:44jigsawn2012-05-28 16:50:31
lamaestra8900:12:40jigsawn2012-05-28 04:25:29
paunda8800:12:54jigsawn2012-05-28 14:04:26
slaveVARESE8700:12:57jigsawn2012-05-28 23:06:52
cebruma8600:14:59jigsawn2012-05-28 09:05:00
molinomalla8500:18:20jigsawn2012-05-28 14:45:24
vencanas8400:18:21jigsawn2012-05-28 06:56:48
mauro05128300:21:09jigsawn2012-05-28 09:11:09
mapima8207:32:20jigsawn2012-05-28 08:09:24
PMarlin8100:02:10jigsawy2012-05-28 18:03:24
ugo228000:02:16jigsawy2012-05-28 14:26:52
migza20067900:02:21jigsawy2012-05-28 05:06:39
carlo467800:06:45jigsawy2012-05-28 00:37:39
tardar7700:08:44jigsawy2012-05-28 21:50:54
Massimo52000:00:00jigsaw2012-05-28 00:42:19
distrirette000:00:00jigsaw2012-05-28 13:25:31
shadiex000:00:00jigsaw2012-05-28 17:03:24
principessa000:00:00jigsaw2012-05-28 20:04:23
genovese volante10000:04:47isokillern2012-05-28 13:36:11
peppech9900:12:05isokillern2012-05-28 13:16:16
lilla639800:13:53isokillern2012-05-28 09:20:27
pecos9701:16:03isokillern2012-05-28 11:54:09
PMarlin9600:02:04isokillery2012-05-28 18:01:09
Massimo52000:00:00isokiller2012-05-28 00:44:55
genovese volante10000:19:17ison2012-05-28 18:56:38
simonetta9900:32:00ison2012-05-28 22:16:07
brtcrl9800:39:41ison2012-05-28 21:17:54
pecos9700:56:27ison2012-05-28 16:53:55
PMarlin9600:08:44isoy2012-05-28 04:31:28
ugo229500:09:41isoy2012-05-28 23:27:00
baffo19519400:10:48isoy2012-05-28 07:34:49
peppech000:00:00iso2012-05-28 15:27:29
Mara10000:07:04integern2012-05-28 11:59:47
oner9900:07:16integern2012-05-28 23:25:20
baffo19519800:11:33integern2012-05-28 07:21:32
PMarlin9700:03:03integery2012-05-28 17:57:54
diana10000:20:16Hybridn2012-05-28 06:46:18
bjelico9900:22:22Hybridn2012-05-28 16:42:05
PMarlin9800:22:21Hybridy2012-05-28 00:03:03
emy8000:00:00Hybrid2012-05-28 09:52:09
andrize000:00:00Hybrid2012-05-28 07:17:52
Massimo52000:00:00Hybrid2012-05-28 00:38:50
HeartattacK10000:05:55greatern2012-05-28 22:46:11
dario529900:12:56greatern2012-05-28 18:11:49
koala000:00:00greater2012-05-28 14:20:25
Timothy10000:01:10Futoshikin2012-05-28 15:57:16
Akuma219900:01:21Futoshikin2012-05-28 14:56:02
shadiex9800:01:34Futoshikin2012-05-28 19:28:32
vesnasta9700:01:59Futoshikin2012-05-28 13:08:21
Fresh Meat9600:02:02Futoshikin2012-05-28 22:34:22
rakesh_rai9500:02:04Futoshikin2012-05-28 05:34:14
faber629400:02:05Futoshikin2012-05-28 00:39:39
genovese volante9300:02:10Futoshikin2012-05-28 12:33:18
lenzo9200:02:22Futoshikin2012-05-28 10:39:38
bartez9100:02:49Futoshikin2012-05-28 10:30:12
distrirette9000:03:15Futoshikin2012-05-28 13:15:39
ale19598900:03:20Futoshikin2012-05-28 08:10:26
emilio8800:03:21Futoshikin2012-05-28 18:28:04
sdf8700:03:36Futoshikin2012-05-28 19:48:07
matmiki8600:03:38Futoshikin2012-05-28 18:43:25
giorgio19578500:03:45Futoshikin2012-05-28 00:09:15
oner8400:03:46Futoshikin2012-05-28 18:23:04
magnificoo8300:03:51Futoshikin2012-05-28 13:19:46
boscardinale8200:03:59Futoshikin2012-05-28 06:52:24
steph8100:04:05Futoshikin2012-05-28 13:10:04
tida8000:04:09Futoshikin2012-05-28 07:34:36
Angelica 30sec7900:04:46Futoshikin2012-05-28 12:13:30
lilla637800:05:28Futoshikin2012-05-28 09:02:00
baron de roc7700:05:39Futoshikin2012-05-28 09:37:36
ubimmc7600:06:38Futoshikin2012-05-28 02:24:48
migza20067500:06:52Futoshikin2012-05-28 00:07:00
iaiacricri7400:07:35Futoshikin2012-05-28 21:55:58
peppech7300:08:51Futoshikin2012-05-28 13:28:30
mik17200:11:33Futoshikin2012-05-28 11:51:48
guspilla7100:39:08Futoshikin2012-05-28 15:04:47
devarajand000:00:00Futoshiki2012-05-28 03:19:49
francoclaudio10000:10:14framen2012-05-28 20:59:28
siculoslim9900:12:02framen2012-05-28 12:40:41
genovese volante9800:14:13framen2012-05-28 13:03:43
miroilfox9700:16:44framen2012-05-28 19:08:13
migza20069600:14:18framey2012-05-28 04:00:19
xanx9500:37:03framey2012-05-28 13:55:02
rakesh_rai9401:25:45framey2012-05-28 17:04:57
sdf9302:29:51framey2012-05-28 17:18:05
lamaestra000:00:00frame2012-05-28 04:45:17
faber62000:00:00frame2012-05-28 17:43:37
koala10000:08:20exclusion2n2012-05-28 12:38:14
bigado9900:10:17exclusion2n2012-05-28 00:45:28
paola599800:14:46exclusion2n2012-05-28 17:47:43
salvo9619700:19:53exclusion2n2012-05-28 16:57:05
molinomalla9600:21:53exclusion2n2012-05-28 16:03:23
fsc59000:00:00exclusion22012-05-28 22:17:41
shassy000:00:00exclusion22012-05-28 22:04:30
fsc5910000:11:54exclusion1n2012-05-28 09:46:45
paola599900:19:56exclusion1n2012-05-28 17:27:39
cioppi000:00:00exclusion12012-05-28 22:02:20
ANANKE000:00:00exclusion12012-05-28 23:43:39
shassy000:00:00exclusion12012-05-28 22:32:05
shadiex10000:02:48EvenOddn2012-05-28 17:48:41
faber629900:02:53EvenOddn2012-05-28 00:13:57
bartez9800:03:06EvenOddn2012-05-28 12:12:50
slaveVARESE9700:03:27EvenOddn2012-05-28 23:20:00
Eti 1149600:03:51EvenOddn2012-05-28 15:33:38
epifanio9500:04:00EvenOddn2012-05-28 00:21:16
paola599400:04:15EvenOddn2012-05-28 17:23:14
gheo629300:04:40EvenOddn2012-05-28 13:07:14
giagiax9200:04:45EvenOddn2012-05-28 08:10:13
gabry629100:04:55EvenOddn2012-05-28 13:39:24
Pinuccio9100:04:55EvenOddn2012-05-28 16:33:32
oner8900:05:16EvenOddn2012-05-28 23:33:45
bibs8800:05:51EvenOddn2012-05-28 21:27:03
carlo468700:05:54EvenOddn2012-05-28 00:44:30
ugo228600:06:11EvenOddn2012-05-28 14:18:36
gclaudio8500:06:39EvenOddn2012-05-28 23:25:22
shassy8400:07:03EvenOddn2012-05-28 21:38:04
molinomalla8300:07:11EvenOddn2012-05-28 15:03:58
boscardinale8200:07:30EvenOddn2012-05-28 12:35:12
emilio8100:08:13EvenOddn2012-05-28 08:16:57
falco28000:08:14EvenOddn2012-05-28 15:00:53
paunda7900:08:17EvenOddn2012-05-28 14:23:47
tardar7800:11:01EvenOddn2012-05-28 11:13:38
Antonio silipigni7700:13:23EvenOddn2012-05-28 00:56:53
MidNightStroke7600:17:26EvenOddn2012-05-28 21:45:11
migza20067500:02:26EvenOddy2012-05-28 03:53:55
principessa000:00:00EvenOdd2012-05-28 20:14:40
paolarina000:00:00EvenOdd2012-05-28 22:08:41
ANANKE000:00:00EvenOdd2012-05-28 23:40:52
PMarlin10000:04:52Even Odd Viewy2012-05-28 17:52:25
koala9900:05:02Even Odd Viewy2012-05-28 17:24:25
Timothy10000:02:23diagonaln2012-05-28 15:58:34
francoclaudio9900:03:13diagonaln2012-05-28 19:03:26
rakesh_rai9800:03:20diagonaln2012-05-28 11:30:16
genovese volante9700:03:33diagonaln2012-05-28 14:03:31
distrirette9600:04:09diagonaln2012-05-28 15:34:58
lenzo9500:04:11diagonaln2012-05-28 21:14:40
mm879400:04:14diagonaln2012-05-28 08:54:30
faber629300:04:28diagonaln2012-05-28 15:34:48
ffischer9200:05:02diagonaln2012-05-28 12:04:10
SUDOMICH9100:05:23diagonaln2012-05-28 21:21:05
falco29000:05:34diagonaln2012-05-28 08:50:58
shadiex8900:05:37diagonaln2012-05-28 17:20:55
slaveVARESE8800:05:47diagonaln2012-05-28 20:17:43
Carloplus8700:05:52diagonaln2012-05-28 10:30:25
cioppi8600:06:23diagonaln2012-05-28 22:09:27
serigaia8500:06:29diagonaln2012-05-28 14:37:36
sergio498400:06:47diagonaln2012-05-28 20:06:13
vencanas8300:07:06diagonaln2012-05-28 07:16:00
bibs8200:08:03diagonaln2012-05-28 21:18:47
scledum8100:08:20diagonaln2012-05-28 20:55:23
cebruma8000:08:21diagonaln2012-05-28 08:53:05
GPARPI7900:08:30diagonaln2012-05-28 12:26:00
rosalpina7800:08:35diagonaln2012-05-28 08:46:03
paunda7800:08:35diagonaln2012-05-28 14:56:23
stefaniaobi7600:09:02diagonaln2012-05-28 09:57:17
lonewolf547500:10:10diagonaln2012-05-28 20:58:19
salvo9617400:10:31diagonaln2012-05-28 17:17:34
savo7300:10:37diagonaln2012-05-28 10:13:09
Bruno617200:11:16diagonaln2012-05-28 11:38:30
salpina7100:11:59diagonaln2012-05-28 15:37:12
tardar7000:13:34diagonaln2012-05-28 21:18:43
principessa6900:13:43diagonaln2012-05-28 19:50:22
calafuria6800:14:27diagonaln2012-05-28 05:06:12
Antonio silipigni6700:19:38diagonaln2012-05-28 00:14:39
boscardinale6600:25:06diagonaln2012-05-28 08:14:16
luciomat6500:36:50diagonaln2012-05-28 08:37:47
ale19596400:00:48diagonaly2012-05-28 16:27:46
pasquino6300:00:53diagonaly2012-05-28 23:44:46
migza20066200:01:07diagonaly2012-05-28 03:37:16
kabar6100:01:11diagonaly2012-05-28 09:55:25
tida6000:01:12diagonaly2012-05-28 07:17:12
PMarlin6000:01:12diagonaly2012-05-28 17:50:59
khuski5800:01:14diagonaly2012-05-28 17:34:19
carlo465700:01:17diagonaly2012-05-28 00:20:05
ugo225600:01:20diagonaly2012-05-28 14:10:16
paolarina5500:01:28diagonaly2012-05-28 15:03:19
ubimmc5400:01:32diagonaly2012-05-28 01:58:58
carlita25300:03:11diagonaly2012-05-28 22:54:54
CLEOTTA000:00:00diagonal2012-05-28 22:03:09
fantomastico II000:00:00diagonal2012-05-28 11:00:47
Timothy10000:02:43Descriptive Pairsn2012-05-28 22:15:51
Fred769900:03:55Descriptive Pairsn2012-05-28 21:22:51
rakesh_rai9800:04:28Descriptive Pairsn2012-05-28 05:29:19
moso9700:04:29Descriptive Pairsn2012-05-28 22:59:32
lupurk9600:04:50Descriptive Pairsn2012-05-28 15:01:31
fenicia9500:05:22Descriptive Pairsn2012-05-28 13:34:24
Spock9400:05:29Descriptive Pairsn2012-05-28 22:37:26
lenzo9300:06:00Descriptive Pairsn2012-05-28 06:26:39
sisi599200:06:28Descriptive Pairsn2012-05-28 22:05:26
genovese volante9100:07:03Descriptive Pairsn2012-05-28 13:55:14
bjelico9000:08:33Descriptive Pairsn2012-05-28 16:26:39
dario528900:08:35Descriptive Pairsn2012-05-28 00:52:11
roma197468800:09:01Descriptive Pairsn2012-05-28 17:44:43
brtcrl8700:09:34Descriptive Pairsn2012-05-28 15:53:58
matteo888600:09:51Descriptive Pairsn2012-05-28 09:54:31
niki538500:09:53Descriptive Pairsn2012-05-28 14:17:11
supermaxnan8400:10:51Descriptive Pairsn2012-05-28 12:58:37
Mara8300:11:05Descriptive Pairsn2012-05-28 13:05:02
stefania8200:11:46Descriptive Pairsn2012-05-28 10:43:09
bartez8100:12:40Descriptive Pairsn2012-05-28 14:03:18
Lilian8000:13:18Descriptive Pairsn2012-05-28 00:32:45
oner7900:14:16Descriptive Pairsn2012-05-28 19:21:14
Tizio7800:14:22Descriptive Pairsn2012-05-28 10:33:40
sdf7700:14:43Descriptive Pairsn2012-05-28 14:32:53
emilio7600:14:48Descriptive Pairsn2012-05-28 06:37:44
mm877500:15:14Descriptive Pairsn2012-05-28 17:16:56
HeartattacK7400:15:31Descriptive Pairsn2012-05-28 18:29:57
sergio497300:17:02Descriptive Pairsn2012-05-28 21:46:13
flin687200:21:02Descriptive Pairsn2012-05-28 00:56:59
monicalamb7100:21:56Descriptive Pairsn2012-05-28 21:52:03
francoclaudio7000:30:40Descriptive Pairsn2012-05-28 18:18:09
mik16900:35:05Descriptive Pairsn2012-05-28 23:20:28
shadiex6800:39:06Descriptive Pairsn2012-05-28 22:16:57
baron de roc6701:02:01Descriptive Pairsn2012-05-28 08:14:43
koala6600:02:05Descriptive Pairsy2012-05-28 14:39:36
PMarlin6500:04:41Descriptive Pairsy2012-05-28 04:26:35
Bely000:00:00Descriptive Pairs2012-05-28 09:54:05
gpace843000:00:00Descriptive Pairs2012-05-28 11:11:27
savo000:00:00Descriptive Pairs2012-05-28 15:54:52
Akuma21000:00:00Descriptive Pairs2012-05-28 15:03:48
paola86000:00:00Descriptive Pairs2012-05-28 11:01:49
Akuma2110000:03:17cubicn2012-05-28 17:45:57
rakesh_rai9900:04:54cubicn2012-05-28 09:56:48
bartez9800:05:32cubicn2012-05-28 12:36:07
lenzo9700:05:51cubicn2012-05-28 06:15:06
HeartattacK9600:05:52cubicn2012-05-28 23:13:39
siculoslim9500:08:03cubicn2012-05-28 13:48:36
peluri9400:08:07cubicn2012-05-28 11:44:10
sergio499300:08:12cubicn2012-05-28 19:55:25
genovese volante9200:08:26cubicn2012-05-28 14:25:21
simonetta9100:08:33cubicn2012-05-28 23:17:26
baron de roc9000:09:00cubicn2012-05-28 09:23:21
stf558900:09:37cubicn2012-05-28 23:42:18
SUDOMICH8800:10:30cubicn2012-05-28 20:56:22
mik18700:16:57cubicn2012-05-28 22:11:04
mm878600:19:10cubicn2012-05-28 12:27:46
grafiro8500:25:34cubicn2012-05-28 01:47:41
koala8400:01:54cubicy2012-05-28 18:05:43
random8300:02:45cubicy2012-05-28 15:37:40
PMarlin8200:03:09cubicy2012-05-28 17:47:26
lamaestra8100:03:58cubicy2012-05-28 04:21:23
ugo228000:05:01cubicy2012-05-28 14:12:15
falco2000:00:00cubic2012-05-28 15:10:44
faber62000:00:00cubic2012-05-28 13:28:50
principessa000:00:00cubic2012-05-28 20:21:10
tardar000:00:00cubic2012-05-28 22:18:42
Mara000:00:00cubic2012-05-28 13:16:52
lonewolf54000:00:00cubic2012-05-28 09:57:13
shadiex000:00:00cubic2012-05-28 17:13:21
rakesh_rai10000:03:45CrossSumn2012-05-28 10:20:40
lenzo9900:04:08CrossSumn2012-05-28 07:41:26
savo9800:06:34CrossSumn2012-05-28 16:16:48
vencanas9700:06:38CrossSumn2012-05-28 07:28:12
Al8erto9600:02:47CrossSumy2012-05-28 14:21:36
shadiex10000:00:19Countingn2012-05-28 14:53:56
sisi599900:00:22Countingn2012-05-28 12:20:09
totohoa9800:00:28Countingn2012-05-28 10:03:24
rakesh_rai9700:00:29Countingn2012-05-28 11:29:30
distrirette9600:01:38Countingn2012-05-28 13:49:59
baron de roc9500:01:51Countingn2012-05-28 09:34:30
brtcrl9400:02:02Countingn2012-05-28 19:12:25
stefania000:00:00Counting2012-05-28 10:11:58
Timothy000:00:00Counting2012-05-28 16:01:45
bartez000:00:00Counting2012-05-28 14:16:33
dar_ko10000:38:13consecutive -Ny2012-05-28 23:18:39
sisi5910000:04:00consecutiven2012-05-28 21:14:03
bartez9900:04:02consecutiven2012-05-28 13:40:54
Albus Percival9800:04:18consecutiven2012-05-28 21:04:42
enricoe9700:05:46consecutiven2012-05-28 11:15:11
Tizio9600:06:03consecutiven2012-05-28 12:48:53
SUDOMICH9500:06:06consecutiven2012-05-28 22:21:39
stefidigrona9400:09:58consecutiven2012-05-28 19:52:58
miroilfox9300:10:31consecutiven2012-05-28 18:34:31
PMarlin9200:03:20consecutivey2012-05-28 17:43:55
migza20069100:03:57consecutivey2012-05-28 02:08:57
Akuma21000:00:00consecutive2012-05-28 13:52:55
baron de roc10000:22:04ColorsGroupsn2012-05-28 09:44:09
nonnapona9901:46:31ColorsGroupsn2012-05-28 11:32:29
PMarlin9800:04:45ColorsGroupsy2012-05-28 17:34:46
rakesh_rai10000:08:40Clock Facesy2012-05-28 19:20:20
PMarlin9900:12:53Clock Facesy2012-05-28 17:21:29
koala9800:21:15Clock Facesy2012-05-28 13:35:24
simonetta000:00:00Clock Faces2012-05-28 08:54:09
c_cugno10000:02:56classicn2012-05-28 16:45:44
sisi599900:03:00classicn2012-05-28 22:01:08
ffischer9800:03:52classicn2012-05-28 11:59:43
carlo469700:03:56classicn2012-05-28 19:07:08
supermaxnan9600:04:12classicn2012-05-28 13:20:50
bartez9500:04:50classicn2012-05-28 13:31:01
rakesh_rai9400:05:04classicn2012-05-28 05:23:53
Bely9300:05:17classicn2012-05-28 20:28:23
francoclaudio9200:05:24classicn2012-05-28 18:57:56
fenicia9100:05:34classicn2012-05-28 13:42:06
Tamia9000:06:24classicn2012-05-28 14:01:55
stefania8900:06:39classicn2012-05-28 11:03:02
epifanio8800:06:56classicn2012-05-28 13:24:11
sergio498700:07:57classicn2012-05-28 19:38:17
magnificoo8600:08:09classicn2012-05-28 12:54:55
falco28500:08:59classicn2012-05-28 08:41:48
koala8400:09:12classicn2012-05-28 17:44:37
Carloplus8300:09:44classicn2012-05-28 19:07:25
SUDOMICH8200:09:57classicn2012-05-28 21:28:14
savo8100:10:16classicn2012-05-28 10:03:04
Pinuccio8000:10:25classicn2012-05-28 17:40:33
peluri7900:10:39classicn2012-05-28 05:53:26
Bruno617800:10:58classicn2012-05-28 11:27:24
soyfeliz7700:11:07classicn2012-05-28 13:20:17
Angelica 30sec7600:11:15classicn2012-05-28 19:49:24
lenzo7500:12:03classicn2012-05-28 06:02:10
GPARPI7400:12:13classicn2012-05-28 12:13:34
feb3097300:12:57classicn2012-05-28 08:54:12
fracal7200:14:08classicn2012-05-28 06:13:26
Lory19397100:14:39classicn2012-05-28 08:54:20
bibs7000:14:46classicn2012-05-28 21:03:52
rosalpina6900:15:26classicn2012-05-28 08:30:30
mm876800:15:48classicn2012-05-28 08:35:14
serigaia6700:15:49classicn2012-05-28 11:30:29
luciomat6600:15:51classicn2012-05-28 08:21:50
vindim6500:17:32classicn2012-05-28 16:55:29
scledum6400:17:52classicn2012-05-28 08:27:00
gclaudio6300:18:02classicn2012-05-28 23:06:59
stefaniaobi6200:18:46classicn2012-05-28 10:06:30
giangi6100:19:36classicn2012-05-28 15:45:21
stf556000:19:58classicn2012-05-28 22:14:54
lonewolf545900:20:15classicn2012-05-28 20:37:54
uvaspina5800:21:02classicn2012-05-28 13:37:42
gheo625700:21:26classicn2012-05-28 15:54:34
Antonio silipigni5600:22:03classicn2012-05-28 00:34:29
oner5500:25:40classicn2012-05-28 22:57:58
cebruma5400:26:01classicn2012-05-28 09:20:08
Blumare5300:36:25classicn2012-05-28 17:25:18
paola595200:47:28classicn2012-05-28 18:02:42
Elena75100:47:40classicn2012-05-28 10:24:54
vencanas5000:49:07classicn2012-05-28 04:36:23
boscardinale4900:56:18classicn2012-05-28 05:38:07
marsal434801:00:01classicn2012-05-28 16:12:32
sal4701:14:12classicn2012-05-28 15:30:28
calafuria4603:33:52classicn2012-05-28 04:43:34
annetta4505:50:09classicn2012-05-28 07:06:13
peanol4415:41:50classicn2012-05-28 08:07:37
pasquino4300:02:40classicy2012-05-28 23:40:41
PMarlin4200:03:17classicy2012-05-28 17:17:42
ugo224100:04:33classicy2012-05-28 14:43:49
tida4000:04:57classicy2012-05-28 07:12:09
shadow3900:05:12classicy2012-05-28 15:36:22
khuski3800:05:40classicy2012-05-28 16:58:34
tardar3700:07:13classicy2012-05-28 21:32:25
ubimmc3600:08:37classicy2012-05-28 01:50:13
sdf3500:11:02classicy2012-05-28 17:06:46
migza20063400:13:56classicy2012-05-28 03:39:52
kabar3300:38:09classicy2012-05-28 09:17:11
cioppi000:00:00classic2012-05-28 21:57:57
faber62000:00:00classic2012-05-28 09:34:57
josehans000:00:00classic2012-05-28 09:46:40
matteo88000:00:00classic2012-05-28 10:16:12
slaveVARESE000:00:00classic2012-05-28 20:04:12
distrirette000:00:00classic2012-05-28 15:28:21
bob49000:00:00classic2012-05-28 10:26:02
mauvent000:00:00classic2012-05-28 09:50:09
giagiax000:00:00classic2012-05-28 08:15:04
paunda000:00:00classic2012-05-28 14:48:19
celeok000:00:00classic2012-05-28 23:35:14
shadiex000:00:00classic2012-05-28 15:00:11
steph000:00:00classic2012-05-28 13:41:41
fantomastico II000:00:00classic2012-05-28 11:00:27
Namrata000:00:00classic2012-05-28 01:14:02
salpina000:00:00classic2012-05-28 13:08:57
pepe82000:00:00classic2012-05-28 01:25:01
angy71000:00:00classic2012-05-28 15:03:09
Fresh Meat10000:04:30cityn2012-05-28 22:27:19
manuele9900:04:51cityn2012-05-28 21:55:12
baffo19519800:06:17cityn2012-05-28 20:25:05
guspilla9700:06:57cityn2012-05-28 14:50:21
bartez9600:07:08cityn2012-05-28 10:22:51
rakesh_rai9500:08:43cityn2012-05-28 04:14:15
oner9400:11:59cityn2012-05-28 19:37:12
Al8erto9300:15:20cityn2012-05-28 18:25:37
emilio9200:50:49cityn2012-05-28 18:41:18
vesnasta9102:05:41cityn2012-05-28 11:02:34
shadiex000:00:00city2012-05-28 20:31:49
diana000:00:00city2012-05-28 06:39:43
maxxghi000:00:00city2012-05-28 19:05:18
peluri000:00:00city2012-05-28 14:28:53
lenzo000:00:00city2012-05-28 13:14:44
Angelica 30sec000:00:00city2012-05-28 12:18:24
sdf000:00:00city2012-05-28 20:05:57
skorpio000:00:00city2012-05-28 14:03:47
ym46oc000:00:00city2012-05-28 14:32:42
savo10000:10:11CentersSumn2012-05-28 16:06:46
Pinuccio000:00:00CentersSum2012-05-28 23:50:25
lenzo10000:05:00Between1e9n2012-05-28 21:09:33
lilla639900:09:20Between1e9n2012-05-28 09:10:59
PMarlin9800:04:59Between1e9y2012-05-28 17:12:07
koala9700:05:28Between1e9y2012-05-28 17:59:14
khuski9600:09:21Between1e9y2012-05-28 17:35:45
SUDOMICH000:00:00Between1e92012-05-28 21:38:28
emilio10000:06:58Averagen2012-05-28 07:21:53
Tizio9900:07:30Averagen2012-05-28 12:35:01
stefania9800:07:48Averagen2012-05-28 10:55:01
brtcrl9700:09:08Averagen2012-05-28 18:26:32
baffo19519600:11:46Averagen2012-05-28 20:55:52
Al8erto9500:03:57Averagey2012-05-28 13:58:48
SUDOMICH10000:08:41Anti XV n2012-05-28 22:35:29
genovese volante9900:09:11Anti XV n2012-05-28 12:20:26
stefania9800:09:37Anti XV n2012-05-28 20:17:08
grafiro9700:12:09Anti XV n2012-05-28 01:19:35
simonetta9600:15:35Anti XV n2012-05-28 09:49:47
stefidigrona9500:22:23Anti XV n2012-05-28 18:44:20
PMarlin9400:06:14Anti XV y2012-05-28 17:05:39
migza20069300:19:40Anti XV y2012-05-28 01:49:02
gheo62000:00:00Anti XV 2012-05-28 16:38:22
fenicia000:00:00Anti XV 2012-05-28 13:47:47
Angelica 30sec000:00:00Anti XV 2012-05-28 19:05:26
Bely000:00:00Anti XV 2012-05-28 20:42:58
Tizio10000:05:06Anti Diagonaln2012-05-28 10:48:55
emy89900:02:45Anti Diagonaly2012-05-28 09:41:45
PMarlin9800:03:28Anti Diagonaly2012-05-28 02:29:32
migza20069700:04:00Anti Diagonaly2012-05-28 00:48:55
koala9700:04:00Anti Diagonaly2012-05-28 14:35:25
random000:00:00Anti Diagonal2012-05-28 15:37:32
Fresh Meat10000:02:19abcn2012-05-28 22:31:56
stefania9900:02:35abcn2012-05-28 10:06:24
diana9800:02:43abcn2012-05-28 06:36:52
bartez9700:02:59abcn2012-05-28 10:12:24
HeartattacK9600:03:25abcn2012-05-28 00:44:56
nor9600:03:25abcn2012-05-28 08:30:14
manuele9400:03:39abcn2012-05-28 21:51:02
skorpio9400:03:39abcn2012-05-28 13:59:55
Akuma219200:03:51abcn2012-05-28 14:58:37
random9100:04:08abcn2012-05-28 15:40:37
emilio9000:04:23abcn2012-05-28 06:32:36
oner8900:04:34abcn2012-05-28 19:50:06
Bely8800:04:44abcn2012-05-28 09:49:03
rakesh_rai8700:04:49abcn2012-05-28 04:08:58
moso8600:05:29abcn2012-05-28 22:53:47
vesnasta8500:06:05abcn2012-05-28 10:56:21
sisi598400:06:22abcn2012-05-28 21:07:15
lupurk8300:06:58abcn2012-05-28 14:51:11
supermaxnan8200:07:11abcn2012-05-28 12:51:15
guspilla8100:07:14abcn2012-05-28 14:57:26
flin688000:07:48abcn2012-05-28 00:48:27
matmiki7900:07:55abcn2012-05-28 18:33:13
francoclaudio7800:08:42abcn2012-05-28 18:49:00
matteo887700:10:23abcn2012-05-28 10:05:04
Lilian7600:10:31abcn2012-05-28 00:21:03
baffo19517500:10:36abcn2012-05-28 07:09:28
genovese volante7400:12:12abcn2012-05-28 13:41:50
niki537300:14:37abcn2012-05-28 13:58:20
lenzo7200:18:17abcn2012-05-28 06:39:41
roma197467100:19:50abcn2012-05-28 17:20:55
sdf7000:23:51abcn2012-05-28 14:08:54
Tizio6900:23:57abcn2012-05-28 10:09:05
monicalamb6800:24:15abcn2012-05-28 19:19:12
ugo226700:28:04abcn2012-05-28 22:10:35
sergio496600:28:05abcn2012-05-28 19:01:59
Carloplus6500:34:26abcn2012-05-28 19:19:14
xsela6400:34:36abcn2012-05-28 22:43:14
brtcrl6300:40:49abcn2012-05-28 15:06:11
mik16200:51:39abcn2012-05-28 22:28:16
shadiex000:00:00abc2012-05-28 20:29:34
paola86000:00:00abc2012-05-28 10:59:50
carlo46000:00:00abc2012-05-28 23:58:39
peluri000:00:00abc2012-05-28 14:25:17
mm87000:00:00abc2012-05-28 15:26:17
Spock000:00:00abc2012-05-28 22:02:19
iaiacricri000:00:00abc2012-05-28 22:03:49
dario5210000:07:414 Boxn2012-05-28 18:00:55
shadiex9900:10:094 Boxn2012-05-28 16:50:36
Tizio9800:12:004 Boxn2012-05-28 12:22:31
bartez9700:12:034 Boxn2012-05-28 18:54:52
emilio9600:14:484 Boxn2012-05-28 07:06:20
faber629500:15:024 Boxn2012-05-28 13:42:00
siculoslim9400:20:054 Boxn2012-05-28 14:50:25
pecos9300:21:064 Boxn2012-05-28 09:39:15
paunda9200:30:214 Boxn2012-05-28 15:21:21
grafiro9100:32:434 Boxn2012-05-28 00:46:40
pacotti9000:34:464 Boxn2012-05-28 10:19:34
mm878902:09:094 Boxn2012-05-28 12:47:02
stefaniaobi8802:16:494 Boxn2012-05-28 08:55:43
calafuria8703:39:374 Boxn2012-05-28 05:20:55
PMarlin8600:02:434 Boxy2012-05-28 04:23:40
ugo228500:04:344 Boxy2012-05-28 20:46:47
carlo468400:06:334 Boxy2012-05-28 00:50:30
boscardinale8300:27:534 Boxy2012-05-28 12:44:57
gheo62000:00:004 Box2012-05-28 17:43:42
alexdon000:00:004 Box2012-05-28 14:51:18
lucavip000:00:004 Box2012-05-28 15:11:21
topogiggio000:00:004 Box2012-05-28 22:33:30
orko000:00:004 Box2012-05-28 16:57:42
GPARPI000:00:004 Box2012-05-28 13:01:34
bartez10000:07:072even2oddn2012-05-28 15:26:54
matteo889900:12:132even2oddn2012-05-28 13:37:29
shadiex9800:12:272even2oddn2012-05-28 16:37:12
tardar9700:13:262even2oddn2012-05-28 12:46:30
paunda9600:14:232even2oddn2012-05-28 15:06:46
lucavip9500:14:312even2oddn2012-05-28 16:20:59
gheo629400:17:212even2oddn2012-05-28 12:28:28
PMarlin9300:03:072even2oddy2012-05-28 02:21:01
ugo229200:04:152even2oddy2012-05-28 14:49:34
migza20069100:07:092even2oddy2012-05-28 00:41:37
emy89000:13:212even2oddy2012-05-28 10:05:48
carlo468900:23:152even2oddy2012-05-28 00:57:09
sdf8800:23:552even2oddy2012-05-28 16:42:39
lilla63000:00:002even2odd2012-05-28 09:35:12
khuski000:00:002even2odd2012-05-28 17:45:23
stefaniaobi000:00:002even2odd2012-05-28 11:12:43
faber62000:00:002even2odd2012-05-28 13:58:09
paolarina000:00:002even2odd2012-05-28 15:30:46
Puzzleland10000:01:491and2n2012-05-28 21:17:59
rakesh_rai9900:02:201and2n2012-05-28 04:06:15
bartez9800:02:431and2n2012-05-28 12:07:21
koala9700:02:441and2n2012-05-28 16:49:55
Bely9600:02:581and2n2012-05-28 18:33:02
shadiex9500:03:041and2n2012-05-28 16:14:26
Angelica 30sec9400:03:331and2n2012-05-28 12:09:17
nor9300:03:351and2n2012-05-28 08:18:12
clelia759200:03:371and2n2012-05-28 13:41:27
random9100:04:001and2n2012-05-28 00:01:55
emilio9000:04:051and2n2012-05-28 07:01:31
toota8900:04:081and2n2012-05-28 10:27:24
Albus Percival8800:04:161and2n2012-05-28 20:38:35
miroilfox8700:04:431and2n2012-05-28 13:27:02
mik18600:04:581and2n2012-05-28 16:46:07
tardar8500:05:121and2n2012-05-28 17:22:29
Lilian8400:05:171and2n2012-05-28 19:28:06
paolarina8300:05:371and2n2012-05-28 15:20:46
smarti8200:06:561and2n2012-05-28 09:40:10
arancia8100:06:581and2n2012-05-28 11:36:05
savo8000:07:471and2n2012-05-28 15:59:05
Namrata7900:12:311and2n2012-05-28 00:46:30
vindim7800:17:111and2n2012-05-28 16:38:10
nonnapona7700:17:371and2n2012-05-28 09:27:05
topogiggio7600:24:391and2n2012-05-28 18:40:40
ANANKE000:00:001and22012-05-28 13:43:40
lenzo000:00:001and22012-05-28 13:29:16
Massimo52000:00:001and22012-05-28 00:38:59
angiolo000:00:001and22012-05-28 14:28:21
Timothy000:00:001and22012-05-28 22:20:01
moso000:00:001and22012-05-28 15:18:06
Timothy10000:02:25xvn2012-05-27 11:01:23
sisi599900:02:37xvn2012-05-27 22:38:29
francoclaudio9800:04:56xvn2012-05-27 17:06:25
rakesh_rai9700:05:00xvn2012-05-27 07:14:10
lenzo9600:05:37xvn2012-05-27 14:06:12
flin689500:06:00xvn2012-05-27 22:38:55
distrirette9400:06:03xvn2012-05-27 11:16:57
Bely9300:06:50xvn2012-05-27 12:05:43
gheo629200:09:17xvn2012-05-27 10:50:33
miroilfox9100:10:18xvn2012-05-27 12:43:52
vencanas9000:11:26xvn2012-05-27 06:09:00
stefidigrona8900:12:48xvn2012-05-27 11:18:52
dany38800:16:18xvn2012-05-27 16:19:18
gclaudio8700:19:59xvn2012-05-27 01:38:12
angy718600:21:45xvn2012-05-27 23:33:06
mik18500:26:38xvn2012-05-27 23:06:12
emy88400:05:06xvy2012-05-27 15:02:55
PMarlin8300:05:09xvy2012-05-27 04:31:33
migza20068200:07:48xvy2012-05-27 06:12:30
sdf8100:16:43xvy2012-05-27 17:22:36
Akuma21000:00:00xv2012-05-27 11:06:09
Angelica 30sec000:00:00xv2012-05-27 15:42:36
pepette000:00:00xv2012-05-27 10:27:12
hzrngb000:00:00xv2012-05-27 18:59:55
baron de roc000:00:00xv2012-05-27 18:58:43
steph000:00:00xv2012-05-27 11:46:44
azerty000:00:00xv2012-05-27 11:45:01
azerty10000:13:07xframen2012-05-27 17:24:27
siculoslim9900:14:18xframen2012-05-27 23:09:03
miroilfox9800:14:22xframen2012-05-27 13:34:15
giorgio19579700:18:41xframen2012-05-27 17:16:35
baffo19519600:31:29xframen2012-05-27 08:33:40
migza20069500:17:42xframey2012-05-27 16:45:02
hzrngb000:00:00xframe2012-05-27 19:14:48
giorgio195710000:09:21untouchn2012-05-27 17:45:50
epifanio9900:13:33untouchn2012-05-27 17:15:27
tardar9800:15:22untouchn2012-05-27 08:42:19
simonetta9700:15:54untouchn2012-05-27 12:05:33
sdf9600:20:26untouchn2012-05-27 17:01:58
marsal439500:33:20untouchn2012-05-27 16:36:27
PMarlin9400:08:29untouchy2012-05-27 21:57:08
carlo469300:15:22untouchy2012-05-27 01:40:49
emy89204:38:28untouchy2012-05-27 14:54:18
hzrngb000:00:00untouch2012-05-27 18:59:33
angy71000:00:00untouch2012-05-27 23:14:50
ElXouny000:00:00untouch2012-05-27 10:20:54
sisi5910000:01:03Trisn2012-05-27 22:37:00
Akuma219900:01:04Trisn2012-05-27 11:01:57
yuma679800:01:35Trisn2012-05-27 20:22:24
matmiki9700:01:53Trisn2012-05-27 08:30:11
faber629600:01:58Trisn2012-05-27 01:07:25
epifanio9600:01:58Trisn2012-05-27 11:41:24
lilla639400:02:00Trisn2012-05-27 11:41:40
gheo629300:02:02Trisn2012-05-27 10:47:45
dany39200:02:15Trisn2012-05-27 18:17:25
bartez9200:02:15Trisn2012-05-27 09:35:02
toota9000:02:22Trisn2012-05-27 09:18:36
shassy8900:02:28Trisn2012-05-27 14:09:05
paunda8800:02:30Trisn2012-05-27 17:01:14
shadiex8700:02:33Trisn2012-05-27 17:53:18
boscardinale8600:02:40Trisn2012-05-27 04:35:04
mik18500:02:41Trisn2012-05-27 00:46:54
paola598400:02:46Trisn2012-05-27 21:15:17
ugo228300:02:51Trisn2012-05-27 00:09:17
flin688200:02:57Trisn2012-05-27 10:32:26
rakesh_rai8100:02:58Trisn2012-05-27 07:19:28
oner8000:03:02Trisn2012-05-27 22:55:03
distrirette7900:03:07Trisn2012-05-27 11:07:10
salvo9617800:03:10Trisn2012-05-27 10:08:37
baron de roc7700:03:26Trisn2012-05-27 08:28:57
gabry627600:03:39Trisn2012-05-27 00:34:58
carlo467600:03:39Trisn2012-05-27 00:13:01
peppech7400:03:42Trisn2012-05-27 00:00:43
sonia19687300:04:01Trisn2012-05-27 22:55:48
Massimo527200:04:16Trisn2012-05-27 18:31:26
pacotti7100:04:23Trisn2012-05-27 01:18:10
Pinuccio7000:04:25Trisn2012-05-27 22:22:18
gclaudio6900:04:32Trisn2012-05-27 01:33:20
tardar6800:05:02Trisn2012-05-27 22:12:49
marsal436700:10:41Trisn2012-05-27 09:39:06
peanol6600:14:37Trisn2012-05-27 21:52:40
mapima6501:50:09Trisn2012-05-27 14:17:33
migza20066400:01:11Trisy2012-05-27 06:11:08
eddapisa000:00:00Tris2012-05-27 23:01:35
linus222000:00:00Tris2012-05-27 01:12:52
Timothy000:00:00Tris2012-05-27 11:03:54
hzrngb000:00:00Tris2012-05-27 19:14:26
rakesh_rai10000:06:21Touchyn2012-05-27 20:50:18
shassy9900:06:33Touchyn2012-05-27 14:23:21
Pinguino9800:06:49Touchyn2012-05-27 18:32:20
PMarlin9700:03:27Touchyy2012-05-27 22:55:49
ugo229600:04:19Touchyy2012-05-27 17:20:41
hzrngb000:00:00Touchy2012-05-27 18:59:14
ElXouny000:00:00Touchy2012-05-27 10:03:30
lenzo10000:07:17sumn2012-05-27 09:49:07
rakesh_rai9900:11:33sumn2012-05-27 14:13:16
prof_matarazzo9800:36:57sumn2012-05-27 12:15:17
guspilla9700:08:33sumy2012-05-27 21:15:25
hzrngb000:00:00sum2012-05-27 19:14:07
eddapisa000:00:00sum2012-05-27 23:15:26
dar_ko10000:15:42Sudoku Nn2012-05-27 22:13:49
migza20069900:05:42Sudoku Ny2012-05-27 06:05:18
josehans000:00:00Sudoku N2012-05-27 16:54:21
silverdog000:00:00Sudoku N2012-05-27 10:11:31
ElXouny000:00:00Sudoku N2012-05-27 22:40:01
peanol000:00:00Sudoku N2012-05-27 13:05:15
hzrngb000:00:00Sudoku N2012-05-27 18:58:53
flin6810000:02:47subset5x1n2012-05-27 22:45:41
azerty9900:02:57subset5x1n2012-05-27 13:29:26
mik19800:05:32subset5x1n2012-05-27 23:00:16
jonnie559700:05:46subset5x1n2012-05-27 01:46:08
mpaola9600:05:57subset5x1n2012-05-27 14:40:21
giorgio19579500:06:13subset5x1n2012-05-27 12:21:01
guspilla9400:06:26subset5x1n2012-05-27 22:35:11
monicalamb9300:06:38subset5x1n2012-05-27 21:23:24
skorpio9200:06:43subset5x1n2012-05-27 13:20:59
migza20069100:07:03subset5x1n2012-05-27 05:58:04
matmiki9000:07:15subset5x1n2012-05-27 07:55:56
rakesh_rai8900:15:35subset5x1n2012-05-27 05:56:58
carlo468807:48:24subset5x1n2012-05-27 11:57:43
miroilfox000:00:00subset5x12012-05-27 11:53:22
pacotti000:00:00subset5x12012-05-27 10:32:33
eddapisa000:00:00subset5x12012-05-27 22:57:33
tida000:00:00subset5x12012-05-27 11:52:17
distrirette000:00:00subset5x12012-05-27 11:23:13
hzrngb000:00:00subset5x12012-05-27 19:13:43
iaiacricri000:00:00subset5x12012-05-27 14:35:28
giorgio195710000:11:31subset4x2n2012-05-27 12:27:27
tida9900:11:32subset4x2n2012-05-27 11:40:37
matmiki9800:14:55subset4x2n2012-05-27 08:08:26
migza20069700:20:22subset4x2n2012-05-27 05:37:35
azerty9600:21:34subset4x2n2012-05-27 13:35:13
flin689500:25:02subset4x2n2012-05-27 22:49:01
carlo469400:41:03subset4x2n2012-05-27 12:36:14
hzrngb000:00:00subset4x22012-05-27 18:58:30
flin6810000:03:33subset3x3n2012-05-27 23:14:40
tida10000:03:33subset3x3n2012-05-27 11:36:52
azerty9800:04:07subset3x3n2012-05-27 14:05:44
matmiki9700:04:56subset3x3n2012-05-27 07:50:53
migza20069600:06:49subset3x3n2012-05-27 05:30:37
paolarina9500:07:21subset3x3n2012-05-27 00:15:33
giorgio19579400:08:29subset3x3n2012-05-27 12:07:39
miroilfox9300:08:42subset3x3n2012-05-27 16:01:18
carlo469200:10:12subset3x3n2012-05-27 12:15:26
nor9100:11:22subset3x3n2012-05-27 10:35:48
skorpio9000:12:56subset3x3n2012-05-27 13:02:42
guspilla000:00:00subset3x32012-05-27 22:41:44
peanol000:00:00subset3x32012-05-27 21:36:26
hzrngb000:00:00subset3x32012-05-27 19:13:26
flin6810000:04:04subset3x2n2012-05-27 23:20:19
azerty9900:04:54subset3x2n2012-05-27 14:00:01
matmiki9800:05:00subset3x2n2012-05-27 08:03:18
tida9700:06:12subset3x2n2012-05-27 11:30:32
giorgio19579600:06:37subset3x2n2012-05-27 12:00:31
migza20069500:07:26subset3x2n2012-05-27 05:23:03
carlo469406:17:19subset3x2n2012-05-27 13:17:39
guspilla000:00:00subset3x22012-05-27 22:46:42
hzrngb000:00:00subset3x22012-05-27 18:58:08
flin6810000:01:46subset2x2n2012-05-27 23:25:22
azerty9900:02:07subset2x2n2012-05-27 13:57:14
matmiki9800:04:25subset2x2n2012-05-27 07:43:07
giorgio19579700:04:41subset2x2n2012-05-27 02:38:29
tida9600:05:31subset2x2n2012-05-27 11:20:34
migza20069500:07:06subset2x2n2012-05-27 05:15:49
nor9400:08:18subset2x2n2012-05-27 10:48:38
ugo229300:10:24subset2x2n2012-05-27 23:30:40
mik19201:17:25subset2x2n2012-05-27 00:49:46
guspilla000:00:00subset2x22012-05-27 22:32:16
miroilfox000:00:00subset2x22012-05-27 16:10:12
dany3000:00:00subset2x22012-05-27 16:35:46
hzrngb000:00:00subset2x22012-05-27 19:13:04
carlo46000:00:00subset2x22012-05-27 12:25:44
lorinette000:00:00subset2x22012-05-27 10:50:15
pacotti000:00:00subset2x22012-05-27 01:22:57
distrirette10000:05:58Stripesn2012-05-27 11:42:38
epifanio9900:07:02Stripesn2012-05-27 12:38:02
shadiex9800:09:39Stripesn2012-05-27 17:31:32
grafiro9700:10:42Stripesn2012-05-27 02:45:22
pecos9600:19:44Stripesn2012-05-27 13:46:46
peanol000:00:00Stripes2012-05-27 23:15:27
ElXouny000:00:00Stripes2012-05-27 10:49:18
hzrngb000:00:00Stripes2012-05-27 18:57:48
misko10000:01:28Straightn2012-05-27 23:30:00
guspilla9900:02:44Straightn2012-05-27 12:12:59
lenzo9800:02:52Straightn2012-05-27 15:57:52
azerty9700:02:58Straightn2012-05-27 00:15:26
bartez9600:03:47Straightn2012-05-27 09:45:59
rakesh_rai9500:03:53Straightn2012-05-27 05:52:43
random9400:16:40Straightn2012-05-27 00:37:38
sdf9300:47:26Straightn2012-05-27 16:14:19
eddapisa000:00:00Straight2012-05-27 23:14:54
lenzo10000:05:06Slot Machinen2012-05-27 14:12:45
kwaka9900:05:43Slot Machinen2012-05-27 15:57:05
azerty9800:11:39Slot Machinen2012-05-27 13:13:44
PMarlin9700:12:24Slot Machiney2012-05-27 22:59:46
koala9600:16:33Slot Machiney2012-05-27 11:49:18
fsc59000:00:00Slot Machine2012-05-27 15:14:36
hzrngb000:00:00Slot Machine2012-05-27 19:12:41
Akuma2110000:09:46Skyscrapern2012-05-27 21:58:10
rakesh_rai9900:50:25Skyscrapern2012-05-27 05:35:55
PMarlin9800:08:38Skyscrapery2012-05-27 03:59:49
sdf9700:16:05Skyscrapery2012-05-27 19:14:17
ugo229600:17:56Skyscrapery2012-05-27 22:59:59
koala9500:18:50Skyscrapery2012-05-27 14:38:52
eddapisa000:00:00Skyscraper2012-05-27 22:57:05
dracula41000:00:00Skyscraper2012-05-27 20:32:55
hzrngb000:00:00Skyscraper2012-05-27 18:57:28
PMarlin10000:13:31Rossini Outsiden2012-05-27 03:16:27
koala9900:17:54Rossini Outsiden2012-05-27 10:51:20
guspilla9800:21:21Rossini Outsiden2012-05-27 19:22:55
simonetta9709:41:24Rossini Outsiden2012-05-27 00:00:22
maryg000:00:00Rossini Outside2012-05-27 10:02:04
hzrngb000:00:00Rossini Outside2012-05-27 19:12:19
lenzo10000:07:20Rossinin2012-05-27 14:18:13
azerty9900:08:34Rossinin2012-05-27 14:34:39
maryg9800:10:49Rossinin2012-05-27 10:12:58
giorgio19579700:11:19Rossinin2012-05-27 17:55:38
rakesh_rai9600:12:58Rossinin2012-05-27 14:59:20
pecos9500:15:50Rossinin2012-05-27 13:30:33
fsc599400:15:57Rossinin2012-05-27 23:15:28
guspilla9300:08:50Rossiniy2012-05-27 19:13:33
PMarlin9200:14:03Rossiniy2012-05-27 03:31:15
ripafi000:00:00Rossini2012-05-27 19:07:49
dracula41000:00:00Rossini2012-05-27 20:31:15
peanol000:00:00Rossini2012-05-27 23:14:35
hzrngb000:00:00Rossini2012-05-27 18:57:02
eddapisa000:00:00Rossini2012-05-27 22:57:21
rakesh_rai10000:09:36repeated neighboursn2012-05-27 16:42:09
dario529900:13:20repeated neighboursn2012-05-27 17:56:23
dracula41000:00:00repeated neighbours2012-05-27 20:35:55
ElXouny000:00:00repeated neighbours2012-05-27 20:58:08
hzrngb000:00:00repeated neighbours2012-05-27 19:11:50
epifanio10000:08:00queenn2012-05-27 16:35:31
dario529900:09:04queenn2012-05-27 18:10:40
giorgio19579800:13:48queenn2012-05-27 18:25:37
ripafi9700:14:52queenn2012-05-27 07:02:45
stf559600:23:49queenn2012-05-27 22:54:07
salvo9619502:33:56queenn2012-05-27 15:58:45
tardar9400:07:46queeny2012-05-27 11:12:24
carlo469300:27:53queeny2012-05-27 10:56:50
ugo229200:36:36queeny2012-05-27 17:26:34
paolarina000:00:00queen2012-05-27 00:38:31
gabry62000:00:00queen2012-05-27 23:00:17
pecos000:00:00queen2012-05-27 23:40:12
eddapisa000:00:00queen2012-05-27 23:13:25
peanol000:00:00queen2012-05-27 21:36:56
hzrngb000:00:00queen2012-05-27 18:56:40
faber62000:00:00queen2012-05-27 02:13:36
Akuma2110000:03:33quadruplen2012-05-27 22:08:04
sonia19689900:03:52quadruplen2012-05-27 22:30:42
rakesh_rai9800:03:59quadruplen2012-05-27 07:22:55
fsc599700:06:05quadruplen2012-05-27 14:33:26
siculoslim9600:08:52quadruplen2012-05-27 21:51:18
oner9500:12:26quadruplen2012-05-27 23:23:48
PMarlin9400:06:12quadrupley2012-05-27 04:08:41
guspilla9300:06:35quadrupley2012-05-27 20:37:33
kwaka000:00:00quadruple2012-05-27 16:03:00
hzrngb000:00:00quadruple2012-05-27 19:11:22
eddapisa000:00:00Quadro2012-05-27 22:56:21
hzrngb000:00:00Quadro2012-05-27 18:56:16
dario5210000:10:57QuadMax 4Even4Oddn2012-05-27 22:41:07
PMarlin9900:07:06QuadMax 4Even4Oddy2012-05-27 23:19:52
hzrngb000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-27 19:10:56
dar_ko10000:24:33Quad Maxn2012-05-27 22:33:59
koala9900:06:30Quad Maxy2012-05-27 12:14:40
rakesh_rai9800:07:36Quad Maxy2012-05-27 15:52:48
hzrngb000:00:00Quad Max2012-05-27 18:55:56
prof_matarazzo10000:07:30QGL0_100501_012012-05-27 13:18:05
vesnasta10000:05:39QGLn2012-05-27 12:41:48
Pinuccio9900:19:44QGLn2012-05-27 22:27:09
eddapisa000:00:00QGL2012-05-27 23:15:05
skorpio000:00:00QGL2012-05-27 13:28:55
guspilla000:00:00QGL2012-05-27 21:09:00
misko10000:01:42Pooln2012-05-27 23:33:10
dalecooper9900:02:43Pooln2012-05-27 11:38:03
flin689800:03:33Pooln2012-05-27 11:32:27
distrirette9700:04:10Pooln2012-05-27 11:10:27
monicalamb9600:04:43Pooln2012-05-27 21:18:09
josehans9500:06:32Pooln2012-05-27 16:29:03
vesnasta9400:07:01Pooln2012-05-27 12:54:53
bartez9300:08:07Pooln2012-05-27 09:37:35
tardar9200:08:13Pooln2012-05-27 11:27:29
emilio9100:09:35Pooln2012-05-27 07:05:08
nor9000:09:45Pooln2012-05-27 07:53:29
brtcrl8900:12:51Pooln2012-05-27 12:08:28
iaiacricri8800:04:26Pooly2012-05-27 14:30:58
ugo228700:12:06Pooly2012-05-27 22:38:26
niki53000:00:00Pool2012-05-27 17:46:36
sclerotica000:00:00Pool2012-05-27 08:35:31
hzrngb000:00:00Pool2012-05-27 19:10:34
peanol000:00:00Pool2012-05-27 21:52:25
eddapisa000:00:00Pool2012-05-27 23:13:52
linus222000:00:00Pool2012-05-27 01:12:44
azerty000:00:00Pool2012-05-27 00:06:35
rakesh_rai10000:08:58PlusOrMinusn2012-05-27 13:56:51
PMarlin9900:06:51PlusOrMinusy2012-05-27 22:05:50
siculoslim000:00:00PlusOrMinus2012-05-27 23:41:56
hzrngb000:00:00PlusOrMinus2012-05-27 18:55:36
dracula41000:00:00PlusOrMinus2012-05-27 20:32:52
eddapisa000:00:00PlusOrMinus2012-05-27 22:54:33
shadiex10000:03:08pencilmarksn2012-05-27 16:28:29
misko9900:03:17pencilmarksn2012-05-27 23:34:57
Albus Percival9800:03:59pencilmarksn2012-05-27 17:48:01
giangi9700:04:07pencilmarksn2012-05-27 11:55:41
Bruno619600:05:09pencilmarksn2012-05-27 11:40:23
distrirette9500:05:26pencilmarksn2012-05-27 10:41:08
rakesh_rai9400:05:38pencilmarksn2012-05-27 05:46:35
vesnasta9300:07:07pencilmarksn2012-05-27 12:47:38
oner9200:07:28pencilmarksn2012-05-27 22:40:07
vencanas9100:08:12pencilmarksn2012-05-27 05:47:29
angy719000:08:28pencilmarksn2012-05-27 23:06:10
emilio8900:08:59pencilmarksn2012-05-27 06:41:21
brtcrl8800:09:09pencilmarksn2012-05-27 19:16:21
yuma678700:09:19pencilmarksn2012-05-27 20:29:17
fsc598600:09:42pencilmarksn2012-05-27 11:58:07
flin688500:09:46pencilmarksn2012-05-27 11:22:25
sergio498400:10:14pencilmarksn2012-05-27 12:45:57
bigado8300:10:32pencilmarksn2012-05-27 01:18:22
boscardinale8200:10:51pencilmarksn2012-05-27 03:49:48
monique8100:11:01pencilmarksn2012-05-27 18:27:53
khuski8000:12:13pencilmarksn2012-05-27 18:43:02
pepette7900:12:16pencilmarksn2012-05-27 10:13:25
sdf7800:12:30pencilmarksn2012-05-27 19:32:33
dario527700:12:38pencilmarksn2012-05-27 18:22:22
matmiki7600:13:07pencilmarksn2012-05-27 08:47:35
Mara7500:14:18pencilmarksn2012-05-27 10:26:04
migza20067400:16:12pencilmarksn2012-05-27 04:59:28
CLEOTTA7300:16:38pencilmarksn2012-05-27 06:21:35
ugo227200:17:35pencilmarksn2012-05-27 22:09:06
pacotti7100:18:56pencilmarksn2012-05-27 00:58:54
siculoslim7000:24:12pencilmarksn2012-05-27 21:26:43
lilla636900:25:45pencilmarksn2012-05-27 10:55:09
alexdon6800:26:23pencilmarksn2012-05-27 09:49:27
skorpio6700:27:42pencilmarksn2012-05-27 08:57:03
epifanio6600:35:34pencilmarksn2012-05-27 15:54:04
sclerotica6500:37:02pencilmarksn2012-05-27 07:58:08
carlo466400:48:54pencilmarksn2012-05-27 00:16:49
toota6302:50:34pencilmarksn2012-05-27 09:21:38
sonia19686203:36:10pencilmarksn2012-05-27 18:25:52
cebruma6110:06:06pencilmarksn2012-05-27 01:26:05
stefanol6021:11:49pencilmarksn2012-05-27 01:34:59
misultin000:00:00pencilmarks2012-05-27 18:59:26
nonnapona000:00:00pencilmarks2012-05-27 19:55:49
eddapisa000:00:00pencilmarks2012-05-27 23:14:26
Angelica 30sec000:00:00pencilmarks2012-05-27 15:17:42
iaiacricri000:00:00pencilmarks2012-05-27 14:43:34
peanol000:00:00pencilmarks2012-05-27 21:52:12
PMarlin000:00:00pencilmarks2012-05-27 03:08:21
gclaudio000:00:00pencilmarks2012-05-27 23:51:57
maryg000:00:00pencilmarks2012-05-27 09:51:35
Anconeo000:00:00pencilmarks2012-05-27 22:09:11
paunda000:00:00pencilmarks2012-05-27 17:10:04
miroilfox000:00:00pencilmarks2012-05-27 12:31:45
maxxghi000:00:00pencilmarks2012-05-27 08:38:59
tardar000:00:00pencilmarks2012-05-27 23:01:42
Eti 114000:00:00pencilmarks2012-05-27 08:43:00
Sam Ohtnna000:00:00pencilmarks2012-05-27 16:52:27
faber62000:00:00pencilmarks2012-05-27 01:17:27
lamaestra000:00:00pencilmarks2012-05-27 21:44:20
hzrngb000:00:00pencilmarks2012-05-27 19:10:09
Antonio silipigni000:00:00pencilmarks2012-05-27 22:42:53
shassy000:00:00pencilmarks2012-05-27 16:01:04
migza200610000:02:26patchworkF_091201_082012-05-27 21:55:02
migza200610000:03:43patchworkF_091201_072012-05-27 21:51:12
migza200610000:10:10patchworkF_091201_062012-05-27 21:40:51
migza200610000:06:41patchworkF_091201_052012-05-27 21:22:39
prof_matarazzo9900:26:58patchworkF_091201_052012-05-27 17:12:23
migza200610000:03:59patchworkF_091201_042012-05-27 21:18:32
prof_matarazzo9900:15:36patchworkF_091201_042012-05-27 16:56:32
migza200610000:03:30patchworkF_091201_032012-05-27 19:50:55
prof_matarazzo9900:08:17patchworkF_091201_032012-05-27 16:48:05
migza200610000:03:55patchworkF_091201_022012-05-27 19:46:54
prof_matarazzo9900:22:25patchworkF_091201_022012-05-27 16:03:39
migza200610000:02:56patchworkF_091201_012012-05-27 19:43:02
prof_matarazzo9900:09:07patchworkF_091201_012012-05-27 15:54:19
migza200610000:02:53patchworkF_081201_022012-05-27 22:01:49
migza200610000:02:31patchworkF_081201_012012-05-27 21:59:13
prof_matarazzo10000:10:32patchworkF_081101_042012-05-27 10:59:34
prof_matarazzo10000:09:35patchworkF_080923_042012-05-27 10:48:35
prof_matarazzo10000:10:45patchworkF_080923_032012-05-27 10:37:05
migza20069900:03:13patchworkF_080729_032012-05-27 23:58:30
migza20069900:02:53patchworkF_080729_022012-05-27 23:55:31
migza20069900:02:35patchworkF_080729_012012-05-27 23:52:51
misko10000:16:41Patchworkn2012-05-27 23:06:09
genovese volante9900:18:51Patchworkn2012-05-27 17:32:19
gianburrasca9800:20:15Patchworkn2012-05-27 15:34:18
matmiki9700:20:57Patchworkn2012-05-27 07:21:57
vesnasta9600:26:54Patchworkn2012-05-27 12:14:45
nor9501:56:46Patchworkn2012-05-27 08:08:40
emilio9407:35:54Patchworkn2012-05-27 07:40:15
lilla63000:00:00Patchwork2012-05-27 11:21:25
peppech000:00:00Patchwork2012-05-27 10:37:10
skorpio000:00:00Patchwork2012-05-27 22:03:54
dalecooper000:00:00Patchwork2012-05-27 11:40:56
steph000:00:00Patchwork2012-05-27 11:46:27
random000:00:00Patchwork2012-05-27 00:54:25
azerty10000:29:45Palindromon2012-05-27 11:56:57
dracula41000:00:00Palindromo2012-05-27 20:32:50
lenzo000:00:00Palindromo2012-05-27 16:01:18
peanol000:00:00Palindromo2012-05-27 21:25:35
ElXouny000:00:00Palindromo2012-05-27 22:40:35
simonetta000:00:00Palindromo2012-05-27 11:19:54
eddapisa000:00:00Palindromo2012-05-27 22:54:48
hzrngb000:00:00Palindromo2012-05-27 18:55:13
Sam Ohtnna10000:11:31outsiden2012-05-27 16:24:03
genovese volante9900:18:18outsiden2012-05-27 13:51:51
kwaka9800:18:22outsiden2012-05-27 15:38:15
siculoslim9700:21:53outsiden2012-05-27 22:32:16
miroilfox9600:22:55outsiden2012-05-27 12:54:23
giorgio19579500:26:38outsiden2012-05-27 02:43:39
rakesh_rai9400:27:04outsiden2012-05-27 14:25:27
skorpio9301:00:02outsiden2012-05-27 07:53:13
salvo9619201:00:17outsiden2012-05-27 09:07:37
gierre9102:32:36outsiden2012-05-27 13:44:56
koala9000:12:19outsidey2012-05-27 11:09:30
faber62000:00:00outside2012-05-27 01:31:03
PMarlin000:00:00outside2012-05-27 03:45:25
guspilla000:00:00outside2012-05-27 19:44:36
AlexAlex000:00:00outside2012-05-27 00:18:23
monique000:00:00outside2012-05-27 18:41:16
Albus Percival000:00:00outside2012-05-27 17:52:12
andrize000:00:00outside2012-05-27 01:22:30
hzrngb000:00:00outside2012-05-27 19:09:46
Eti 114000:00:00outside2012-05-27 00:39:35
arancia000:00:00outside2012-05-27 18:00:44
sclerotica000:00:00outside2012-05-27 07:40:18
fsc59000:00:00outside2012-05-27 14:39:39
maryg000:00:00outside2012-05-27 10:24:00
ettina000:00:00outside2012-05-27 12:16:47
peanol000:00:00outside2012-05-27 21:27:30
peluri000:00:00outside2012-05-27 14:27:46
azerty000:00:00outside2012-05-27 10:17:31
Pinguino000:00:00outside2012-05-27 20:08:56
carlo4610000:31:04offsetn2012-05-27 11:24:49
tardar9900:34:34offsetn2012-05-27 08:58:24
emilio9801:38:05offsetn2012-05-27 16:18:28
hzrngb000:00:00offset2012-05-27 18:54:51
falco2000:00:00offset2012-05-27 12:31:10
dracula41000:00:00offset2012-05-27 20:32:47
peanol000:00:00offset2012-05-27 21:27:15
migza200610000:00:28nurikabe100101_192012-05-27 19:39:00
migza200610000:00:42nurikabe100101_142012-05-27 19:38:11
migza200610000:01:10nurikabe100101_132012-05-27 19:36:55
migza200610000:00:34nurikabe100101_122012-05-27 19:36:16
migza200610000:01:03nurikabe100101_112012-05-27 16:37:04
rakesh_rai10000:02:33Nurikaben2012-05-27 05:43:41
migza20069900:06:23Nurikaben2012-05-27 16:38:22
arancia9800:07:03Nurikaben2012-05-27 17:49:57
matmiki9700:07:19Nurikaben2012-05-27 07:07:39
bartez9600:07:45Nurikaben2012-05-27 09:24:04
vesnasta9500:09:01Nurikaben2012-05-27 12:05:32
Puzzleland9400:26:52Nurikaben2012-05-27 14:30:02
giorgio19579300:51:36Nurikaben2012-05-27 01:46:13
misko000:00:00Nurikabe2012-05-27 18:06:36
Pinguino000:00:00Nurikabe2012-05-27 18:39:18
ktimini000:00:00Nurikabe2012-05-27 19:13:11
Akuma21000:00:00Nurikabe2012-05-27 11:03:10
stefidigrona000:00:00Nurikabe2012-05-27 09:34:09
nor000:00:00Nurikabe2012-05-27 10:06:26
Sam Ohtnna000:00:00Nurikabe2012-05-27 00:55:48
brtcrl000:00:00Nurikabe2012-05-27 18:33:37
frst000:00:00Nurikabe2012-05-27 07:50:54
sdf000:00:00Nurikabe2012-05-27 19:45:10
Akuma2110000:05:01non consecutivon2012-05-27 21:52:10
kwaka9900:06:10non consecutivon2012-05-27 16:15:23
lenzo9800:11:51non consecutivon2012-05-27 12:07:43
Eti 1149700:17:43non consecutivon2012-05-27 21:45:58
paunda9600:20:59non consecutivon2012-05-27 17:17:05
szita9500:21:05non consecutivon2012-05-27 20:53:30
stefidigrona9400:32:03non consecutivon2012-05-27 10:35:09
emy89300:03:49non consecutivoy2012-05-27 19:33:00
migza20069200:07:07non consecutivoy2012-05-27 04:52:11
ugo229100:12:28non consecutivoy2012-05-27 16:54:58
CLEOTTA9000:18:40non consecutivoy2012-05-27 20:17:17
pacotti8900:38:08non consecutivoy2012-05-27 11:01:23
gabry62000:00:00non consecutivo2012-05-27 23:57:21
simonetta000:00:00non consecutivo2012-05-27 12:21:47
peanol000:00:00non consecutivo2012-05-27 21:12:37
carlo46000:00:00non consecutivo2012-05-27 01:56:23
slaveVARESE000:00:00non consecutivo2012-05-27 11:13:17
hzrngb000:00:00non consecutivo2012-05-27 19:09:23
dario5210000:13:16NoMirrorn2012-05-27 22:53:13
dar_ko9900:29:33NoMirrorn2012-05-27 21:41:18
dracula41000:00:00NoMirror2012-05-27 20:32:46
eddapisa000:00:00NoMirror2012-05-27 22:53:52
hzrngb000:00:00NoMirror2012-05-27 18:54:24
rakesh_rai10000:05:40neighboursn2012-05-27 07:27:19
azerty9900:06:46neighboursn2012-05-27 00:19:37
faber629800:06:58neighboursn2012-05-27 02:27:38
mik19700:23:19neighboursn2012-05-27 16:23:35
hzrngb000:00:00neighbours2012-05-27 19:09:02
peanol000:00:00neighbours2012-05-27 21:33:14
flin6810000:00:23multiplen2012-05-27 11:44:13
bartez9900:00:44multiplen2012-05-27 09:34:07
misko9800:01:26multiplen2012-05-27 23:38:22
brtcrl9700:01:43multiplen2012-05-27 19:25:40
lenzo9600:03:06multiplen2012-05-27 12:04:23
Eti 1149500:03:38multiplen2012-05-27 22:04:00
eddapisa000:00:00multiple2012-05-27 22:58:11
peanol000:00:00multiple2012-05-27 21:33:41
hzrngb000:00:00multiple2012-05-27 18:53:56
dar_ko10000:06:16modulon2012-05-27 21:15:52
peanol000:00:00modulo2012-05-27 21:26:16
hzrngb000:00:00modulo2012-05-27 19:08:36
dario5210000:16:06mirror twinn2012-05-27 23:15:08
dar_ko9900:25:39mirror twinn2012-05-27 23:01:52
koala9800:21:12mirror twiny2012-05-27 14:07:22
dracula41000:00:00mirror twin2012-05-27 20:32:43
hzrngb000:00:00mirror twin2012-05-27 18:53:31
bartez10000:04:13mirror 10n2012-05-27 10:00:44
dario529900:06:52mirror 10n2012-05-27 23:07:20
prof_matarazzo9800:08:32mirror 10n2012-05-27 11:48:41
matmiki9700:10:13mirror 10n2012-05-27 08:37:11
epifanio9600:11:04mirror 10n2012-05-27 12:52:29
baffo19519500:12:20mirror 10n2012-05-27 10:20:03
hzrngb000:00:00mirror 102012-05-27 19:08:10
Timothy10000:01:14mirrorn2012-05-27 11:04:38
flin689900:02:07mirrorn2012-05-27 10:36:16
epifanio9800:02:26mirrorn2012-05-27 12:19:27
alexdon9700:03:45mirrorn2012-05-27 14:25:10
shassy9600:03:46mirrorn2012-05-27 14:04:46
salvo9619500:03:48mirrorn2012-05-27 10:12:09
Pinuccio9400:03:59mirrorn2012-05-27 23:23:28
faber629300:04:14mirrorn2012-05-27 01:09:32
iaiacricri9200:04:58mirrorn2012-05-27 14:38:24
matmiki9100:05:13mirrorn2012-05-27 07:02:16
bartez9000:05:26mirrorn2012-05-27 09:55:09
mik18900:05:42mirrorn2012-05-27 23:33:00
shadiex8800:06:12mirrorn2012-05-27 17:41:59
effeti508700:06:43mirrorn2012-05-27 22:26:52
Pinguino8600:08:07mirrorn2012-05-27 20:22:02
tardar8500:21:35mirrorn2012-05-27 08:20:22
distrirette000:00:00mirror2012-05-27 11:50:15
dracula41000:00:00mirror2012-05-27 20:32:40
brtcrl000:00:00mirror2012-05-27 19:30:08
kwaka000:00:00mirror2012-05-27 16:05:54
hzrngb000:00:00mirror2012-05-27 18:53:09
bartez10000:04:50minmaxn2012-05-27 09:50:04
rakesh_rai9900:04:56minmaxn2012-05-27 07:33:22
shadiex9800:05:02minmaxn2012-05-27 16:47:52
dario529700:08:11minmaxn2012-05-27 23:32:17
jonnie559600:08:44minmaxn2012-05-27 02:11:52
baffo19519500:13:42minmaxn2012-05-27 07:52:18
hzrngb000:00:00minmax2012-05-27 19:07:50
brtcrl000:00:00minmax2012-05-27 23:17:50
peanol000:00:00minmax2012-05-27 21:16:46
Timothy10000:00:31minin2012-05-27 11:05:56
Akuma219900:00:43minin2012-05-27 11:01:05
kwaka9800:01:12minin2012-05-27 16:13:46
Bely9700:01:27minin2012-05-27 12:03:08
flin689600:01:29minin2012-05-27 10:27:20
misko9500:01:31minin2012-05-27 23:31:36
lenzo9400:01:39minin2012-05-27 14:26:05
azerty9300:01:40minin2012-05-27 11:24:56
bartez9200:01:57minin2012-05-27 09:32:02
oner9100:02:11minin2012-05-27 22:36:32
faber629000:02:15minin2012-05-27 01:04:51
lonewolf549000:02:15minin2012-05-27 19:47:57
shadiex8800:02:41minin2012-05-27 16:44:22
epifanio8800:02:41minin2012-05-27 11:38:06
gheo628600:02:46minin2012-05-27 10:44:52
matteo888600:02:46minin2012-05-27 19:40:24
skelle8400:02:48minin2012-05-27 11:46:09
bob498300:02:54minin2012-05-27 19:48:04
sergio498200:02:59minin2012-05-27 21:27:03
matmiki8100:03:02minin2012-05-27 08:32:14
shadow8100:03:02minin2012-05-27 06:39:57
distrirette7900:03:03minin2012-05-27 11:39:02
Eti 1147800:03:06minin2012-05-27 08:39:29
ugo227700:03:07minin2012-05-27 16:29:13
bjelico7600:03:08minin2012-05-27 10:37:19
baron de roc7500:03:13minin2012-05-27 08:32:40
migza20067500:03:13minin2012-05-27 04:48:48
boscardinale7300:03:22minin2012-05-27 04:10:32
carlo467200:03:36minin2012-05-27 00:09:18
mauro05127100:03:43minin2012-05-27 09:51:39
bobobo7000:03:44minin2012-05-27 17:50:17
fsc596900:03:49minin2012-05-27 14:29:30
molinomalla6800:03:50minin2012-05-27 09:24:30
silverdog6700:03:52minin2012-05-27 08:32:09
paola596600:04:03minin2012-05-27 21:11:07
yuma676500:04:20minin2012-05-27 20:24:27
mik16400:04:21minin2012-05-27 16:19:00
gabry626300:04:24minin2012-05-27 00:30:23
ultrasound6200:04:28minin2012-05-27 12:55:32
stf556100:04:37minin2012-05-27 23:33:55
AlexAlex6000:05:13minin2012-05-27 01:21:26
scledum5900:05:19minin2012-05-27 08:10:22
emilio5800:05:23minin2012-05-27 06:35:11
ym46oc5800:05:23minin2012-05-27 14:39:07
gabriella615600:06:04minin2012-05-27 14:47:14
paunda5500:06:27minin2012-05-27 16:54:40
ettina5400:06:45minin2012-05-27 03:27:06
gclaudio5300:06:53minin2012-05-27 01:25:54
vencanas5300:06:53minin2012-05-27 06:01:38
tardar5100:06:55minin2012-05-27 01:50:56
lamaestra5000:08:02minin2012-05-27 14:06:19
rakesh_rai4900:12:43minin2012-05-27 05:25:13
marsal434800:13:44minin2012-05-27 10:28:28
dracula41000:00:00mini2012-05-27 20:32:38
peanol000:00:00mini2012-05-27 21:14:28
pepette000:00:00mini2012-05-27 10:36:45
eddapisa000:00:00mini2012-05-27 22:57:50
hzrngb000:00:00mini2012-05-27 18:52:49
szita000:00:00mini2012-05-27 20:41:22
steph000:00:00mini2012-05-27 11:45:58
azerty10000:06:18Memoryn2012-05-27 14:23:25
PMarlin9900:04:56Memoryy2012-05-27 23:12:16
carlo46000:00:00Memory2012-05-27 01:56:49
peanol000:00:00Memory2012-05-27 21:33:04
hzrngb000:00:00Memory2012-05-27 19:07:21
maxxghi10000:02:45Master Mind02012-05-27 09:02:19
oner9900:01:07Master Mind02012-05-27 22:14:27
guspilla9800:01:49Master Mind02012-05-27 12:11:03
yuma679700:01:18Master Mind02012-05-27 20:39:03
niki539600:01:32Master Mind02012-05-27 10:11:58
ubimmc9500:01:55Master Mind02012-05-27 01:37:12
ugo229400:02:51Master Mind02012-05-27 00:05:23
mimmagiada9300:03:03Master Mind02012-05-27 14:44:44
migza20069200:01:18Master Mind02012-05-27 06:25:31
epifanio9100:01:57Master Mind02012-05-27 17:06:28
flin689000:02:32Master Mind02012-05-27 10:29:21
stefidigrona8900:19:44Master Mind02012-05-27 10:10:56
ym46oc8800:03:26Master Mind02012-05-27 14:53:20
sdf000:00:00Master Mind02012-05-27 16:01:52
mik110000:00:51Logic Mind02012-05-27 00:45:39
yuma679900:00:52Logic Mind02012-05-27 20:41:03
niki539900:00:52Logic Mind02012-05-27 10:13:51
flin689700:00:54Logic Mind02012-05-27 10:05:08
oner9600:01:10Logic Mind02012-05-27 22:17:44
shadow9500:01:14Logic Mind02012-05-27 06:43:50
giorgio19579400:01:16Logic Mind02012-05-27 01:40:39
epifanio9300:01:17Logic Mind02012-05-27 17:04:53
ym46oc9200:01:22Logic Mind02012-05-27 14:37:32
migza20069100:01:38Logic Mind02012-05-27 00:13:16
bartez9000:01:54Logic Mind02012-05-27 09:09:32
ubimmc8900:02:12Logic Mind02012-05-27 00:24:14
ugo228800:02:15Logic Mind02012-05-27 00:02:10
stefidigrona8700:02:26Logic Mind02012-05-27 10:32:09
mimmagiada8600:04:07Logic Mind02012-05-27 14:48:01
Puzzleland10000:00:34lampionsn2012-05-27 14:29:13
rakesh_rai9900:01:26lampionsn2012-05-27 14:06:23
bartez9800:01:32lampionsn2012-05-27 09:11:41
vesnasta9700:01:39lampionsn2012-05-27 11:53:16
sdf9600:04:52lampionsn2012-05-27 15:17:50
azerty10000:04:31kurven2012-05-27 11:31:47
epifanio9900:05:53kurven2012-05-27 16:58:45
faber629800:08:07kurven2012-05-27 02:35:04
rakesh_rai9700:12:35kurven2012-05-27 07:38:39
gabry629600:16:47kurven2012-05-27 23:32:17
ugo229500:02:24kurvey2012-05-27 16:32:47
orko9400:03:22kurvey2012-05-27 09:54:49
dracula41000:00:00kurve2012-05-27 20:32:36
baron de roc000:00:00kurve2012-05-27 18:28:01
hzrngb000:00:00kurve2012-05-27 18:52:25
CLEOTTA000:00:00kurve2012-05-27 21:00:03
peanol000:00:00kurve2012-05-27 21:26:29
bjelico10000:08:29kropkin2012-05-27 10:28:33
pecos9900:10:28kropkin2012-05-27 14:07:24
jonnie559800:11:45kropkin2012-05-27 01:54:37
hzrngb000:00:00kropki2012-05-27 19:06:59
ElXouny000:00:00kropki2012-05-27 20:43:25
bce000:00:00kropki2012-05-27 14:29:34
PMarlin000:00:00kropki2012-05-27 04:36:50
dracula41000:00:00kropki2012-05-27 20:32:59
eddapisa000:00:00kropki2012-05-27 23:13:33
kwaka10000:06:20knightn2012-05-27 16:22:05
ripafi9900:26:04knightn2012-05-27 07:17:52
pecos9800:30:51knightn2012-05-27 09:26:06
hzrngb000:00:00knight2012-05-27 17:19:03
linus222000:00:00knight2012-05-27 01:12:28
simonetta000:00:00knight2012-05-27 22:32:16
dracula41000:00:00knight2012-05-27 20:30:43
peanol000:00:00knight2012-05-27 21:28:35
carlo46000:00:00knight2012-05-27 11:56:06
eddapisa000:00:00knight2012-05-27 22:21:40
Bely10000:05:20Killer Variantn2012-05-27 12:12:52
Anconeo9900:06:56Killer Variantn2012-05-27 22:24:01
Sam Ohtnna9800:07:48Killer Variantn2012-05-27 16:43:12
genovese volante9700:08:03Killer Variantn2012-05-27 13:43:37
gclaudio9600:11:58Killer Variantn2012-05-27 12:10:24
miroilfox9500:12:28Killer Variantn2012-05-27 15:48:18
grafiro9400:13:05Killer Variantn2012-05-27 01:10:54
pecos9300:18:09Killer Variantn2012-05-27 14:22:07
baffo19519200:32:16Killer Variantn2012-05-27 10:33:39
Angelica 30sec9100:07:24Killer Varianty2012-05-27 14:59:12
guspilla9000:08:16Killer Varianty2012-05-27 20:29:12
koala8900:13:54Killer Varianty2012-05-27 11:21:59
hzrngb000:00:00Killer Variant2012-05-27 18:52:00
dracula41000:00:00Killer Variant2012-05-27 20:32:34
fsc59000:00:00Killer Variant2012-05-27 22:23:23
ioete000:00:00Killer Variant2012-05-27 07:00:45
Sam Ohtnna10000:07:20killern2012-05-27 16:35:44
azerty9900:07:45killern2012-05-27 12:30:11
francoclaudio9800:08:35killern2012-05-27 17:12:46
rakesh_rai9700:09:16killern2012-05-27 15:42:25
Bely9600:10:55killern2012-05-27 11:51:07
Anconeo9500:11:21killern2012-05-27 21:57:23
genovese volante9400:12:38killern2012-05-27 12:56:21
alexdon9300:16:04killern2012-05-27 22:11:58
grafiro9200:16:20killern2012-05-27 00:52:37
siculoslim9200:16:20killern2012-05-27 23:25:18
flin689000:17:46killern2012-05-27 22:15:54
josehans8900:18:13killern2012-05-27 16:35:45
gclaudio8800:18:52killern2012-05-27 11:50:33
Bruno618700:19:58killern2012-05-27 11:20:14
sergio498600:21:02killern2012-05-27 21:45:45
Massimo528500:22:42killern2012-05-27 17:40:43
nik98400:23:25killern2012-05-27 19:32:57
Carloplus8300:24:05killern2012-05-27 21:27:11
serigaia8200:25:44killern2012-05-27 23:23:18
pecos8100:26:08killern2012-05-27 08:37:34
luciomat8000:27:28killern2012-05-27 15:53:27
koala7900:27:51killern2012-05-27 12:21:21
ripafi7800:31:09killern2012-05-27 06:31:10
fsc597700:31:26killern2012-05-27 21:39:04
vencanas7600:33:26killern2012-05-27 06:40:15
saro507500:35:47killern2012-05-27 22:35:59
angy717400:51:36killern2012-05-27 18:33:38
mapima7300:57:43killern2012-05-27 15:04:21
sdf7200:58:19killern2012-05-27 17:39:35
orko7100:10:30killery2012-05-27 09:44:12
PMarlin7000:11:43killery2012-05-27 22:36:27
random6900:18:28killery2012-05-27 00:18:59
CLEOTTA6800:23:41killery2012-05-27 20:36:08
guspilla6700:27:59killery2012-05-27 20:01:07
ubimmc6600:35:25killery2012-05-27 00:41:30
tida6501:07:19killery2012-05-27 10:02:33
effeti50000:00:00killer2012-05-27 22:15:24
Angelica 30sec000:00:00killer2012-05-27 14:19:09
hzrngb000:00:00killer2012-05-27 19:06:40
lamaestra000:00:00killer2012-05-27 21:19:23
simonetta000:00:00killer2012-05-27 22:32:38
xanx000:00:00killer2012-05-27 21:51:01
eddapisa000:00:00killer2012-05-27 22:53:00
stefanol000:00:00killer2012-05-27 01:53:59
mpaola000:00:00killer2012-05-27 10:15:53
miroilfox000:00:00killer2012-05-27 12:12:52
misko000:00:00killer2012-05-27 23:42:46
paolaz000:00:00killer2012-05-27 16:57:39
gheo62000:00:00killer2012-05-27 23:32:54
ioete000:00:00killer2012-05-27 06:42:58
francoclaudio10000:09:44KakuroDokun2012-05-27 17:22:09
Mara9900:14:40KakuroDokun2012-05-27 16:35:25
genovese volante9800:15:10KakuroDokun2012-05-27 13:18:03
azerty9700:18:21KakuroDokun2012-05-27 17:01:13
simonetta9600:20:47KakuroDokun2012-05-27 22:35:48
sisi599500:22:44KakuroDokun2012-05-27 21:20:51
koala9400:09:55KakuroDokuy2012-05-27 14:28:44
PMarlin9300:11:35KakuroDokuy2012-05-27 04:45:09
guspilla9200:24:17KakuroDokuy2012-05-27 20:44:25
dracula41000:00:00KakuroDoku2012-05-27 20:32:32
hzrngb000:00:00KakuroDoku2012-05-27 18:51:35
baron de roc000:00:00KakuroDoku2012-05-27 19:21:47
Angelica 30sec000:00:00KakuroDoku2012-05-27 15:31:15
grafiro000:00:00KakuroDoku2012-05-27 03:02:53
simonetta10000:18:41Jigsaw Hybridn2012-05-27 10:33:26
Carloplus9900:21:32Jigsaw Hybridn2012-05-27 17:57:18
rakesh_rai9800:05:10Jigsaw Hybridy2012-05-27 08:46:48
andrize000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-27 01:18:44
azerty000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-27 11:10:01
hzrngb000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-27 19:06:15
dracula41000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-27 20:33:01
Timothy10000:04:54jigsawn2012-05-27 11:09:08
rakesh_rai9900:06:00jigsawn2012-05-27 07:51:30
distrirette9800:10:30jigsawn2012-05-27 11:27:07
vencanas9700:13:46jigsawn2012-05-27 06:21:23
Carloplus9600:13:55jigsawn2012-05-27 17:12:33
azerty9500:13:57jigsawn2012-05-27 10:55:13
Massimo529400:14:13jigsawn2012-05-27 18:14:02
sergio499300:15:00jigsawn2012-05-27 21:30:33
boscardinale9200:15:05jigsawn2012-05-27 04:14:28
mauro05129100:15:28jigsawn2012-05-27 09:23:56
paunda9000:23:04jigsawn2012-05-27 11:17:27
cebruma8900:27:07jigsawn2012-05-27 12:34:24
molinomalla8800:51:35jigsawn2012-05-27 09:51:33
migza20068700:03:48jigsawy2012-05-27 04:44:48
ugo228600:05:01jigsawy2012-05-27 21:21:20
carlo468500:09:32jigsawy2012-05-27 01:05:55
tardar8400:12:21jigsawy2012-05-27 21:48:51
kuki000:00:00jigsaw2012-05-27 10:29:20
fsc59000:00:00jigsaw2012-05-27 23:31:35
pecos000:00:00jigsaw2012-05-27 17:34:46
hzrngb000:00:00jigsaw2012-05-27 18:51:13
Eti 114000:00:00jigsaw2012-05-27 22:08:52
dracula41000:00:00jigsaw2012-05-27 20:32:03
mapima000:00:00jigsaw2012-05-27 16:07:52
slaveVARESE000:00:00jigsaw2012-05-27 17:31:20
pecos10000:18:02isokillern2012-05-27 11:02:19
peppech9900:39:21isokillern2012-05-27 09:57:34
dracula41000:00:00isokiller2012-05-27 20:31:59
hzrngb000:00:00isokiller2012-05-27 18:50:45
Massimo52000:00:00isokiller2012-05-27 18:29:59
peppech10000:19:52ison2012-05-27 22:06:59
baffo19519900:07:50isoy2012-05-27 10:09:15
PMarlin9800:14:05isoy2012-05-27 22:22:09
peanol000:00:00iso2012-05-27 21:25:51
hzrngb000:00:00iso2012-05-27 19:05:47
simonetta000:00:00iso2012-05-27 22:32:24
eddapisa000:00:00iso2012-05-27 22:53:11
oner10000:08:07integern2012-05-27 23:37:03
baffo19519900:10:10integern2012-05-27 08:07:44
rakesh_rai9800:05:05integery2012-05-27 21:07:25
PMarlin9700:24:08integery2012-05-27 23:29:59
Mara000:00:00integer2012-05-27 19:05:12
hzrngb000:00:00integer2012-05-27 19:05:25
peanol000:00:00integer2012-05-27 21:32:19
rakesh_rai10000:07:36Hybridy2012-05-27 20:59:27
koala9900:08:21Hybridy2012-05-27 11:36:01
emy89800:17:37Hybridy2012-05-27 17:55:17
dracula41000:00:00Hybrid2012-05-27 20:31:56
peanol000:00:00Hybrid2012-05-27 21:23:52
andrize000:00:00Hybrid2012-05-27 01:19:22
hzrngb000:00:00Hybrid2012-05-27 18:50:24
dario5210000:08:15greatern2012-05-27 18:44:22
koala9900:08:36greatern2012-05-27 12:05:55
hzrngb000:00:00greater2012-05-27 19:04:52
eddapisa000:00:00greater2012-05-27 22:54:06
migza200610000:01:06futoshikiF_091201_012012-05-27 19:40:43
Timothy10000:01:30Futoshikin2012-05-27 11:07:30
misko9900:02:05Futoshikin2012-05-27 23:03:59
azerty9800:02:19Futoshikin2012-05-27 00:12:42
distrirette9700:02:20Futoshikin2012-05-27 11:04:38
rakesh_rai9600:03:06Futoshikin2012-05-27 07:57:50
giorgio19579500:03:29Futoshikin2012-05-27 01:42:32
vesnasta9400:03:30Futoshikin2012-05-27 12:01:47
Angelica 30sec9300:03:56Futoshikin2012-05-27 14:11:20
gianburrasca9200:03:58Futoshikin2012-05-27 15:54:46
emilio9100:04:28Futoshikin2012-05-27 07:29:09
oner9000:04:29Futoshikin2012-05-27 22:24:16
sonia19688900:04:43Futoshikin2012-05-27 22:47:06
matmiki8800:04:50Futoshikin2012-05-27 07:16:59
migza20068700:04:51Futoshikin2012-05-27 06:20:26
boscardinale8600:05:11Futoshikin2012-05-27 04:29:44
bartez8500:06:14Futoshikin2012-05-27 09:17:40
flin688400:07:51Futoshikin2012-05-27 23:37:58
sdf8300:08:08Futoshikin2012-05-27 15:53:21
mik18200:09:07Futoshikin2012-05-27 17:03:19
tida8100:10:04Futoshikin2012-05-27 11:10:24
stefidigrona8000:11:55Futoshikin2012-05-27 15:10:08
AlexAlex7900:12:02Futoshikin2012-05-27 01:09:09
peppech7800:13:11Futoshikin2012-05-27 10:37:17
ubimmc7700:19:21Futoshikin2012-05-27 01:17:29
baron de roc7602:27:56Futoshikin2012-05-27 13:27:20
faber62000:00:00Futoshiki2012-05-27 01:24:52
steph000:00:00Futoshiki2012-05-27 11:43:44
miroilfox10000:13:23framen2012-05-27 13:48:54
siculoslim9900:14:20framen2012-05-27 22:54:31
migza20069800:13:25framey2012-05-27 01:47:41
dracula41000:00:00frame2012-05-27 20:31:49
PMarlin000:00:00frame2012-05-27 22:48:30
xanx000:00:00frame2012-05-27 09:50:48
hzrngb000:00:00frame2012-05-27 18:49:57
koala10000:10:32exclusion2n2012-05-27 10:40:42
fsc599900:11:42exclusion2n2012-05-27 23:03:21
shassy9800:14:39exclusion2n2012-05-27 21:15:20
salvo9619700:16:37exclusion2n2012-05-27 14:02:13
peppech9600:27:32exclusion2n2012-05-27 16:50:20
bigado9521:54:05exclusion2n2012-05-27 01:29:06
hzrngb000:00:00exclusion22012-05-27 19:04:33
salvo96110000:12:51exclusion1n2012-05-27 13:49:08
paola599900:14:03exclusion1n2012-05-27 22:00:59
shassy9800:18:16exclusion1n2012-05-27 22:33:42
peppech9700:21:58exclusion1n2012-05-27 16:28:07
eddapisa000:00:00exclusion12012-05-27 22:23:12
paolarina000:00:00exclusion12012-05-27 21:12:53
hzrngb000:00:00exclusion12012-05-27 18:49:32
dracula41000:00:00exclusion12012-05-27 20:31:46
peanol000:00:00exclusion12012-05-27 21:24:50
ElXouny000:00:00exclusion12012-05-27 09:40:33
kwaka10000:02:40EvenOddn2012-05-27 16:07:40
faber629900:03:12EvenOddn2012-05-27 01:14:05
flin689800:03:28EvenOddn2012-05-27 11:45:25
epifanio9700:05:30EvenOddn2012-05-27 11:43:44
gabry629600:05:37EvenOddn2012-05-27 00:38:45
ugo229500:05:40EvenOddn2012-05-27 16:48:56
salvo9619400:05:48EvenOddn2012-05-27 14:22:24
paunda9300:06:04EvenOddn2012-05-27 17:03:53
oner9200:06:06EvenOddn2012-05-27 22:48:19
lonewolf549100:06:13EvenOddn2012-05-27 20:21:46
matmiki9000:06:26EvenOddn2012-05-27 08:23:38
giagiax8900:06:41EvenOddn2012-05-27 08:43:26
gclaudio8800:08:57EvenOddn2012-05-27 18:08:51
mauro05128800:08:57EvenOddn2012-05-27 09:55:29
shassy8600:09:20EvenOddn2012-05-27 14:11:50
peppech8500:09:25EvenOddn2012-05-27 22:27:09
carlo468400:09:43EvenOddn2012-05-27 01:15:33
boscardinale8300:10:00EvenOddn2012-05-27 13:12:27
tardar8200:11:00EvenOddn2012-05-27 22:01:26
Antonio silipigni8100:14:58EvenOddn2012-05-27 22:25:09
molinomalla8000:22:55EvenOddn2012-05-27 09:28:29
eddapisa7900:26:00EvenOddn2012-05-27 22:26:34
migza20067800:02:07EvenOddy2012-05-27 01:45:25
dracula41000:00:00EvenOdd2012-05-27 20:31:44
effeti50000:00:00EvenOdd2012-05-27 22:09:03
steph000:00:00EvenOdd2012-05-27 11:50:02
paola59000:00:00EvenOdd2012-05-27 21:18:15
hzrngb000:00:00EvenOdd2012-05-27 18:49:09
linus222000:00:00Even Odd View2012-05-27 01:12:00
dracula41000:00:00Even Odd View2012-05-27 20:33:03
hzrngb000:00:00Even Odd View2012-05-27 19:04:11
peanol000:00:00Even Odd View2012-05-27 21:32:30
PMarlin000:00:00Even Odd View2012-05-27 04:21:59
kuki10000:12:14diagonaln2012-05-27 10:16:54
shadiex9900:16:07diagonaln2012-05-27 21:58:55
lonewolf549800:16:55diagonaln2012-05-27 20:04:32
distrirette9700:19:06diagonaln2012-05-27 13:48:16
boscardinale9600:22:21diagonaln2012-05-27 06:51:39
vencanas9500:23:29diagonaln2012-05-27 07:17:40
sergio499400:23:37diagonaln2012-05-27 21:03:13
epifanio9300:24:14diagonaln2012-05-27 20:36:28
Bruno619200:24:42diagonaln2012-05-27 11:54:30
francoclaudio9100:25:40diagonaln2012-05-27 16:40:09
Carloplus9000:28:07diagonaln2012-05-27 17:27:36
skelle8900:32:36diagonaln2012-05-27 11:56:01
paunda8800:33:03diagonaln2012-05-27 17:48:35
serigaia8700:36:27diagonaln2012-05-27 22:44:57
emilio8600:36:38diagonaln2012-05-27 18:46:15
calafuria8500:36:53diagonaln2012-05-27 05:28:59
luciomat8400:46:36diagonaln2012-05-27 11:45:36
stefaniaobi8301:21:10diagonaln2012-05-27 11:00:50
cebruma8211:52:16diagonaln2012-05-27 00:41:51
Antonio silipigni8121:43:37diagonaln2012-05-27 00:41:01
migza20068000:07:22diagonaly2012-05-27 01:37:54
carlo467900:07:49diagonaly2012-05-27 00:01:21
carlita27800:08:04diagonaly2012-05-27 10:09:18
ubimmc7700:09:09diagonaly2012-05-27 00:32:04
tida7600:10:06diagonaly2012-05-27 09:52:16
effeti507500:10:48diagonaly2012-05-27 21:58:05
ugo227400:11:49diagonaly2012-05-27 20:30:33
khuski7300:16:39diagonaly2012-05-27 18:57:55
rakesh_rai7200:27:00diagonaly2012-05-27 08:18:37
lamaestra7102:16:05diagonaly2012-05-27 19:03:11
jonnie55000:00:00diagonal2012-05-27 02:21:18
ffischer000:00:00diagonal2012-05-27 16:36:06
ironpony000:00:00diagonal2012-05-27 08:23:10
paolarina000:00:00diagonal2012-05-27 00:08:22
emy8000:00:00diagonal2012-05-27 19:36:58
sdf000:00:00diagonal2012-05-27 18:38:16
falco2000:00:00diagonal2012-05-27 12:19:56
stf55000:00:00diagonal2012-05-27 23:25:51
hzrngb000:00:00diagonal2012-05-27 19:03:49
mm87000:00:00diagonal2012-05-27 20:18:04
fantomastico II000:00:00diagonal2012-05-27 20:48:12
slaveVARESE000:00:00diagonal2012-05-27 10:26:44
salvo961000:00:00diagonal2012-05-27 14:31:37
rosalpina000:00:00diagonal2012-05-27 11:55:29
salpina000:00:00diagonal2012-05-27 22:42:08
silverdog000:00:00diagonal2012-05-27 08:36:26
tardar000:00:00diagonal2012-05-27 22:34:16
mpaola000:00:00diagonal2012-05-27 22:46:58
mauro0512000:00:00diagonal2012-05-27 09:39:43
rakesh_rai10000:05:19Descriptive Pairsn2012-05-27 10:10:29
lenzo9900:06:54Descriptive Pairsn2012-05-27 11:56:21
bjelico9800:08:03Descriptive Pairsn2012-05-27 22:05:22
niki539700:08:49Descriptive Pairsn2012-05-27 16:28:44
baron de roc9600:09:51Descriptive Pairsn2012-05-27 18:42:04
dario529500:10:26Descriptive Pairsn2012-05-27 22:27:25
matteo889400:11:27Descriptive Pairsn2012-05-27 10:19:30
Lilian9300:13:36Descriptive Pairsn2012-05-27 16:01:14
monicalamb9200:14:31Descriptive Pairsn2012-05-27 14:51:47
brtcrl9100:16:48Descriptive Pairsn2012-05-27 17:45:02
sergio499000:18:39Descriptive Pairsn2012-05-27 18:52:48
flin688900:22:18Descriptive Pairsn2012-05-27 10:42:10
PMarlin8800:03:39Descriptive Pairsy2012-05-27 22:18:15
koala8700:04:41Descriptive Pairsy2012-05-27 11:44:30
sdf8600:34:10Descriptive Pairsy2012-05-27 14:43:30
lamaestra000:00:00Descriptive Pairs2012-05-27 13:54:55
hzrngb000:00:00Descriptive Pairs2012-05-27 18:48:45
dracula41000:00:00Descriptive Pairs2012-05-27 20:31:42
azerty10000:01:49cubicn2012-05-27 11:27:31
rakesh_rai9900:02:25cubicn2012-05-27 08:01:20
lenzo9800:03:32cubicn2012-05-27 09:44:24
mik19700:03:55cubicn2012-05-27 23:38:54
mm879600:03:56cubicn2012-05-27 23:04:19
sergio499500:04:53cubicn2012-05-27 20:58:07
epifanio9400:04:59cubicn2012-05-27 17:31:14
faber629300:05:35cubicn2012-05-27 01:25:19
lonewolf549200:05:53cubicn2012-05-27 19:50:18
Mara9100:06:00cubicn2012-05-27 10:42:29
grafiro9000:06:17cubicn2012-05-27 02:56:16
siculoslim8900:06:23cubicn2012-05-27 22:25:44
ultrasound8800:06:56cubicn2012-05-27 13:00:15
AlexAlex8700:07:21cubicn2012-05-27 01:38:06
gabry628600:07:34cubicn2012-05-27 23:49:16
baron de roc8500:08:04cubicn2012-05-27 08:36:41
tardar8400:09:00cubicn2012-05-27 11:36:06
lamaestra8300:10:43cubicn2012-05-27 13:55:22
stf558200:12:29cubicn2012-05-27 22:40:16
PMarlin8100:02:04cubicy2012-05-27 23:17:22
ugo228000:02:18cubicy2012-05-27 20:53:06
rosalpina000:00:00cubic2012-05-27 11:55:24
annetta000:00:00cubic2012-05-27 07:30:47
andrize000:00:00cubic2012-05-27 01:22:04
eddapisa000:00:00cubic2012-05-27 23:13:37
hzrngb000:00:00cubic2012-05-27 19:03:05
lenzo10000:04:14CrossSumn2012-05-27 16:43:44
vencanas9900:08:35CrossSumn2012-05-27 21:23:37
prof_matarazzo9800:33:45CrossSumn2012-05-27 17:41:56
khuski000:00:00CrossSum2012-05-27 20:01:23
dracula41000:00:00CrossSum2012-05-27 20:31:39
eddapisa000:00:00CrossSum2012-05-27 22:26:25
hzrngb000:00:00CrossSum2012-05-27 18:48:22
shadiex10000:00:28Countingn2012-05-27 15:25:29
baron de roc9900:01:15Countingn2012-05-27 08:44:57
guspilla9800:01:19Countingn2012-05-27 12:15:51
distrirette9700:01:55Countingn2012-05-27 11:14:50
totohoa9600:02:10Countingn2012-05-27 13:08:43
rakesh_rai9500:02:36Countingn2012-05-27 14:09:01
brtcrl9400:02:38Countingn2012-05-27 19:47:58
dar_ko10000:54:42consecutive -Nn2012-05-27 20:19:20
rakesh_rai9900:08:34consecutive -Ny2012-05-27 16:32:00
emilio000:00:00consecutive -N2012-05-27 19:49:53
hzrngb000:00:00consecutive -N2012-05-27 19:02:29
dracula41000:00:00consecutive -N2012-05-27 20:33:06
azerty10000:04:54consecutiven2012-05-27 11:37:17
rakesh_rai9900:05:48consecutiven2012-05-27 08:04:06
stefidigrona9800:12:54consecutiven2012-05-27 09:19:18
distrirette9700:16:22consecutiven2012-05-27 14:09:23
miroilfox9600:16:29consecutiven2012-05-27 13:17:35
gheo629500:20:54consecutiven2012-05-27 22:36:26
migza20069400:11:06consecutivey2012-05-27 01:21:59
hzrngb000:00:00consecutive2012-05-27 18:47:39
dracula41000:00:00consecutive2012-05-27 20:31:37
dar_ko10000:15:33ColorsGroupsn2012-05-27 21:22:54
peanol000:00:00ColorsGroups2012-05-27 21:24:22
PMarlin000:00:00ColorsGroups2012-05-27 23:56:26
hzrngb000:00:00ColorsGroups2012-05-27 19:02:17
baron de roc000:00:00ColorsGroups2012-05-27 08:46:45
koala10000:13:58Clock Facesy2012-05-27 14:57:56
rakesh_rai9900:27:49Clock Facesy2012-05-27 16:01:05
dracula41000:00:00Clock Faces2012-05-27 20:31:34
peanol000:00:00Clock Faces2012-05-27 21:28:47
simonetta000:00:00Clock Faces2012-05-27 10:22:34
Timothy10000:01:40classicn2012-05-27 11:16:35
kwaka9900:01:52classicn2012-05-27 16:10:31
c_cugno9800:01:59classicn2012-05-27 16:10:47
carlo469700:03:16classicn2012-05-27 10:53:17
lenzo9600:03:24classicn2012-05-27 09:40:10
Bely9500:04:00classicn2012-05-27 12:37:48
rakesh_rai9400:04:43classicn2012-05-27 05:38:21
flin689300:04:46classicn2012-05-27 11:12:46
matteo889200:05:07classicn2012-05-27 19:35:06
vencanas9100:05:18classicn2012-05-27 05:41:15
serigaia9000:05:29classicn2012-05-27 17:11:33
mm878900:05:33classicn2012-05-27 15:07:34
alexdon8800:05:36classicn2012-05-27 22:48:13
vesnasta8700:05:40classicn2012-05-27 13:06:35
soyfeliz8600:05:42classicn2012-05-27 14:19:07
kuki8500:05:50classicn2012-05-27 10:05:43
sergio498400:05:58classicn2012-05-27 19:11:39
skelle8300:06:17classicn2012-05-27 11:49:33
epifanio8200:06:55classicn2012-05-27 12:30:23
miroilfox8200:06:55classicn2012-05-27 12:05:48
francoclaudio8000:06:56classicn2012-05-27 16:32:45
slaveVARESE7900:06:58classicn2012-05-27 10:19:38
ironpony7800:07:41classicn2012-05-27 08:15:12
paolarina7700:07:50classicn2012-05-27 00:00:24
paunda7600:07:53classicn2012-05-27 17:40:35
boscardinale7500:07:55classicn2012-05-27 04:01:51
lonewolf547400:08:02classicn2012-05-27 19:56:20
Bruno617300:08:03classicn2012-05-27 11:46:20
migza20067200:08:20classicn2012-05-27 01:12:55
feb3097100:08:23classicn2012-05-27 23:29:50
fracal7000:09:40classicn2012-05-27 06:49:33
dany36900:09:42classicn2012-05-27 18:20:08
uvaspina6800:09:49classicn2012-05-27 13:53:57
scledum6700:10:00classicn2012-05-27 11:51:57
stefaniaobi6600:10:01classicn2012-05-27 11:45:36
silverdog6500:11:08classicn2012-05-27 08:52:43
GIANNI6400:11:17classicn2012-05-27 09:45:38
rosalpina6300:11:36classicn2012-05-27 11:43:41
peppech6300:11:36classicn2012-05-27 22:36:48
stf556100:12:08classicn2012-05-27 22:27:26
salpina6000:12:21classicn2012-05-27 22:29:39
giangi5900:12:25classicn2012-05-27 11:43:08
oner5800:12:29classicn2012-05-27 22:58:54
falco25700:13:13classicn2012-05-27 12:06:29
Lory19395600:13:27classicn2012-05-27 11:32:03
sal5500:13:32classicn2012-05-27 11:43:39
saro505400:14:29classicn2012-05-27 23:12:03
luciomat5300:15:08classicn2012-05-27 12:32:18
ffischer5200:15:12classicn2012-05-27 16:19:24
Elena75100:15:32classicn2012-05-27 08:43:22
Blumare5000:15:48classicn2012-05-27 09:32:53
cebruma4900:16:22classicn2012-05-27 13:01:47
Pinuccio4800:17:10classicn2012-05-27 23:29:48
Namrata4700:18:19classicn2012-05-27 22:34:31
calafuria4600:18:48classicn2012-05-27 05:09:56
Antonio silipigni4500:21:41classicn2012-05-27 12:21:18
paola864400:24:40classicn2012-05-27 16:17:06
marsal434300:27:52classicn2012-05-27 16:05:53
annetta4200:32:32classicn2012-05-27 07:23:32
Andrea124109:30:59classicn2012-05-27 08:32:22
carlita24012:52:26classicn2012-05-27 10:17:34
khuski3900:02:12classicy2012-05-27 18:55:32
ugo223800:02:50classicy2012-05-27 16:35:29
shadow3700:03:09classicy2012-05-27 06:46:21
ubimmc3600:04:17classicy2012-05-27 00:27:37
sirearsi3500:04:45classicy2012-05-27 18:32:20
tida3400:05:52classicy2012-05-27 09:46:19
sdf3300:07:12classicy2012-05-27 15:46:03
bce3200:09:19classicy2012-05-27 16:09:31
tardar3100:15:59classicy2012-05-27 22:18:09
peanol3000:27:47classicy2012-05-27 13:06:10
angy71000:00:00classic2012-05-27 23:27:23
giagiax000:00:00classic2012-05-27 08:50:14
effeti50000:00:00classic2012-05-27 21:48:50
lamaestra000:00:00classic2012-05-27 14:14:26
fenicia000:00:00classic2012-05-27 14:10:11
pepe82000:00:00classic2012-05-27 23:22:14
distrirette000:00:00classic2012-05-27 13:38:43
shadiex000:00:00classic2012-05-27 16:33:04
stefanol000:00:00classic2012-05-27 20:22:51
mauvent000:00:00classic2012-05-27 10:02:08
gabry62000:00:00classic2012-05-27 10:19:58
Tamia000:00:00classic2012-05-27 17:37:33
fantomastico II000:00:00classic2012-05-27 20:47:55
eddapisa000:00:00classic2012-05-27 16:28:26
CLEOTTA000:00:00classic2012-05-27 06:17:44
celeok000:00:00classic2012-05-27 22:31:27
hzrngb000:00:00classic2012-05-27 19:01:42
peluri000:00:00classic2012-05-27 07:51:44
misko10000:01:06cityn2012-05-27 23:23:08
bartez9900:02:41cityn2012-05-27 09:14:49
skorpio9800:03:21cityn2012-05-27 07:49:45
rakesh_rai9700:03:32cityn2012-05-27 08:14:39
Angelica 30sec9600:03:38cityn2012-05-27 14:15:24
guspilla9500:03:45cityn2012-05-27 12:05:56
oner9400:03:56cityn2012-05-27 22:29:40
baffo19519300:04:31cityn2012-05-27 18:53:22
flin689200:04:38cityn2012-05-27 23:46:37
vesnasta9100:05:01cityn2012-05-27 11:56:36
AlexAlex9000:10:42cityn2012-05-27 01:27:08
sdf000:00:00city2012-05-27 19:31:15
ym46oc000:00:00city2012-05-27 14:44:40
maxxghi000:00:00city2012-05-27 09:05:11
epifanio10000:12:34CentersSumn2012-05-27 16:43:47
prof_matarazzo9900:22:39CentersSumn2012-05-27 21:47:22
khuski9800:08:47CentersSumy2012-05-27 19:51:45
baffo19519700:37:19CentersSumy2012-05-27 19:19:29
eddapisa000:00:00CentersSum2012-05-27 22:21:23
ultrasound000:00:00CentersSum2012-05-27 13:07:31
dracula41000:00:00CentersSum2012-05-27 20:31:31
falco2000:00:00CentersSum2012-05-27 12:31:14
Pinuccio000:00:00CentersSum2012-05-27 23:47:20
hzrngb000:00:00CentersSum2012-05-27 17:20:35
misko10000:02:35Between1e9n2012-05-27 23:40:06
mik19900:04:11Between1e9n2012-05-27 23:43:15
rakesh_rai9800:04:22Between1e9n2012-05-27 14:54:15
khuski9700:08:00Between1e9y2012-05-27 19:30:57
peanol000:00:00Between1e92012-05-27 21:28:57
hzrngb000:00:00Between1e92012-05-27 19:01:20
baffo195110000:18:04Averagen2012-05-27 18:59:27
brtcrl9900:29:52Averagen2012-05-27 18:02:06
khuski9800:20:29Averagey2012-05-27 19:31:11
dracula41000:00:00Average2012-05-27 20:31:29
eddapisa000:00:00Average2012-05-27 22:26:15
hzrngb000:00:00Average2012-05-27 17:19:27
CLEOTTA000:00:00Average2012-05-27 21:00:04
grafiro10000:52:13Anti XV n2012-05-27 01:51:54
emy89900:28:54Anti XV y2012-05-27 15:08:13
migza20069800:38:52Anti XV y2012-05-27 00:31:13
hzrngb000:00:00Anti XV 2012-05-27 19:01:03
peanol000:00:00Anti XV 2012-05-27 21:28:27
migza200610000:09:42Anti Diagonaly2012-05-27 00:21:17
PMarlin000:00:00Anti Diagonal2012-05-27 04:15:04
emy8000:00:00Anti Diagonal2012-05-27 13:14:24
hzrngb000:00:00Anti Diagonal2012-05-27 19:00:39
peppech000:00:00Anti Diagonal2012-05-27 22:48:32
misko10000:00:35abcn2012-05-27 23:03:19
oner9900:00:59abcn2012-05-27 22:34:23
skorpio9800:01:00abcn2012-05-27 07:48:23
guspilla9700:01:02abcn2012-05-27 12:09:47
Timothy9600:01:18abcn2012-05-27 11:15:10
bartez9600:01:18abcn2012-05-27 09:13:23
rakesh_rai9400:01:23abcn2012-05-27 08:13:01
vesnasta9400:01:23abcn2012-05-27 11:55:05
nor9200:01:26abcn2012-05-27 08:06:24
matmiki9100:01:42abcn2012-05-27 07:15:10
flin689000:01:50abcn2012-05-27 10:39:45
matteo888900:01:58abcn2012-05-27 10:31:22
emilio8800:02:09abcn2012-05-27 06:50:58
ugo228700:02:10abcn2012-05-27 20:56:51
francoclaudio8600:02:25abcn2012-05-27 17:32:58
lenzo8500:02:28abcn2012-05-27 11:53:39
Lilian8400:03:00abcn2012-05-27 15:59:50
niki538300:03:22abcn2012-05-27 10:00:26
monicalamb8200:04:49abcn2012-05-27 14:46:34
sergio498100:10:30abcn2012-05-27 18:42:01
brtcrl8000:14:57abcn2012-05-27 11:50:14
eddapisa000:00:00abc2012-05-27 23:14:18
miroilfox000:00:00abc2012-05-27 11:44:51
peanol000:00:00abc2012-05-27 23:14:22
lamaestra000:00:00abc2012-05-27 13:54:45
ktimini000:00:00abc2012-05-27 19:25:54
alexdon10000:17:054 Boxn2012-05-27 22:30:36
pecos9900:20:084 Boxn2012-05-27 09:05:17
mm879800:20:364 Boxn2012-05-27 23:08:27
dario529700:24:284 Boxn2012-05-27 18:53:52
paunda9600:27:114 Boxn2012-05-27 18:36:16
grafiro9500:27:264 Boxn2012-05-27 01:24:19
gheo629400:31:514 Boxn2012-05-27 22:58:13
stefaniaobi9300:36:594 Boxn2012-05-27 10:23:39
pacotti9200:03:044 Boxy2012-05-27 10:58:06
carlo469100:04:304 Boxy2012-05-27 01:25:23
PMarlin9000:04:584 Boxy2012-05-27 22:12:53
khuski8900:05:014 Boxy2012-05-27 19:25:42
ugo228800:07:534 Boxy2012-05-27 21:00:23
boscardinale8700:25:434 Boxy2012-05-27 21:06:41
eddapisa000:00:004 Box2012-05-27 16:28:03
ktimini000:00:004 Box2012-05-27 19:01:59
calafuria000:00:004 Box2012-05-27 06:06:13
peanol000:00:004 Box2012-05-27 13:05:41
dracula41000:00:004 Box2012-05-27 20:29:44
linus222000:00:004 Box2012-05-27 01:12:21
selvaggia20000:00:004 Box2012-05-27 14:04:23
hzrngb000:00:004 Box2012-05-27 17:18:35
misultin000:00:004 Box2012-05-27 18:48:00
tardar10000:08:512even2oddn2012-05-27 11:03:16
paunda9900:12:462even2oddn2012-05-27 18:23:15
shassy9800:13:022even2oddn2012-05-27 23:13:34
paola869706:02:072even2oddn2012-05-27 08:29:21
PMarlin9600:05:202even2oddy2012-05-27 19:24:04
migza20069500:05:262even2oddy2012-05-27 00:15:42
khuski9400:10:352even2oddy2012-05-27 19:14:51
carlo469300:10:422even2oddy2012-05-27 01:30:02
sdf9200:15:062even2oddy2012-05-27 15:30:47
ugo229100:25:102even2oddy2012-05-27 21:29:21
emy89001:13:332even2oddy2012-05-27 18:13:07
linus222000:00:002even2odd2012-05-27 01:11:34
hzrngb000:00:002even2odd2012-05-27 19:00:15
maryg000:00:002even2odd2012-05-27 10:45:54
gclaudio000:00:002even2odd2012-05-27 19:40:05
shadiex000:00:002even2odd2012-05-27 16:37:17
stefaniaobi000:00:002even2odd2012-05-27 12:22:10
paolarina000:00:002even2odd2012-05-27 20:17:20
peanol000:00:002even2odd2012-05-27 21:28:19
gheo62000:00:002even2odd2012-05-27 22:06:31
eddapisa000:00:002even2odd2012-05-27 22:21:59
Puzzleland10000:01:541and2n2012-05-27 14:59:42
rakesh_rai9900:02:081and2n2012-05-27 05:22:32
Timothy9800:02:241and2n2012-05-27 11:18:32
arancia9700:02:511and2n2012-05-27 17:46:55
random9600:02:521and2n2012-05-27 00:15:49
nor9500:03:071and2n2012-05-27 07:50:13
Angelica 30sec9400:03:161and2n2012-05-27 14:07:58
ANANKE9300:03:241and2n2012-05-27 16:15:45
bartez9200:03:341and2n2012-05-27 10:06:57
toota9100:03:411and2n2012-05-27 09:14:36
vesnasta9000:04:121and2n2012-05-27 13:02:14
flin688900:06:081and2n2012-05-27 11:06:09
tardar8800:06:351and2n2012-05-27 11:20:22
Massimo528700:06:361and2n2012-05-27 18:06:29
miroilfox8600:06:491and2n2012-05-27 11:46:17
shadiex8500:06:541and2n2012-05-27 16:20:21
sdf8400:07:361and2n2012-05-27 15:23:03
emilio8300:12:551and2n2012-05-27 07:15:27
paolarina8219:54:071and2n2012-05-27 00:23:04
Albus Percival000:00:001and22012-05-27 17:46:26
bobobo000:00:001and22012-05-27 15:43:22
Namrata000:00:001and22012-05-27 23:30:02
hzrngb000:00:001and22012-05-27 17:18:04
eddapisa000:00:001and22012-05-27 22:25:52
peanol000:00:001and22012-05-27 13:04:29
linus222000:00:001and22012-05-27 01:12:09
dracula41000:00:001and22012-05-27 20:28:14
sisi5910000:04:27xvn2012-05-26 12:07:49
azerty9900:05:30xvn2012-05-26 16:35:19
Akuma219800:06:31xvn2012-05-26 10:40:15
francoclaudio9700:06:42xvn2012-05-26 09:31:37
lenzo9600:09:03xvn2012-05-26 13:39:22
baron de roc9500:19:18xvn2012-05-26 09:06:42
vencanas9400:19:34xvn2012-05-26 05:51:25
PMarlin9300:10:06xvy2012-05-26 04:17:08
emy89200:10:23xvy2012-05-26 14:04:27
migza20069100:12:38xvy2012-05-26 06:20:09
mik1000:00:00xv2012-05-26 23:06:24
Bely000:00:00xv2012-05-26 21:28:40
distrirette000:00:00xv2012-05-26 20:26:02
stefidigrona000:00:00xv2012-05-26 08:09:02
hzrngb000:00:00xv2012-05-26 16:14:05
sdf000:00:00xv2012-05-26 10:21:23
fenicia000:00:00xv2012-05-26 07:52:36
steph000:00:00xv2012-05-26 10:02:01
miroilfox000:00:00xv2012-05-26 17:17:39
pepette000:00:00xv2012-05-26 11:39:15
stf55000:00:00xv2012-05-26 23:13:47
smarti000:00:00xv2012-05-26 18:08:58
Timothy000:00:00xv2012-05-26 18:54:41
gclaudio000:00:00xv2012-05-26 11:33:36
fsc59000:00:00xv2012-05-26 13:25:48
ANANKE000:00:00xv2012-05-26 22:45:34
giorgio195710000:15:06xframen2012-05-26 08:06:39
miroilfox9900:18:45xframen2012-05-26 17:34:40
genovese volante9800:24:48xframen2012-05-26 10:21:21
azerty9700:24:52xframen2012-05-26 16:07:45
baffo19519600:25:29xframen2012-05-26 07:04:15
migza20069500:13:35xframey2012-05-26 06:06:20
hzrngb000:00:00xframe2012-05-26 16:29:47
Akuma2110000:03:49untouchn2012-05-26 14:21:30
faber629900:04:30untouchn2012-05-26 14:17:34
epifanio9800:05:11untouchn2012-05-26 22:28:15
diana9700:05:14untouchn2012-05-26 10:46:35
enricoe9600:06:47untouchn2012-05-26 11:45:18
giorgio19579500:08:48untouchn2012-05-26 08:22:12
angy719400:10:33untouchn2012-05-26 14:43:19
siculoslim9300:11:35untouchn2012-05-26 01:19:37
arancia9200:14:43untouchn2012-05-26 16:35:02
marsal439100:25:23untouchn2012-05-26 17:10:38
stefidigrona9000:26:29untouchn2012-05-26 10:43:39
PMarlin8900:02:57untouchy2012-05-26 03:11:42
ugo228800:04:23untouchy2012-05-26 22:50:21
emy88700:05:15untouchy2012-05-26 14:14:58
carlo468600:26:05untouchy2012-05-26 01:50:12
hzrngb000:00:00untouch2012-05-26 16:13:44
Akuma2110000:00:50Trisn2012-05-26 10:38:35
Timothy10000:00:50Trisn2012-05-26 18:59:04
sisi599800:01:07Trisn2012-05-26 12:12:35
flin689700:01:13Trisn2012-05-26 01:06:06
yuma679600:01:22Trisn2012-05-26 20:19:27
corne de boe9500:01:42Trisn2012-05-26 18:21:31
bartez9400:01:43Trisn2012-05-26 18:47:24
gheo629300:01:46Trisn2012-05-26 10:56:49
distrirette9200:01:49Trisn2012-05-26 20:23:43
epifanio9100:01:50Trisn2012-05-26 14:34:55
matmiki9000:01:53Trisn2012-05-26 10:21:25
faber628900:02:03Trisn2012-05-26 13:51:53
mik18800:02:05Trisn2012-05-26 00:01:59
dany38700:02:12Trisn2012-05-26 19:30:49
toota8700:02:12Trisn2012-05-26 11:18:18
lilla638700:02:12Trisn2012-05-26 16:32:47
ANANKE8400:02:18Trisn2012-05-26 22:08:08
baron de roc8300:02:23Trisn2012-05-26 08:20:23
boscardinale8200:02:39Trisn2012-05-26 05:01:20
fsc598100:02:46Trisn2012-05-26 12:37:22
shassy8000:02:52Trisn2012-05-26 14:06:00
paunda7900:03:02Trisn2012-05-26 16:30:54
Pinuccio7800:03:07Trisn2012-05-26 17:46:27
stefidigrona7700:03:11Trisn2012-05-26 09:37:33
salvo9617600:03:14Trisn2012-05-26 17:56:51
carlo467500:03:19Trisn2012-05-26 00:16:53
ugo227400:03:21Trisn2012-05-26 00:08:31
oner7300:03:23Trisn2012-05-26 23:44:42
gclaudio7200:03:37Trisn2012-05-26 11:29:47
emilio7100:04:05Trisn2012-05-26 15:33:38
ironpony7000:04:06Trisn2012-05-26 20:51:36
linus2226900:04:07Trisn2012-05-26 14:13:57
gabry626800:04:26Trisn2012-05-26 16:33:57
marsal436700:04:27Trisn2012-05-26 11:49:08
pacotti6600:04:53Trisn2012-05-26 00:26:27
mapima6500:07:42Trisn2012-05-26 07:33:24
migza20066400:00:55Trisy2012-05-26 06:05:13
hzrngb000:00:00Tris2012-05-26 16:29:24
koala10000:06:31Touchyn2012-05-26 13:14:51
shassy9900:13:04Touchyn2012-05-26 14:41:26
stefidigrona9800:17:54Touchyn2012-05-26 14:06:54
Pinguino9700:21:37Touchyn2012-05-26 21:05:47
emy89600:03:13Touchyy2012-05-26 14:20:19
PMarlin9500:06:29Touchyy2012-05-26 03:05:03
ugo229400:26:51Touchyy2012-05-26 21:35:19
hzrngb000:00:00Touchy2012-05-26 16:13:23
HuDu000:00:00Touchy2012-05-26 12:27:21
Akuma21000:00:00Touchy2012-05-26 14:25:54
lenzo10000:06:29sumn2012-05-26 06:16:18
bartez9900:07:47sumn2012-05-26 19:33:05
rakesh_rai9800:08:57sumn2012-05-26 10:15:33
siculoslim9700:11:55sumn2012-05-26 00:43:58
guspilla9600:08:20sumy2012-05-26 18:45:44
hzrngb000:00:00sum2012-05-26 16:29:01
stefidigrona10000:22:40Sudoku Nn2012-05-26 14:53:28
emy89900:06:53Sudoku Ny2012-05-26 18:44:39
PMarlin9800:07:26Sudoku Ny2012-05-26 03:43:02
migza20069700:18:38Sudoku Ny2012-05-26 05:46:21
HuDu000:00:00Sudoku N2012-05-26 13:05:34
hzrngb000:00:00Sudoku N2012-05-26 16:13:00
fracal000:00:00Sudoku N2012-05-26 10:31:58
flin6810000:02:21subset5x1n2012-05-26 15:13:24
HeartattacK9900:02:30subset5x1n2012-05-26 01:12:01
iaiacricri9800:04:08subset5x1n2012-05-26 23:11:10
matmiki9700:05:41subset5x1n2012-05-26 09:53:12
tida9600:05:54subset5x1n2012-05-26 10:28:45
carlo469500:06:32subset5x1n2012-05-26 10:55:31
miroilfox9400:06:44subset5x1n2012-05-26 16:15:08
ugo229300:06:48subset5x1n2012-05-26 23:27:21
migza20069200:06:49subset5x1n2012-05-26 05:39:21
giorgio19579100:07:37subset5x1n2012-05-26 09:31:38
stefidigrona9000:08:39subset5x1n2012-05-26 08:55:29
mpaola9000:08:39subset5x1n2012-05-26 22:37:13
pacotti8800:16:26subset5x1n2012-05-26 09:52:36
ironpony8700:25:45subset5x1n2012-05-26 20:06:54
principessa000:00:00subset5x12012-05-26 19:14:54
hzrngb000:00:00subset5x12012-05-26 16:28:37
azerty10000:03:49subset4x2n2012-05-26 23:44:01
flin689900:04:36subset4x2n2012-05-26 18:38:56
matmiki9800:05:28subset4x2n2012-05-26 10:51:28
tida9700:07:44subset4x2n2012-05-26 10:20:55
migza20069600:10:24subset4x2n2012-05-26 05:28:50
giorgio19579500:10:52subset4x2n2012-05-26 09:39:22
carlo469400:13:23subset4x2n2012-05-26 11:54:58
hzrngb000:00:00subset4x22012-05-26 16:12:35
matmiki10000:03:57subset3x3n2012-05-26 09:49:08
tida9900:04:14subset3x3n2012-05-26 10:11:20
carlo469800:05:39subset3x3n2012-05-26 11:02:10
giorgio19579700:05:58subset3x3n2012-05-26 08:59:36
nor9600:06:36subset3x3n2012-05-26 08:45:43
migza20069500:07:22subset3x3n2012-05-26 05:14:16
ugo229400:11:06subset3x3n2012-05-26 23:15:43
ironpony9300:11:34subset3x3n2012-05-26 19:54:54
skorpio9200:16:32subset3x3n2012-05-26 01:30:02
diana000:00:00subset3x32012-05-26 10:41:25
hzrngb000:00:00subset3x32012-05-26 16:28:12
azerty10000:03:27subset3x2n2012-05-26 15:38:57
diana9900:05:16subset3x2n2012-05-26 10:36:00
matmiki9800:06:28subset3x2n2012-05-26 10:44:53
giorgio19579700:06:47subset3x2n2012-05-26 08:52:40
migza20069600:06:54subset3x2n2012-05-26 05:21:46
tida9500:07:22subset3x2n2012-05-26 10:03:50
carlo469400:24:21subset3x2n2012-05-26 12:08:26
hzrngb000:00:00subset3x22012-05-26 16:12:09
azerty10000:01:29subset2x2n2012-05-26 23:14:45
flin689900:02:13subset2x2n2012-05-26 18:35:49
matmiki9800:02:25subset2x2n2012-05-26 09:46:33
migza20069700:02:46subset2x2n2012-05-26 05:11:22
tida9600:02:57subset2x2n2012-05-26 10:00:46
diana9500:04:14subset2x2n2012-05-26 10:31:33
giorgio19579400:07:08subset2x2n2012-05-26 08:45:24
ugo229300:07:24subset2x2n2012-05-26 22:56:56
pacotti9200:07:38subset2x2n2012-05-26 00:31:28
ironpony9100:09:40subset2x2n2012-05-26 19:43:56
nor9000:10:15subset2x2n2012-05-26 08:52:29
carlo468900:14:26subset2x2n2012-05-26 11:07:56
mik18800:32:03subset2x2n2012-05-26 00:04:14
hzrngb000:00:00subset2x22012-05-26 16:27:54
epifanio10000:08:40Stripesn2012-05-26 20:35:02
enricoe9900:13:09Stripesn2012-05-26 16:42:40
grafiro9800:15:02Stripesn2012-05-26 01:49:13
pecos9700:16:52Stripesn2012-05-26 14:24:08
PMarlin9600:02:10Stripesy2012-05-26 03:14:51
corne de boe000:00:00Stripes2012-05-26 18:25:29
dracula41000:00:00Stripes2012-05-26 07:15:40
fsc59000:00:00Stripes2012-05-26 21:44:26
faber62000:00:00Stripes2012-05-26 14:22:23
hzrngb000:00:00Stripes2012-05-26 16:11:42
azerty10000:09:36Straightn2012-05-26 14:59:34
rakesh_rai9900:13:28Straightn2012-05-26 09:36:24
guspilla9800:14:59Straightn2012-05-26 14:05:19
bartez9700:15:24Straightn2012-05-26 18:53:16
random000:00:00Straight2012-05-26 00:58:57
magnificoo000:00:00Straight2012-05-26 12:31:24
lenzo10000:03:32Slot Machinen2012-05-26 14:22:27
azerty9900:04:00Slot Machinen2012-05-26 15:47:37
HeartattacK9800:04:34Slot Machinen2012-05-26 00:08:44
fsc599700:06:01Slot Machinen2012-05-26 13:58:35
xanx9600:01:42Slot Machiney2012-05-26 13:00:14
koala9500:02:47Slot Machiney2012-05-26 22:51:36
hzrngb000:00:00Slot Machine2012-05-26 16:27:31
Akuma2110000:04:22Skyscrapern2012-05-26 11:59:57
Timothy9900:05:15Skyscrapern2012-05-26 19:36:59
rakesh_rai9800:09:08Skyscrapern2012-05-26 19:42:45
stefanol9700:49:38Skyscrapern2012-05-26 20:22:15
lenzo9601:12:12Skyscrapern2012-05-26 14:26:14
PMarlin9500:06:18Skyscrapery2012-05-26 02:18:37
xanx9400:06:32Skyscrapery2012-05-26 14:00:01
koala9300:09:12Skyscrapery2012-05-26 18:17:11
ugo229200:14:44Skyscrapery2012-05-26 21:08:04
sdf9100:18:38Skyscrapery2012-05-26 10:02:40
hzrngb000:00:00Skyscraper2012-05-26 16:11:19
PMarlin10000:07:10Rossini Outsiden2012-05-26 01:51:27
koala9900:08:52Rossini Outsiden2012-05-26 18:08:00
guspilla9800:12:05Rossini Outsiden2012-05-26 14:29:48
maryg9700:21:35Rossini Outsiden2012-05-26 09:32:34
magnificoo9600:22:16Rossini Outsiden2012-05-26 12:47:23
simonetta9500:25:06Rossini Outsiden2012-05-26 07:37:11
hzrngb000:00:00Rossini Outside2012-05-26 16:27:10
arancia000:00:00Rossini Outside2012-05-26 13:36:52
pecos10000:06:49Rossinin2012-05-26 14:16:40
azerty9900:07:27Rossinin2012-05-26 22:53:28
giorgio19579800:07:50Rossinin2012-05-26 10:13:01
vencanas9700:09:42Rossinin2012-05-26 19:38:18
maryg9608:43:14Rossinin2012-05-26 09:54:25
koala9500:01:49Rossiniy2012-05-26 23:14:14
PMarlin9400:03:00Rossiniy2012-05-26 01:59:10
guspilla9300:04:03Rossiniy2012-05-26 14:25:36
fsc59000:00:00Rossini2012-05-26 14:51:29
hzrngb000:00:00Rossini2012-05-26 16:10:57
magnificoo000:00:00Rossini2012-05-26 12:37:11
arancia000:00:00Rossini2012-05-26 20:39:19
dario5210000:20:31repeated neighboursn2012-05-26 22:15:49
emilio9900:42:58repeated neighboursn2012-05-26 17:53:16
hzrngb000:00:00repeated neighbours2012-05-26 16:26:41
PMarlin000:00:00repeated neighbours2012-05-26 03:23:12
epifanio10000:05:17queenn2012-05-26 22:09:21
dario529900:07:13queenn2012-05-26 22:37:08
salvo9619800:11:06queenn2012-05-26 16:59:19
ripafi9700:12:13queenn2012-05-26 07:50:45
stf559600:12:45queenn2012-05-26 20:42:50
gabry629500:14:07queenn2012-05-26 22:12:59
shassy9400:16:03queenn2012-05-26 23:18:32
giorgio19579300:18:13queenn2012-05-26 10:25:22
emy89200:03:18queeny2012-05-26 18:40:51
ugo229100:06:33queeny2012-05-26 22:40:59
carlo469000:09:31queeny2012-05-26 01:28:07
hzrngb000:00:00queen2012-05-26 16:10:37
Timothy10000:01:50quadruplen2012-05-26 19:32:14
bjelico9900:05:58quadruplen2012-05-26 10:35:52
rakesh_rai9800:06:00quadruplen2012-05-26 11:02:12
fsc599700:08:19quadruplen2012-05-26 11:26:38
shassy9600:10:23quadruplen2012-05-26 23:35:07
siculoslim9500:18:35quadruplen2012-05-26 00:25:12
koala9400:03:45quadrupley2012-05-26 18:03:53
PMarlin9300:04:51quadrupley2012-05-26 02:25:13
guspilla9200:12:43quadrupley2012-05-26 14:42:05
hzrngb000:00:00quadruple2012-05-26 16:26:13
fenicia10000:08:57Quadron2012-05-26 07:43:02
hzrngb000:00:00Quadro2012-05-26 16:10:15
vencanas000:00:00Quadro2012-05-26 19:49:06
corne de boe000:00:00Quadro2012-05-26 20:52:07
azerty000:00:00Quadro2012-05-26 21:12:34
hzrngb000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-26 16:25:50
koala10000:12:23Quad Maxy2012-05-26 22:54:50
hzrngb000:00:00Quad Max2012-05-26 16:09:56
corne de boe000:00:00Quad Max2012-05-26 20:51:59
vesnasta10000:04:12QGLn2012-05-26 15:39:41
Pinuccio9900:05:39QGLn2012-05-26 23:04:06
guspilla9800:06:53QGLn2012-05-26 18:38:42
Timothy10000:00:43Pooln2012-05-26 19:34:15
dalecooper9900:00:51Pooln2012-05-26 18:29:36
flin689800:01:02Pooln2012-05-26 01:17:29
azerty9700:01:09Pooln2012-05-26 15:37:08
corne de boe9600:01:18Pooln2012-05-26 20:49:57
arancia9500:01:41Pooln2012-05-26 16:33:12
vesnasta9400:02:13Pooln2012-05-26 15:51:19
emilio9300:02:36Pooln2012-05-26 08:33:23
nor9200:02:40Pooln2012-05-26 08:07:31
baffo19519100:03:04Pooln2012-05-26 20:06:21
bartez9000:03:39Pooln2012-05-26 18:49:17
iaiacricri8900:02:10Pooly2012-05-26 23:08:50
ugo228800:05:21Pooly2012-05-26 20:44:18
hzrngb000:00:00Pool2012-05-26 16:25:31
distrirette000:00:00Pool2012-05-26 21:05:31
brtcrl000:00:00Pool2012-05-26 19:17:51
xanx10000:09:30PlusOrMinusy2012-05-26 16:38:46
hzrngb000:00:00PlusOrMinus2012-05-26 16:09:33
PMarlin000:00:00PlusOrMinus2012-05-26 03:41:06
HuDu000:00:00PlusOrMinus2012-05-26 13:06:13
koala000:00:00PlusOrMinus2012-05-26 13:36:14
dar_ko000:00:00PlusOrMinus2012-05-26 23:35:38
siculoslim10000:01:20pencilmarksn2012-05-26 00:03:37
toota9900:01:28pencilmarksn2012-05-26 11:23:14
emilio9800:01:32pencilmarksn2012-05-26 06:40:20
Timothy9700:01:39pencilmarksn2012-05-26 19:35:07
rakesh_rai9600:01:42pencilmarksn2012-05-26 09:50:08
paunda9500:01:47pencilmarksn2012-05-26 16:39:17
flin689400:01:49pencilmarksn2012-05-26 01:15:23
arancia9300:01:50pencilmarksn2012-05-26 16:30:05
Mara9200:01:51pencilmarksn2012-05-26 13:34:13
skorpio9100:01:53pencilmarksn2012-05-26 01:27:24
iaiacricri9000:02:12pencilmarksn2012-05-26 23:24:49
yuma678900:02:14pencilmarksn2012-05-26 20:21:21
rokway8800:02:16pencilmarksn2012-05-26 12:55:43
orko8700:02:23pencilmarksn2012-05-26 09:52:48
oner8600:02:25pencilmarksn2012-05-26 23:05:00
alexdon8500:02:26pencilmarksn2012-05-26 08:43:43
giangi8400:02:35pencilmarksn2012-05-26 01:16:35
peluri8300:02:36pencilmarksn2012-05-26 17:24:14
PMarlin8200:02:38pencilmarksn2012-05-26 01:48:29
smarti8100:02:41pencilmarksn2012-05-26 17:50:10
epifanio8100:02:41pencilmarksn2012-05-26 14:54:36
Albus Percival8100:02:41pencilmarksn2012-05-26 20:41:34
dario527800:02:52pencilmarksn2012-05-26 22:45:57
principessa7700:02:54pencilmarksn2012-05-26 19:21:40
CLEOTTA7700:02:54pencilmarksn2012-05-26 00:39:48
dalecooper7500:02:56pencilmarksn2012-05-26 18:38:06
sonia19687400:03:02pencilmarksn2012-05-26 15:42:10
vesnasta7400:03:02pencilmarksn2012-05-26 15:48:10
bjelico7400:03:02pencilmarksn2012-05-26 19:38:35
miroilfox7100:03:04pencilmarksn2012-05-26 16:51:19
sergio497000:03:11pencilmarksn2012-05-26 23:32:33
stefanol6900:03:19pencilmarksn2012-05-26 01:11:45
fsc596800:03:27pencilmarksn2012-05-26 10:54:15
emy86700:03:33pencilmarksn2012-05-26 18:36:37
migza20066600:03:40pencilmarksn2012-05-26 05:07:29
pacotti6500:03:41pencilmarksn2012-05-26 00:22:30
misultin6400:03:48pencilmarksn2012-05-26 21:48:28
clelia756300:03:52pencilmarksn2012-05-26 08:31:24
stf556200:03:53pencilmarksn2012-05-26 20:55:48
maryg6100:03:54pencilmarksn2012-05-26 09:28:23
angy716000:03:58pencilmarksn2012-05-26 14:30:31
MidNightStroke5900:04:05pencilmarksn2012-05-26 21:53:39
shassy5800:04:07pencilmarksn2012-05-26 23:13:58
mariao5700:04:08pencilmarksn2012-05-26 08:58:22
ugo225600:04:12pencilmarksn2012-05-26 20:32:06
lilla635500:04:17pencilmarksn2012-05-26 16:24:16
cebruma5500:04:17pencilmarksn2012-05-26 10:23:26
matmiki5300:04:23pencilmarksn2012-05-26 10:40:19
faber625300:04:23pencilmarksn2012-05-26 14:37:12
kabar5100:04:24pencilmarksn2012-05-26 10:31:46
baron de roc5000:04:34pencilmarksn2012-05-26 15:28:45
carlo464900:04:35pencilmarksn2012-05-26 00:20:21
boscardinale4800:04:48pencilmarksn2012-05-26 04:00:33
lamaestra4700:05:00pencilmarksn2012-05-26 14:15:48
vencanas4600:05:07pencilmarksn2012-05-26 05:36:26
Antonio silipigni4500:05:29pencilmarksn2012-05-26 22:41:47
pepette4400:08:30pencilmarksn2012-05-26 11:19:09
Eti 1144300:09:13pencilmarksn2012-05-26 00:35:18
sclerotica4200:10:25pencilmarksn2012-05-26 14:36:43
devarajand000:00:00pencilmarks2012-05-26 04:40:57
nonnapona000:00:00pencilmarks2012-05-26 08:58:03
hzrngb000:00:00pencilmarks2012-05-26 16:25:09
distrirette000:00:00pencilmarks2012-05-26 21:00:12
santoro000:00:00pencilmarks2012-05-26 14:06:52
yuma6710000:01:57Patchworkn2012-05-26 20:23:58
vesnasta9900:02:25Patchworkn2012-05-26 15:37:09
matmiki9800:02:36Patchworkn2012-05-26 09:43:47
lilla639700:02:46Patchworkn2012-05-26 16:28:54
flin689600:03:58Patchworkn2012-05-26 15:20:12
dalecooper9500:03:59Patchworkn2012-05-26 18:30:33
xanx9400:04:04Patchworkn2012-05-26 14:06:36
migza20069300:04:18Patchworkn2012-05-26 06:39:25
nor9200:04:24Patchworkn2012-05-26 08:15:05
gianburrasca9100:05:07Patchworkn2012-05-26 14:01:12
emilio9000:09:17Patchworkn2012-05-26 19:59:43
lenzo10000:19:44Palindromon2012-05-26 15:09:08
azerty9900:26:20Palindromon2012-05-26 19:43:07
PMarlin9800:12:16Palindromoy2012-05-26 03:57:27
koala9700:23:52Palindromoy2012-05-26 23:23:34
simonetta000:00:00Palindromo2012-05-26 11:14:38
dracula41000:00:00Palindromo2012-05-26 07:17:33
hzrngb000:00:00Palindromo2012-05-26 16:09:07
azerty10000:11:04outsiden2012-05-26 20:13:19
siculoslim9900:14:00outsiden2012-05-26 00:11:01
HeartattacK9800:14:17outsiden2012-05-26 00:14:13
Albus Percival9700:16:13outsiden2012-05-26 20:46:02
AlexAlex9600:16:19outsiden2012-05-26 00:50:36
giorgio19579500:18:03outsiden2012-05-26 09:54:13
salvo9619400:20:14outsiden2012-05-26 14:40:57
skorpio9300:20:23outsiden2012-05-26 19:33:18
Eti 1149200:24:47outsiden2012-05-26 00:02:16
genovese volante9100:26:08outsiden2012-05-26 08:20:17
emilio9000:36:06outsiden2012-05-26 07:16:38
ettina8900:40:38outsiden2012-05-26 11:38:44
fsc598800:41:41outsiden2012-05-26 11:35:20
Pinguino8700:49:24outsiden2012-05-26 21:28:42
gierre8601:27:42outsiden2012-05-26 06:24:14
arancia8502:38:46outsiden2012-05-26 10:42:36
maryg8408:21:08outsiden2012-05-26 10:04:58
koala8300:07:49outsidey2012-05-26 14:04:50
PMarlin8200:13:06outsidey2012-05-26 02:02:25
guspilla8104:23:29outsidey2012-05-26 14:55:00
fenicia000:00:00outside2012-05-26 07:59:38
sclerotica000:00:00outside2012-05-26 11:27:37
Sam Ohtnna000:00:00outside2012-05-26 22:19:51
hzrngb000:00:00outside2012-05-26 16:24:47
simonetta000:00:00outside2012-05-26 11:14:29
faber62000:00:00outside2012-05-26 14:06:45
enricoe000:00:00outside2012-05-26 15:35:17
nik9000:00:00outside2012-05-26 21:07:21
fsc5910000:06:39offsetn2012-05-26 21:36:05
carlo469900:12:01offsetn2012-05-26 01:37:51
prof_matarazzo9800:40:22offsetn2012-05-26 20:55:34
tardar9700:17:28offsety2012-05-26 18:45:36
hzrngb000:00:00offset2012-05-26 16:08:39
migza200610000:01:54nurikabe100101_102012-05-26 22:34:53
migza200610000:07:31nurikabe100101_092012-05-26 22:27:13
migza200610000:01:28nurikabe100101_082012-05-26 22:24:41
migza200610000:00:58nurikabe100101_072012-05-26 22:23:39
migza200610000:02:31nurikabe100101_062012-05-26 22:21:03
matmiki10000:01:21nurikabe090501_292012-05-26 15:49:55
matmiki10000:04:38nurikabe090501_282012-05-26 15:45:10
matmiki10000:01:06nurikabe090501_272012-05-26 15:43:59
matmiki10000:02:09nurikabe090501_262012-05-26 15:41:41
matmiki10000:00:40nurikabe090501_252012-05-26 15:40:51
matmiki10000:00:55nurikabe090501_242012-05-26 15:39:49
matmiki10000:00:47nurikabe090501_232012-05-26 15:38:52
matmiki10000:00:30nurikabe090501_222012-05-26 15:38:17
matmiki10000:00:35nurikabe090501_212012-05-26 15:37:37
matmiki10000:02:02nurikabe090501_182012-05-26 15:35:27
matmiki10000:04:18nurikabe090501_172012-05-26 15:54:55
matmiki10000:03:00nurikabe090501_152012-05-26 15:51:51
matmiki10000:00:59nurikabe090501_122012-05-26 15:34:17
matmiki10000:00:29nurikabe090501_112012-05-26 15:33:43
matmiki10000:00:38nurikabe090501_102012-05-26 15:29:04
matmiki10000:00:43nurikabe090501_092012-05-26 15:28:05
matmiki10000:01:32nurikabe090501_052012-05-26 15:59:24
matmiki10000:00:32nurikabe090501_042012-05-26 15:27:23
matmiki10000:00:30nurikabe090501_032012-05-26 15:26:48
matmiki10000:01:00nurikabe090501_012012-05-26 15:25:43
matmiki9900:00:38nurikabe090401_062012-05-26 16:05:43
matmiki9900:00:50nurikabe090401_052012-05-26 16:04:44
matmiki10000:00:36nurikabe090401_042012-05-26 16:04:03
matmiki10000:00:32nurikabe090401_032012-05-26 16:03:21
matmiki10000:00:34nurikabe090401_022012-05-26 16:02:42
matmiki9900:00:41nurikabe090401_012012-05-26 16:01:56
matmiki10000:02:57nurikabe090301_302012-05-26 17:59:12
matmiki10000:03:04nurikabe090301_292012-05-26 17:56:00
matmiki10000:01:06nurikabe090301_232012-05-26 17:54:46
matmiki10000:02:36nurikabe090301_222012-05-26 17:52:02
matmiki10000:00:33nurikabe090301_132012-05-26 17:51:24
matmiki10000:00:52nurikabe090301_122012-05-26 17:50:26
matmiki10000:00:51nurikabe090301_102012-05-26 17:49:30
matmiki10000:00:40nurikabe090301_072012-05-26 17:48:43
matmiki10000:00:39nurikabe090301_042012-05-26 17:48:00
matmiki10000:00:49nurikabe090301_032012-05-26 17:47:06
matmiki10000:00:30nurikabe090301_012012-05-26 17:46:31
matmiki10000:06:57nurikabe090201_272012-05-26 18:04:29
matmiki10000:01:45nurikabe090201_022012-05-26 18:02:33
Puzzleland10000:00:26Nurikaben2012-05-26 13:00:21
giorgio19579900:00:27Nurikaben2012-05-26 07:59:50
arancia9800:00:29Nurikaben2012-05-26 10:41:59
Akuma219700:00:31Nurikaben2012-05-26 10:39:34
matmiki9600:00:38Nurikaben2012-05-26 09:39:23
frst9500:00:40Nurikaben2012-05-26 09:17:42
bartez9400:00:43Nurikaben2012-05-26 18:42:35
migza20069300:00:45Nurikaben2012-05-26 06:35:42
Sam Ohtnna9200:00:50Nurikaben2012-05-26 02:14:21
rakesh_rai9100:00:54Nurikaben2012-05-26 09:30:39
liu9000:00:57Nurikaben2012-05-26 05:01:18
Pinguino8900:01:02Nurikaben2012-05-26 21:27:32
vesnasta8800:01:09Nurikaben2012-05-26 15:35:53
stefidigrona8700:01:11Nurikaben2012-05-26 08:05:00
Akuma2110000:02:38non consecutivon2012-05-26 11:57:08
lenzo9900:04:05non consecutivon2012-05-26 13:34:10
genovese volante9800:04:18non consecutivon2012-05-26 08:48:03
enricoe9700:04:41non consecutivon2012-05-26 12:00:26
stefidigrona9600:08:53non consecutivon2012-05-26 08:45:48
Eti 1149500:09:22non consecutivon2012-05-26 00:52:40
siculoslim9400:09:38non consecutivon2012-05-26 01:09:46
paunda9300:11:08non consecutivon2012-05-26 16:41:16
gheo629200:12:35non consecutivon2012-05-26 12:30:33
mpaola9100:13:14non consecutivon2012-05-26 22:53:17
lonewolf549000:18:53non consecutivon2012-05-26 20:54:19
ugo228900:03:39non consecutivoy2012-05-26 11:24:35
emy88800:03:43non consecutivoy2012-05-26 15:31:22
migza20068700:05:09non consecutivoy2012-05-26 05:02:05
pacotti8600:06:23non consecutivoy2012-05-26 10:37:26
carlo468500:06:26non consecutivoy2012-05-26 10:31:09
CLEOTTA8400:06:38non consecutivoy2012-05-26 00:32:58
gommaflex288301:19:31non consecutivoy2012-05-26 08:26:11
hzrngb000:00:00non consecutivo2012-05-26 16:24:25
Timothy000:00:00non consecutivo2012-05-26 19:43:16
szita000:00:00non consecutivo2012-05-26 20:39:13
dario5210000:15:09NoMirrorn2012-05-26 22:50:04
hzrngb000:00:00NoMirror2012-05-26 16:08:11
rakesh_rai10000:07:19neighboursn2012-05-26 10:33:38
mik19900:07:44neighboursn2012-05-26 23:29:53
genovese volante9800:08:24neighboursn2012-05-26 09:37:50
hzrngb000:00:00neighbours2012-05-26 16:24:05
bartez10000:01:14multiplen2012-05-26 18:45:43
stefidigrona9900:03:27multiplen2012-05-26 11:11:44
Eti 1149800:14:08multiplen2012-05-26 14:49:08
hzrngb000:00:00multiple2012-05-26 16:07:34
dar_ko10000:05:04modulon2012-05-26 23:06:33
emilio9901:44:30moduloy2012-05-26 15:50:28
hzrngb000:00:00modulo2012-05-26 16:23:44
koala10000:05:05mirror twiny2012-05-26 22:46:16
hzrngb000:00:00mirror twin2012-05-26 16:07:16
dario5210000:04:01mirror 10n2012-05-26 23:05:58
prof_matarazzo9900:04:55mirror 10n2012-05-26 09:23:57
matmiki9800:05:34mirror 10n2012-05-26 10:12:43
bartez9700:05:56mirror 10n2012-05-26 19:26:44
epifanio9600:06:01mirror 10n2012-05-26 15:41:49
hzrngb000:00:00mirror 102012-05-26 16:23:21
epifanio10000:04:06mirrorn2012-05-26 14:46:57
corne de boe9900:05:07mirrorn2012-05-26 18:31:20
faber629800:05:41mirrorn2012-05-26 13:54:07
flin689700:06:11mirrorn2012-05-26 01:08:30
azerty9600:06:13mirrorn2012-05-26 22:43:15
salvo9619500:06:34mirrorn2012-05-26 15:01:28
shassy9400:07:15mirrorn2012-05-26 13:55:05
alexdon9300:07:55mirrorn2012-05-26 08:32:22
bartez9200:08:43mirrorn2012-05-26 19:17:50
mik19100:10:41mirrorn2012-05-26 23:38:20
matmiki9000:13:27mirrorn2012-05-26 09:59:01
tardar8900:13:49mirrorn2012-05-26 17:34:31
bjelico8900:13:49mirrorn2012-05-26 10:46:26
mm878700:20:52mirrorn2012-05-26 16:13:25
Pinuccio8600:25:41mirrorn2012-05-26 23:11:06
stefaniaobi000:00:00mirror2012-05-26 12:29:32
Timothy000:00:00mirror2012-05-26 19:00:00
iaiacricri000:00:00mirror2012-05-26 23:15:31
hzrngb000:00:00mirror2012-05-26 16:06:48
distrirette000:00:00mirror2012-05-26 20:18:02
bartez10000:03:37minmaxn2012-05-26 19:13:50
corne de boe9900:06:11minmaxn2012-05-26 20:43:05
koala9800:02:14minmaxy2012-05-26 23:21:10
hzrngb000:00:00minmax2012-05-26 16:22:57
Timothy10000:00:52minin2012-05-26 19:02:27
sisi599900:01:04minin2012-05-26 12:31:20
Akuma219800:01:43minin2012-05-26 10:36:44
corne de boe9700:01:45minin2012-05-26 18:23:26
baron de roc9600:01:46minin2012-05-26 08:22:58
peluri9500:01:54minin2012-05-26 16:17:48
bartez9400:01:58minin2012-05-26 18:43:37
azerty9300:02:03minin2012-05-26 15:09:50
oner9200:02:16minin2012-05-26 23:02:04
HeartattacK9100:02:20minin2012-05-26 01:46:31
faber629000:02:30minin2012-05-26 13:49:13
matmiki8900:02:48minin2012-05-26 10:18:28
boscardinale8800:03:01minin2012-05-26 04:28:47
emilio8700:03:07minin2012-05-26 06:36:28
migza20068700:03:07minin2012-05-26 04:58:48
epifanio8500:03:16minin2012-05-26 14:31:22
lilla638400:03:24minin2012-05-26 16:38:28
lenzo8300:03:28minin2012-05-26 13:48:48
diana8200:03:31minin2012-05-26 10:52:00
sergio498100:03:59minin2012-05-26 23:28:18
bjelico8100:03:59minin2012-05-26 10:42:04
flin687900:04:14minin2012-05-26 00:59:09
linus2227800:04:15minin2012-05-26 14:09:30
yuma677800:04:15minin2012-05-26 20:14:55
fsc597600:04:31minin2012-05-26 10:57:50
mik17500:04:42minin2012-05-26 00:40:34
molinomalla7400:04:55minin2012-05-26 08:10:10
stf557300:05:01minin2012-05-26 13:42:26
paunda7200:05:02minin2012-05-26 16:25:44
lamaestra7100:05:09minin2012-05-26 13:43:11
tardar7000:06:25minin2012-05-26 08:28:35
mpaola6900:06:57minin2012-05-26 22:46:03
Eti 1146800:07:06minin2012-05-26 00:45:05
szita6700:07:16minin2012-05-26 20:31:43
ironpony6600:07:25minin2012-05-26 20:32:54
lonewolf546500:07:43minin2012-05-26 11:51:40
ettina6400:07:59minin2012-05-26 10:32:31
carlo466300:08:06minin2012-05-26 00:08:39
AlexAlex6200:09:11minin2012-05-26 01:10:48
vencanas6100:09:13minin2012-05-26 05:41:55
scledum6000:10:47minin2012-05-26 13:20:52
kabar5900:10:51minin2012-05-26 10:14:24
stefidigrona5800:11:26minin2012-05-26 10:22:26
ugo225700:12:26minin2012-05-26 20:02:40
mariao5600:12:38minin2012-05-26 09:06:02
MidNightStroke5500:19:57minin2012-05-26 21:05:57
gheo625400:23:36minin2012-05-26 10:44:12
marsal435301:10:44minin2012-05-26 11:54:35
gabry625203:35:15minin2012-05-26 12:58:32
paola59000:00:00mini2012-05-26 11:34:12
bobobo000:00:00mini2012-05-26 16:18:21
ym46oc000:00:00mini2012-05-26 14:18:48
principessa000:00:00mini2012-05-26 19:38:34
hzrngb000:00:00mini2012-05-26 16:06:27
steph000:00:00mini2012-05-26 10:01:04
mauro0512000:00:00mini2012-05-26 07:48:12
sonia1968000:00:00mini2012-05-26 15:41:09
pepette000:00:00mini2012-05-26 11:52:39
silverdog000:00:00mini2012-05-26 00:48:15
baron de roc10000:04:13Memoryn2012-05-26 09:33:15
azerty9900:05:05Memoryn2012-05-26 22:25:27
emilio9800:13:09Memoryn2012-05-26 20:11:06
xanx9700:04:24Memoryy2012-05-26 12:55:45
koala9600:04:28Memoryy2012-05-26 17:59:00
fsc59000:00:00Memory2012-05-26 19:45:30
carlo46000:00:00Memory2012-05-26 10:37:44
hzrngb000:00:00Memory2012-05-26 16:22:33
oner10000:01:10Master Mind02012-05-26 22:46:42
flin689900:01:36Master Mind02012-05-26 01:03:43
stefidigrona9800:04:19Master Mind02012-05-26 08:30:35
yuma679700:01:02Master Mind02012-05-26 20:26:31
niki539600:01:27Master Mind02012-05-26 17:06:39
ubimmc9500:02:26Master Mind02012-05-26 00:55:37
guspilla9402:12:10Master Mind02012-05-26 11:53:05
ym46oc9300:01:45Master Mind02012-05-26 14:22:21
epifanio9200:01:46Master Mind02012-05-26 22:25:56
ugo229100:01:51Master Mind02012-05-26 00:05:43
mariao9000:02:15Master Mind02012-05-26 08:33:11
migza20068900:02:36Master Mind02012-05-26 06:36:40
mimmagiada8800:11:50Master Mind02012-05-26 21:19:40
yuma6710000:00:58Logic Mind02012-05-26 20:28:08
flin689900:00:59Logic Mind02012-05-26 00:54:08
oner9800:01:02Logic Mind02012-05-26 22:50:42
mik19700:01:15Logic Mind02012-05-26 00:00:26
HeartattacK9700:01:15Logic Mind02012-05-26 01:49:04
ym46oc9500:01:17Logic Mind02012-05-26 14:17:16
giorgio19579400:01:22Logic Mind02012-05-26 07:58:16
bartez9300:01:23Logic Mind02012-05-26 18:29:31
chiedidime9200:01:24Logic Mind02012-05-26 13:14:42
niki539100:01:28Logic Mind02012-05-26 17:08:22
epifanio9000:01:44Logic Mind02012-05-26 22:23:58
ubimmc8900:01:45Logic Mind02012-05-26 00:24:02
ugo228800:01:57Logic Mind02012-05-26 00:02:49
mariao8700:02:08Logic Mind02012-05-26 08:30:41
stefidigrona8600:02:24Logic Mind02012-05-26 08:35:28
migza20068500:04:11Logic Mind02012-05-26 01:04:10
mimmagiada8400:08:15Logic Mind02012-05-26 21:11:10
Puzzleland10000:00:49lampionsn2012-05-26 12:59:14
rakesh_rai9900:02:11lampionsn2012-05-26 10:30:57
bartez9800:02:58lampionsn2012-05-26 18:31:10
vesnasta9700:06:20lampionsn2012-05-26 15:18:29
epifanio10000:03:32kurven2012-05-26 15:36:22
lenzo9900:03:36kurven2012-05-26 06:51:34
corne de boe9800:03:43kurven2012-05-26 20:29:56
grafiro9700:04:25kurven2012-05-26 02:26:19
rakesh_rai9600:05:07kurven2012-05-26 10:25:18
HeartattacK9500:05:43kurven2012-05-26 01:51:27
matmiki9400:06:12kurven2012-05-26 15:18:43
gabry629300:08:38kurven2012-05-26 22:27:20
linus2229200:09:40kurven2012-05-26 15:47:19
orko9100:00:40kurvey2012-05-26 09:41:00
ugo229000:01:02kurvey2012-05-26 11:10:45
hzrngb000:00:00kurve2012-05-26 16:06:04
Akuma2110000:02:56kropkin2012-05-26 14:18:09
bjelico9900:07:08kropkin2012-05-26 10:28:17
pecos9800:07:21kropkin2012-05-26 20:07:51
bartez9700:09:45kropkin2012-05-26 19:49:33
bce9600:26:21kropkin2012-05-26 16:10:23
PMarlin9500:05:53kropkiy2012-05-26 03:17:10
xanx9400:07:07kropkiy2012-05-26 13:02:08
hzrngb000:00:00kropki2012-05-26 16:22:04
Akuma2110000:04:13knightn2012-05-26 12:52:05
azerty9900:06:17knightn2012-05-26 21:35:12
lenzo9800:06:37knightn2012-05-26 15:39:06
carlo469700:08:51knightn2012-05-26 10:46:29
enricoe9600:09:04knightn2012-05-26 17:21:50
lonewolf549500:09:14knightn2012-05-26 16:30:19
pecos9400:13:35knightn2012-05-26 13:50:46
pacotti9300:35:56knightn2012-05-26 18:45:45
ripafi000:00:00knight2012-05-26 08:03:10
hzrngb000:00:00knight2012-05-26 15:59:28
Zrile13000:00:00knight2012-05-26 13:35:36
genovese volante10000:14:18Killer Variantn2012-05-26 09:01:02
Anconeo9900:17:34Killer Variantn2012-05-26 17:11:30
emilio9800:20:42Killer Variantn2012-05-26 06:54:04
enricoe9700:20:49Killer Variantn2012-05-26 16:21:35
grafiro9600:21:04Killer Variantn2012-05-26 00:40:14
bjelico9500:26:42Killer Variantn2012-05-26 21:12:47
pecos000:00:00Killer Variant2012-05-26 15:46:21
fsc59000:00:00Killer Variant2012-05-26 17:11:38
hzrngb000:00:00Killer Variant2012-05-26 16:05:39
koala000:00:00Killer Variant2012-05-26 17:48:07
guspilla000:00:00Killer Variant2012-05-26 18:54:57
ioete000:00:00Killer Variant2012-05-26 07:46:12
Timothy10000:04:13killern2012-05-26 19:04:11
francoclaudio9900:04:40killern2012-05-26 13:52:37
genovese volante9800:05:11killern2012-05-26 08:08:35
azerty9700:05:36killern2012-05-26 23:02:27
alexdon9600:05:58killern2012-05-26 08:59:53
koala9500:06:41killern2012-05-26 23:07:22
grafiro9400:06:54killern2012-05-26 00:33:12
niki539300:07:23killern2012-05-26 17:32:40
enricoe9200:08:00killern2012-05-26 11:52:13
flin689100:09:56killern2012-05-26 18:22:34
Mara9000:10:57killern2012-05-26 22:47:45
fsc598900:11:56killern2012-05-26 16:53:15
Bruno618800:12:04killern2012-05-26 10:27:04
magnificoo8700:12:36killern2012-05-26 12:06:08
GPARPI8600:13:01killern2012-05-26 09:56:19
serigaia8500:13:03killern2012-05-26 16:22:11
smarti8400:13:20killern2012-05-26 17:55:19
ripafi8300:14:03killern2012-05-26 06:52:02
vencanas8200:15:00killern2012-05-26 14:24:28
stefanol8100:17:19killern2012-05-26 01:15:13
Anconeo8000:17:29killern2012-05-26 16:53:15
pecos7900:17:34killern2012-05-26 13:06:30
saro507800:19:05killern2012-05-26 17:21:31
nik97700:19:24killern2012-05-26 19:55:51
luciomat7600:21:48killern2012-05-26 15:15:25
emilio7500:24:00killern2012-05-26 07:54:14
mapima7400:36:18killern2012-05-26 07:41:35
ioete7305:20:19killern2012-05-26 07:29:20
orko7200:04:19killery2012-05-26 09:35:21
PMarlin7100:06:39killery2012-05-26 03:50:38
random7000:07:27killery2012-05-26 00:51:15
mariao6900:07:44killery2012-05-26 09:18:25
ale19596800:08:28killery2012-05-26 09:45:53
ubimmc6700:10:26killery2012-05-26 00:42:39
tida6600:11:20killery2012-05-26 09:46:23
migza20066500:15:23killery2012-05-26 21:46:11
sclerotica000:00:00killer2012-05-26 14:47:17
lamaestra000:00:00killer2012-05-26 13:59:46
guspilla000:00:00killer2012-05-26 18:19:07
xanx000:00:00killer2012-05-26 11:36:52
mpaola000:00:00killer2012-05-26 14:21:47
stf55000:00:00killer2012-05-26 23:14:36
hzrngb000:00:00killer2012-05-26 16:21:41
miroilfox000:00:00killer2012-05-26 16:32:06
genovese volante10000:05:15KakuroDokun2012-05-26 08:14:30
azerty9900:06:02KakuroDokun2012-05-26 15:29:48
Mara9800:06:22KakuroDokun2012-05-26 22:37:39
francoclaudio9700:07:49KakuroDokun2012-05-26 13:57:33
magnificoo9600:08:10KakuroDokun2012-05-26 12:18:55
fsc599500:08:52KakuroDokun2012-05-26 21:48:14
grafiro9400:12:47KakuroDokun2012-05-26 02:13:23
PMarlin9300:05:49KakuroDokuy2012-05-26 02:41:48
guspilla9200:08:24KakuroDokuy2012-05-26 18:30:11
ale19599100:09:19KakuroDokuy2012-05-26 09:36:21
milena_maslenkova000:00:00KakuroDoku2012-05-26 11:23:01
hzrngb000:00:00KakuroDoku2012-05-26 16:05:14
niki53000:00:00KakuroDoku2012-05-26 17:40:14
enricoe10000:18:09Jigsaw Hybridn2012-05-26 15:16:35
simonetta9900:52:35Jigsaw Hybridn2012-05-26 10:20:47
koala9800:04:48Jigsaw Hybridy2012-05-26 17:43:12
emy8000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-26 15:44:43
andrize000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-26 00:45:27
hzrngb000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-26 16:21:15
grafiro000:00:00Jigsaw Hybrid2012-05-26 02:31:19
rakesh_rai10000:08:10jigsawn2012-05-26 11:25:06
azerty9900:08:35jigsawn2012-05-26 15:19:00
Akuma219800:09:15jigsawn2012-05-26 12:57:21
lenzo9700:10:05jigsawn2012-05-26 15:46:04
distrirette9600:12:10jigsawn2012-05-26 21:09:15
Carloplus9500:15:11jigsawn2012-05-26 17:33:05
corne de boe9400:15:17jigsawn2012-05-26 20:13:04
baron de roc9300:15:32jigsawn2012-05-26 15:12:46
fsc599200:19:36jigsawn2012-05-26 14:04:46
boscardinale9100:23:34jigsawn2012-05-26 04:32:27
lonewolf549000:24:11jigsawn2012-05-26 16:39:42
pecos8900:25:11jigsawn2012-05-26 20:16:34
paunda8800:26:27jigsawn2012-05-26 15:58:57
Eti 1148700:27:35jigsawn2012-05-26 14:21:20
mapima8600:33:33jigsawn2012-05-26 13:35:02
cebruma8500:42:25jigsawn2012-05-26 10:28:08
molinomalla8400:52:38jigsawn2012-05-26 08:37:41
vencanas8300:55:45jigsawn2012-05-26 06:14:04
migza20068200:11:38jigsawy2012-05-26 04:46:53
lamaestra8100:16:16jigsawy2012-05-26 13:26:49
carlo468000:31:11jigsawy2012-05-26 00:25:06
principessa000:00:00jigsaw2012-05-26 19:34:08
Timothy000:00:00jigsaw2012-05-26 19:08:32
mauro0512000:00:00jigsaw2012-05-26 07:25:32
hzrngb000:00:00jigsaw2012-05-26 16:04:48
diana000:00:00jigsaw2012-05-26 10:59:03
pecos10000:11:06isokillern2012-05-26 14:04:55
lilla639900:12:54isokillern2012-05-26 17:11:10
peppech9800:22:30isokillern2012-05-26 23:06:53
hzrngb000:00:00isokiller2012-05-26 16:04:12
baffo195110000:22:01isoy2012-05-26 20:34:37
hzrngb000:00:00iso2012-05-26 16:20:36
peppech000:00:00iso2012-05-26 23:29:32
oner10000:07:01integern2012-05-26 23:27:56
baffo19519900:49:09integern2012-05-26 07:30:07
hzrngb000:00:00integer2012-05-26 16:20:11
bjelico10000:11:52Hybridn2012-05-26 19:55:29
emy89900:13:36Hybridy2012-05-26 14:23:37
andrize000:00:00Hybrid2012-05-26 01:21:41
hzrngb000:00:00Hybrid2012-05-26 16:03:49
PMarlin000:00:00Hybrid2012-05-26 04:47:45
azerty000:00:00Hybrid2012-05-26 21:44:33
HeartattacK10000:05:41greatern2012-05-26 01:57:27
koala9900:06:47greatern2012-05-26 17:28:00
Mara9800:15:03greatern2012-05-26 22:59:09
enricoe9700:25:06greatern2012-05-26 16:56:31
xanx9600:32:10greatern2012-05-26 18:52:11
dario529500:33:09greatern2012-05-26 23:11:30
hzrngb000:00:00greater2012-05-26 16:19:51
prof_matarazzo10000:05:17futoshikiF_081101_072012-05-26 21:55:44
prof_matarazzo10000:08:38futoshikiF_081101_062012-05-26 21:46:33
migza200610000:01:32futoshikiF_080924_042012-05-26 22:18:28
migza200610000:05:32futoshikiF_080924_032012-05-26 22:12:50
migza200610000:02:15futoshikiF_080924_022012-05-26 22:10:31
migza200610000:02:06futoshikiF_080924_012012-05-26 22:08:21
migza200610000:01:23futoshikiF_080822_052012-05-26 22:06:46
migza200610000:03:35futoshikiF_080822_042012-05-26 22:03:06
Timothy10000:00:46Futoshikin2012-05-26 19:14:58
Akuma219900:01:00Futoshikin2012-05-26 17:54:20
dalecooper9800:01:10Futoshikin2012-05-26 18:36:50
vesnasta9700:01:17Futoshikin2012-05-26 15:34:30
bartez9600:01:18Futoshikin2012-05-26 18:41:08
gianburrasca9500:01:21Futoshikin2012-05-26 14:06:26
matmiki9500:01:21Futoshikin2012-05-26 09:42:19
guspilla9300:01:22Futoshikin2012-05-26 14:02:01
giorgio19579200:01:27Futoshikin2012-05-26 08:00:57
oner9100:01:50Futoshikin2012-05-26 23:07:55
ubimmc9000:02:05Futoshikin2012-05-26 00:53:16
flin688900:02:14Futoshikin2012-05-26 14:57:33
distrirette8900:02:14Futoshikin2012-05-26 21:03:10
rakesh_rai8700:02:16Futoshikin2012-05-26 10:12:46
ale19598600:02:28Futoshikin2012-05-26 09:33:45
migza20068500:02:34Futoshikin2012-05-26 06:32:58
faber628400:02:36Futoshikin2012-05-26 14:41:44
baron de roc8300:02:44Futoshikin2012-05-26 08:54:32
devarajand8200:02:45Futoshikin2012-05-26 04:37:54
tida8100:02:49Futoshikin2012-05-26 09:57:50
lilla638000:03:15Futoshikin2012-05-26 16:35:06
AlexAlex7900:03:25Futoshikin2012-05-26 01:07:08
boscardinale7800:05:06Futoshikin2012-05-26 04:56:09
emilio7700:06:10Futoshikin2012-05-26 19:52:47
stefidigrona7600:06:37Futoshikin2012-05-26 11:30:37
iaiacricri000:00:00Futoshiki2012-05-26 23:27:10
steph000:00:00Futoshiki2012-05-26 10:07:29
magnificoo000:00:00Futoshiki2012-05-26 12:27:15
sonia1968000:00:00Futoshiki2012-05-26 20:06:34
azerty000:00:00Futoshiki2012-05-26 01:39:01
azerty10000:12:18framen2012-05-26 15:53:21
siculoslim9900:13:14framen2012-05-26 00:56:17
genovese volante9800:13:52framen2012-05-26 09:17:40
migza20069700:13:09framey2012-05-26 04:33:30
xanx9600:28:48framey2012-05-26 16:48:41
hzrngb000:00:00frame2012-05-26 16:03:20
miroilfox000:00:00frame2012-05-26 17:53:37
koala10000:07:09exclusion2n2012-05-26 13:57:34
salvo9619900:10:10exclusion2n2012-05-26 16:32:27
shassy9800:12:13exclusion2n2012-05-26 14:56:00
ANANKE9700:16:00exclusion2n2012-05-26 22:28:38
molinomalla9600:19:59exclusion2n2012-05-26 10:58:41
hzrngb000:00:00exclusion22012-05-26 16:19:32
fsc5910000:08:18exclusion1n2012-05-26 19:33:03
salvo9619900:09:23exclusion1n2012-05-26 16:22:57
shassy9800:10:37exclusion1n2012-05-26 15:10:01
ANANKE9700:12:08exclusion1n2012-05-26 22:16:19
Eti 1149600:18:56exclusion1n2012-05-26 10:21:18
PMarlin9500:06:05exclusion1y2012-05-26 02:52:50
hzrngb000:00:00exclusion12012-05-26 16:02:58
steph10000:04:00EvenOddn2012-05-26 10:09:00
corne de boe9900:04:27EvenOddn2012-05-26 20:08:04
paunda9800:04:53EvenOddn2012-05-26 16:34:10
ANANKE9700:05:38EvenOddn2012-05-26 22:10:34
matmiki9600:06:52EvenOddn2012-05-26 10:23:25
salvo9619500:06:53EvenOddn2012-05-26 16:42:48
flin689400:06:55EvenOddn2012-05-26 14:49:49
giagiax9300:07:52EvenOddn2012-05-26 09:14:01
lonewolf549200:07:58EvenOddn2012-05-26 16:22:11
oner9100:08:00EvenOddn2012-05-26 23:35:52
Pinuccio9000:09:03EvenOddn2012-05-26 17:49:43
epifanio8900:09:09EvenOddn2012-05-26 14:37:00
carlo468800:10:05EvenOddn2012-05-26 00:56:22
shassy8700:10:30EvenOddn2012-05-26 14:30:37
boscardinale8600:10:41EvenOddn2012-05-26 19:24:27
Eti 1148500:19:29EvenOddn2012-05-26 01:02:46
molinomalla8400:22:12EvenOddn2012-05-26 08:15:17
MidNightStroke8300:25:33EvenOddn2012-05-26 21:26:58
Antonio silipigni8200:50:20EvenOddn2012-05-26 21:50:54
gabry628105:34:11EvenOddn2012-05-26 16:38:40
migza20068000:06:14EvenOddy2012-05-26 01:55:29
ugo227900:08:18EvenOddy2012-05-26 20:50:04
hzrngb000:00:00EvenOdd2012-05-26 16:02:30
faber62000:00:00EvenOdd2012-05-26 14:00:31
ironpony000:00:00EvenOdd2012-05-26 20:40:46
PMarlin000:00:00Even Odd View2012-05-26 04:33:55
hzrngb000:00:00Even Odd View2012-05-26 16:19:10
ffischer10000:05:29diagonaln2012-05-26 12:57:32
serigaia9900:08:15diagonaln2012-05-26 15:59:15
paunda9800:12:54diagonaln2012-05-26 19:22:20
cebruma9700:14:56diagonaln2012-05-26 10:08:25
Carloplus9600:15:24diagonaln2012-05-26 17:49:54
francoclaudio9500:15:45diagonaln2012-05-26 09:15:44
genovese volante9400:19:37diagonaln2012-05-26 17:36:30
fsc599300:23:05diagonaln2012-05-26 14:27:18
sergio499200:24:08diagonaln2012-05-26 23:03:56
vencanas9100:24:59diagonaln2012-05-26 07:25:34
stefaniaobi9000:26:17diagonaln2012-05-26 11:07:01
lonewolf548900:30:59diagonaln2012-05-26 13:38:36
boscardinale8800:31:20diagonaln2012-05-26 07:04:04
Antonio silipigni8700:32:20diagonaln2012-05-26 00:02:59
calafuria8600:47:08diagonaln2012-05-26 05:33:22
gierre8500:50:36diagonaln2012-05-26 09:17:26
salvo9618401:51:29diagonaln2012-05-26 17:19:09
luciomat8304:41:43diagonaln2012-05-26 10:33:38
kabar8200:03:56diagonaly2012-05-26 10:27:41
tida8100:05:35diagonaly2012-05-26 09:18:14
migza20068000:06:09diagonaly2012-05-26 01:49:07
carlo467900:06:54diagonaly2012-05-26 00:01:37
lamaestra7800:08:35diagonaly2012-05-26 13:51:05
emy87700:08:53diagonaly2012-05-26 15:35:38
ugo227600:09:03diagonaly2012-05-26 20:22:35
mariao7500:10:52diagonaly2012-05-26 08:47:06
ubimmc7400:12:29diagonaly2012-05-26 00:30:00
rakesh_rai7300:15:52diagonaly2012-05-26 11:08:45
corne de boe000:00:00diagonal2012-05-26 20:36:32
slaveVARESE000:00:00diagonal2012-05-26 15:56:49
mpaola000:00:00diagonal2012-05-26 23:06:44
principessa000:00:00diagonal2012-05-26 19:24:46
hzrngb000:00:00diagonal2012-05-26 16:18:41
mapima000:00:00diagonal2012-05-26 14:08:43
mauro0512000:00:00diagonal2012-05-26 07:32:27
szita000:00:00diagonal2012-05-26 20:50:41
dracula41000:00:00diagonal2012-05-26 07:17:56
sclerotica000:00:00diagonal2012-05-26 14:27:41
fantomastico II000:00:00diagonal2012-05-26 12:20:47
CLEOTTA000:00:00diagonal2012-05-26 23:53:01
mm87000:00:00diagonal2012-05-26 15:24:36
stf55000:00:00diagonal2012-05-26 21:00:01
ironpony000:00:00diagonal2012-05-26 09:43:26
francoclaudio10000:09:59Descriptive Pairsn2012-05-26 19:37:51
niki539900:16:33Descriptive Pairsn2012-05-26 17:50:23
flin689800:16:59Descriptive Pairsn2012-05-26 11:07:07
sergio499700:19:04Descriptive Pairsn2012-05-26 22:12:56
matteo889600:21:47Descriptive Pairsn2012-05-26 10:27:38
brtcrl9500:37:21Descriptive Pairsn2012-05-26 17:29:58
koala9400:04:40Descriptive Pairsy2012-05-26 23:16:13
hzrngb000:00:00Descriptive Pairs2012-05-26 16:02:09
rakesh_rai10000:04:15cubicn2012-05-26 10:57:31
azerty9900:04:31cubicn2012-05-26 15:12:50
lenzo9800:04:49cubicn2012-05-26 06:55:16
genovese volante9700:05:08cubicn2012-05-26 08:52:55
faber629600:05:20cubicn2012-05-26 14:31:39
siculoslim9500:05:41cubicn2012-05-26 00:05:12
mm879400:06:29cubicn2012-05-26 15:49:40
epifanio9300:07:00cubicn2012-05-26 22:36:53
matmiki9200:07:14cubicn2012-05-26 15:11:16
Mara9100:08:28cubicn2012-05-26 13:36:29
grafiro9000:08:34cubicn2012-05-26 02:04:33
lamaestra8900:10:09cubicn2012-05-26 13:16:34
stf558800:10:33cubicn2012-05-26 13:47:56
baron de roc8700:11:29cubicn2012-05-26 08:26:20
liu8600:12:40cubicn2012-05-26 05:02:24
lonewolf548500:15:53cubicn2012-05-26 11:59:31
sergio498400:21:03cubicn2012-05-26 22:42:40
gabry628301:01:04cubicn2012-05-26 22:36:18
linus2228201:16:45cubicn2012-05-26 15:58:03
Akuma21000:00:00cubic2012-05-26 12:47:09
hzrngb000:00:00cubic2012-05-26 16:17:49
vencanas10000:14:22CrossSumn2012-05-26 13:21:55
prof_matarazzo9900:17:58CrossSumn2012-05-26 20:24:50
koala9800:03:34CrossSumy2012-05-26 13:04:20
zorant000:00:00CrossSum2012-05-26 15:48:50
hzrngb000:00:00CrossSum2012-05-26 16:01:48
corne de boe000:00:00Counting2012-05-26 17:04:45
rakesh_rai000:00:00Counting2012-05-26 09:54:55
sisi59000:00:00Counting2012-05-26 12:14:05
totohoa000:00:00Counting2012-05-26 04:20:40
baron de roc000:00:00Counting2012-05-26 08:38:00
nor000:00:00Counting2012-05-26 09:04:31
guspilla000:00:00Counting2012-05-26 14:21:10
rakesh_rai10000:15:41consecutive -Nn2012-05-26 10:41:21
emilio9900:34:35consecutive -Nn2012-05-26 08:41:49
hzrngb000:00:00consecutive -N2012-05-26 16:17:17
stefidigrona000:00:00consecutive -N2012-05-26 11:38:57
matteo88000:00:00consecutive -N2012-05-26 10:50:13
Timothy10000:01:33consecutiven2012-05-26 19:17:57
Akuma219900:02:08consecutiven2012-05-26 12:21:03
sisi599800:02:49consecutiven2012-05-26 12:32:37
rakesh_rai9700:02:50consecutiven2012-05-26 19:39:34
diana9600:02:56consecutiven2012-05-26 10:55:41
azerty9500:04:19consecutiven2012-05-26 16:44:58
matteo889400:05:33consecutiven2012-05-26 10:51:04
enricoe9300:05:51consecutiven2012-05-26 11:39:18
stefidigrona9200:13:14consecutiven2012-05-26 07:51:04
emilio9103:06:35consecutiven2012-05-26 09:17:17
PMarlin9000:04:53consecutivey2012-05-26 02:47:47
migza20068900:04:55consecutivey2012-05-26 01:44:03
hzrngb000:00:00consecutive2012-05-26 16:01:19
sclerotica000:00:00consecutive2012-05-26 14:16:11
emy8000:00:00consecutive2012-05-26 18:52:01
dar_ko10000:12:39ColorsGroupsn2012-05-26 23:18:39
baron de roc9900:08:41ColorsGroupsy2012-05-26 08:57:34
PMarlin9800:08:43ColorsGroupsy2012-05-26 19:25:11
hzrngb000:00:00ColorsGroups2012-05-26 16:16:46
koala10000:08:06Clock Facesy2012-05-26 17:34:56
hzrngb000:00:00Clock Faces2012-05-26 16:00:51
simonetta000:00:00Clock Faces2012-05-26 08:02:55
c_cugno10000:03:15classicn2012-05-26 13:04:05
carlo469900:03:35classicn2012-05-26 11:50:32
lenzo9800:05:07classicn2012-05-26 06:10:34
ffischer9700:05:14classicn2012-05-26 12:51:54
mariao9600:06:31classicn2012-05-26 08:35:33
flin689500:07:27classicn2012-05-26 10:58:12
luciomat9400:07:54classicn2012-05-26 10:25:41
sergio499300:10:14classicn2012-05-26 22:32:14
annetta9200:10:41classicn2012-05-26 00:08:39
soyfeliz9100:11:33classicn2012-05-26 08:51:32
peluri9000:12:24classicn2012-05-26 13:42:20
migza20068900:12:47classicn2012-05-26 01:31:04
calafuria8800:12:53classicn2012-05-26 05:20:17
francoclaudio8700:13:04classicn2012-05-26 08:25:32
Blumare8600:13:34classicn2012-05-26 11:18:53
gheo628500:13:44classicn2012-05-26 11:07:56
serigaia8400:14:01classicn2012-05-26 16:07:49
mauvent8300:14:26classicn2012-05-26 09:27:57
giangi8200:14:52classicn2012-05-26 01:01:38
oner8100:16:16classicn2012-05-26 23:10:52
cebruma8000:17:20classicn2012-05-26 11:10:41
feb3097900:17:28classicn2012-05-26 08:10:13
vencanas7800:19:45classicn2012-05-26 05:15:13
stefidigrona7700:20:58classicn2012-05-26 09:55:25
boscardinale7600:22:02classicn2012-05-26 04:05:58
vesnasta7500:26:07classicn2012-05-26 13:35:22
stf557400:27:34classicn2012-05-26 13:10:36
mm877300:28:17classicn2012-05-26 14:54:54
sal7200:28:25classicn2012-05-26 11:35:28
epifanio7100:31:18classicn2012-05-26 14:57:26
paunda7000:34:57classicn2012-05-26 16:52:36
Antonio silipigni6900:39:17classicn2012-05-26 00:42:22
marsal436801:30:49classicn2012-05-26 15:35:26
Elena76702:22:44classicn2012-05-26 13:02:55
giogua6602:41:01classicn2012-05-26 08:49:42
fracal6504:06:38classicn2012-05-26 06:24:38
lonewolf546408:38:31classicn2012-05-26 12:15:34
kabar6300:02:12classicy2012-05-26 10:25:23
lamaestra6200:02:32classicy2012-05-26 13:48:26
tida6100:03:23classicy2012-05-26 09:14:44
ubimmc6000:03:45classicy2012-05-26 00:26:03
ugo225900:04:04classicy2012-05-26 11:12:55
Lory19395800:19:46classicy2012-05-26 08:32:24
sdf5700:24:51classicy2012-05-26 09:37:41
bce5600:25:26classicy2012-05-26 16:39:10
Tamia000:00:00classic2012-05-26 17:22:49
PMarlin000:00:00classic2012-05-26 02:33:37
corne de boe000:00:00classic2012-05-26 17:19:28
magnificoo000:00:00classic2012-05-26 11:55:27
hzrngb000:00:00classic2012-05-26 16:16:24
pepe82000:00:00classic2012-05-26 23:10:18
stefaniaobi000:00:00classic2012-05-26 11:33:30
saro50000:00:00classic2012-05-26 17:40:55
fantomastico II000:00:00classic2012-05-26 12:20:30
oscar000:00:00classic2012-05-26 19:48:22
MidNightStroke000:00:00classic2012-05-26 22:23:23
vindim000:00:00classic2012-05-26 16:36:02
ironpony000:00:00classic2012-05-26 09:32:03
stefanol000:00:00classic2012-05-26 21:12:38
slaveVARESE000:00:00classic2012-05-26 14:00:42
uvaspina000:00:00classic2012-05-26 14:59:34
sirearsi000:00:00classic2012-05-26 21:35:14
Timothy000:00:00classic2012-05-26 19:20:24
miroilfox000:00:00classic2012-05-26 16:22:01
rosalpina000:00:00classic2012-05-26 09:11:23
valvolino000:00:00classic2012-05-26 08:51:30
angy71000:00:00classic2012-05-26 14:34:42
scledum000:00:00classic2012-05-26 13:31:41
ym46oc000:00:00classic2012-05-26 14:25:01
guspilla10000:01:23cityn2012-05-26 11:30:06
lauralou9900:02:19cityn2012-05-26 22:54:37
rakesh_rai9800:02:22cityn2012-05-26 09:31:53
skorpio9700:02:23cityn2012-05-26 19:20:02
bartez9600:02:36cityn2012-05-26 18:38:25
oner9500:02:49cityn2012-05-26 22:56:35
baffo19519400:04:16cityn2012-05-26 20:11:13
emilio9300:06:05cityn2012-05-26 08:20:28
vesnasta9200:07:23cityn2012-05-26 15:26:55
AlexAlex9100:08:57cityn2012-05-26 01:20:23
epifanio10000:06:44CentersSumn2012-05-26 22:16:33
rokway9900:08:42CentersSumn2012-05-26 12:58:06
prof_matarazzo9800:18:02CentersSumn2012-05-26 20:00:55
maryg000:00:00CentersSum2012-05-26 19:20:43
hzrngb000:00:00CentersSum2012-05-26 16:00:26
lilla6310000:07:01Between1e9n2012-05-26 16:42:00
PMarlin9900:04:04Between1e9y2012-05-26 02:37:33
hzrngb000:00:00Between1e92012-05-26 16:15:57
azerty10000:10:01Averagen2012-05-26 22:14:12
baffo19519900:16:24Averagey2012-05-26 20:17:00
hzrngb000:00:00Average2012-05-26 16:00:01
genovese volante10000:11:06Anti XV n2012-05-26 17:24:32
simonetta9900:18:39Anti XV n2012-05-26 09:25:26
grafiro9800:30:33Anti XV n2012-05-26 01:18:32
PMarlin9700:05:40Anti XV y2012-05-26 02:59:05
emy89600:05:51Anti XV y2012-05-26 14:37:21
migza20069500:09:54Anti XV y2012-05-26 01:20:57
hzrngb000:00:00Anti XV 2012-05-26 16:15:21
stefidigrona000:00:00Anti XV 2012-05-26 09:04:40
azerty10000:14:04Anti Diagonaln2012-05-26 21:56:54
emy89900:05:39Anti Diagonaly2012-05-26 13:58:39
migza20069800:05:54Anti Diagonaly2012-05-26 01:14:54
hzrngb000:00:00Anti Diagonal2012-05-26 16:14:54
PMarlin000:00:00Anti Diagonal2012-05-26 04:27:39
oner10000:01:11abcn2012-05-26 23:00:20
skorpio9900:01:25abcn2012-05-26 19:18:24
rakesh_rai9800:01:47abcn2012-05-26 09:34:27
vesnasta9700:01:49abcn2012-05-26 15:24:59
matmiki9600:02:02abcn2012-05-26 09:40:08
koala9500:02:03abcn2012-05-26 23:50:44
lauralou9400:02:28abcn2012-05-26 22:51:12
flin689300:02:45abcn2012-05-26 14:42:38
emilio9200:03:58abcn2012-05-26 06:43:04
bartez9100:04:01abcn2012-05-26 18:34:16
nor9000:04:18abcn2012-05-26 08:10:31
francoclaudio8900:06:47abcn2012-05-26 19:51:29
niki538800:10:16abcn2012-05-26 16:33:07
matteo888700:17:15abcn2012-05-26 10:57:32
guspilla8600:21:20abcn2012-05-26 11:31:35
brtcrl8500:21:57abcn2012-05-26 15:39:01
Timothy10000:08:304 Boxn2012-05-26 19:22:54
pecos9900:15:244 Boxn2012-05-26 13:24:37
grafiro9800:16:504 Boxn2012-05-26 01:01:30
mm879700:16:594 Boxn2012-05-26 15:56:18
enricoe9600:17:594 Boxn2012-05-26 16:03:24
boscardinale9500:19:584 Boxn2012-05-26 07:58:41
gheo629400:24:294 Boxn2012-05-26 18:34:33
paunda9300:29:334 Boxn2012-05-26 19:51:51
gierre9200:29:494 Boxn2012-05-26 08:47:13
stefaniaobi9100:32:154 Boxn2012-05-26 10:34:30
ugo229000:04:444 Boxy2012-05-26 22:24:06
carlo468900:06:004 Boxy2012-05-26 01:06:33
pacotti8800:06:294 Boxy2012-05-26 10:30:44
ironpony000:00:004 Box2012-05-26 19:34:29
calafuria000:00:004 Box2012-05-26 06:20:48
hzrngb000:00:004 Box2012-05-26 15:59:02
GPARPI000:00:004 Box2012-05-26 10:19:56
liu000:00:004 Box2012-05-26 05:32:53
misultin000:00:004 Box2012-05-26 21:39:23
PMarlin000:00:004 Box2012-05-26 20:17:22
gheo6210000:14:462even2oddn2012-05-26 11:35:46
paunda9900:15:582even2oddn2012-05-26 19:35:30
shassy9800:19:062even2oddn2012-05-26 22:54:29
lilla639700:20:552even2oddn2012-05-26 16:49:41
maryg9600:42:092even2oddn2012-05-26 18:38:06
emy89500:05:102even2oddy2012-05-26 14:43:17
migza20069400:06:062even2oddy2012-05-26 01:08:40
ugo229300:08:512even2oddy2012-05-26 22:14:12
carlo469200:15:192even2oddy2012-05-26 01:12:40
tardar000:00:002even2odd2012-05-26 19:03:22
clelia75000:00:002even2odd2012-05-26 12:59:45
hzrngb000:00:002even2odd2012-05-26 16:14:26
stefaniaobi000:00:002even2odd2012-05-26 11:53:33
Puzzleland10000:01:471and2n2012-05-26 13:00:56
rakesh_rai9900:01:571and2n2012-05-26 09:28:26
Timothy9800:02:011and2n2012-05-26 19:15:50
dalecooper9800:02:011and2n2012-05-26 18:34:38
smarti9600:02:021and2n2012-05-26 17:53:02
arancia9500:02:241and2n2012-05-26 10:39:15
nor9400:02:431and2n2012-05-26 08:04:35
koala9300:02:551and2n2012-05-26 23:47:37
toota9200:02:591and2n2012-05-26 11:14:59
Albus Percival9100:03:241and2n2012-05-26 20:38:02
miroilfox9000:03:391and2n2012-05-26 16:11:16
ANANKE8900:03:441and2n2012-05-26 22:04:16
vesnasta8800:03:581and2n2012-05-26 15:44:02
clelia758700:04:171and2n2012-05-26 08:26:26
emilio8600:04:321and2n2012-05-26 06:48:12
bobobo8500:42:511and2n2012-05-26 15:35:18
nonnapona000:00:001and22012-05-26 08:52:15
Namrata000:00:001and22012-05-26 15:27:23
azerty000:00:001and22012-05-26 21:30:06
vindim000:00:001and22012-05-26 16:07:06
hzrngb000:00:001and22012-05-26 15:58:04
random000:00:001and22012-05-26 00:47:46
Timothy10000:02:33xvn2012-05-25 21:41:05
sisi599900:02:59xvn2012-05-25 09:52:41
diana9800:03:10xvn2012-05-25 13:31:16
francoclaudio9700:03:18xvn2012-05-25 18:18:25
lenzo9600:04:12xvn2012-05-25 11:32:37
rakesh_rai9500:05:12xvn2012-05-25 11:43:40
corne de boe9400:05:55xvn2012-05-25 07:40:52
nor9300:06:00xvn2012-05-25 12:08:36
azerty9200:07:36xvn2012-05-25 10:15:34
dany39100:07:50xvn2012-05-25 14:02:04
distrirette9000:08:00xvn2012-05-25 19:03:32
vencanas8900:08:13xvn2012-05-25 05:54:54
gclaudio8800:09:03xvn2012-05-25 14:12:55
stefidigrona8700:10:24xvn2012-05-25 09:16:39
yuma678600:11:45xvn2012-05-25 22:55:46
fsc598500:11:56xvn2012-05-25 14:01:00
baron de roc8400:14:07xvn2012-05-25 18:13:41
pacotti8300:15:33xvn2012-05-25 12:05:45
ingmanc8200:21:17xvn2012-05-25 15:24:45
mik18100:21:39xvn2012-05-25 14:05:55
emy88000:02:37xvy2012-05-25 10:32:32
PMarlin7900:03:02xvy2012-05-25 18:35:02
migza20067800:04:43xvy2012-05-25 04:35:36
ugo227700:12:14xvy2012-05-25 20:56:35
sdf7600:48:47xvy2012-05-25 10:35:52
paolarina000:00:00xv2012-05-25 22:34:14
hzrngb000:00:00xv2012-05-25 15:45:13
fenicia000:00:00xv2012-05-25 12:06:24
gheo62000:00:00xv2012-05-25 16:21:33
pepette000:00:00xv2012-05-25 08:24:08
Akuma21000:00:00xv2012-05-25 15:14:02
azerty10000:12:57xframen2012-05-25 10:25:19
genovese volante9900:13:41xframen2012-05-25 15:33:34
diana9800:14:17xframen2012-05-25 09:17:24
siculoslim9700:26:50xframen2012-05-25 21:43:23
emilio9600:30:15xframen2012-05-25 18:38:35
kuki9501:12:52xframen2012-05-25 18:24:05
PMarlin9400:09:23xframey2012-05-25 19:15:11
migza20069300:22:14xframey2012-05-25 04:40:56
hzrngb000:00:00xframe2012-05-25 16:04:18
siculoslim10000:15:39untouchn2012-05-25 23:26:48
giorgio19579900:16:14untouchn2012-05-25 21:26:40
mik19800:22:12untouchn2012-05-25 16:32:39
PMarlin9700:07:28untouchy2012-05-25 16:44:59
ugo229600:11:38untouchy2012-05-25 21:57:04
emy89500:12:05untouchy2012-05-25 10:20:00
tardar9400:55:04untouchy2012-05-25 10:48:34
faber62000:00:00untouch2012-05-25 21:07:24
gabry62000:00:00untouch2012-05-25 12:28:15
diana000:00:00untouch2012-05-25 13:14:10
arancia000:00:00untouch2012-05-25 13:18:25
carlo46000:00:00untouch2012-05-25 01:29:06
marsal43000:00:00untouch2012-05-25 17:26:47
hzrngb000:00:00untouch2012-05-25 15:44:45
Akuma2110000:01:31Trisn2012-05-25 15:11:15
Timothy9900:01:41Trisn2012-05-25 21:43:44
misko9800:01:55Trisn2012-05-25 09:17:45
sisi599700:02:02Trisn2012-05-25 09:56:04
Fresh Meat9600:02:12Trisn2012-05-25 00:40:55
yuma679500:02:14Trisn2012-05-25 01:01:07
epifanio9400:02:48Trisn2012-05-25 00:14:53
faber629300:03:10Trisn2012-05-25 13:33:01
matmiki9200:03:16Trisn2012-05-25 15:29:15
toota9100:03:32Trisn2012-05-25 07:59:42
distrirette9000:03:41Trisn2012-05-25 13:01:57
linus2228900:03:56Trisn2012-05-25 23:26:27
ANANKE8800:04:03Trisn2012-05-25 23:10:16
bartez8700:04:05Trisn2012-05-25 14:41:01
flin688600:04:18Trisn2012-05-25 21:44:56
paola598500:04:20Trisn2012-05-25 11:53:29
paunda8400:04:24Trisn2012-05-25 14:54:18
oner8300:04:25Trisn2012-05-25 23:41:32
gheo628200:04:56Trisn2012-05-25 13:21:19
gabry628100:04:57Trisn2012-05-25 07:58:41
bibs8000:05:10Trisn2012-05-25 11:14:02
salvo9618000:05:10Trisn2012-05-25 13:53:41
baron de roc7800:05:20Trisn2012-05-25 08:18:20
lilla637700:06:08Trisn2012-05-25 09:46:12
dany37600:06:21Trisn2012-05-25 13:50:29
boscardinale7500:06:35Trisn2012-05-25 04:27:54
Pinguino7400:06:58Trisn2012-05-25 10:42:10
carlo467300:07:27Trisn2012-05-25 00:23:19
mik17200:08:01Trisn2012-05-25 13:35:12
gclaudio7100:09:25Trisn2012-05-25 14:03:11
pacotti7000:09:49Trisn2012-05-25 00:20:08
marsal436900:12:26Trisn2012-05-25 12:06:40
emilio6800:15:26Trisn2012-05-25 19:11:40
peppech6700:17:07Trisn2012-05-25 10:05:32
ugo226600:02:21Trisy2012-05-25 00:09:08
migza20066500:02:54Trisy2012-05-25 05:03:22
Massimo52000:00:00Tris2012-05-25 00:36:44
mapima000:00:00Tris2012-05-25 13:56:59
hzrngb000:00:00Tris2012-05-25 16:03:37
corne de boe000:00:00Tris2012-05-25 07:37:32
pepette000:00:00Tris2012-05-25 08:40:36
stefania10000:10:23Touchyn2012-05-25 09:06:58
Pinguino9900:12:09Touchyn2012-05-25 09:36:40
PMarlin9800:04:14Touchyy2012-05-25 16:40:34
ugo229700:05:40Touchyy2012-05-25 14:42:42
hzrngb000:00:00Touchy2012-05-25 15:44:09
lenzo10000:04:52sumn2012-05-25 11:37:30
rakesh_rai9900:05:25sumn2012-05-25 08:37:59
bartez9800:06:27sumn2012-05-25 15:42:45
siculoslim9700:09:33sumn2012-05-25 00:01:30
yuma679600:11:36sumn2012-05-25 23:08:10
hzrngb000:00:00sum2012-05-25 16:03:16
migza200610000:12:05Sudoku Ny2012-05-25 05:06:25
PMarlin9900:29:38Sudoku Ny2012-05-25 17:36:13
mik1000:00:00Sudoku N2012-05-25 20:50:04
acecrope000:00:00Sudoku N2012-05-25 00:36:04
hzrngb000:00:00Sudoku N2012-05-25 15:43:44
georgedg000:00:00Sudoku N2012-05-25 23:04:53
dt28052012000:00:00Sudoku N2012-05-25 22:37:07
azerty10000:03:21subset5x1n2012-05-25 02:42:27
savo9900:05:25subset5x1n2012-05-25 11:31:23
bartez9800:05:46subset5x1n2012-05-25 19:20:26
giorgio19579700:05:47subset5x1n2012-05-25 10:32:44
HeartattacK9600:06:26subset5x1n2012-05-25 19:14:02
matmiki9500:07:00subset5x1n2012-05-25 15:18:56
mik19400:07:32subset5x1n2012-05-25 14:28:35
tida9300:07:47subset5x1n2012-05-25 09:47:47
rakesh_rai9200:08:16subset5x1n2012-05-25 11:34:43
mpaola9100:10:07subset5x1n2012-05-25 22:54:11
bigado9000:10:22subset5x1n2012-05-25 01:00:15
jonnie558900:10:59subset5x1n2012-05-25 01:32:23
bene628800:12:13subset5x1n2012-05-25 01:09:08
ugo228700:13:31subset5x1n2012-05-25 23:25:38
migza20068600:16:49subset5x1n2012-05-25 05:18:41
pacotti8500:17:43subset5x1n2012-05-25 10:52:57
emilio8400:20:28subset5x1n2012-05-25 17:04:37
carlo468300:22:01subset5x1n2012-05-25 14:08:39
hzrngb000:00:00subset5x12012-05-25 16:02:48
iaiacricri000:00:00subset5x12012-05-25 22:14:23
miroilfox000:00:00subset5x12012-05-25 18:29:15
azerty10000:03:52subset4x2n2012-05-25 02:38:07
giorgio19579900:06:10subset4x2n2012-05-25 10:45:32
tida9800:07:42subset4x2n2012-05-25 09:39:57
migza20069700:10:50subset4x2n2012-05-25 05:35:39
carlo469600:22:24subset4x2n2012-05-25 14:51:03
hzrngb000:00:00subset4x22012-05-25 15:43:19
diana10000:02:21subset3x3n2012-05-25 13:11:39
azerty9900:03:09subset3x3n2012-05-25 09:14:31
bartez9800:03:12subset3x3n2012-05-25 19:17:06
matmiki9700:03:24subset3x3n2012-05-25 15:15:25
nor9600:05:05subset3x3n2012-05-25 08:59:49
ugo229500:05:06subset3x3n2012-05-25 23:19:48
migza20069400:05:16subset3x3n2012-05-25 05:46:37
carlo469300:13:43subset3x3n2012-05-25 14:30:44
paolarina000:00:00subset3x32012-05-25 17:01:42
hzrngb000:00:00subset3x32012-05-25 16:02:20
azerty10000:11:37subset3x2n2012-05-25 02:25:33
tida9900:15:02subset3x2n2012-05-25 09:24:47
giorgio19579800:17:41subset3x2n2012-05-25 00:29:08
migza20069700:46:41subset3x2n2012-05-25 05:52:01
carlo469603:55:51subset3x2n2012-05-25 15:13:33
hzrngb000:00:00subset3x22012-05-25 15:42:51
diana000:00:00subset3x22012-05-25 13:05:33
bartez10000:02:07subset2x2n2012-05-25 19:14:26
diana9900:02:18subset2x2n2012-05-25 13:03:06
azerty9800:02:24subset2x2n2012-05-25 02:22:50
nor9700:03:13subset2x2n2012-05-25 09:06:12
giorgio19579600:03:42subset2x2n2012-05-25 00:25:18
migza20069500:04:04subset2x2n2012-05-25 06:38:49
ugo229400:04:05subset2x2n2012-05-25 22:21:22
corne de boe9300:04:09subset2x2n2012-05-25 19:42:05
matmiki9200:04:23subset2x2n2012-05-25 15:10:55
mik19100:04:26subset2x2n2012-05-25 13:43:23
dany39000:04:38subset2x2n2012-05-25 13:57:00
random8900:05:00subset2x2n2012-05-25 01:51:57
carlo468800:06:24subset2x2n2012-05-25 14:44:31
tida8700:07:16subset2x2n2012-05-25 09:17:25
pacotti8600:08:08subset2x2n2012-05-25 00:30:04
emilio8500:22:27subset2x2n2012-05-25 09:39:54
hzrngb000:00:00subset2x22012-05-25 16:01:52
angiolo000:00:00subset2x22012-05-25 16:21:16
epifanio10000:06:23Stripesn2012-05-25 20:13:36
koala9900:06:55Stripesn2012-05-25 22:09:30
faber629800:07:26Stripesn2012-05-25 14:05:02
pecos9700:12:39Stripesn2012-05-25 15:21:08
grafiro9600:13:38Stripesn2012-05-25 02:10:17
PMarlin9500:02:23Stripesy2012-05-25 16:52:38
hzrngb000:00:00Stripes2012-05-25 15:42:19
corne de boe000:00:00Stripes2012-05-25 19:12:21
misko10000:02:29Straightn2012-05-25 09:13:01
lenzo9900:04:24Straightn2012-05-25 14:19:01
rakesh_rai9800:06:50Straightn2012-05-25 08:18:49
azerty9700:06:57Straightn2012-05-25 00:43:09
bartez9600:09:38Straightn2012-05-25 15:18:28
nor9500:10:00Straightn2012-05-25 12:15:05
angiolo9400:10:17Straightn2012-05-25 16:55:52
random9300:12:05Straightn2012-05-25 01:10:01
guspilla9200:28:31Straightn2012-05-25 00:11:44
corne de boe000:00:00Straight2012-05-25 19:15:13
lenzo10000:06:55Slot Machinen2012-05-25 14:03:45
azerty9900:07:51Slot Machinen2012-05-25 02:07:57
stefania9800:09:13Slot Machinen2012-05-25 22:24:15
HeartattacK9700:11:15Slot Machinen2012-05-25 23:22:00
fsc599600:24:49Slot Machinen2012-05-25 14:47:48
PMarlin9500:04:00Slot Machiney2012-05-25 19:28:41
koala9400:06:14Slot Machiney2012-05-25 22:03:10
xanx9300:09:33Slot Machiney2012-05-25 19:27:02
random9200:11:12Slot Machiney2012-05-25 01:40:36
hzrngb000:00:00Slot Machine2012-05-25 16:01:34
dt28052012000:00:00Slot Machine2012-05-25 22:37:15
lenzo10000:07:08Skyscrapern2012-05-25 13:56:19
rakesh_rai9900:10:23Skyscrapern2012-05-25 08:52:09
ingmanc9800:16:47Skyscrapern2012-05-25 15:07:33
PMarlin9700:05:12Skyscrapery2012-05-25 15:50:46
koala9600:07:31Skyscrapery2012-05-25 20:21:14
ugo229500:18:49Skyscrapery2012-05-25 20:06:05
jonnie55000:00:00Skyscraper2012-05-25 23:25:10
fenicia000:00:00Skyscraper2012-05-25 11:50:33
sdf000:00:00Skyscraper2012-05-25 15:53:50
hzrngb000:00:00Skyscraper2012-05-25 15:41:51
PMarlin10000:09:47Rossini Outsiden2012-05-25 15:06:59
koala9900:10:07Rossini Outsiden2012-05-25 19:38:41
emilio9800:12:30Rossini Outsiden2012-05-25 09:12:13
savo9700:14:02Rossini Outsiden2012-05-25 12:19:35
Albus Percival9600:14:34Rossini Outsiden2012-05-25 18:22:54
stefania9500:14:40Rossini Outsiden2012-05-25 22:44:28
diana9400:15:27Rossini Outsiden2012-05-25 09:31:55
simonetta9300:16:11Rossini Outsiden2012-05-25 00:08:25
arancia9202:25:53Rossini Outsiden2012-05-25 10:06:37
guspilla9118:54:41Rossini Outsiden2012-05-25 00:59:38
hzrngb000:00:00Rossini Outside2012-05-25 16:01:09
maryg000:00:00Rossini Outside2012-05-25 08:32:46
Timothy10000:03:28Rossinin2012-05-25 09:15:19
azerty9900:05:26Rossinin2012-05-25 00:55:07
sisi599800:06:26Rossinin2012-05-25 08:43:27
lenzo9700:06:53Rossinin2012-05-25 14:11:15
corne de boe9600:09:11Rossinin2012-05-25 07:20:53
Limbo9500:13:00Rossinin2012-05-25 13:15:48
Fred769400:13:39Rossinin2012-05-25 10:32:51
baron de roc9300:15:47Rossinin2012-05-25 08:00:55
vencanas9200:16:34Rossinin2012-05-25 14:04:39
khazimir9100:16:50Rossinin2012-05-25 13:43:19
pecos9000:16:51Rossinin2012-05-25 15:03:57
distrirette8900:17:15Rossinin2012-05-25 13:09:00
savo8800:25:45Rossinin2012-05-25 11:53:46
PMarlin8700:04:12Rossiniy2012-05-25 15:27:12
guspilla8600:06:43Rossiniy2012-05-25 00:52:48
rakesh_rai8500:20:01Rossiniy2012-05-25 13:42:45
hzrngb000:00:00Rossini2012-05-25 15:41:22
yogo000:00:00Rossini2012-05-25 23:02:58
toota000:00:00Rossini2012-05-25 08:06:40
dario5210000:44:40repeated neighboursn2012-05-25 22:58:34
prof_matarazzo9900:46:09repeated neighboursn2012-05-25 19:37:13
rakesh_rai9800:15:00repeated neighboursy2012-05-25 12:04:36
PMarlin9700:21:17repeated neighboursy2012-05-25 17:09:55
hzrngb000:00:00repeated neighbours2012-05-25 16:00:42
HuDu000:00:00repeated neighbours2012-05-25 17:56:14
dario5210000:06:26queenn2012-05-25 03:34:28
epifanio9900:12:27queenn2012-05-25 21:02:50
salvo9619800:13:18queenn2012-05-25 14:38:08
gabry629700:37:20queenn2012-05-25 10:30:39
ugo229600:04:28queeny2012-05-25 20:39:22
tardar9500:12:39queeny2012-05-25 16:58:35
sdf9400:13:28queeny2012-05-25 12:57:13
carlo469300:31:50queeny2012-05-25 01:50:45
ripafi000:00:00queen2012-05-25 17:39:59
hzrngb000:00:00queen2012-05-25 15:40:54
smarti10000:03:36quadruplen2012-05-25 10:11:09
rakesh_rai9900:03:54quadruplen2012-05-25 09:24:08
sonia19689800:04:52quadruplen2012-05-25 19:23:19
mik19700:04:57quadruplen2012-05-25 16:16:47
bjelico9600:06:53quadruplen2012-05-25 05:46:10
fsc599500:07:24quadruplen2012-05-25 09:43:54
siculoslim9400:07:28quadruplen2012-05-25 22:46:06
koala9300:03:04quadrupley2012-05-25 20:04:17
PMarlin9200:04:53quadrupley2012-05-25 15:17:04
guspilla9100:10:40quadrupley2012-05-25 18:26:17
hzrngb000:00:00quadruple2012-05-25 16:00:09
fenicia000:00:00Quadro2012-05-25 11:24:10
hzrngb000:00:00Quadro2012-05-25 15:40:27
lenzo000:00:00Quadro2012-05-25 21:55:48
PMarlin10000:03:34QuadMax 4Even4Oddy2012-05-25 19:36:39
hzrngb000:00:00QuadMax 4Even4Odd2012-05-25 15:59:38
hzrngb000:00:00Quad Max2012-05-25 15:40:03
random10000:09:16QGLn2012-05-25 11:14:11
Pinuccio9900:16:21QGLn2012-05-25 23:24:01
lucavip9800:25:37QGLn2012-05-25 13:32:28
angiolo000:00:00QGL2012-05-25 17:06:19
misko10000:00:58Pooln2012-05-25 09:20:39
azerty9900:01:44Pooln2012-05-25 01:01:34
bartez9800:02:07Pooln2012-05-25 15:15:53
josehans9700:02:34Pooln2012-05-25 14:32:49
arancia9600:03:08Pooln2012-05-25 12:32:35
nor9500:03:53Pooln2012-05-25 07:38:27
diana9400:04:08Pooln2012-05-25 08:28:04
oner9300:04:49Pooln2012-05-25 02:12:50
angiolo9200:05:24Pooln2012-05-25 16:50:19
brtcrl9100:06:42Pooln2012-05-25 22:02:20
flin689000:09:22Pooln2012-05-25 23:07:03
purifire8900:01:37Pooly2012-05-25 12:17:49
ugo228800:04:43Pooly2012-05-25 14:50:14
tardar8700:14:01Pooly2012-05-25 17:11:43
baron de roc000:00:00Pool2012-05-25 17:20:59
iaiacricri000:00:00Pool2012-05-25 22:09:36
hzrngb000:00:00Pool2012-05-25 15:59:12
emilio10000:20:06PlusOrMinusn2012-05-25 19:45:41
PMarlin9900:04:30PlusOrMinusy2012-05-25 17:31:28
georgedg000:00:00PlusOrMinus2012-05-25 22:37:57
xanx000:00:00PlusOrMinus2012-05-25 16:51:17
hzrngb000:00:00PlusOrMinus2012-05-25 15:39:35
fsc5910000:03:05pencilmarksn2012-05-25 09:22:24
toota9900:03:06pencilmarksn2012-05-25 08:03:22
dario529800:03:08pencilmarksn2012-05-25 03:30:16
PMarlin9700:03:55pencilmarksn2012-05-25 15:02:41
rakesh_rai9600:04:21pencilmarksn2012-05-25 06:03:52
baron de roc9500:04:47pencilmarksn2012-05-25 09:05:07
maxxghi9400:05:07pencilmarksn2012-05-25 20:39:50
smarti9300:05:20pencilmarksn2012-05-25 09:59:41
siculoslim9200:05:25pencilmarksn2012-05-25 21:12:19
misko9100:05:40pencilmarksn2012-05-25 09:21:43
epifanio9000:05:41pencilmarksn2012-05-25 18:56:07
alexdon9000:05:41pencilmarksn2012-05-25 21:51:51
pepette9000:05:41pencilmarksn2012-05-25 08:17:58
Albus Percival8700:05:52pencilmarksn2012-05-25 16:18:20
oner8600:06:00pencilmarksn2012-05-25 22:37:06
mik18500:06:10pencilmarksn2012-05-25 16:22:35
emilio8400:06:30pencilmarksn2012-05-25 07:23:01
sergio498300:06:47pencilmarksn2012-05-25 22:14:27
matmiki8200:06:59pencilmarksn2012-05-25 18:08:12
migza20068100:07:12pencilmarksn2012-05-25 15:34:09
yuma678000:07:40pencilmarksn2012-05-25 01:10:13
carlo467900:07:52pencilmarksn2012-05-25 00:30:51
xanx7800:07:58pencilmarksn2012-05-25 19:18:51
peluri7700:08:09pencilmarksn2012-05-25 13:20:22
Anconeo7600:08:16pencilmarksn2012-05-25 14:48:55
boscardinale7500:08:21pencilmarksn2012-05-25 03:10:51
sonia19687500:08:21pencilmarksn2012-05-25 19:14:51
bigado7300:08:27pencilmarksn2012-05-25 00:37:53
lilla637200:08:31pencilmarksn2012-05-25 09:31:16
cebruma7100:08:33pencilmarksn2012-05-25 11:20:15
faber627000:08:58pencilmarksn2012-05-25 13:41:58
genovese volante6900:09:00pencilmarksn2012-05-25 14:25:28
Mara6800:09:25pencilmarksn2012-05-25 13:19:40
bjelico6800:09:25pencilmarksn2012-05-25 21:27:31
Al8erto6600:10:20pencilmarksn2012-05-25 18:42:08
ugo226500:12:50pencilmarksn2012-05-25 15:31:05
manuele6400:13:04pencilmarksn2012-05-25 17:52:01
vencanas6300:14:03pencilmarksn2012-05-25 05:31:08
flin686200:14:08pencilmarksn2012-05-25 22:52:40
nonnapona6100:15:13pencilmarksn2012-05-25 11:31:49
giangi6000:16:39pencilmarksn2012-05-25 15:59:20
brtcrl5900:18:26pencilmarksn2012-05-25 15:34:47
pacotti5800:18:35pencilmarksn2012-05-25 00:01:11
Eti 1145700:19:50pencilmarksn2012-05-25 09:24:35
Antonio silipigni5600:27:40pencilmarksn2012-05-25 21:26:22
MidNightStroke5500:27:55pencilmarksn2012-05-25 08:42:43
Bruno615400:30:45pencilmarksn2012-05-25 10:11:31
kabar5301:00:41pencilmarksn2012-05-25 09:56:19
paunda5206:57:15pencilmarksn2012-05-25 15:06:53
tardar5111:49:58pencilmarksn2012-05-25 08:29:27
HeartattacK5014:53:13pencilmarksn2012-05-25 02:37:51
monique000:00:00pencilmarks2012-05-25 18:23:37
distrirette000:00:00pencilmarks2012-05-25 18:50:12
devarajand000:00:00pencilmarks2012-05-25 03:28:11
xsela000:00:00pencilmarks2012-05-25 18:54:38
clelia75000:00:00pencilmarks2012-05-25 14:07:08
Carloplus000:00:00pencilmarks2012-05-25 11:32:48
hzrngb000:00:00pencilmarks2012-05-25 15:58:43
rokway000:00:00pencilmarks2012-05-25 18:04:37
lamaestra000:00:00pencilmarks2012-05-25 21:29:01
paolarina000:00:00pencilmarks2012-05-25 17:27:47
maryg000:00:00pencilmarks2012-05-25 08:12:18
vale100000:00:00pencilmarks2012-05-25 16:04:18
stefanol000:00:00pencilmarks2012-05-25 01:21:00
paola59000:00:00pencilmarks2012-05-25 14:01:41
corne de boe000:00:00pencilmarks2012-05-25 18:24:32
nico01000:00:00pencilmarks2012-05-25 08:39:02
misko10000:01:46Patchworkn2012-05-25 09:11:11
manuele9900:02:18Patchworkn2012-05-25 18:25:07
yuma679800:03:05Patchworkn2012-05-25 01:03:44
flin689700:03:34Patchworkn2012-05-25 23:17:35
nor9600:04:25Patchworkn2012-05-25 08:42:14
stefania9600:04:25Patchworkn2012-05-25 08:43:46
lilla639400:05:25Patchworkn2012-05-25 09:40:16
matmiki9300:05:31Patchworkn2012-05-25 15:05:14
migza20069200:05:43Patchworkn2012-05-25 01:49:10
genovese volante9100:06:54Patchworkn2012-05-25 13:53:39
xanx9000:07:14Patchworkn2012-05-25 16:43:56
random8900:07:18Patchworkn2012-05-25 01:25:09
mik18800:07:33Patchworkn2012-05-25 15:58:17
gianburrasca8700:12:10Patchworkn2012-05-25 15:22:02
emilio8600:15:13Patchworkn2012-05-25 08:54:48
purifire10000:10:31Palindromon2012-05-25 12:19:35
azerty9900:24:41Palindromon2012-05-25 01:05:11
alexdon9800:48:24Palindromon2012-05-25 21:58:40
PMarlin9700:13:35Palindromoy2012-05-25 18:10:59
koala9600:13:55Palindromoy2012-05-25 20:28:53
simonetta000:00:00Palindromo2012-05-25 17:47:27
fsc59000:00:00Palindromo2012-05-25 15:35:20
bene62000:00:00Palindromo2012-05-25 00:54:23
hzrngb000:00:00Palindromo2012-05-25 15:39:09
georgedg000:00:00Palindromo2012-05-25 22:38:03
purifire10000:09:02outsiden2012-05-25 12:08:14
francoclaudio9900:10:27outsiden2012-05-25 21:13:02
fenicia9800:10:51outsiden2012-05-25 11:32:20
azerty9700:11:30outsiden2012-05-25 09:33:34
HeartattacK9600:12:13outsiden2012-05-25 19:01:32
stefania9500:12:15outsiden2012-05-25 08:17:35
genovese volante9400:14:23outsiden2012-05-25 13:26:49
siculoslim9300:15:12outsiden2012-05-25 22:30:41
rakesh_rai9200:15:27outsiden2012-05-25 11:18:37
savo9100:17:18outsiden2012-05-25 11:36:44
skorpio9000:17:20outsiden2012-05-25 10:16:21
fsc598900:20:41outsiden2012-05-25 13:40:02
giorgio19578800:23:51outsiden2012-05-25 10:52:40
arancia8700:29:24outsiden2012-05-25 08:33:33
falco28600:38:42outsiden2012-05-25 14:39:55
Eti 1148500:46:33outsiden2012-05-25 00:13:37
salvo9618401:09:32outsiden2012-05-25 08:53:52
simonetta8304:40:26outsiden2012-05-25 13:06:37
koala8200:10:51outsidey2012-05-25 19:48:54
PMarlin8100:17:49outsidey2012-05-25 15:31:31
guspilla000:00:00outside2012-05-25 18:14:07
faber62000:00:00outside2012-05-25 13:51:14
monique000:00:00outside2012-05-25 20:06:14
Albus Percival000:00:00outside2012-05-25 16:26:24
andrize000:00:00outside2012-05-25 08:07:03
Pinguino000:00:00outside2012-05-25 09:49:56
diana000:00:00outside2012-05-25 08:58:59
maryg000:00:00outside2012-05-25 16:24:15
hzrngb000:00:00outside2012-05-25 15:58:14
bjelico000:00:00outside2012-05-25 21:37:17
ettina000:00:00outside2012-05-25 18:10:14
carlo4610000:27:54offsety2012-05-25 12:36:25
tardar9905:04:42offsety2012-05-25 11:44:10
hzrngb000:00:00offset2012-05-25 15:38:38
falco2000:00:00offset2012-05-25 15:19:25
fsc59000:00:00offset2012-05-25 13:23:20
Fresh Meat10000:00:24Nurikaben2012-05-25 00:39:20
Akuma219900:00:25Nurikaben2012-05-25 15:13:24
giorgio19579900:00:25Nurikaben2012-05-25 00:22:36
bartez9700:00:29Nurikaben2012-05-25 14:34:23
Sam Ohtnna9600:00:34Nurikaben2012-05-25 00:16:06
matmiki9500:00:41Nurikaben2012-05-25 14:58:33
rakesh_rai9400:00:46Nurikaben2012-05-25 06:49:09
angiolo9300:00:47Nurikaben2012-05-25 08:49:10
nor9300:00:47Nurikaben2012-05-25 08:46:52
Pinguino9100:00:53Nurikaben2012-05-25 09:48:57
stefidigrona9000:00:54Nurikaben2012-05-25 09:04:18
frst8900:00:57Nurikaben2012-05-25 05:26:15
migza20068800:01:00Nurikaben2012-05-25 01:45:03
Puzzleland8700:01:06Nurikaben2012-05-25 19:46:19
misko8600:01:08Nurikaben2012-05-25 09:08:00
noidea8500:01:10Nurikaben2012-05-25 12:56:44
random8400:01:23Nurikaben2012-05-25 01:32:40
arancia8300:03:06Nurikaben2012-05-25 08:28:47
brtcrl8200:03:36Nurikaben2012-05-25 22:22:59
Akuma2110000:02:02non consecutivon2012-05-25 15:27:21
fenicia9900:02:40non consecutivon2012-05-25 12:10:41
genovese volante9800:03:36non consecutivon2012-05-25 14:34:56
Albus Percival9700:03:38non consecutivon2012-05-25 19:56:07
stefania9600:03:47non consecutivon2012-05-25 22:20:11
slaveVARESE9500:04:27non consecutivon2012-05-25 20:04:47
mik19400:05:20non consecutivon2012-05-25 20:40:44
bjelico9300:05:55non consecutivon2012-05-25 21:18:09
stefidigrona9200:06:46non consecutivon2012-05-25 09:09:05
pecos9100:08:50non consecutivon2012-05-25 22:00:25
paunda9000:08:57non consecutivon2012-05-25 15:17:06
gabry628900:09:52non consecutivon2012-05-25 12:17:50
Eti 1148800:09:53non consecutivon2012-05-25 08:37:53
szita8700:10:36non consecutivon2012-05-25 20:01:50
peppech8600:12:15non consecutivon2012-05-25 10:23:51
siculoslim8500:16:57non consecutivon2012-05-25 23:42:41
arancia8400:37:21non consecutivon2012-05-25 12:39:59
ugo228300:02:00non consecutivoy2012-05-25 15:07:37
gommaflex288200:03:01non consecutivoy2012-05-25 03:41:26
carlo468100:04:25non consecutivoy2012-05-25 18:12:26
pacotti8000:05:06non consecutivoy2012-05-25 11:42:22
migza20067900:05:07non consecutivoy2012-05-25 15:28:50
simonetta000:00:00non consecutivo2012-05-25 17:47:14
hzrngb000:00:00non consecutivo2012-05-25 15:57:47
dario5210000:07:44NoMirrorn2012-05-25 23:44:09
dar_ko9900:19:29NoMirrorn2012-05-25 23:30:36
prof_matarazzo9800:23:33NoMirrorn2012-05-25 13:27:40
hzrngb000:00:00NoMirror2012-05-25 15:38:12
rakesh_rai10000:06:30neighboursn2012-05-25 11:00:40
mik19900:09:30neighboursn2012-05-25 13:47:57
hzrngb000:00:00neighbours2012-05-25 15:57:20
misko10000:03:07multiplen2012-05-25 09:27:28
bartez9900:04:48multiplen2012-05-25 14:29:27
Eti 1149800:11:17multiplen2012-05-25 09:44:37
purifire9700:11:19multiplen2012-05-25 12:36:04
stefidigrona9600:23:37multiplen2012-05-25 09:28:12
hzrngb000:00:00multiple2012-05-25 15:36:29
brtcrl000:00:00multiple2012-05-25 19:46:31
dar_ko10000:05:30modulon2012-05-25 23:10:38
hzrngb000:00:00modulo2012-05-25 15:56:52
prof_matarazzo10000:12:58mirror twinn2012-05-25 13:10:55
hzrngb000:00:00mirror twin2012-05-25 15:35:56
mauro43000:00:00mirror twin2012-05-25 22:40:25
prof_matarazzo10000:04:14mirror 10n2012-05-25 13:01:20
dario529900:06:23mirror 10n2012-05-25 23:52:25
bartez9800:08:46mirror 10n2012-05-25 15:28:19
epifanio9700:11:26mirror 10n2012-05-25 19:06:00
emilio9600:40:41mirror 10n2012-05-25 11:36:14
hzrngb000:00:00mirror 102012-05-25 15:56:25
Timothy10000:01:04mirrorn2012-05-25 21:45:29
faber629900:01:56mirrorn2012-05-25 13:36:23
flin689800:02:00mirrorn2012-05-25 21:49:31
lupurk9700:02:15mirrorn2012-05-25 01:16:13
roma197469600:02:27mirrorn2012-05-25 15:15:11
baron de roc9500:02:36mirrorn2012-05-25 07:56:35
alexdon9400:02:43mirrorn2012-05-25 08:39:14
moso9300:02:45mirrorn2012-05-25 00:25:18
supermaxnan9200:02:48mirrorn2012-05-25 13:04:53
yuma679100:02:52mirrorn2012-05-25 00:52:42
epifanio9000:03:18mirrorn2012-05-25 00:20:42
Tizio8900:03:28mirrorn2012-05-25 15:38:08
mik18800:03:31mirrorn2012-05-25 14:51:24
monicalamb8700:03:32mirrorn2012-05-25 15:06:22
stefania8600:03:33mirrorn2012-05-25 08:48:22
francoclaudio8500:03:42mirrorn2012-05-25 16:48:43
bartez8400:03:44mirrorn2012-05-25 14:35:08
lenzo8300:03:45mirrorn2012-05-25 11:50:15
dario528200:03:53mirrorn2012-05-25 03:18:00
Spock8100:04:08mirrorn2012-05-25 18:03:26
matmiki8000:04:09mirrorn2012-05-25 18:03:51
corne de boe7900:04:31mirrorn2012-05-25 19:36:51
shassy7900:04:31mirrorn2012-05-25 21:42:05
azerty7700:04:41mirrorn2012-05-25 09:01:05
salvo9617600:04:48mirrorn2012-05-25 13:59:06
sergio497500:04:53mirrorn2012-05-25 20:50:35
HeartattacK7400:05:05mirrorn2012-05-25 17:07:26
niki537300:05:16mirrorn2012-05-25 16:52:31
matteo887200:05:21mirrorn2012-05-25 09:33:44
tardar7100:05:33mirrorn2012-05-25 07:54:42
Pinguino7000:06:27mirrorn2012-05-25 17:42:15
oner7000:06:27mirrorn2012-05-25 01:58:00
mm876800:06:41mirrorn2012-05-25 22:23:23
baffo19516700:06:44mirrorn2012-05-25 06:41:50
Mara6600:08:03mirrorn2012-05-25 21:47:55
effeti506500:08:15mirrorn2012-05-25 18:18:50
genovese volante6400:08:32mirrorn2012-05-25 15:21:52
brtcrl6300:08:46mirrorn2012-05-25 15:25:05
emilio6200:10:43mirrorn2012-05-25 06:33:28
Lilian6100:10:49mirrorn2012-05-25 00:03:13
sdf6000:13:44mirrorn2012-05-25 09:33:00
stefaniaobi5900:15:33mirrorn2012-05-25 15:13:21
savo5800:16:37mirrorn2012-05-25 13:19:07
jonnie555700:17:01mirrorn2012-05-25 14:09:08
bjelico5612:12:20mirrorn2012-05-25 05:56:48
distrirette000:00:00mirror2012-05-25 13:35:02
mauro43000:00:00mirror2012-05-25 22:40:27
hzrngb000:00:00mirror2012-05-25 15:35:28
bartez10000:04:35minmaxn2012-05-25 15:37:13
corne de boe9900:05:53minmaxn2012-05-25 20:04:41
jonnie559800:10:46minmaxn2012-05-25 13:58:05
brtcrl000:00:00minmax2012-05-25 22:28:37
hzrngb000:00:00minmax2012-05-25 15:56:03
misko10000:00:45minin2012-05-25 09:19:47
Akuma219900:00:47minin2012-05-25 15:10:21
Timothy9800:00:52minin2012-05-25 21:46:39
flin689700:01:36minin2012-05-25 21:42:56
azerty9600:01:37minin2012-05-25 00:51:04
corne de boe9500:01:41minin2012-05-25 07:47:04
bartez9400:01:47minin2012-05-25 14:27:30
epifanio9300:01:52minin2012-05-25 00:12:44
alexdon9200:01:54minin2012-05-25 16:30:25
fenicia9100:02:02minin2012-05-25 11:16:34
linus2229000:02:06minin2012-05-25 23:23:33
rakesh_rai8900:02:09minin2012-05-25 11:15:39
Fresh Meat8900:02:09minin2012-05-25 00:30:53
diana8700:02:17minin2012-05-25 13:28:51
mik18700:02:17minin2012-05-25 13:57:49
oner8500:02:19minin2012-05-25 22:34:02
peluri8400:02:28minin2012-05-25 13:17:48
sergio498300:02:31minin2012-05-25 22:11:51
yuma678200:02:38minin2012-05-25 00:56:01
distrirette8100:02:51minin2012-05-25 12:58:46
gheo628000:02:56minin2012-05-25 13:18:17
bjelico8000:02:56minin2012-05-25 05:53:17
matmiki7800:03:04minin2012-05-25 15:26:05
pepette7700:03:13minin2012-05-25 08:36:49
boscardinale7600:03:15minin2012-05-25 03:33:18
paola597500:03:16minin2012-05-25 11:50:03
arancia7400:03:24minin2012-05-25 12:36:29
emilio7400:03:24minin2012-05-25 07:19:03
PMarlin7200:03:29minin2012-05-25 15:56:34
paunda7100:03:34minin2012-05-25 14:50:32
stefania7000:03:39minin2012-05-25 09:27:05
lamaestra7000:03:39minin2012-05-25 21:04:55
fsc596800:03:44minin2012-05-25 09:25:38
molinomalla6700:04:07minin2012-05-25 07:35:57
ym46oc6600:04:25minin2012-05-25 14:11:15
lilla636500:04:28minin2012-05-25 09:55:56
gabry626500:04:28minin2012-05-25 07:54:02
nico016300:04:31minin2012-05-25 08:34:23
scledum6200:04:37minin2012-05-25 23:13:34
ugo226100:05:12minin2012-05-25 14:02:15
lonewolf546000:05:20minin2012-05-25 16:54:04
migza20066000:05:20minin2012-05-25 06:43:45
steph5800:05:41minin2012-05-25 23:39:53
carlo465700:05:56minin2012-05-25 00:17:16
HeartattacK5600:05:57minin2012-05-25 02:27:32
bob495500:06:07minin2012-05-25 11:43:30
faber625400:06:25minin2012-05-25 13:26:26
tardar5300:06:27minin2012-05-25 07:47:46
bibs5200:06:28minin2012-05-25 10:40:50
Eti 1145100:07:40minin2012-05-25 08:28:02
mauro05125000:07:51minin2012-05-25 20:45:04
Anconeo4900:07:56minin2012-05-25 17:04:18
kabar4800:08:13minin2012-05-25 09:14:17
ettina4700:08:54minin2012-05-25 14:25:36
vencanas4600:08:56minin2012-05-25 05:45:36
shadow4500:09:26minin2012-05-25 06:55:14
MidNightStroke4400:10:48minin2012-05-25 08:12:44
nonnapona4300:15:44minin2012-05-25 11:15:54
marsal434200:19:03minin2012-05-25 16:04:33
Bely4101:03:15minin2012-05-25 18:33:57
paolarina000:00:00mini2012-05-25 17:25:08
gclaudio000:00:00mini2012-05-25 13:57:08
hzrngb000:00:00mini2012-05-25 15:35:03
cioppi000:00:00mini2012-05-25 21:12:32
mpaola000:00:00mini2012-05-25 23:04:26
szita000:00:00mini2012-05-25 19:55:46
bobobo000:00:00mini2012-05-25 14:52:22
matteo88000:00:00mini2012-05-25 18:51:19
baron de roc000:00:00mini2012-05-25 08:24:30
fenicia10000:06:28Memoryn2012-05-25 11:43:42
baron de roc9900:07:01Memoryn2012-05-25 15:37:48
stefania9800:10:00Memoryn2012-05-25 22:33:36
PMarlin9700:03:32Memoryy2012-05-25 19:32:53
xanx9600:06:35Memoryy2012-05-25 19:02:10
carlo469500:15:53Memoryy2012-05-25 18:17:05
hzrngb000:00:00Memory2012-05-25 15:55:29
guspilla10000:01:21Master Mind02012-05-25 00:10:13
ubimmc9900:01:26Master Mind02012-05-25 02:04:34
stefania9800:01:03Master Mind02012-05-25 08:01:37
yuma679700:00:52Master Mind02012-05-25 01:21:23
flin689600:01:20Master Mind02012-05-25 22:50:34
nor9500:01:32Master Mind02012-05-25 09:09:38
stefidigrona9400:01:36Master Mind02012-05-25 09:06:29
maxxghi9300:02:37Master Mind02012-05-25 20:45:28
ym46oc9200:01:26Master Mind02012-05-25 14:16:49
oner9100:01:30Master Mind02012-05-25 22:11:06
niki539000:02:08Master Mind02012-05-25 17:52:27
epifanio8900:01:38Master Mind02012-05-25 19:29:25
ugo228800:02:35Master Mind02012-05-25 00:05:15
migza20068700:01:46Master Mind02012-05-25 01:43:07
flin6810000:00:37Logic Mind02012-05-25 21:41:08
giorgio19579900:00:54Logic Mind02012-05-25 00:21:26
oner9800:00:56Logic Mind02012-05-25 22:15:22
migza20069700:00:59Logic Mind02012-05-25 01:02:06
niki539600:01:02Logic Mind02012-05-25 17:54:47
yuma679500:01:08Logic Mind02012-05-25 22:53:45
epifanio9400:01:20Logic Mind02012-05-25 19:27:44
ym46oc9400:01:20Logic Mind02012-05-25 14:09:38
shadow9200:01:37Logic Mind02012-05-25 06:52:34
bartez9100:01:51Logic Mind02012-05-25 14:11:44
ubimmc9000:01:55Logic Mind02012-05-25 00:25:58
mik18900:02:12Logic Mind02012-05-25 13:32:29
ugo228900:02:12Logic Mind02012-05-25 00:02:33
bartez10000:03:43lampionsn2012-05-25 14:14:03
rakesh_rai9900:05:10lampionsn2012-05-25 06:16:09
Puzzleland9800:06:47lampionsn2012-05-25 19:39:22
Namrata000:00:00lampions2012-05-25 02:06:47
sdf000:00:00lampions2012-05-25 14:45:24
epifanio10000:06:25kurven2012-05-25 20:55:40
rakesh_rai9900:07:04kurven2012-